ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิภาภรณ์ ณ ถลาง
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ผ่องศรี จิตตนูนท์ 15
2 ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ 12
3 เยาวดี คุปตะพันธ์ 11
4 วันเพ็ญ มีสมญา 5
5 วรรณดี สุทธินรากร 4
6 บุหลัน พิทักษ์ผล 4
7 วรศักดิ์ ปัจฉิมะศิริ 4
8 จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ 3
9 วิน เชยชมศรี 3
10 ชุลีพร เปี่ยมสมบูรณ์ 2
11 ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง 2
12 สมยศ จรรยาวิลาส 2
13 ลัดดาวัลย์ เลาหวีรนิตย์ 2
14 พัชรี โสธนาสมบูรณ์ 2
15 สมชัย พงศ์จรรยากุล 2
16 กมลชัย รัตนสกาววงศ์ 2
17 สุดาวรรณ เชยชมศรี 2
18 สุวรพร แซ่ลิ้ม 2
19 รศ.น.สพ. ปานเทพ รัตนากร 2
20 จรรยา พุกกะเวส 2
21 รศ. ดร. อรุณพร อิฐรัตน์ 2
22 อ. ดร. สิรินดา กุสุมภ์ 2
23 นิพัฒน์ ลิ้มสงวน 2
24 พิศมัย ศรีชาเยช 2
25 สุมาลี สิงหนิยม 2
26 ผศ. ดร. นนทลี พรธาดาวิทย์ 1
27 อาภัสรา อัครพันธุ์ 1
28 พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ 1
29 สุคนธ์ชื่น ศรีงาม 1
30 วิบูลย์ ชลานันต์ 1
31 นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ 1
32 อภิญญา จุฑางกูร 1
33 รศ.ดร. ปานเทพ รัตนากร 1
34 นางสาวพรหมปพร นวลแสง 1
35 กุลวดี ตรองพาณิชย์ 1
36 กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร 1
37 ผศ.ศุภมาส โชติเมธีภิรมย์ 1
38 นางวนัสยา สุอังควาทิน 1
39 อ. ดร. กัลยา อารีย์ 1
40 ผศ. ดร. ราตรี ลีละวงศ์เทวัญ 1
41 บุญเกื้อ วัชรเสถียร 1
42 เอกวิทย์ ตรีเนตร 1
43 อ. พญ. ดร. บริสุทธิ์ พญ. ดร. บริสุทธิ์ 1
44 ดร. พิณฑุสร พิณฑุสร 1
45 พิมลวรรณ ทัพยุทธพิจารณ์ 1
46 อ. พิมลวรรณ ทัพยุทธพิจารณ์ 1
47 นพ. ดร. ธีระ กุศลสุข 1
48 พญ. สมบูรณ์ เกียรตินันทน์ 1
49 อินทัช ศักดิ์ภักดีเจริญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2554 1
3 2553 2
4 2552 5
5 2551 1
6 2550 2
7 2544 2
8 2542 1
9 2533 3
10 2532 2
11 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนากระบวนการเจาะเก็บเลือดจากจระเข้โดยไม่ทำลายชีวิตการพัฒนากระบวนการเจาะเก็บเลือดจากจระเข้โดยไม่ทำลายชีวิต
2 การวิจัยและพัฒนาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ (ปี2)
ปี พ.ศ. 2554
3 การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของเกษตรกรบนพื้นที่ต้นน้ำ น้ำหนาวโดยใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2553
4 การวิจัยและพัฒนาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ
5 การส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและสร้างกลไกทางการตลาดเพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกร ภายใต้แผนงานวิจัย การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของเกษตรกรบนพื้นที่น้ำหนาวโดยใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2552
6 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาวของเกษตรกร ต. น้ำหนาว และ ต. โคกมน อ. น้ำหนาว จ. เพชรบูรณ์
7 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางโภขนาการกับอัจฉริยภาพทางการกีฬาของนักกีฬาไทย
8 การประเมินความปลอดภัยและวิเคราะห์คุณสมบัติในการเสริมสร้างสุขภาพของเครื่องดื่มล้างพิษที่ผลิตจากขมิ้นรางจืด และอินนูลิน
9 การใช้ประโยชน์ของแคลเซียมจากผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมเสริมแคลเซียม ในหนูทดลอง
10 การประเมินความปลอดภัยและวิเคราะห์คุณสมบัติในการเสริมสร้างสุขภาพของเครื่องดื่มล้างพิษที่ผลิตจากขมิ้น รางจืด และอินนูลิน
ปี พ.ศ. 2551
11 เครื่องดื่มล้างพิษ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขมิ้น รางจืด และอินนูลิน และศึกษาคุณสมบัติการล้างพิษโดยใช้หนูเป็นสัตว์ทดลอง
ปี พ.ศ. 2550
12 การประเมินคุณค่าทางโภชนาการและความปลอดภัยของเปลือกผลปาล์มน้ำมันเป็นวัสดุเหลือใช้จากการสกัดน้ำมันปลาดิบ
13 การวิจัยและพัฒนากรรมวิธีการผลิตและคุณค่าทางอาหารของน้ำชีวจิตสำเร็จรูป [ปีที่ 2]
ปี พ.ศ. 2544
14 ผลของนำกะทิไขมันตำต่อระดับไขมันในเลือดหนูทดลอง
15 ผลของน้ำมันปลาจากปลาป่นนอร์เวย์ต่อระดับไขมันในเลือดหนูทดลอง
ปี พ.ศ. 2542
16 ผลของน้ำมันปลาจากปลาป่นนอร์เวย์ต่อระดับไขมันในเลือดหนูทดลอง
ปี พ.ศ. 2533
17 การทดสอบตลาดและความเป็นไปได้ของการสร้างโรงงานนำร่องเพื่อผลิต RDF ในประเทศไทย
18 ผลของออคราท๊อกซิล เอ ต่อหนูท้องและลูกอ่อน
19 การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของอาหารโปรตีนในสัตว์ทดลอง
ปี พ.ศ. 2532
20 ความเป็นพิษของดีบุกในหนูขาว
21 การประเมินคุณค่าทางโภชนาการและตรวจสอบความปลอดภัย ของปลาป่นอนามัย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
22 ความเป็นพิษของดีบุกในหนูขาว
23 การประเมินคุณค่าทางโภชนาการและตรวจสอบความปลอดภัย ของปลาป่นอนามัย
24 การทดสอบตลาดและความเป็นไปได้ของการสร้างโรงงานนำร่องเพื่อผลิต RDF ในประเทศไทย
25 ผลของออคราท๊อกซิล เอ ต่อหนูท้องและลูกอ่อน
26 การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของอาหารโปรตีนในสัตว์ทดลอง