ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิภา ด่านธำรงกูล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วิภา ด่านธำรงกุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิชัย โปษยะจินดา 10
2 ชนิดา พลานุเวช 10
3 วิไล ชินเวชกิจวานิชย์ 10
4 วราพรรณ ด่านอุตรา 9
5 นิคม ชัยศิริ 9
6 สมชาย อิสระวาณิชย์ 9
7 อุษณีย์ พึ่งปาน 9
8 ศศิธร แจ่มถาวร 6
9 ภัสสร ลิมานนท์ 6
10 รัตนา สินธุภัค 5
11 อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา 4
12 วัฒนา อู่วาณิชย์ 3
13 Wichai Poshyachinda 2
14 ศลักษณ์ ทรรพนันทน์ 2
15 วราภรณ์ ผ่องสุวรรณ 2
16 ณัฏฐา หังสพฤกษ์ 2
17 ปิยะพร ทาคำถา 2
18 โรงพยาบาลสันป่าตอง เชียงใหม่ 1
19 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
20 ประสิทธิ์ อินต๊ะ 1
21 อังคณา ชินเดช 1
22 อังกาบ กอศรีพร 1
23 สุริยา วีรวงศ์ 1
24 สุณี วงศ์คงคาเทพ 1
25 กุลพร สุขุมาลตระกูล 1
26 Chairach Jantree 1
27 Kunlaporn Sukumaltakun 1
28 Vipa Danthamrongkul 1
29 สุพิชชา วงค์จันทร์ 1
30 อดิศวร์ หลายชูไทย 1
31 ชัยรัชต์ จันทร์ตรี 1
32 Supitcha Wongchan 1
33 มณฑกานต์ ขันไชย 1
34 วีระศักดิ์ ใจยอด 1
35 มนตรี ขันไชย 1
36 จงจิตต์ ใจยอด 1
37 อรุณ บุญศิริ 1
38 มยุรี นกยูงทอง 1
39 วราภรณ์ บุญศิริ 1
40 พิษณุ รักสกุลกานต์ 1
41 Griensven, Godfried J.P van 1
42 Department of Public Health, MHS, Amsterdam, The Netherlands 1
43 รัตนา จารุเบญจ 1
44 โรงพยาบาลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1
45 สถานีอนามัยมะขุนหวาน ตำยลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1
46 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1
47 สถานีอนามัยแม่กุ้งหลวง ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1
48 กอบกุล สามัคคี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2544 1
3 2543 1
4 2541 2
5 2540 1
6 2539 2
7 2538 3
8 543 28
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การประเมินผลการนำสู่การปฏิบัติของสามมาตรการเชิงนโยบายของการส่งเสริมสุขภาพสำหรับกลุ่มวัยทำงาน ในระหว่าง ปี 2556 - 2560
ปี พ.ศ. 2544
2 สุราในสังคมไทย : ผลการศึกษา โครงการศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อหามาตรการทางเลือกป้องกันแก้ไข
ปี พ.ศ. 2543
3 การใช้ Immune markers ในการเฝ้าระวังโรคเอดส์
ปี พ.ศ. 2541
4 ผลกระทบของการท่องเที่ยวเดินป่าต่อการพัฒนาชุมชนชาวไทยภูเขา และปัญหาสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเอดส์ : รายงานการวิจัย
5 ทัศนคติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อ.ส.ม.) ในภาคเหนือของประเทศ ต่อระบบสาธารณสุขมูลฐานในขอบเขตความรับผิดชอบ
ปี พ.ศ. 2540
6 การประเมินคุณภาพน้ำยาสำเร็จรูปเพื่อความเหมาะสม ในการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ HIV : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2539
7 การวิจัยประเมินผลกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในชุมชนชนบทภาคเหนือ : อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
8 ความรู้และทัศนคติต่อการติดสารเสพย์ติด และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องของเด็ก และเยาวชนที่ต้องโทษ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2538
9 การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในชุมชนชนบทภาคเหนือ : แนวคิดและทางเลือกใหม่ : รายงานการวิจัย
10 การศึกษาอัตราติดเชื้อ HIV รายปีของคนงานในโรงงานผลิตสี : รายงานผลการวิจัย
11 ความชุกของผู้ติดเชื้อ HIV-2 ในผู้ติดยาเสพติด : รายงานผลการวิจัย