ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิพุธ พูลเจริญ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Wiput Phoolcharoen 5
2 จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ 4
3 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 3
4 วีนัส อุดมประเสริฐกุล 3
5 ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 3
6 มรกต ตันติเจริญ 3
7 นเรศ ดำรงชัย 3
8 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
9 สิรินทรเทพ เต้าประยูร 2
10 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 2
11 Morakot Tanticharoen 1
12 Wiputh Pooljaroen 1
13 ชัยยศ คุณานุสนธิ์ 1
14 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 1
15 Sirintornthep Towprayoon 1
16 กิติพงศ์ พร้อมวงค์ 1
17 สิริทรเทพ เต้าประยูร 1
18 ปรีชา การสุทธิ์ 1
19 Kitipong Promwong 1
20 เดชรัต สุขกำเนิด 1
21 บัณฑิต ศรไพศาล 1
22 ษากุล สินไชย 1
23 กุลธิดา จันทร์เจริญ 1
24 ไม่มีข้อมูล 1
25 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 1
26 เกษม เวชสุทธานนท์ 1
27 Thaweesak Koanantakool 1
28 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 1
29 Kasem Wattanachai 1
30 สมใจ ประมาณพล 1
31 เกษม วัฒนชัย 1
32 ธนาคม วงษ์บุญธรรม 1
33 Chanpen Choprapawon 1
34 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 1
35 มัทนา พนานิรามัย 1
36 กำจร ตติยกวี 1
37 วินัย สวัสดิวร 1
38 Prakom Wuthiwong 1
39 อิสระ 1
40 ปรากรม วุฒิพงศ์ 1
41 อรุณ จิรวัฒน์กุล 1
42 สุภกร บัวสาย 1
43 วิภา ภาวนาภรณ์ 1
44 ประทุมพร วัชรเสถียร 1
45 จิรวัฒน์ สุขสโมสร 1
46 Amnat Chidthaisong 1
47 วรธันย์ นนทะบุตร 1
48 มริน เปรมปรี 1
49 ปิติพร จันทรทัต ณ อยุธยา 1
50 วรัญญา เตียวกุล 1
51 ชวลิต ตันตินิมิตรกุล 1
52 Nares Damrongchai 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2555 1
3 2552 1
4 2551 3
5 2547 3
6 2545 1
7 2544 3
8 2543 2
9 2542 4
10 2541 2
11 2539 1
12 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนากรอบการทำงานในระดับเขตสาธารณสุขจังหวัด และอำเภอ (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2555
2 ยุทธศาสตร์ และบทบาทจุดยืนของ สวรส. ในท่ามกลางวิวัฒนาการทางนโยบายสาธารณะ และโลกาภิวัตน์
ปี พ.ศ. 2552
3 การศึกษาวิจัยรับมือสิ่งท้าทายอุบัติใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยในอนาคต
ปี พ.ศ. 2551
4 โครงการศึกษาวิจัยรับมือสิ่งท้าทายอุบัติใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยในอนาคต (กลุ่มภาวะโลกร้อน)
5 พฤติกรรมจราจรของผู้ใช้รถใช้ถนนใน 8 จังหวัด ของประเทศไทย ปี พ.ศ.2535-2536
6 การคาดประมาณการเกิดโรค
ปี พ.ศ. 2547
7 ทิศทางการวิจัยของประเทศ
8 การประเมินผล : กลไกที่ทำให้ปรับตัวทันการณ์
9 ถอดบทเรียนการจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2545
10 บทบาทของตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับออสเตรเลีย : ศึกษากรณีโครงการความร่วมมือเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ในประเทศไทย ระหว่างปี ค.ศ. 1993-2001
ปี พ.ศ. 2544
11 วาระปฏิรูปในประเทศไทย
12 สู่นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ : การพัฒนาระบบการประเมินผลกระทางสุขภาพในประเทศไทย
13 สุขภาพ อุดมการณ์ และยุทธศาสตร์ทางสังคม
ปี พ.ศ. 2543
14 วิสัยทัศน์การปฏิรูประบบสุขภาพจากมุมมองกลุ่มผู้นำประเทศด้านการพัฒนาสังคม
15 สู่การปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2542
16 วิวัฒนาการของการควบคุมโรคเอดส์ในประเทศไทย : แบบอย่างของการ พัฒนาแนวคิดส่งเสริมสุขภาพ
17 ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุไทย
18 ผลการสำรวจปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในประเทศไทย 2538
19 วิวัฒนาการของการควบคุมโรคเอดส์ในประเทศไทย : แบบอย่างของการพัฒนาแนวคิดส่งเสริมสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2541
20 โครงการ ARVPROT 1 การสนับสนุนยาด้านไวรัสเอดส์สำหรับผู้ติดเชื้อผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ไม่เคยได้รับยาต้านไวรัสเอดส์มาก่อน (Anti-retroviral naive) ในเครือข่ายวิจัยการให้บริการทางการแพทย์
21 รายงานผลการสำรวจปัญหาสังคมและสาธารณสุขคนงานก่อสร้างในประเทศไทย พ.ศ.2538
ปี พ.ศ. 2539
22 ผลการสำรวจปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในประเทศไทย 2538
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
23 การศึกษาวิจัยรับมือสิ่งท้าทายอุบัติใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยในอนาคต