ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เกื้อ วงศ์บุญสิน 15
2 ศิริวรรณ ศิริบุญ 12
3 มาลินี วงษ์สิทธิ์ 9
4 นภาพร ชโยวรรณ 8
5 นพวรรณ จงวัฒนา 8
6 พวงเพ็ญ ชุณหปราณ 6
7 พัชราวลัย วงศ์บุญสิน 5
8 วีนัส อุดมประเสริฐกุล 5
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 4
10 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 4
11 สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ 4
12 สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์ 4
13 เตือนใจ อินทุโสมา 4
14 สุวัฒนา ธาดานิติ 4
15 นิพนธ์ เทพวัลย์ 3
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
17 ภัสสร ลิมานนท์ 3
18 มริน เปรมปรี 2
19 ชลธิชา อัศวนิรันดร 2
20 นุชวรรณ์ บุญเรือง 2
21 บุศริน บางแก้ว 2
22 อัจฉรา ธวัชวิบูลย์ผล เอ๊นซ์ 2
23 ปรีชา ทัศนประดิษฐ์ 2
24 บดี ธนะมั่น 2
25 อดิศวร์ หลายชูไทย 2
26 อรุณลักษณ์ เนตรศิริ 2
27 Adit Laichoothai 2
28 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
29 ดวงกมล วิมลกิจ 2
30 มยุรี นกยูงทอง 2
31 สุวิณี วิวัฒน์วานิช 1
32 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
33 ชเนตตี มิลินทางกู 1
34 จิราพร เกศพิชญวัฒนา 1
35 ศีลิยา สุขอนันต์ 1
36 ธานินทร์ อาจสงคราม 1
37 รัชนก คชานุบาล 1
38 บุศรินทร์ บางแก้ว 1
39 ชนาภา เอื้อเสถียร 1
40 วิณาภรณ์ ธูปแพ 1
41 หนึ่งฤทัย มงคลวิบูลผล 1
42 แดน สุวรรณะรุจิ 1
43 ประภาพร โอภาสสวัสดิ์ 1
44 เรวดี จันทเปรมจิตต์ 1
45 ประเสริฐ อัสสันตชัย 1
46 ศศิพัฒน์ ยอดเพชร 1
47 รัชพันธุ์ เชยจิตร 1
48 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
49 ชเนตตี มิลินทรางกูร 1
50 ผ่องพรรณ อรุณแสง 1
51 บรรลุ ศิริพานิช 1
52 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 1
53 ชนิตา รักษ์พลเมือง 1
54 วรเวศม์ สุวรรณระดา 1
55 ไม่มีข้อมูล 1
56 วรรณภา ศรีธัญรัตน์ 1
57 ธฤษณุ แสงจันทร์ 1
58 ยุพา อ่อนท้วม 1
59 สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 1
60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชาการศาสตร์ 1
61 สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ 1
62 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 1
63 จิตปราณี วาศวิท 1
64 คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 1
65 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชาการศาสตร์ 1
66 ชื่นตา วิชชาวุธ 1
67 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
68 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ 1
69 คมคาย บุญเสริมสุข 1
70 ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ 1
71 สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล 1
72 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
73 วิณาภรณ์ ธุปแพ 1
74 ศิริสุข ระวังวงศ์ 1
75 ดาราวรรณ เจียมเพิ่มพูน 1
76 รุ่งรัตน์ โกวรรธนะกุล 1
77 ฑิฆัมพร เอี่ยมประกอบกิจ 1
78 จิปราณี วาศวิท 1
79 Kua Wongboonsin 1
80 Yupha Aontuam 1
81 Surasak Taneephanitsakul 1
82 Wipha Phachuapmuam 1
83 Vinus Udomphasertphan 1
84 Chulalongkorn Univesity. Faculty of Medicine 1
85 ปรียา รุ่งโสภาสกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 2
3 2555 1
4 2554 1
5 2553 2
6 2552 5
7 2551 6
8 2550 2
9 2548 3
10 2546 3
11 2544 2
12 2542 1
13 2541 2
14 2539 4
15 2538 4
16 2537 1
17 2536 1
18 543 34
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการเป็นผู้สูงอายุที่ยังคุณประโยชน์
ปี พ.ศ. 2556
2 ปัจจัยกำหนดภาวะทุพพลภาพระหว่างผู้สูงอายุเพศหญิงและชายในประเทศไทย
3 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้ของผู้ดูแลผู้สูงอายุไทย
ปี พ.ศ. 2555
4 ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติของประชากรวัยแรงงานต่อผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2554
5 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2553
6 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มนักเรียนชายและหญิง
7 ปัจจัยที่ผลต่อพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มนักเรียนชายและหญิง
ปี พ.ศ. 2552
8 การทบทวนและสังเคราะห์องค์ความรู้ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2545-2550
