ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 18
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 10
3 วริทธิ์ อึ๊งภากรณ์ 5
4 Viboon Sangveraphunsiri 2
5 เอกพจน์ สุนทรมาตฤก 2
6 เกียรติศักดิ์ ศรีตระกูลชัย 2
7 วาริน ภุมรินทร์ 2
8 ไพรัช ตั้งพรประเสริฐ 2
9 ประสาทพร วงษ์คำช้าง 2
10 ณัฐดนัย ตัณฑวิรุฬห์ 2
11 ชัยโรจน์ คุณพนิชกิจ 2
12 วิชัย เยี่ยงวีรชน 2
13 ธเนศ เรืองธุระกิจ 1
14 กฤษณะ อุตมัง 1
15 ณัฐพล ศริพันธุ์ 1
16 จีรศักดิ์ หมวดโพธิ์กลาง 1
17 กรรมมันต์ ชูประเสริฐ 1
18 วีระวัฒน์ ฝาระมี 1
19 กิตติ ผดุงชีวิต 1
20 วันชัย ธีรพัฒน์พร 1
21 อานันท์ สุตาพันธ์ 1
22 พายุ คุ้มภัย 1
23 ไพรัช บุพพวงศ์ 1
24 พลสิทธิ์ นนทลี 1
25 อภิชาติ อัศวเทววิช 1
26 ไพบูลย์ จำนงค์วุฒิโรจน์ 1
27 ถาวร วิทยถาวรวงศ์ 1
28 จุฬปรัชญ์ เพ็ชร์ช้าง 1
29 ปิยะบุตร งามษมาภรณ์ 1
30 นวกร ดิษริยะกุล 1
31 ณัฐพงษ์ นุชประยูร 1
32 ภูริพันธุ์ สุวรรณฤกษ์ 1
33 กฤษณันท์ มะลิทอง 1
34 จันทนี จันทรศร 1
35 พงศกร เพชรพันธ์ศรี 1
36 ชนัยณัฐ แก้วทอง 1
37 สมจินต์ ธนานันทศิริ 1
38 สุวัฒน์ พิพัฒน์พงศา 1
39 สุทธิพงศ์ วิญญูประดิษฐ์ 1
40 สมชาย เสียงเสนาะ 1
41 วรงค์สิทธิ มารัตน์ 1
42 เรืองยศ อารยวงษ์กุล 1
43 พรพิศุทธิ์ โลหิตหาญ 1
44 สมชาย ธนูธรรมาคุณ 1
45 อังศุมาลิน เสนจันทร์ฒิไชย 1
46 ธรณิศวร์ ทรรพนันทน์ 1
47 สุเมธ วัชระชัยสุรพล 1
48 ภาสิต อนุกุลอนันต์ชัย 1
49 ทวี งามวิไลกร 1
50 นพศักดิ์ ณรงค์ฤกษ์นาวิน 1
51 วันชัย ล่องธารทอง 1
52 กิตติศักดิ์ บุญยังคุณ 1
53 วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์ 1
54 ธิติพล ศรัทธาพร 1
55 จิรพงศ์ วชิราธนาภรณ์, 2519- 1
56 มนูศักดิ์ จานทอง 1
57 บวร ปัญญาวรวัจน์ 1
58 พลังรัฐ ธนการพาณิช 1
59 มงคล เทียนวิบูลย์ 1
60 ตรัยวิทย์ วงศ์อภิวัฒนกุล 1
61 ธนุพงษ์ เงาจารุวงศ์ 1
62 Somkiat Tangjitsitcharoen 1
63 สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ 1
64 Angsumalin Senjuntichai 1
65 ประสิทธิพร พงศ์วศิน 1
66 มนตร์มนัน ภู่ริวิศิษฏ์ 1
67 เด่นชัย วรเดชจำเริญ 1
68 Chanchai Limpiyakorn 1
69 Staporn Suprichakorn 1
70 สถาพร สุปรีชากร 1
71 สุกิจ วรรณโสภณกุล 1
72 Manop Reodecha 1
73 มานพ เรี่ยวเดชะ 1
74 Damrongsak Malila 1
75 ชาญชัย ลิมปิยากร 1
76 ณัฐศร พรหมเพ็ชร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2556 4
3 2555 4
4 2554 1
5 2552 2
6 2551 3
7 2550 4
8 2549 3
9 2548 1
10 2547 10
11 2546 1
12 2545 3
13 2544 8
14 2543 1
15 2542 8
16 2541 1
17 2540 1
18 2539 3
19 2538 3
20 2537 2
21 2535 3
22 2532 1
23 2531 6
24 2530 2
25 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การสร้างเส้นทางเดินในปริภูมิรูปภาพสำหรับหุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วยล้อ
2 การสร้างเส้นทางเดินในปริภูมิรูปภาพสำหรับหุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วยล้อ
3 การควบคุมการนำทางโดยใช้จีพีเอสของอากาศยานสี่ใบพัด
ปี พ.ศ. 2556
4 การติดตามวัตถุที่เคลื่อนที่โดยใช้หุ่นยนต์พิกัดฉาก 3 แกนอาศัยการขับเคลื่อนเชิงภาพ
5 การลงจอดอัตโนมัติสำหรับอากาศยาน 4 ใบพัดโดยใช้ระบบการเห็นภาพ
6 ระบบควบคุมแบบพลศาสตร์ผกผันที่มีความคงทนสำหรับอากาศยานสี่ใบพัด
