ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิพรรณ ประจวบเหมาะ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เกื้อ วงศ์บุญสิน 16
2 ศิริวรรณ ศิริบุญ 12
3 มาลินี วงษ์สิทธิ์ 9
4 นภาพร ชโยวรรณ 8
5 นพวรรณ จงวัฒนา 8
6 วีนัส อุดมประเสริฐกุล 6
7 พัชราวลัย วงศ์บุญสิน 5
8 เตือนใจ อินทุโสมา 5
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 4
10 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 4
11 สุวัฒนา ธาดานิติ 4
12 สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์ 4
13 ภัสสร ลิมานนท์ 3
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
15 นิพนธ์ เทพวัลย์ 3
16 บดี ธนะมั่น 2
17 บุศริน บางแก้ว 2
18 อดิศวร์ หลายชูไทย 2
19 ดวงกมล วิมลกิจ 2
20 นุชวรรณ์ บุญเรือง 2
21 Adit Laichoothai 2
22 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
23 มยุรี นกยูงทอง 2
24 มริน เปรมปรี 2
25 อรุณลักษณ์ เนตรศิริ 2
26 Kua Wongboonsin 2
27 ชลธิชา อัศวนิรันดร 2
28 ปรีชา ทัศนประดิษฐ์ 2
29 ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ 1
30 คมคาย บุญเสริมสุข 1
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชาการศาสตร์ 1
32 คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 1
33 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ 1
34 ชื่นตา วิชชาวุธ 1
35 ศศิพัฒน์ ยอดเพชร 1
36 ประเสริฐ อัสสันตชัย 1
37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
38 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชาการศาสตร์ 1
40 สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ 1
41 Surasak Taneephanitsakul 1
42 Yupha Aontuam 1
43 Wipha Phachuapmuam 1
44 Vinus Udomphasertphan 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
46 สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล 1
47 ผ่องพรรณ อรุณแสง 1
48 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 1
49 จิตปราณี วาศวิท 1
50 ยุพา อ่อนท้วม 1
51 สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 1
52 ชนาภา เอื้อเสถียร 1
53 บุศรินทร์ บางแก้ว 1
54 รัชนก คชานุบาล 1
55 วิณาภรณ์ ธูปแพ 1
56 ธานินทร์ อาจสงคราม 1
57 ปรียา รุ่งโสภาสกุล 1
58 ฑิฆัมพร เอี่ยมประกอบกิจ 1
59 จิปราณี วาศวิท 1
60 ศิริสุข ระวังวงศ์ 1
61 ดาราวรรณ เจียมเพิ่มพูน 1
62 รุ่งรัตน์ โกวรรธนะกุล 1
63 หนึ่งฤทัย มงคลวิบูลผล 1
64 ประภาพร โอภาสสวัสดิ์ 1
65 ชนิตา รักษ์พลเมือง 1
66 เรวดี จันทเปรมจิตต์ 1
67 ไม่มีข้อมูล 1
68 วรรณภา ศรีธัญรัตน์ 1
69 ธฤษณุ แสงจันทร์ 1
70 แดน สุวรรณะรุจิ 1
71 จิราพร เกศพิชญวัฒนา 1
72 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
73 ศีลิยา สุขอนันต์ 1
74 บรรลุ ศิริพานิช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 2
3 2555 1
4 2554 1
5 2553 2
6 2552 4
7 2551 4
8 2550 2
9 2548 3
10 2546 2
11 2544 2
12 2542 1
13 2539 4
14 2538 4
15 2537 1
16 2536 1
17 543 41
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการเป็นผู้สูงอายุที่ยังคุณประโยชน์
ปี พ.ศ. 2556
2 ปัจจัยกำหนดภาวะทุพพลภาพระหว่างผู้สูงอายุเพศหญิงและชายในประเทศไทย
3 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้ของผู้ดูแลผู้สูงอายุไทย
ปี พ.ศ. 2555
4 ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติของประชากรวัยแรงงานต่อผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2554
5 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2553
6 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มนักเรียนชายและหญิง
7 ปัจจัยที่ผลต่อพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มนักเรียนชายและหญิง
ปี พ.ศ. 2552
8 การออมเพื่อความมั่นคงยามสูงวัย
9 พฤติกรรมการอ่านหนังสือของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น : กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในกรุงเทพมหานคร
10 พฤติกรรมการอ่านหนังสือของนักเรียนมัธยมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในกรุงเทพมหานคร
11 การออมเพื่อความมั่นคงยามสูงวัย
ปี พ.ศ. 2551
12 ทัศนคติของวัยรุ่นต่อการเลือกคู่ครอง : กรณีศึกษานักเรียนโรงเรียนอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
13 ความรู้ ทัศนคติ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะโลกร้อน : กรณีศึกษานักเรียนอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
14 ความรู้ ทัศนคติ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะโลกร้อน : กรณีศึกษานักเรียนอาชีวศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี
15 ทัศนคติของวัยรุ่นต่อการเลือกคู่ครอง : กรณีศึกษานักเรียนโรงเรียนอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2550
16 การศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : รายงานฉบับสมบูรณ์
17 การจัดการทรัพยากรป่าชายเลนขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาตำบลปากพูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2548
18 โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 และการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนานโยบายและแผน
19 การศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : รายงานฉบับสมบูรณ์
20 การติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 และการสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อการพัฒนานโยบายและแผน : การพัฒนาระบบกลไกในการติดตามประเมินผล และการพัฒนาคู่มือดัชนี
ปี พ.ศ. 2546
21 ภาวะเศรษฐกิจกับการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและครอบครัวในประเทศไทย : รายงานเบื้องต้น
22 ความคิดเห็นของแรงงานข้ามชาติเกี่ยวกับผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว ภายหลังกลับจากการทำงานในต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2544
23 ผลกระทบของการย้ายถิ่นต่อสภาวการณ์ของแรงงานข้ามชาติ : บทสรุปจากงานวิจัย
24 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้เวลาของมารดาในการดูแลบุตรก่อนปฐมวัยในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2542
25 ข้อมูลผู้สูงอายุที่น่าสนใจ
ปี พ.ศ. 2539
26 ปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี : ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ
27 ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้เรื่องโรคเอดส์และความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคเอดส์ของลูกเรือประมงในจังหวัดปัตตานี
28 ปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
29 ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพกายของเด็กอนุบาลในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2538
30 การศึกษาความสัมพันธ์ของประชากรต่างวัย ในครอบครัวภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
31 รายงานโครงการศึกษาสถานภาพสตรีและภาวะเจริญพันธุ์ ในประเทศไทย
32 โครงการศึกษาครอบครัวไทย : สรุปผลวิจัยเบื้องต้น
33 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนอาชีวศึกษา ในจังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2537
34 ภาวะเจริญพันธุ์ในอนาคต : การประยุกต์ใช้แนวคิดวิเคราะห์ของคูมส์
ปี พ.ศ. 2536
35 การศึกษาความสัมพันธ์ของประชากร 3 วัยในประเทศไทย