ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิภา ด่านธำรงกูล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วิภา ด่านธำรงกุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิชัย โปษยะจินดา 10
2 ชนิดา พลานุเวช 10
3 วิไล ชินเวชกิจวานิชย์ 10
4 วราพรรณ ด่านอุตรา 9
5 นิคม ชัยศิริ 9
6 สมชาย อิสระวาณิชย์ 9
7 อุษณีย์ พึ่งปาน 9
8 ศศิธร แจ่มถาวร 6
9 ภัสสร ลิมานนท์ 6
10 รัตนา สินธุภัค 5
11 อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา 4
12 วัฒนา อู่วาณิชย์ 3
13 Wichai Poshyachinda 2
14 วราภรณ์ ผ่องสุวรรณ 2
15 ณัฏฐา หังสพฤกษ์ 2
16 ปิยะพร ทาคำถา 2
17 ศลักษณ์ ทรรพนันทน์ 2
18 อดิศวร์ หลายชูไทย 1
19 กอบกุล สามัคคี 1
20 Department of Public Health, MHS, Amsterdam, The Netherlands 1
21 รัตนา จารุเบญจ 1
22 อังกาบ กอศรีพร 1
23 อังคณา ชินเดช 1
24 โรงพยาบาลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1
25 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
26 โรงพยาบาลสันป่าตอง เชียงใหม่ 1
27 ประสิทธิ์ อินต๊ะ 1
28 สุริยา วีรวงศ์ 1
29 อรุณ บุญศิริ 1
30 วีระศักดิ์ ใจยอด 1
31 จงจิตต์ ใจยอด 1
32 วราภรณ์ บุญศิริ 1
33 มยุรี นกยูงทอง 1
34 มนตรี ขันไชย 1
35 มณฑกานต์ ขันไชย 1
36 สถานีอนามัยแม่กุ้งหลวง ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1
37 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1
38 Griensven, Godfried J.P van 1
39 พิษณุ รักสกุลกานต์ 1
40 สถานีอนามัยมะขุนหวาน ตำยลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2544 1
2 2543 1
3 2541 5
4 2540 1
5 2539 2
6 2538 3
7 543 25
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2544
1 สุราในสังคมไทย : ผลการศึกษา โครงการศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อหามาตรการทางเลือกป้องกันแก้ไข
ปี พ.ศ. 2543
2 การใช้ Immune markers ในการเฝ้าระวังโรคเอดส์
ปี พ.ศ. 2541
3 ผลกระทบของการท่องเที่ยวเดินป่าต่อการพัฒนาชุมชนชาวไทยภูเขา และปัญหาสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเอดส์ : รายงานการวิจัย
4 ทัศนคติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อ.ส.ม.) ในภาคเหนือของประเทศ ต่อระบบสาธารณสุขมูลฐานในขอบเขตความรับผิดชอบ
5 การศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อหามาตรการทางเลือกแก้ไข : เล่ม3 สรุปสำหรับผู้บริหาร
6 ศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อหามาตรการทางเลือกแก้ไข : เล่ม2 ข้อมูลและสถิติประกอบรายงานการศึกษา
7 การศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อหามาตรการทางเลือกแก้ไข : เล่ม 1 รายงานการศึกษา
ปี พ.ศ. 2540
8 การประเมินคุณภาพน้ำยาสำเร็จรูปเพื่อความเหมาะสม ในการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ HIV : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2539
9 การวิจัยประเมินผลกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในชุมชนชนบทภาคเหนือ : อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
10 ความรู้และทัศนคติต่อการติดสารเสพย์ติด และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องของเด็ก และเยาวชนที่ต้องโทษ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2538
11 การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในชุมชนชนบทภาคเหนือ : แนวคิดและทางเลือกใหม่ : รายงานการวิจัย
12 การศึกษาอัตราติดเชื้อ HIV รายปีของคนงานในโรงงานผลิตสี : รายงานผลการวิจัย
13 ความชุกของผู้ติดเชื้อ HIV-2 ในผู้ติดยาเสพติด : รายงานผลการวิจัย