ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 17
2 กฤษฎา หาญสมบัติ 5
3 อังศุมาลิน เสนจันทร์ฒิไชย 5
4 ณัสญ์ศยา สิทธิโชควโรดม 5
5 สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ 5
6 ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย 5
7 เหรียญ บุญดีสกุลโชค 3
8 ณปรัชญ์ วงษ์เกษม 2
9 ดวงตา ละเอียดดี 2
10 ชาญณรงค์ รุ่งเรือง 2
11 สีรง ปรีชานนท์ 2
12 ณัฐกาญจน์ โพธิ์สัมฤทธิ์ 2
13 สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน 2
14 ภูธิป อินทรักษ์ 1
15 อภินันท์ ชวดชุม 1
16 เพียงนภา มาประจง 1
17 นภสร พฤกษ์ไพบูลย์ 1
18 สลักจิตต์ พุทธจักร 1
19 ธีระ วรธนารัตน์ 1
20 ปณิธาน อินทร์ติยะ 1
21 อุรศา ฮันสราช 1
22 วรพจน์ รอดรักษา 1
23 ชลิตา พนาวิวัฒน์ 1
24 วรรณฤดี อินทนะนก 1
25 สุคนธ์ทิพย์ เพิ่มศิลป์ 1
26 ยุวรัตน์ ศรีประพฤทธิ์ชัย 1
27 รินรดา จิราวรรณสถิตย์ 1
28 ธัชณนท์ แดนเขต 1
29 พันธกานต์ ศรีโสภา 1
30 นิรมล โนนคู่เขตโขง 1
31 Naprat Wongkasem 1
32 Wipawee Tharmmaphornphilas 1
33 Haruetai Lohasiriwat 1
34 ชลิดา สารใจ 1
35 หฤทัย โลหะศิริวัฒน์ 1
36 ณัฐพล สุเรนทร์พิทักษ์ 1
37 ภูมิ เหลืองจามีกร 1
38 พูลวลิต สินธุเสก 1
39 ปิยะมาศ จันทมงคลเลิศ 1
40 ศุภกัญญา ชิณประทีป 1
41 ปวีณา เชาวลิตวงศ์ 1
42 มานพ เรี่ยวเดชะ 1
43 ไม่มีข้อมูล 1
44 นภัสสวงศ์ โอสถศิลป์ 1
45 นันทพร ลีลายนกุล 1
46 วรโชค ไชยวงศ์ 1
47 อนรรฆพล เวียงพล 1
48 หนึ่งนุช ธนาศุภวัฒน์ 1
49 ยุทธพงศ์ กิตตินันทกูล 1
50 ฉันทนา นันทิวัฒนวงศ์ 1
51 นพปฎล สกุลสม 1
52 ปฐมพล วรรณเศษตา 1
53 ทัศญา บุณยวานิชกุล 1
54 ภีรดา กวินมุทธาธร 1
55 จุฑาทิพย์ โค้วคาศัย 1
56 มนตรา พิริยเลิศศักดิ์ 1
57 อัญชา แดงทองดี 1
58 จารุตม์ อักษร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 2
3 2557 5
4 2556 4
5 2555 2
6 2554 7
7 2553 1
8 2552 8
9 2551 2
10 2549 1
11 2548 1
12 2547 2
13 2546 2
14 2545 2
15 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การจัดตารางการใช้งานรถไฟฟ้าและการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน
2 การประมาณการเครื่องจักรสำหรับงานซ่อมบำรุงใหญ่ของรถไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2558
3 การปรับปรุงเครื่องป้อนลวดอัตโนมัติในกระบวนการเติมโลหะผสมบัดกรี
4 การกำหนดเงื่อนไขที่เหมาะสมในการลดของเสียในกระบวนการสกรีนโลหะบัดกรี
ปี พ.ศ. 2557
5 Development of a Key Performance Indicator reporting system for Subdistrict Health Promoting Hospital
6 การเพิ่มเวลาพร้อมใช้งานของเครื่องขัดชิ้นงานในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนหัวอ่าน/เขียนฮาร์ดดิสก์
7 ระบบสนับสนุนการเลือกใช้แผ่นกรองอากาศสำหรับห้องสะอาด
8 การลดเวลาสูญเสียในกระบวนการติดฉลาก
9 การบริหารสินค้าคงคลังของสินค้าเคหภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2556
10 การพัฒนาระบบรายงานตัวชี้วัดสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
11 การลดรอบระยะเวลาในการผลิตของกระบวนการผลิตตลับลูกปืนเม็ดกลม
12 การออกแบบระบบนัดสำหรับแผนกผู้ป่วยนอก
13 การพัฒนาวิธีการสุ่มตรวจสอบสำหรับข้อมูลลักษณะสำหรับโรงงานผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2555
14 การลดต้นทุนกระดาษทำผิวกล่องโดยการปรับปรุงคุณภาพเยื่อเศษกระดาษพิมพ์เขียน
