ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิภารัตน์ โพธิ์ขี
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การจัดการเรียนการสอนวิชาการฝึกปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
2 การจัดการเรียนการสอนวิชาการฝึกปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
ปี พ.ศ. 2551
3 การศึกษาการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวนามัย และสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบกิจการร้านซ่อมรถยนต์ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2548
4 การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของระบบป้องกันอัคคีภัย : กรณีศึกษา ห้องควบคุมของบริษัท บางกอกคริสตัน จำกัด
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
5 การสอนวิชาสุขศาสตร์วิศวกรรมขั้นมูลฐานให้กับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์โดยใช้รูปแบบปริศนาความคิด
6 การศึกษาผลการสอนสอดแทรกคุณธรรม ในการจัดการเรียนการสอนแบบบทบาทสมมติ ในวิชาระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
7 การป้องกันอันตรายจากการทำงานและกิจกรรมพ่นสี ของสถานประกอบกิจการร้านซ่อมรถยนต์ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
8 ผลการสำรวจด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการร้านซ่อมรถยนต์ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
9 การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการร้านซ่อมรถยนต์ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
10 ความรู้ และความต้องการพัฒนาศักยภาพ ด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น
11 การการพัฒนาแกนนำส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนเพื่อห้องเรียนส่งเสริมสุขภาพ
12 โครงการวิจัย ปัจจัยเสี่ยง ความเสี่ยงทางการยศาสตร์และความชุกของการปวดหลังของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์
13 การพัฒนาศักยภาพแกนนำสตรีวัยแรงงานในการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน