ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิภารัตน์ เชื้อชวด
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- วิภารัตน์ เชื้อชวด ชัยสิทธิ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนาชุดทดสอบชนิดคัดกรองอย่างง่ายและรู้ผลเร็วเพื่อหาปริมาณคลอเรตตกค้างในน้ำและดินแบบเทียบแถบสีมาตรฐาน
ปี พ.ศ. 2558
2 การพัฒนาชุดทดสอบหาปริมาณสารอะทราซีนในดินผักและผลไม้แบบเฉพาะเจาะจงและเทียบแถบสีมาตรฐาน
3 การพัฒนาชุดทดสอบหาปริมาณสารไดคลอร์วอสตกค้างในผักและผลไม้แบบเฉพาะเจาะจงและเทียบแถบสีมาตรฐาน
ปี พ.ศ. 2556
4 การพัฒนาชุดทดสอบหาปริมาณสารไซเปอร์เมทรินตกค้างในผักและผลไม้ที่เฉพาะเจาะจงแบบเทียบแถบสีมาตรฐาน
5 การพัฒนาการผลิตสาหร่ายสไปรูลินาเสริมธาตุซิลีเนียมเพื่อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
6 การพัฒนาชุดทดสอบหาปริมาณสารไซเปอร์เมทรินตกค้างในผักและผลไม้ที่เฉพาะเจาะจงแบบเทียบแถบสีมาตรฐาน
7 การกำจัดโลหะหนักจากสารละลายโดยใช้พอลิอะไครลามิโด ซัลโฟนิก แอซิด-กร๊าฟ-ยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2555
8 การพัฒนาชุดทดสอบแบบคัดกรองอย่างง่ายและรู้ผลเร็วเพื่อหาปริมาณสารปฏิชีวนะกลุ่มซัลโฟนาไมด์แบบเทียบแถบสีมาตรฐาน
9 การพัฒนาชุดทดสอบแบบคัดกรองอย่างง่ายและรู้ผลเร็วเพื่อหาปริมาณสารปฏิชีวนะกลุ่มซัลโฟนาไมด์แบบเทียบแถบสีมาตรฐาน
10 ข้าวเสริมธาตุวานาเดียมเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2554
11 การพัฒนาชุดทดสอบคาร์บาริล คาร์โบซัลแฟน และเฟนนิโทรไทออนตกค้างในข้าวแบบคัดกรองอย่างง่ายและเฉพาะเจาะจง
12 การพัฒนาชุดทดสอบสารคาร์บาริล คาร์โบซัลแฟน และแฟนนิโทรไทออนตกค้างในข้าวแบบคัดกรองอย่างง่ายและเฉพาะเจาะจง
ปี พ.ศ. 2553
13 การสำรวจและวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินในการทำน้ำประปาเพื่อวางแผนการจัดการบำบัดและปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาในเขต ต.โป่งแดง อ.เมือง จ.ตาก
14 การเสริมฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและเพิ่มมูลค่ากระเทียมพันธุ์พื้นเมืองไทยด้วยซิลีเนียมเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์กระเทียมเสริมธาตุซิลีเนียม
ปี พ.ศ. 2552
15 การพัฒนาวิธีการผลิตข้าวเสริมธาตุซิลิเนียมเพื่อเพิ่มมูลค่าสำหรับการส่งออก
16 การพัฒนาชุดทดสอบโลหะหนักตะกั่ว แคดเมียม และปรอทอย่างง่ายสำหรับการตรวจสอบการปนเปื้อนในข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อมาตราฐานความปลอดภัยในการจำหน่ายและการส่งออก
17 การเสริมฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและเพิ่มมูลค่ากระเทียมพันธุ์พื้นเมืองไทยด้วยซิลีเนียมเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์กระเทียมเสริมธาตุซิลีเนียม
18 ชุดทดสอบการหาปริมาณสารกำจัดวัชพืชพาราควอทตกค้างในเมล็ดธัญพืช ผัก และผลไม้แบบง่ายและเฉพาะเจาะจง
19 การพัฒนาชุดทดสอบคาร์บาริล คาร์โบซัลแฟน และเฟนนิโทรไทออนตกค้างในข้าวแบบคัดกรองอย่างง่ายและเฉพาะเจาะจง
20 การใช้ประโยชน์จากข้าวแบบยั่งยืน : การผลิตซิลิกาจากแกลบข้าวเพื่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรม
21 ความสัมพันธ์ของการสะสมสารหนูในดินและข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2
22 การวิเคราะห์องค์ประกอบสารกลิ่นในน้ำกระทอนด้วย แก๊สโครมาโทกราฟี แมสสเปคโทรเมตรี
23 การพัฒนาวิธีการผลิตข้าวเสริมธาตุซิลีเนียม เพื่อเพิ่มมูลค่าสำหรับการส่งออก
24 การพัฒนาชุดทดสอบโลหะหนักตะกั่ว แคดเมียม และปรอทอย่างง่าย สำหรับการตรวจสอบการปนเปื้อนในข้าว และผลิตภัณฑ์จากข้าว เพื่อมาตรฐานความปลอดภัย ในการจำหน่ายและการส่งออก
ปี พ.ศ. 2551
25 การใช้ประโยชน์จากข้าวแบบยั่งยืน : การประยุกต์ใช้ซิลิกอนจากแกลบข้าวเพื่อป้องกันโรคไหม้ของต้นข้าว
26 การใช้ประโยชน์จากข้าวแบบยั่งยืน : การผลิตซิลิกาจากแกลบข้าว เพื่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2549
27 การวิเคราะห์หาแคดเมียมปริมาณน้อยในตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมและทางคลินิกวิทยาด้วยการเพิ่มความเข้มข้นโดยวิธีการสกดัดแบบคลาวด์พอยท์ควบคู่กับเทคนิคอิเล็คโตรเทอร์มอลอะตอมมิคแอบซอร์พชันสเปคโตรเมตรีโยใช้แพลตตินัมเป็นตัวโมดิไฟเออร์แบบถาวร
ปี พ.ศ. 2544
28 การผลิตวัสดุอ้างอิงแป้งข้าวจ้าวภายในประเทศเพื่อสร้างมาตราฐานการวิเคราะห์ธาตุที่มีปริมาณน้อย : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2542
29 การเปรียบเทียบเทคนิคการวิเคราะห์โลหะปริมาณน้อยในแป้งข้าวเพื่อการรับรองสารอ้างอิง