ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิพักตร์ จินตนา
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 3
3 2555 1
4 2554 4
5 2553 2
6 2552 2
7 2551 3
8 2550 4
9 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการตรวจสอบรับรองสิทธิบัตรทำกินของราษฎรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2556
2 การสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของชุมชนที่มีอยู่โดยรอบพื้นที่อนุรักษ์ในสวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
3 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลนในรอบ 20 ปี เพื่อวิเคราะห์การกระจายตัวของสวนป่าชายเลนชั้นอายุต่างๆ
4 ผลจากการฟื้นฟูป่าชายเลนในรอบสองทศวรรษต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร จังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2555
5 ความหลากชนิดและการใช้ประโยชน์พืชอายุยาวในพื้นที่เกษตรกรรม บ้านโคกใหญ่ ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ปี พ.ศ. 2554
6 Studies on the recognition of ecological resource and acceptance and use by community in Samut Songkram
7 การพัฒนาแนวทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
8 ผลกระทบจากนโยบายการจัดเขตผ่อนปรน ต่อการจัดการอุทยานแห่งชาติเอราวัณ
9 การอนุรักษ์ป่าชายเลนโดยกลุ่มผู้อนุบาลลูกพันธุ์หอยนางรม ตำบลปากน้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ปี พ.ศ. 2553
10 การศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการที่มีอิทธิพลต่อการเติบโตของไม้แสมขาวและแสมทะเล
11 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตพื้นที่ หมู่บ้านพุยาง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2552
12 การพัฒนาแนวทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
13 การศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการที่มีอิทธิพลต่อการเติบโตของไม้แสมทะเลและแสมขาว
ปี พ.ศ. 2551
14 รูปแบบการใช้ที่ดินและปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเติบโตของไม้กฤษณา อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
15 การศึกษาและถอดบทเรียนการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน
16 การศึกษาแนวทางการจัดการปูแสมในป่าชายเลนแหลมผักเบี้ยดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ปี พ.ศ. 2550
17 การพัฒนาการจัดการระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างยั่งยืน
18 โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงบูรณาการเพื่อการแข่งขันฯ สาขาเกษตรศาสตร์
19 การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของชุมชนบ้านดู่ จังหวัดน่าน
20 การประเมินชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมกรณีศึกษา :