ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิภาวี คงอินทร์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 แนวทางการสร้างเสริมองค์ประกอบด้านร่างกายของผู้สูงอายุ สมาชิกศูนย์ผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 โครงการพัฒนากลไกการจัดการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
ปี พ.ศ. 2557
3 โครงการพัฒนาแนวปฏิบัติในการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
4 โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
5 ประสบการณ์การนำหลักคำสอนทางพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2555
6 ประสบการณ์การนำหลักคำสอนทางพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2552
7 การพัฒนานวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพแบบมีส่วนเพื่อป้องกันสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ (Dementia): กรณีศึกษาศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2548
8 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกาย ผู้สูงอายุในชุมชน
ปี พ.ศ. 2545
9 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกายผู้สูงอายุในชุมชน