ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิภา สุโรจนะเมธากุล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พัชรี ตั้งตระกูล 18
2 วารุณี วารัญญานนท์ 15
3 ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ 8
4 ประดิษฐ์ ครุวัณณา 7
5 พุทธลักษณ์ ไขประภาย 5
6 น้อย สาริกะภูติ 4
7 ประจงเวท สาตมาลี 4
8 รัศมี ศุภศรี 4
9 ศิรินรัตน์ วรรณภินพงศ์ 4
10 เปรมรัตน์ จิตหาญ 4
11 ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง 3
12 เพลินใจ ตังคณะกุล 3
13 อรอนงค์ นัยวิกุล 3
14 สุมิตรา บุญบำรุง 3
15 วรนุช ควนสุวรรณ 2
16 ปราณี แก้วเจริญ 2
17 จันทร์ตรี บุญปั้น 2
18 กฤษณะ เต็มตระกูล 2
19 ชิดชม ฮิรางะ 2
20 ประมวล ทรายทอง 2
21 สุเวทย์ นิงสานนท์ 2
22 บุญเทียม พันธุ์เพ็ง 2
23 มาลัย บุญรัตนกรกิจ 2
24 จุฬาลักษณ์ จารุนุช 2
25 กาญจนิจ วาจนะวินิจ 2
26 ลัดดา วัฒนศิริธรรม 2
27 วันชัย พันธ์ทวี 2
28 ศรีเมือง มาลีหวล 2
29 มัณฑนา ร่วมรักษ์ 2
30 อนุกูล พลศิริ 2
31 นางสาววีรนุช หวันเสนา 1
32 ศันสนีย์ อุดมระดิ 1
33 จันทร์เพ็ญ แสงประกาย 1
34 สิริพร สธนเสาวภาคย์ 1
35 วนิดา เทวารุทธิ์ 1
36 ศรุดา โลหะนะ 1
37 เชาว์ อินทรประสิทธิ์ 1
38 Seiichiro Isobe 1
39 นิพัฒน์ ลิ้มสงวน 1
40 สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ 1
41 สงวนศรี เจริญเหรียญ 1
42 ทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์ 1
43 สร้อยทอง สายหยุดทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 5
2 2555 3
3 2554 4
4 2553 2
5 2552 1
6 2551 2
7 2548 2
8 2547 1
9 2546 1
10 2544 1
11 2543 1
12 543 28
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 Development of seafood ELISA
2 Expansion of Food Allergen Analysis into Thailand
3 การทดลองผลิตชุดทดสอบ Insulin และ Food Allergen เพื่อการขยายผลเชิงพาณิชย์
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าแช่เยือกแข็ง
5 โครงการวิเคราะห์น้ำมันรำข้าว กากรำข้าวและรำข้าวจากกระบวนการสกัด MED TECH
ปี พ.ศ. 2555
6 Expansion of Food Allergen Analysis into Thailand
7 การผลิตแป้งและแป้งหมักจากข้าวเม่าเพื่อสุขภาพ ,,
8 การใช้เทคโนโลยีพัฒนานวัตกรรมอาหารสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2554
9 Study on Thai traditional fermented rice products
10 การประยุกต์ใช้เทคนิคImmunology ในการวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้อาหารสำหรับประเทศไทย
11 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Immunoassay เพื่อการตรวจวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้อาหารในประเทศไทย
12 การใช้ประโยชน์จาก Water soluble polysaccharide จากข้าวในอาหารชนิดต่างๆ
ปี พ.ศ. 2553
13 การกักเก็บสารสำคัญในเครื่องเทศและสมุนไพรไทยด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน
14 โครงการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยคุณภาพและความปลอดภัยเพื่อกำหนดมาตรฐานสำหรับข้าวกล้องงอก
ปี พ.ศ. 2552
15 การพัฒนาความปลอดภัยในการบริโภคเส้นก๋วยเตี๋ยว
ปี พ.ศ. 2551
16 Water soluble polysaccharides
17 การประยุกต์ใช้เทคนิค immunoassay เพื่อการตรวจวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้ในอาหาร
ปี พ.ศ. 2548
18 การใช้ประโยชน์จากคัพภะและข้าวกล้องงอกเป็นอาหารสุขภาพเพื่อเพิ่มมูลค่า
19 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมโครแคปซูล จากสตาร์ชข้าวเพื่อใช้เป็นสารกักเก็บกลิ่นรส
ปี พ.ศ. 2547
20 การพัฒนาข้าวหลังการเก็บเกี่ยว
ปี พ.ศ. 2546
21 การพัฒนากระบวนการผลิตแป้งข้าวเจ้าเพื่อใช้ผลิตก๋วยเตี๋ยว
ปี พ.ศ. 2544
22 Development of Low-input Technology for Reducing Postharvest Losses of Staples in Southeast Asia.
ปี พ.ศ. 2543
23 ผลของสารสกัดจากพืชบางชนิดในประเทศไทยต่อจุลินทรีย์ที่พบในการผลิตไวน์