ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 18
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 10
3 วริทธิ์ อึ๊งภากรณ์ 5
4 ณัฐดนัย ตัณฑวิรุฬห์ 2
5 เกียรติศักดิ์ ศรีตระกูลชัย 2
6 ชัยโรจน์ คุณพนิชกิจ 2
7 Viboon Sangveraphunsiri 2
8 ประสาทพร วงษ์คำช้าง 2
9 วิชัย เยี่ยงวีรชน 2
10 วาริน ภุมรินทร์ 2
11 เอกพจน์ สุนทรมาตฤก 2
12 ไพรัช ตั้งพรประเสริฐ 2
13 มงคล เทียนวิบูลย์ 1
14 บวร ปัญญาวรวัจน์ 1
15 พลังรัฐ ธนการพาณิช 1
16 กิตติศักดิ์ บุญยังคุณ 1
17 มนูศักดิ์ จานทอง 1
18 สุเมธ วัชระชัยสุรพล 1
19 วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์ 1
20 ภูริพันธุ์ สุวรรณฤกษ์ 1
21 ธรณิศวร์ ทรรพนันทน์ 1
22 ปิยะบุตร งามษมาภรณ์ 1
23 กฤษณันท์ มะลิทอง 1
24 พงศกร เพชรพันธ์ศรี 1
25 จิรพงศ์ วชิราธนาภรณ์, 2519- 1
26 จันทนี จันทรศร 1
27 ธิติพล ศรัทธาพร 1
28 สุกิจ วรรณโสภณกุล 1
29 Damrongsak Malila 1
30 ชาญชัย ลิมปิยากร 1
31 มานพ เรี่ยวเดชะ 1
32 Staporn Suprichakorn 1
33 Chanchai Limpiyakorn 1
34 อังศุมาลิน เสนจันทร์ฒิไชย 1
35 สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ 1
36 Manop Reodecha 1
37 สถาพร สุปรีชากร 1
38 วันชัย ล่องธารทอง 1
39 ทวี งามวิไลกร 1
40 นพศักดิ์ ณรงค์ฤกษ์นาวิน 1
41 ตรัยวิทย์ วงศ์อภิวัฒนกุล 1
42 นวกร ดิษริยะกุล 1
43 ธนุพงษ์ เงาจารุวงศ์ 1
44 ภาสิต อนุกุลอนันต์ชัย 1
45 สมชาย เสียงเสนาะ 1
46 ไพรัช บุพพวงศ์ 1
47 วันชัย ธีรพัฒน์พร 1
48 พลสิทธิ์ นนทลี 1
49 ไพบูลย์ จำนงค์วุฒิโรจน์ 1
50 ถาวร วิทยถาวรวงศ์ 1
51 อภิชาติ อัศวเทววิช 1
52 พายุ คุ้มภัย 1
53 เรืองยศ อารยวงษ์กุล 1
54 Angsumalin Senjuntichai 1
55 Somkiat Tangjitsitcharoen 1
56 ประสิทธิพร พงศ์วศิน 1
57 เด่นชัย วรเดชจำเริญ 1
58 ณัฐศร พรหมเพ็ชร 1
59 มนตร์มนัน ภู่ริวิศิษฏ์ 1
60 กรรมมันต์ ชูประเสริฐ 1
61 กฤษณะ อุตมัง 1
62 วรงค์สิทธิ มารัตน์ 1
63 สุวัฒน์ พิพัฒน์พงศา 1
64 พรพิศุทธิ์ โลหิตหาญ 1
65 จุฬปรัชญ์ เพ็ชร์ช้าง 1
66 ชนัยณัฐ แก้วทอง 1
67 สมจินต์ ธนานันทศิริ 1
68 สุทธิพงศ์ วิญญูประดิษฐ์ 1
69 สมชาย ธนูธรรมาคุณ 1
70 ณัฐพล ศริพันธุ์ 1
71 ธเนศ เรืองธุระกิจ 1
72 กิตติ ผดุงชีวิต 1
