ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิพุธ พูลเจริญ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Wiput Phoolcharoen 9
2 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 4
3 จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ 4
4 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 3
5 นเรศ ดำรงชัย 3
6 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 3
7 วีนัส อุดมประเสริฐกุล 3
8 มรกต ตันติเจริญ 3
9 ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 3
10 ธนาคม วงษ์บุญธรรม 2
11 วรธันย์ นนทะบุตร 2
12 มริน เปรมปรี 2
13 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 2
14 ไม่มีข้อมูล 2
15 สิรินทรเทพ เต้าประยูร 2
16 Chanpen Choprapawon 1
17 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 1
18 วินัย สวัสดิวร 1
19 อรุณ จิรวัฒน์กุล 1
20 อิสระ 1
21 ปรากรม วุฒิพงศ์ 1
22 มัทนา พนานิรามัย 1
23 Prakom Wuthiwong 1
24 จิรวัฒน์ สุขสโมสร 1
25 ประทุมพร วัชรเสถียร 1
26 กุลธิดา จันทร์เจริญ 1
27 Amnat Chidthaisong 1
28 ชวลิต ตันตินิมิตรกุล 1
29 วรัญญา เตียวกุล 1
30 สุภกร บัวสาย 1
31 วิภา ภาวนาภรณ์ 1
32 ปิติพร จันทรทัต ณ อยุธยา 1
33 กำจร ตติยกวี 1
34 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 1
35 Kitipong Promwong 1
36 Sirintornthep Towprayoon 1
37 Morakot Tanticharoen 1
38 ปรีชา การสุทธิ์ 1
39 สิริทรเทพ เต้าประยูร 1
40 Nares Damrongchai 1
41 Thaweesak Koanantakool 1
42 กิติพงศ์ พร้อมวงค์ 1
43 Wiputh Pooljaroen 1
44 ชัยยศ คุณานุสนธิ์ 1
45 สมใจ ประมาณพล 1
46 บัณฑิต ศรไพศาล 1
47 เกษม เวชสุทธานนท์ 1
48 Kasem Wattanachai 1
49 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 1
50 เดชรัต สุขกำเนิด 1
51 เกษม วัฒนชัย 1
52 ษากุล สินไชย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2558 1
3 2551 1
4 2547 2
5 2545 1
6 2544 1
7 2542 2
8 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การจัดการงานวิจัย กับนัก(ผู้)จัดการงานวิจัย
2 การจัดการงานวิจัย กับนัก(ผู้)จัดการงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2558
3 การพัฒนากรอบการทำงานในระดับเขตสาธารณสุขจังหวัด และอำเภอ (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2551
4 โครงการศึกษาวิจัยรับมือสิ่งท้าทายอุบัติใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยในอนาคต (กลุ่มภาวะโลกร้อน)
ปี พ.ศ. 2547
5 การประเมินผล : กลไกที่ทำให้ปรับตัวทันการณ์
6 ทิศทางการวิจัยของประเทศ
ปี พ.ศ. 2545
7 บทบาทของตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับออสเตรเลีย : ศึกษากรณีโครงการความร่วมมือเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ในประเทศไทย ระหว่างปี ค.ศ. 1993-2001
ปี พ.ศ. 2544
8 สุขภาพ อุดมการณ์ และยุทธศาสตร์ทางสังคม
ปี พ.ศ. 2542
9 ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุไทย
10 วิวัฒนาการของการควบคุมโรคเอดส์ในประเทศไทย : แบบอย่างของการพัฒนาแนวคิดส่งเสริมสุขภาพ