ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิพรรณ ประจวบเหมาะ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เกื้อ วงศ์บุญสิน 15
2 ศิริวรรณ ศิริบุญ 12
3 มาลินี วงษ์สิทธิ์ 9
4 นภาพร ชโยวรรณ 8
5 นพวรรณ จงวัฒนา 8
6 วีนัส อุดมประเสริฐกุล 5
7 พัชราวลัย วงศ์บุญสิน 5
8 เตือนใจ อินทุโสมา 4
9 สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์ 4
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 4
11 สุวัฒนา ธาดานิติ 4
12 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 4
13 นิพนธ์ เทพวัลย์ 3
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
15 ภัสสร ลิมานนท์ 3
16 อดิศวร์ หลายชูไทย 2
17 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
18 มยุรี นกยูงทอง 2
19 บดี ธนะมั่น 2
20 ดวงกมล วิมลกิจ 2
21 Adit Laichoothai 2
22 อรุณลักษณ์ เนตรศิริ 2
23 บุศริน บางแก้ว 2
24 ปรีชา ทัศนประดิษฐ์ 2
25 ชลธิชา อัศวนิรันดร 2
26 นุชวรรณ์ บุญเรือง 2
27 มริน เปรมปรี 2
28 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 1
29 จิตปราณี วาศวิท 1
30 ยุพา อ่อนท้วม 1
31 สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ 1
32 คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 1
33 ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ 1
34 คมคาย บุญเสริมสุข 1
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชาการศาสตร์ 1
36 สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล 1
37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชาการศาสตร์ 1
38 สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 1
39 Yupha Aontuam 1
40 ดาราวรรณ เจียมเพิ่มพูน 1
41 รุ่งรัตน์ โกวรรธนะกุล 1
42 ฑิฆัมพร เอี่ยมประกอบกิจ 1
43 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ 1
44 ศิริสุข ระวังวงศ์ 1
45 จิปราณี วาศวิท 1
46 Surasak Taneephanitsakul 1
47 Wipha Phachuapmuam 1
48 Vinus Udomphasertphan 1
49 Kua Wongboonsin 1
50 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
51 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
52 หนึ่งฤทัย มงคลวิบูลผล 1
53 ประภาพร โอภาสสวัสดิ์ 1
54 จิราพร เกศพิชญวัฒนา 1
55 ศีลิยา สุขอนันต์ 1
56 ธานินทร์ อาจสงคราม 1
57 วิณาภรณ์ ธูปแพ 1
58 ปรียา รุ่งโสภาสกุล 1
59 บุศรินทร์ บางแก้ว 1
60 รัชนก คชานุบาล 1
61 ชนาภา เอื้อเสถียร 1
62 แดน สุวรรณะรุจิ 1
63 ธฤษณุ แสงจันทร์ 1
64 ศศิพัฒน์ ยอดเพชร 1
65 ประเสริฐ อัสสันตชัย 1
66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
67 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
68 ผ่องพรรณ อรุณแสง 1
69 บรรลุ ศิริพานิช 1
70 ชนิตา รักษ์พลเมือง 1
71 เรวดี จันทเปรมจิตต์ 1
72 ไม่มีข้อมูล 1
73 วรรณภา ศรีธัญรัตน์ 1
74 ชื่นตา วิชชาวุธ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 2
3 2555 1
4 2554 1
5 2553 2
6 2552 13
7 2551 10
8 2550 5
9 2549 2
10 2548 4
11 2547 1
12 2546 3
13 2545 1
14 2544 4
15 2543 2
16 2542 7
17 2541 2
18 2540 2
19 2539 4
20 2538 6
21 2537 1
22 2536 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการเป็นผู้สูงอายุที่ยังคุณประโยชน์
ปี พ.ศ. 2556
2 ปัจจัยกำหนดภาวะทุพพลภาพระหว่างผู้สูงอายุเพศหญิงและชายในประเทศไทย
3 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้ของผู้ดูแลผู้สูงอายุไทย
ปี พ.ศ. 2555
4 ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติของประชากรวัยแรงงานต่อผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2554
5 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2553
6 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มนักเรียนชายและหญิง
7 ปัจจัยที่ผลต่อพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มนักเรียนชายและหญิง
ปี พ.ศ. 2552
8 การทบทวนและสังเคราะห์องค์ความรู้ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2545-2550
9 สร้างระบบติดตามและประเมินผลแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564)
10 การสำรวจอนามัยการเจริญพันธุ์
11 การทำนายศักยภาพของสังคมในการรองรับภาวะโลกร้อน (Forecasting Societies' Adaptive Capacities to Climate Change) (ปีที่ 1 พ.ศ.2552)
12 การปรับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2564)
13 การติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การท่องเที่ยวในกลุ่มนักเรียน เยาวชน และผู้สูงอายุ
14 การออมเพื่อความมั่นคงยามสูงวัย
15 พฤติกรรมการอ่านหนังสือของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น : กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในกรุงเทพมหานคร
16 การศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
17 โครงการสร้างระบบการติดตาม และประเมินผลแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564)
18 ระบบกลไกติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564)
19 พฤติกรรมการอ่านหนังสือของนักเรียนมัธยมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในกรุงเทพมหานคร
20 การออมเพื่อความมั่นคงยามสูงวัย
ปี พ.ศ. 2551
21 ทัศนคติของวัยรุ่นต่อการเลือกคู่ครอง : กรณีศึกษานักเรียนโรงเรียนอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
22 การสำรวจคนงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร: บทเรียนในแง่ระเบียบวิธีวิจัย
23 สภาพแวดล้อมในการทำงานและสภาพที่อยู่อาศัยของคนงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร
24 การศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
25 โครงการสร้างระบบการติดตาม และประเมินผลแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564)
26 ระบบกลไกติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564)
27 ความรู้ ทัศนคติ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะโลกร้อน : กรณีศึกษานักเรียนอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
28 โครงการลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย ต้นแบบนราธิวาส