73 จีรศักดิ์ หมวดโพธิ์กลาง 1
74 อานันท์ สุตาพันธ์ 1
75 วีระวัฒน์ ฝาระมี 1
76 ณัฐพงษ์ นุชประยูร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2556 4
3 2555 4
4 2554 1
5 2552 2
6 2551 3
7 2550 11
8 2549 3
9 2548 1
10 2547 10
11 2546 1
12 2545 3
13 2544 8
14 2543 1
15 2542 8
16 2541 1
17 2540 1
18 2539 3
19 2538 3
20 2537 2
21 2536 1
22 2535 4
23 2532 1
24 2531 6
25 2530 2
26 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การสร้างเส้นทางเดินในปริภูมิรูปภาพสำหรับหุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วยล้อ
2 การสร้างเส้นทางเดินในปริภูมิรูปภาพสำหรับหุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วยล้อ
3 การควบคุมการนำทางโดยใช้จีพีเอสของอากาศยานสี่ใบพัด
ปี พ.ศ. 2556
4 การติดตามวัตถุที่เคลื่อนที่โดยใช้หุ่นยนต์พิกัดฉาก 3 แกนอาศัยการขับเคลื่อนเชิงภาพ
5 การลงจอดอัตโนมัติสำหรับอากาศยาน 4 ใบพัดโดยใช้ระบบการเห็นภาพ
6 ระบบควบคุมแบบพลศาสตร์ผกผันที่มีความคงทนสำหรับอากาศยานสี่ใบพัด
7 การติดตามวัตถุหลายชิ้นด้วยภาพสเตอริโอเพื่อใช้ในระบบควบคุมตำแหน่งในพิกัด 3 มิติ
ปี พ.ศ. 2555
8 เครื่องดึงกระดูกสันหลังที่ควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์
9 การควบคุมแรงสำหรับการเจียระไนพลอยด้วยเครื่องเจียระไนพลอยจุฬาแบบอัตโนมัติ
10 แขนกล 6 องศาอิสระ 2 แขน ที่ทำงานแบบแขนกลนำและแขนกลตามแบบมีแรงสะท้อนกลับ สำหรับงานขนาดเล็ก
11 ขอบเขตตรึงเสมือนแบบแฮปติกสำหรับช่วยการทำงานแบบแขนกลนำและแขนกลตาม
ปี พ.ศ. 2554
12 การควบคุมแรงและตำแหน่งของแขนกลลูกผสมแบบขนาน 5 แกน ตระกูลเอช-4 ในขณะทำการกัดชิ้นงาน
ปี พ.ศ. 2552
13 แบบจำลองทางพลศาสตร์ของแขนกลที่มีความหยุ่นตัวที่ใช้ในงานระยะเอื้อมไกล
14 เครื่องวัดพิกัด 3 มิติแบบเคลื่อนย้ายได้
ปี พ.ศ. 2551
15 การสอบเทียบระบบกลไกแขนกลแบบขนาน
16 โปรแกรมแปลรหัสเอ็นซีสำหรับแขนกลแบบขนานในตระกูล H-4 กับโต๊ะหมุน รวมเป็น 5 แกน
17 การสอบเทียบระบบกลไกแขนกลแบบขนาน
ปี พ.ศ. 2550
18 การพัฒนาความสามารถในการตัดสำหรับกระบวนการกลึงเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์โดยการประยุกต์ใช้ปริมาณสารหล่อเย็นน้อยที่สุดบนเครื่องกลึงซีเอ็นซี