9 การออมเพื่อความมั่นคงยามสูงวัย
10 พฤติกรรมการอ่านหนังสือของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น : กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในกรุงเทพมหานคร
11 พฤติกรรมการอ่านหนังสือของนักเรียนมัธยมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในกรุงเทพมหานคร
12 การออมเพื่อความมั่นคงยามสูงวัย
ปี พ.ศ. 2551
13 ทัศนคติของวัยรุ่นต่อการเลือกคู่ครอง : กรณีศึกษานักเรียนโรงเรียนอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
14 การสำรวจคนงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร: บทเรียนในแง่ระเบียบวิธีวิจัย
15 สภาพแวดล้อมในการทำงานและสภาพที่อยู่อาศัยของคนงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร
16 ความรู้ ทัศนคติ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะโลกร้อน : กรณีศึกษานักเรียนอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
17 ความรู้ ทัศนคติ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะโลกร้อน : กรณีศึกษานักเรียนอาชีวศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี
18 ทัศนคติของวัยรุ่นต่อการเลือกคู่ครอง : กรณีศึกษานักเรียนโรงเรียนอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2550
19 การศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : รายงานฉบับสมบูรณ์
20 การจัดการทรัพยากรป่าชายเลนขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาตำบลปากพูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2548
21 โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 และการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนานโยบายและแผน
22 การศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : รายงานฉบับสมบูรณ์
23 การติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 และการสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อการพัฒนานโยบายและแผน : การพัฒนาระบบกลไกในการติดตามประเมินผล และการพัฒนาคู่มือดัชนี
ปี พ.ศ. 2546
24 ภาวะเศรษฐกิจกับการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและครอบครัวในประเทศไทย : รายงานเบื้องต้น
25 การศึกษาผลกระทบที่มีต่อประชากรในเขตอำเภอบ้านแพ้ว ภายหลัง การออกนอกระบบราชการ และอยู่ภายใต้การกำกับของรัฐ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
26 ความคิดเห็นของแรงงานข้ามชาติเกี่ยวกับผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว ภายหลังกลับจากการทำงานในต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2544
27 ผลกระทบของการย้ายถิ่นต่อสภาวการณ์ของแรงงานข้ามชาติ : บทสรุปจากงานวิจัย
28 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้เวลาของมารดาในการดูแลบุตรก่อนปฐมวัยในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2542
29 ข้อมูลผู้สูงอายุที่น่าสนใจ
ปี พ.ศ. 2541
30 บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2537
31 การวิจัยและพัฒนาระบบบัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2539
32 ปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี : ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ
33 ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้เรื่องโรคเอดส์และความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคเอดส์ของลูกเรือประมงในจังหวัดปัตตานี
34 ปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
35 ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพกายของเด็กอนุบาลในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2538
36 การศึกษาความสัมพันธ์ของประชากรต่างวัย ในครอบครัวภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
37 รายงานโครงการศึกษาสถานภาพสตรีและภาวะเจริญพันธุ์ ในประเทศไทย
38 โครงการศึกษาครอบครัวไทย : สรุปผลวิจัยเบื้องต้น
39 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนอาชีวศึกษา ในจังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2537
40 ภาวะเจริญพันธุ์ในอนาคต : การประยุกต์ใช้แนวคิดวิเคราะห์ของคูมส์
ปี พ.ศ. 2536
41 การศึกษาความสัมพันธ์ของประชากร 3 วัยในประเทศไทย