29 ความรู้ ทัศนคติ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะโลกร้อน : กรณีศึกษานักเรียนอาชีวศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี
30 ทัศนคติของวัยรุ่นต่อการเลือกคู่ครอง : กรณีศึกษานักเรียนโรงเรียนอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2550
31 การศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : รายงานฉบับสมบูรณ์
32 การติดตามและประเมินผลรูปแบบการดำเนินงานโครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย จังหวัดนราธิวาส
33 สร้างระบบการติดตามประเมินผลแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) ระยะที่ 1
34 โครงการสร้างระบบการติดตามและประเมินผลแผนสูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564)
35 การจัดการทรัพยากรป่าชายเลนขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาตำบลปากพูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2549
36 โครงการลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย ต้นแบบนราธิวาส
37 โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 และการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนานโยบายและแผน : การพัฒนาระบบกลไกในการติดตามประเมินผลและการพัฒนาคู่มือดัชนี
ปี พ.ศ. 2548
38 โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 และการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนานโยบายและแผน
39 การศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : รายงานฉบับสมบูรณ์
40 โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 และการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนานโยบายและแผน : การพัฒนาระบบกลไกในการติดตามประเมินผลและการพัฒนาคู่มือดัชนี
41 การติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 และการสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อการพัฒนานโยบายและแผน : การพัฒนาระบบกลไกในการติดตามประเมินผล และการพัฒนาคู่มือดัชนี
ปี พ.ศ. 2547
42 ภาวะเศรษฐกิจกับการเปลี่ยนแปลงทางประชากร และครอบครัวในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
43 ภาวะเศรษฐกิจกับการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและครอบครัวในประเทศไทย : รายงานเบื้องต้น
44 การศึกษาผลกระทบที่มีต่อประชากรในเขตอำเภอบ้านแพ้ว ภายหลัง การออกนอกระบบราชการ และอยู่ภายใต้การกำกับของรัฐ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
45 ความคิดเห็นของแรงงานข้ามชาติเกี่ยวกับผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว ภายหลังกลับจากการทำงานในต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2545
46 โครงการภาวะเศรษฐกิจกับการเปลี่ยนแปลงทางประชากร และครอบครัวในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2544
47 ผลกระทบของการย้ายถิ่นต่อสภาวการณ์ของแรงงานข้ามชาติ : บทสรุปจากงานวิจัย
48 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้เวลาของมารดาในการดูแลบุตรก่อนปฐมวัยในเขตกรุงเทพมหานคร
49 การย้ายถิ่นข้ามชาติกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอาเซียน : นโยบายและผลกระทบ
50 ผลกระทบของการย้ายถิ่นต่อสภาวการณ์ของแรงงานข้ามชาติ กรณีศึกษาประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
51 ผลกระทบของการย้ายถิ่นต่อสภาวการณ์ของแรงงานข้ามชาติ กรณีศึกษาประเทศไทย
52 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่น่าสนใจ : โครงการวิจัยปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมที่มีผลต่อแผนการเตรียมพฤติกรรมสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2542
53 ข้อมูลผู้สูงอายุที่น่าสนใจ
54 บทบาทเพศกับการอนามัยเจริญพันธ์
55 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่น่าสนใจ : โครงการวิจัยปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมที่มีผลต่อแผนการเตรียมพฤติกรรมสุขภาพ
56 การย้ายถิ่นข้ามชาติกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอาเซียน : นโยบายและผลกระทบ
57 การศึกษาความสัมพันธ์ของประชากรต่างวัยในครอบครัวภาคเหนือ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
58 บทบาทเพศกับการอนามัยเจริญพันธ์
59 การศึกษาความสัมพันธ์ของประชากรต่างวัยในครอบครัวภาคใต้และภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2541
60 บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2537
61 การวิจัยและพัฒนาระบบบัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2540
62 การศึกษาความสัมพันธ์ของประชากรต่างวัยในครอบครัว ภาคใต้ และภาคกลาง
63 โครงการศึกษาปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2539
64 ปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี : ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ
65 ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้เรื่องโรคเอดส์และความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคเอดส์ของลูกเรือประมงในจังหวัดปัตตานี
66 ปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
67 ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพกายของเด็กอนุบาลในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2538
68 การศึกษาความสัมพันธ์ของประชากรต่างวัย ในครอบครัวภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
69 รายงานโครงการศึกษาสถานภาพสตรีและภาวะเจริญพันธุ์ ในประเทศไทย
70 โครงการศึกษาครอบครัวไทย : สรุปผลวิจัยเบื้องต้น
71 การศึกษาความสัมพันธ์ของประชากรต่างวัยในครอบครัวภาคเหนือ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
72 โครงการศึกษาปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร
73 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนอาชีวศึกษา ในจังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2537
74 ภาวะเจริญพันธุ์ในอนาคต : การประยุกต์ใช้แนวคิดวิเคราะห์ของคูมส์
ปี พ.ศ. 2536
75 การศึกษาความสัมพันธ์ของประชากร 3 วัยในประเทศไทย