19 การควบคุมแบบอิมพิแดนซ์ของหุ่นยนต์สำหรับทำงานร่วมกับมนุษย์
20 การวิเคราะห์ทางคิเนแมติกส์และไดนามิกส์ของแขนกล PA10-7C
21 Haptic System
22 Intelligent Human Assist Manipulator System : Force Sensor
23 การพัฒนาระบบควบคุม CNC แบบ Open Architecture
24 Intelligent Human Aissist Manipulator.
25 การพัฒนาเครื่อง CMM(Coordinate Measuring Machine) สำหรับการวัดพิกัด 3 มิติแบบอัตโนมัติ โดยใช้เลเซอร์และเชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับระบบ CAD/CAM เชิงพาณิชย์
26 ระบบขับเคลื่อนของหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (Mobile Robot) สำหรับเคลื่อนที่บนพื้นผิวขรุขระ
27 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางด้านระบบผลิตอัตโนมัติผ่านเครือข่าย Internet แบบ Web Based Learning mode
28 การควบคุมแรงแบบฝังตัว สำหรับแขนกลลูกผสมแบบขนาน 5 แกนตระกูลเอช-4
ปี พ.ศ. 2549
29 การทำงานแบบมาสเตอร์-สเลฟของแขนกลแฮบติคหกองศาอิสระแบบใหม่ที่มีโครงสร้างแบบขนานสำหรับงานสร้างชิ้นงานต้นแบบ
30 ระบบควบคุมขั้นสูงสำหรับระบบรักษาเสถียรภาพของกิมเบล
31 การออกแบบและสร้างเครื่องเจียระไนพลอยแบบอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2548
32 ระบบติดตามอนุภาคใน 3 มิติโดยใช้ภาพสเตอริโอ
ปี พ.ศ. 2547
33 การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ภาคสนามโดยใช้กลไก Rocker-bogie
34 เครื่องวัดพิกัด 3 มิติโดยใช้ภาพสเตอริโอ
35 การพัฒนาโปรแกรมแปลรหัสเอ็นซีสำหรับตัวควบคุมซีเอ็นซีแบบสถาปัตยกรรมเปิด
36 การควบคุมระยะไกลที่มีเวลาหน่วงโดยใช้ตัวแปรคลื่น
37 การพัฒนาเทคนิคขั้นสูงสำหรับการวัดพิกัด 3 มิติ ของวัตถุที่มีผิวซับซ้อนโดยใช้ภาพสเตอรีโอ
38 การออกแบบและวิเคราะห์แบบใหม่สำหรับแขนกลแบบขนานในตระกูลเอช-4 พร้อมด้วยการควบคุมแรง
39 การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ภาคสนาม โดยใช้กลไก ROCKER-BOGIE
40 การพัฒนาโปรแกรมแปลรหัสเอ็นซี สำหรับตัวควบคุมซีเอ็นซี แบบสถาปัตยกรรมเปิด
41 เครื่องวัดพิกัด 3 มิติ โดยใช้ภาพสเตอริโอ
42 การย้อมผ้าไหมด้วยสีจากเปลือกมะพร้าวแก่
ปี พ.ศ. 2546
43 การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์แฮบติคที่มี 6 องศาอิสระโดยใช้โครงสร้างแบบขนาน
ปี พ.ศ. 2545
44 อุปกรณ์ตรวจรู้แรงสามแกนชนิดสเตรนเกจสำหรับเครื่องกัด
45 การประยุกต์ใช้กระบวนการรังวัดบนภาพถ่ายระยะใกล้สำหรับการวัดละเอียดสูง
46 เครื่องวัดพิกัด 3 มิติ แบบข้อต่อ 6 แกน
ปี พ.ศ. 2544
47 การออกแบบและพัฒนามาสเตอร์อาร์มสำหรับระบบสะท้อนแรง
48 การหาค่าพารามิเตอร์ของแขนกลความเร็วสูงแบบออนไลน์
49 เครื่องวัดพิกัด 3 มิติ แบบใช้แถบแสงเลเซอร์และกล้องตัวเดียว /
50 กระบวนการออกแบบอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้อุปกรณ์ตรวจรู้แรงสำหรับหุ่นยนต์ที่มีสมรรถนะเหมาะสมที่สุด
51 การออกแบบและการควบคุมแขนกลที่มีโครงสร้างแบบสจ๊วต
52 การพัฒนาระบบการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการผลิตชิ้นงานสามมิติโดยใช้พาราโซลิดเคอร์เนล
