ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บุหรัน พันธุ์สวรรค์ 7
2 บุญฤทธิ์ สินค้างาม 6
3 วรากร ปิ่นขันธยงค์ 5
4 IRPUS 4
5 เด่น เครือสาร 3
6 สันธิวัฒน์ พิทักษ์ผล 3
7 นิรมล รังสยาธร 3
8 ดุสิต เสรเมธากุล 3
9 เสวียน เปรมประสิทธิ์ 3
10 วาสนา ณ ฝั้น 3
11 ตฤณ เสรเมธากุล 2
12 เกรียงไกร สีตะพันธุ์ 2
13 วาสนา พิทักษ์พล 2
14 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2
15 เกศรา บางสารี 2
16 ภาวินี จันทร์วิจิตร 2
17 วิภาวี เนียมสวรรค์ 2
18 คลินิกเทคโนโลยี 2
19 มนัส ทิตย์วรรณ 2
20 ปรียานันท์ แสนโภชน์ 2
21 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2
22 สายสมร ลำยอง 2
23 พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก 2
24 สุกัลยา ภู่ทอง 2
25 ดวงพร เปรมจิตร 1
26 กิตติ สัจจาวัฒนา 1
27 นิติ เอี่ยมชื่น 1
28 ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 1
29 สุมนา เหลืองฐิติกาญจนา 1
30 วนิดา แซ่จึง 1
31 สุภาพร ภัสสร 1
32 ศิริลักษณ์ สันพา 1
33 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว.(ทุน Window I) 1
34 โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1
35 เครือข่ายวิจัยภาคเหนือตอนล่าง 1
36 งบประมาณแผ่นดิน 1
37 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยทุนวิจัย 1
38 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1
39 ปราณี นางงาม 1
40 เฉลิมชัย แพะคำ 1
41 อนุพันธ์ กงบังเกิด 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2556 2
3 2555 17
4 2554 3
5 2553 1
6 2552 6
7 2551 6
8 2550 7
9 2549 1
10 2548 1
11 2547 3
12 2546 2
13 2545 3
14 2543 2
15 543 31
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาการป้องกันกำจัดโรคใบจุดผักกาดหอมในระบบไฮโดรโปนิกส์ด้วยสารสกัดสมุนไพร
2 ผลของเชื้อราไตรโคเดอร์มาต่อการเจริญเติบโตและควบคุมโรคของแคนตาลูปในแปลงปลูก
3 ความสามารถของเชื้อราเอนโดไฟท์ที่แยกได้จากกล้วยในการผลิตสารทุติยภูมิในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนส และสารกระตุ้นการเจริญเติบโต
ปี พ.ศ. 2556
4 Screening of Enzymes Activities in Indigenous Microorganism for Water Hyacinth Degradation
5 การใช้จุลินทรีย์ท้องถิ่นผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดพะเยา
ปี พ.ศ. 2555
6 การประยุกต์ใช้เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซ่าในการปรับปรุงดินและเพิ่มความต้านทาน โรคราน้ำค้างในแตงกวา
7 การประเมินความต้านทานต่อโรคและแมลงและความทนแล้งของข้าวขาวดอกมะลิ 105 พันธุ์กลาย
8 พัฒนาการผลิตข้าวเชิงเกษตรอินทรีย์ และลดการใช้สารเคมี เพื่อสร้างวิถีเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ปีที่2: ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และสร้างมาตรฐานผลผลิต
9 การเพาะเห็ดอินทรีย์ในตะกร้าเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และแก้ปัญหาความยากจน
10 การใช้จุลินทรีย์ท้องถิ่นเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อสร้างวิถีเกษตรกรรมลุ่มน้ำแม่ต๋ำอย่างยั่งยืน
11 การควบคุมประชากรผักตบชวาแบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน
12 การใช้สารออกฤทธิ์จากเชื้อราเอนโดไฟท์ในการควบคุมศัตรูข้าวโดยชีววิธี เพื่อการผลิตข้าวอินทรีย์
13 ความหลากหลายของราน้ำ (Freshwater fungi) ในแม่น้ำอิง
14 การควบคุมผักตบชวาในกว๊านพะเยาแบบผสมผสานโดยการใช้แมลงและโรคพืช
15 ผลของการเพาะเชื้อเอคโตไมคอร์ไรซาต่อการเจริญเติบโตและการดูดซับธาตุอาหารของกล้าไม้ เพื่อการใช้ประโยชน์ในการฟื้นฟูป่าไม้
16 การควบคุมผักตบชวาในกว๊านพะเยาแบบผสมผสานโดยการใช้แมลง และเชื้อราโรคพืช
17 ความสามารถของเชื้อราเอนโดไฟท์ที่แยกได้จากกล้วยในการผลิตสารทุติยภูมิในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนส และสารกระตุ้นการเจริญเติบโต
18 การสำรวจและประยุกต์ใช้เชื้อราไมคอร์ไรซ่าในการปรับปรุงดินและพื้นฟูป่าไม้ในพื้นที่อำเภอ ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
19 ความสามารถของเชื้อราเอนโดไฟท์ที่แยกได้จากกล้วยในการผลิตสารกระตุ้นการเจริญเติบโตและสารทุติยภูมิในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนส
20 ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคเหี่ยวและเพิ่มผลผลิต ของขิง
21 การสำรวจโรคขิงและคัดเลือกแบคทีเรียแอนตาโกนิสต์ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคเหี่ยวของขิง เพื่อการป้องกันโดยชีววิธี ในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
22 ศักยภาพการจัดการระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมกว๊านพะเยาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2554
23 การจัดทำฐานข้อมูลแบบ Cradle to gate ของฐานข้อมูลการเกษตรและอาหาร
24 การจัดการผักตบชวาแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน
25 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2553
26 พัฒนาฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตสำหรับการเกษตรเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมไทย
ปี พ.ศ. 2552
27 การประยุกต์ให้เชื้อราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซ่าในการกระตุ้นการเจริญของดาวเรือง
28 การประยุกต์ใช้เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซ่าในการกระตุ้นการเจริญของดาวเรือง
29 ผลของ Hydrocooling ร่วมกับไคโตซานต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาข้าวโพดฝักอ่อน
30 ผลของเชื้อแบคทีเรีบปฏิปักษ์ Staphylococuss sp.ต่อการควบคุมโรคเหี่ยวของขิงในสภาพไร่
31 การใช้สารธรรมชาติเพื่อป้องกันกำจัดไร และแมลงศัตรูเห็ด
32 ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ ในการควบคุมโรคเหี่ยวและเพิ่มผลผลิตของขิง
ปี พ.ศ. 2551
33 Endophytic fungi from wild banana (Musa acuminata Colla) works against anthracnose disease caused by Colletotrichum musae.