7 การติดตามวัตถุหลายชิ้นด้วยภาพสเตอริโอเพื่อใช้ในระบบควบคุมตำแหน่งในพิกัด 3 มิติ
ปี พ.ศ. 2555
8 เครื่องดึงกระดูกสันหลังที่ควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์
9 การควบคุมแรงสำหรับการเจียระไนพลอยด้วยเครื่องเจียระไนพลอยจุฬาแบบอัตโนมัติ
10 แขนกล 6 องศาอิสระ 2 แขน ที่ทำงานแบบแขนกลนำและแขนกลตามแบบมีแรงสะท้อนกลับ สำหรับงานขนาดเล็ก
11 ขอบเขตตรึงเสมือนแบบแฮปติกสำหรับช่วยการทำงานแบบแขนกลนำและแขนกลตาม
ปี พ.ศ. 2554
12 การควบคุมแรงและตำแหน่งของแขนกลลูกผสมแบบขนาน 5 แกน ตระกูลเอช-4 ในขณะทำการกัดชิ้นงาน
ปี พ.ศ. 2552
13 แบบจำลองทางพลศาสตร์ของแขนกลที่มีความหยุ่นตัวที่ใช้ในงานระยะเอื้อมไกล
14 เครื่องวัดพิกัด 3 มิติแบบเคลื่อนย้ายได้
ปี พ.ศ. 2551
15 การสอบเทียบระบบกลไกแขนกลแบบขนาน
16 โปรแกรมแปลรหัสเอ็นซีสำหรับแขนกลแบบขนานในตระกูล H-4 กับโต๊ะหมุน รวมเป็น 5 แกน
17 การสอบเทียบระบบกลไกแขนกลแบบขนาน
ปี พ.ศ. 2550
18 การพัฒนาความสามารถในการตัดสำหรับกระบวนการกลึงเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์โดยการประยุกต์ใช้ปริมาณสารหล่อเย็นน้อยที่สุดบนเครื่องกลึงซีเอ็นซี
19 การควบคุมแบบอิมพิแดนซ์ของหุ่นยนต์สำหรับทำงานร่วมกับมนุษย์
20 การวิเคราะห์ทางคิเนแมติกส์และไดนามิกส์ของแขนกล PA10-7C
21 การควบคุมแรงแบบฝังตัว สำหรับแขนกลลูกผสมแบบขนาน 5 แกนตระกูลเอช-4
ปี พ.ศ. 2549
22 การทำงานแบบมาสเตอร์-สเลฟของแขนกลแฮบติคหกองศาอิสระแบบใหม่ที่มีโครงสร้างแบบขนานสำหรับงานสร้างชิ้นงานต้นแบบ
23 ระบบควบคุมขั้นสูงสำหรับระบบรักษาเสถียรภาพของกิมเบล
24 การออกแบบและสร้างเครื่องเจียระไนพลอยแบบอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2548
25 ระบบติดตามอนุภาคใน 3 มิติโดยใช้ภาพสเตอริโอ
ปี พ.ศ. 2547
26 การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ภาคสนามโดยใช้กลไก Rocker-bogie
27 เครื่องวัดพิกัด 3 มิติโดยใช้ภาพสเตอริโอ
28 การพัฒนาโปรแกรมแปลรหัสเอ็นซีสำหรับตัวควบคุมซีเอ็นซีแบบสถาปัตยกรรมเปิด
29 การควบคุมระยะไกลที่มีเวลาหน่วงโดยใช้ตัวแปรคลื่น
30 การพัฒนาเทคนิคขั้นสูงสำหรับการวัดพิกัด 3 มิติ ของวัตถุที่มีผิวซับซ้อนโดยใช้ภาพสเตอรีโอ
31 การออกแบบและวิเคราะห์แบบใหม่สำหรับแขนกลแบบขนานในตระกูลเอช-4 พร้อมด้วยการควบคุมแรง
32 การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ภาคสนาม โดยใช้กลไก ROCKER-BOGIE
33 การพัฒนาโปรแกรมแปลรหัสเอ็นซี สำหรับตัวควบคุมซีเอ็นซี แบบสถาปัตยกรรมเปิด
34 เครื่องวัดพิกัด 3 มิติ โดยใช้ภาพสเตอริโอ
35 การย้อมผ้าไหมด้วยสีจากเปลือกมะพร้าวแก่
ปี พ.ศ. 2546
36 การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์แฮบติคที่มี 6 องศาอิสระโดยใช้โครงสร้างแบบขนาน
ปี พ.ศ. 2545
37 อุปกรณ์ตรวจรู้แรงสามแกนชนิดสเตรนเกจสำหรับเครื่องกัด
38 การประยุกต์ใช้กระบวนการรังวัดบนภาพถ่ายระยะใกล้สำหรับการวัดละเอียดสูง
39 เครื่องวัดพิกัด 3 มิติ แบบข้อต่อ 6 แกน
ปี พ.ศ. 2544
40 การออกแบบและพัฒนามาสเตอร์อาร์มสำหรับระบบสะท้อนแรง
41 การหาค่าพารามิเตอร์ของแขนกลความเร็วสูงแบบออนไลน์
42 เครื่องวัดพิกัด 3 มิติ แบบใช้แถบแสงเลเซอร์และกล้องตัวเดียว /
43 กระบวนการออกแบบอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้อุปกรณ์ตรวจรู้แรงสำหรับหุ่นยนต์ที่มีสมรรถนะเหมาะสมที่สุด