15 การลดของเสียประเภทรูปลักษณ์ภายนอกของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตผ้าไม่ทอ
ปี พ.ศ. 2554
16 การเลือกสูตรและจัดตารางการผลิตสำหรับการผลิตคอนกรีตสำเร็จรูป
17 การจัดตารางการซ้อมดนตรีสำหรับปัญหาขนาดใหญ่
18 แบบจำลองราคาทองคำโดยใช้ระบบพลวัต
19 การเลือกวัตถุดิบและการจัดสรรการผลิตสินค้าสำหรับกระดาษบรรจุภัณฑ์
20 มาตรฐานเวลาแบบพรีดีเทอร์มินสำหรับกระบวนการติดได
21 วิธีการหาคำตอบสำหรับปัญหาเศษตัดริมในโรงงานกระดาษ
22 สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ...[และคนอื่นๆ]
ปี พ.ศ. 2553
23 การพัฒนาความสามารถในการตัดสำหรับกระบวนการกัดเหล็กกล้าโดยการประยุกต์ใช้สารหล่อเย็นน้อยที่สุดเพื่อกระบวนการตัดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนเครื่องซีเอ็นซีแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ : รายงานการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ฉบับสมบูรณ
ปี พ.ศ. 2552
24 การวิเคราะห์สมรรถนะในกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ระบบการพิมพ์กราเวียร์โดยใช้การจำลองสถานการณ์
25 การปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปโดยใช้แนวคิดลีน ซิกซ์ซิกมา
26 การพัฒนาการจัดตารางการผลิตสำหรับส่วนงานเย็บในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเพื่อลดจำนวนงานล่าช้า
27 วิธีการฮิวริสติกสำหรับปัญหาการจัดเส้นทางพัสดุคงคลังในโรงงานประกอบเครื่องจักรกลเกษตร
28 การคัดเลือกผู้รับงานปักโดยใช้วิธีวิเคราะห์กระบวนการลำดับชั้นฟัซซี่
29 การปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป โดยใช้แนวคิดลีน ซิกซ์ซิกมา
30 วิธีการฮิวริสติกสำหรับปัญหาการจัดเส้นทางพัสดุคงคลังในโรงงานประกอบเครื่องจักรกลเกษตร
31 การพัฒนาการจัดตารางการผลิตสำหรับส่วนงานเย็บ ในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเพื่อลดจำนวนงานล่าช้า
ปี พ.ศ. 2551
32 การใช้ระบบสับเปลี่ยนหน้าที่ในการทำงานเพื่อลดอัตราการเจ็บที่หลังของคนงาน
33 การวางแผนทรัพยากรสำหรับเครื่องมือวัดในอุตสาหกรรมชื้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์โดยการใช้แบบจำลองปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2549
34 การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า : กรณีศึกษาโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์บำรุงผม
ปี พ.ศ. 2548
35 การสั่งซื้อแบบประหยัดสำหรับสินค้าคงคลังหลายชนิด ที่มีข้อจำกัดเชิงสมรรถภาพร่วมกัน โดยวิธีการหาคำตอบแบบฮิวริสติก กรณีศึกษา โรงงานประกอบรถยนต์
ปี พ.ศ. 2547
36 การจัดตารางการผลิตสำหรับระบบการผลิตแบบไหลเลื่อนที่ไม่มีบัฟเฟอร์ โดยวิธีฮิวริสติก กรณีศึกษา : โรงงานประกอบรถยนต์
37 การประยุกต์แบบจำลองปัญหาเพื่อกำหนดจุดสั่งซื้อและระดับสั่งซื้อที่เหมาะสม
ปี พ.ศ. 2546
38 โครงการวิจัยขยายผลการพัฒนาระบบสนับสนุนการดำเนินงานปรับเปลี่ยนระบบการบริหารการเงิน
39 การออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล : กรณีศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ปี พ.ศ. 2545
40 การมอบหมายการจัดส่งคอนกรีตให้กับรถโม่
41 การพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการตัดสินใจ สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการของโรงงานผลิตน้ำตาล