34 ประสิทธิภาพสารสกัดจากสมุนไพรในการป้องกันกำจัดโรคใบจุดของผักสลัดในระบบการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์
35 ประสิทธิภาพสารสกัดสมุนไพรในการป้องกันกำจัดโรคใบจุดของผักสลัดในระบบการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์
36 ความสามารถของเชื้อราเอนโดไฟท์ที่แยกได้จากกล้วยในการผลิตสารทุติยภูมิในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราโรคแอนแทรคโนส และสารกระตุ้นการเจริญเติบโต
37 การคัดเลือกเชื้อราปฏิปักษ์ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Fusarium sp. สาเหตุโรคเน่าของหอมในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา
38 ความหลากหลายของจุลินทรีย์ดินกลุ่มตรึงไนโตรเจนในพื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
ปี พ.ศ. 2550
39 Biodiversity of Saprobic fungi.
40 การศึกษาการป้องกันกำจัดโรคใบจุดของผักการหอมในระบบการปลูกแบบไฮโดรโปนิคด้วยสารสกัดสมุนไพร
41 การสำรวจและประยุกต์ใช้เชื้อราไมคอร์ไรซ่าในการปรับปรุงดินและฟื้นฟูป่าไม้ในพื้นที่ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
42 การเพาะเห็ดอินทรีย์ในตะกร้าเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและแก้ปัญหาความยากจน
43 การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Aspergillus flavas ในเมล็ดถั่วลิสง
44 ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคเหี่ยวและเพิ่มผลผลิตของขิง
45 การสำรวจและประยุกต์ใช้เชื้อราไมคอร์ไรซ่าในการปรับปรุงดิน และฟื้นฟูป่าไม้ในพื้นที่อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2549
46 การสำรวจโรคพริกและการใช้สารสกัดจากสมุนไพรในการควบคุมเชื้อรา Colletotrichum capsici สาเหตุโรคแอนแทรกโนส
ปี พ.ศ. 2548
47 Morphological and molecular characterization of Colletotrichum species from herbaceous plants in Thailand
ปี พ.ศ. 2547
48 Discrimination of anthracnose (Colletotrichum truncatum) from Canadian lentil I
49 Fungi on Musa (Banana): In Thailand fungal Diversity
50 Are some fungi isolated as endophytes of Musa acuminata latent pathogens
ปี พ.ศ. 2546
51 Saprobic fungi on dead wild banana.
52 Survey and Isolation of Endophytic and Saprobic Fungi of Wild Banana in Doi Suthep–Pui National Park
ปี พ.ศ. 2545
53 Dictyosporium สายพันธุ์ใหม่จาก กล้วยป่าในประเทศไทย
54 Memnoniella and Stachybotrys species from Musa acuminata.
55 Index if fungi described from Musaceae. Mycotaxon
ปี พ.ศ. 2543
56 Endophytic fungi of wild banana (Musa acuminata) at Doi Suthep- Pui National Park, in Thailand
57 Fungi on Musa acuminata in Hong Kong
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
58 การสะสมกลิ่นไม่พึงประสงค์ในน้ำและดินพื้นท้องน้ำของกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา
59 การยับยั้งเชื้อราเขียวบนผลส้มโดยไอระเหยจากราเอ็นโดรไฟท์ Muscodor albus CMU-Cib 462
60 การคัดเลือกเชื้อราเอนโดไฟท์ที่สามารถควบคุมโรคที่เกิดจากเชื้อรา Rhizoctonia Solani ของยูคาลิปตัส
61 พัฒนาการผลิตข้าวเชิงเกษตรอินทรีย์ และลดการใช้สารเคมี เพื่อสร้างวิถีเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
62 การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงในกว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน
63 การใช๎เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในการปรับปรุงดิน และเพิ่มความต้านทานโรคราน้ำค๎างในแตงกวา
64 การคัดกรองเชื้อจุลินทรีย์ท้องถิ่นที่สามารถผลิตเอนไซม์เซลลูเลสและโปรติเอสต่อการย่อยสลายผักตบชวาเพื่อประสิทธิภาพในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
65 การคัดเลือกเชื้อราเอนโดไฟท์ที่สามารถควบคุมโรคเน่าที่เกิดจากเชื้อรา Rhizoctonia solani ของต้นกล้ายูคาลิปตัส
66 ศักยภาพของเชื้อรา Alternaria sp. ในการเป็นสารชีวภาพกำจัดวัชพืชเพื่อควบคุมผักตบชวาในกว๊านพะเยา
67 คัดเลือกเชื้อราที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคเหี่ยวของหอม