44 การออกแบบและการควบคุมแขนกลที่มีโครงสร้างแบบสจ๊วต
45 การพัฒนาระบบการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการผลิตชิ้นงานสามมิติโดยใช้พาราโซลิดเคอร์เนล
46 การพัฒนาและออกแบบหุ่นยนต์เดินแบบหกขาอิสระ
47 การพัฒนาระบบสร้างแบบจำลองสามมิติแบบโซลิดโดยใช้พาราโซลิดเคอร์เนล
ปี พ.ศ. 2543
48 การนำเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์
ปี พ.ศ. 2542
49 การควบคุมหน่วยการผลิตอัตโนมัติขนาดเล็กและกลางผ่านเครือข่าย
50 การพัฒนาสภาวะการทำงานบนเครือข่าย สำหรับระบบปฏิบัติการระยะไกลบนอินเตอร์เน็ตเพื่อระบบการผลิต
51 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิตร่วมกับออโตแคดโดยใช้ ARX
52 การควบคุมแบบไฮบริดด้วยแรงแบบอิมพลิซิตสำหรับแขนกล
53 การออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์เดินบนระนาบแบบขนาน
54 การควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วยล้อที่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ
55 การออกแบบแขนกลที่ทำงานด้วยความเร็วสูง
56 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ช่วยวิเคราะห์กลไกแบบปิด
ปี พ.ศ. 2541
57 ทฤษฎีและการสร้างหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2540
58 การพัฒนาโพสต์โปรเซสเซอร์สำหรับระบบการผลิตอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2539
59 โปรแกรมถอดรหัสเอชพีจีแอลสำหรับโต๊ะเอ็กซ์วายแซด
60 การควบคุมแขนกลแบบผสมระหว่างแรงและตำแหน่ง
61 การนำระบบควบคุมแบบฟัซซีมาใช้ควบคุมการทำงาน ของระบบตุ้มน้ำหนักแกว่ง
ปี พ.ศ. 2538
62 อุปกรณ์ตรวจรู้แรงสำหรับงานควบคุมแขนกล
63 เครื่องป้อนชิ้นงานอัตโนมัติสำหรับการผลิตเปลือกหุ้มคอมเพรสเซอร์
64 เทคนิคการควบคุมแบบดิจิตอลสำหรับติดตามคอนทัวร์ 3 มิติ
ปี พ.ศ. 2537
65 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับงานทะเบียนและประมวลผล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
66 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับแขนกลแบบหยุ่นตัวเพื่อประยุกต์ในงานควบคุม
ปี พ.ศ. 2535
67 การออกแบบและควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมชนิด 3 ข้อต่อ ที่มีการเคลื่อนที่แบบพิกัดฉาก : รายงานผลการวิจัย
68 การควบคุมแขนกลมาสเตอร์-สเลฟจุฬา 2 ด้วยไมโครคอมพิวเตอร์
69 การออกแบบและควบคุม หุ่นยนต์อุตสาหกรรมชนิด 3 ข้อต่อ ที่มีการเคลื่อนที่แบบพิกัดฉาก
ปี พ.ศ. 2532
70 การแปลงข้อมูลรูปภาพจากโปรแกรมที่ช่วยในการออกแบบไปเป็นข้อมูล สำหรับโปรแกรมวิเคราะห์แบบ
ปี พ.ศ. 2531
71 การควบคุมแบบย้อนกลับของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมชนิดสามแกนหมุน
72 ทฤษฎีและการสร้างโต๊ะตัดแผ่นเหล็กด้วยเปลวไฟ ที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ : รายงานผลการวิจัย
73 การควบคุม พี.ไอ.ดี.พี ของโต๊ะตัดแผ่นเหล็กด้วยเปลวไฟ
74 การประยุกต์ใช้ระบบควบคุมแบบป้อนกลับสำหรับสเตปปิ้งมอเตอร์กับโต๊ะ X-Y
75 การส่งข้อมูลระหว่างไพร์ม เมดูซา และเครื่องมือวิลด์ เพื่อการทำแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์
76 การควบคุมแขนกลสามแกนแบบ พี ไอ ดี
ปี พ.ศ. 2530
77 การควบคุมแบบออปทิมัลของโต๊ะตัดแผ่นเหล็กด้วยเปลวไฟ
78 การประมาณค่าพารามิเตอร์สำหรับการออกแบบระบบควบคุมของระบบเชิงกล