ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิพุธ พูลเจริญ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Wiput Phoolcharoen 9
2 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 4
3 จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ 4
4 ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 3
5 มรกต ตันติเจริญ 3
6 นเรศ ดำรงชัย 3
7 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 3
8 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 3
9 วีนัส อุดมประเสริฐกุล 3
10 ธนาคม วงษ์บุญธรรม 2
11 วรธันย์ นนทะบุตร 2
12 มริน เปรมปรี 2
13 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 2
14 ไม่มีข้อมูล 2
15 สิรินทรเทพ เต้าประยูร 2
16 ชวลิต ตันตินิมิตรกุล 1
17 ประทุมพร วัชรเสถียร 1
18 วรัญญา เตียวกุล 1
19 วิภา ภาวนาภรณ์ 1
20 กำจร ตติยกวี 1
21 สุภกร บัวสาย 1
22 จิรวัฒน์ สุขสโมสร 1
23 ปิติพร จันทรทัต ณ อยุธยา 1
24 Sirintornthep Towprayoon 1
25 Kitipong Promwong 1
26 มัทนา พนานิรามัย 1
27 Morakot Tanticharoen 1
28 ปรีชา การสุทธิ์ 1
29 สิริทรเทพ เต้าประยูร 1
30 Nares Damrongchai 1
31 Thaweesak Koanantakool 1
32 กิติพงศ์ พร้อมวงค์ 1
33 Amnat Chidthaisong 1
34 ษากุล สินไชย 1
35 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 1
36 Kasem Wattanachai 1
37 สมใจ ประมาณพล 1
38 เกษม วัฒนชัย 1
39 เดชรัต สุขกำเนิด 1
40 Wiputh Pooljaroen 1
41 ชัยยศ คุณานุสนธิ์ 1
42 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 1
43 บัณฑิต ศรไพศาล 1
44 เกษม เวชสุทธานนท์ 1
45 Prakom Wuthiwong 1
46 วินัย สวัสดิวร 1
47 Chanpen Choprapawon 1
48 อรุณ จิรวัฒน์กุล 1
49 ปรากรม วุฒิพงศ์ 1
50 กุลธิดา จันทร์เจริญ 1
51 อิสระ 1
52 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2558 1
3 2551 1
4 2547 2
5 2545 1
6 2544 1
7 2542 2
8 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การจัดการงานวิจัย กับนัก(ผู้)จัดการงานวิจัย
2 การจัดการงานวิจัย กับนัก(ผู้)จัดการงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2558
3 การพัฒนากรอบการทำงานในระดับเขตสาธารณสุขจังหวัด และอำเภอ (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2551
4 โครงการศึกษาวิจัยรับมือสิ่งท้าทายอุบัติใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยในอนาคต (กลุ่มภาวะโลกร้อน)
ปี พ.ศ. 2547
5 การประเมินผล : กลไกที่ทำให้ปรับตัวทันการณ์
6 ทิศทางการวิจัยของประเทศ
ปี พ.ศ. 2545
7 บทบาทของตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับออสเตรเลีย : ศึกษากรณีโครงการความร่วมมือเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ในประเทศไทย ระหว่างปี ค.ศ. 1993-2001
ปี พ.ศ. 2544
8 สุขภาพ อุดมการณ์ และยุทธศาสตร์ทางสังคม
ปี พ.ศ. 2542
9 ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุไทย
10 วิวัฒนาการของการควบคุมโรคเอดส์ในประเทศไทย : แบบอย่างของการพัฒนาแนวคิดส่งเสริมสุขภาพ