ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิพุธ พูลเจริญ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Wiput Phoolcharoen 5
2 จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ 4
3 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 3
4 วีนัส อุดมประเสริฐกุล 3
5 ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 3
6 มรกต ตันติเจริญ 3
7 นเรศ ดำรงชัย 3
8 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
9 สิรินทรเทพ เต้าประยูร 2
10 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 2
11 Kitipong Promwong 1
12 Sirintornthep Towprayoon 1
13 Morakot Tanticharoen 1
14 Wiputh Pooljaroen 1
15 ปรีชา การสุทธิ์ 1
16 Nares Damrongchai 1
17 Thaweesak Koanantakool 1
18 กิติพงศ์ พร้อมวงค์ 1
19 สิริทรเทพ เต้าประยูร 1
20 ชัยยศ คุณานุสนธิ์ 1
21 Kasem Wattanachai 1
22 บัณฑิต ศรไพศาล 1
23 เกษม เวชสุทธานนท์ 1
24 ษากุล สินไชย 1
25 กุลธิดา จันทร์เจริญ 1
26 สมใจ ประมาณพล 1
27 Amnat Chidthaisong 1
28 เดชรัต สุขกำเนิด 1
29 เกษม วัฒนชัย 1
30 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 1
31 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 1
32 ชวลิต ตันตินิมิตรกุล 1
33 Prakom Wuthiwong 1
34 วินัย สวัสดิวร 1
35 Chanpen Choprapawon 1
36 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 1
37 อรุณ จิรวัฒน์กุล 1
38 ปรากรม วุฒิพงศ์ 1
39 ไม่มีข้อมูล 1
40 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 1
41 อิสระ 1
42 มัทนา พนานิรามัย 1
43 กำจร ตติยกวี 1
44 ธนาคม วงษ์บุญธรรม 1
45 วรธันย์ นนทะบุตร 1
46 ประทุมพร วัชรเสถียร 1
47 มริน เปรมปรี 1
48 วรัญญา เตียวกุล 1
49 สุภกร บัวสาย 1
50 วิภา ภาวนาภรณ์ 1
51 ปิติพร จันทรทัต ณ อยุธยา 1
52 จิรวัฒน์ สุขสโมสร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2555 1
3 2551 3
4 2547 3
5 2545 1
6 2544 3
7 2543 2
8 2542 3
9 2541 1
10 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนากรอบการทำงานในระดับเขตสาธารณสุขจังหวัด และอำเภอ (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2555
2 ยุทธศาสตร์ และบทบาทจุดยืนของ สวรส. ในท่ามกลางวิวัฒนาการทางนโยบายสาธารณะ และโลกาภิวัตน์
ปี พ.ศ. 2551
3 โครงการศึกษาวิจัยรับมือสิ่งท้าทายอุบัติใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยในอนาคต (กลุ่มภาวะโลกร้อน)
4 พฤติกรรมจราจรของผู้ใช้รถใช้ถนนใน 8 จังหวัด ของประเทศไทย ปี พ.ศ.2535-2536
5 การคาดประมาณการเกิดโรค
ปี พ.ศ. 2547
6 ทิศทางการวิจัยของประเทศ
7 การประเมินผล : กลไกที่ทำให้ปรับตัวทันการณ์
8 ถอดบทเรียนการจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2545
9 บทบาทของตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับออสเตรเลีย : ศึกษากรณีโครงการความร่วมมือเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ในประเทศไทย ระหว่างปี ค.ศ. 1993-2001
ปี พ.ศ. 2544
10 วาระปฏิรูปในประเทศไทย
11 สู่นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ : การพัฒนาระบบการประเมินผลกระทางสุขภาพในประเทศไทย
12 สุขภาพ อุดมการณ์ และยุทธศาสตร์ทางสังคม
ปี พ.ศ. 2543
13 วิสัยทัศน์การปฏิรูประบบสุขภาพจากมุมมองกลุ่มผู้นำประเทศด้านการพัฒนาสังคม
14 สู่การปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2542
15 วิวัฒนาการของการควบคุมโรคเอดส์ในประเทศไทย : แบบอย่างของการ พัฒนาแนวคิดส่งเสริมสุขภาพ
16 ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุไทย
17 วิวัฒนาการของการควบคุมโรคเอดส์ในประเทศไทย : แบบอย่างของการพัฒนาแนวคิดส่งเสริมสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2541
18 รายงานผลการสำรวจปัญหาสังคมและสาธารณสุขคนงานก่อสร้างในประเทศไทย พ.ศ.2538