53 การพัฒนาและออกแบบหุ่นยนต์เดินแบบหกขาอิสระ
54 การพัฒนาระบบสร้างแบบจำลองสามมิติแบบโซลิดโดยใช้พาราโซลิดเคอร์เนล
ปี พ.ศ. 2543
55 การนำเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์
ปี พ.ศ. 2542
56 การควบคุมหน่วยการผลิตอัตโนมัติขนาดเล็กและกลางผ่านเครือข่าย
57 การพัฒนาสภาวะการทำงานบนเครือข่าย สำหรับระบบปฏิบัติการระยะไกลบนอินเตอร์เน็ตเพื่อระบบการผลิต
58 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิตร่วมกับออโตแคดโดยใช้ ARX
59 การควบคุมแบบไฮบริดด้วยแรงแบบอิมพลิซิตสำหรับแขนกล
60 การออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์เดินบนระนาบแบบขนาน
61 การควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วยล้อที่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ
62 การออกแบบแขนกลที่ทำงานด้วยความเร็วสูง
63 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ช่วยวิเคราะห์กลไกแบบปิด
ปี พ.ศ. 2541
64 ทฤษฎีและการสร้างหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2540
65 การพัฒนาโพสต์โปรเซสเซอร์สำหรับระบบการผลิตอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2539
66 โปรแกรมถอดรหัสเอชพีจีแอลสำหรับโต๊ะเอ็กซ์วายแซด
67 การควบคุมแขนกลแบบผสมระหว่างแรงและตำแหน่ง
68 การนำระบบควบคุมแบบฟัซซีมาใช้ควบคุมการทำงาน ของระบบตุ้มน้ำหนักแกว่ง
ปี พ.ศ. 2538
69 อุปกรณ์ตรวจรู้แรงสำหรับงานควบคุมแขนกล
70 เครื่องป้อนชิ้นงานอัตโนมัติสำหรับการผลิตเปลือกหุ้มคอมเพรสเซอร์
71 เทคนิคการควบคุมแบบดิจิตอลสำหรับติดตามคอนทัวร์ 3 มิติ
ปี พ.ศ. 2537
72 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับงานทะเบียนและประมวลผล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
73 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับแขนกลแบบหยุ่นตัวเพื่อประยุกต์ในงานควบคุม
ปี พ.ศ. 2536
74 การออกแบบและควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมชนิด 3 ข้อต่อ ที่มีการเคลื่อนไหวแบบพิกัดฉาก
ปี พ.ศ. 2535
75 การออกแบบและควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมชนิด 3 ข้อต่อ ที่มีการเคลื่อนที่แบบพิกัดฉาก : รายงานผลการวิจัย
76 การออกแบบและควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมชนิด 3 ข้อต่อ ที่มีการเคลื่อนไหวแบบพิกัดฉาก
77 การควบคุมแขนกลมาสเตอร์-สเลฟจุฬา 2 ด้วยไมโครคอมพิวเตอร์
78 การออกแบบและควบคุม หุ่นยนต์อุตสาหกรรมชนิด 3 ข้อต่อ ที่มีการเคลื่อนที่แบบพิกัดฉาก
ปี พ.ศ. 2532
79 การแปลงข้อมูลรูปภาพจากโปรแกรมที่ช่วยในการออกแบบไปเป็นข้อมูล สำหรับโปรแกรมวิเคราะห์แบบ
ปี พ.ศ. 2531
80 การควบคุมแบบย้อนกลับของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมชนิดสามแกนหมุน
81 ทฤษฎีและการสร้างโต๊ะตัดแผ่นเหล็กด้วยเปลวไฟ ที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ : รายงานผลการวิจัย
82 การควบคุม พี.ไอ.ดี.พี ของโต๊ะตัดแผ่นเหล็กด้วยเปลวไฟ
83 การประยุกต์ใช้ระบบควบคุมแบบป้อนกลับสำหรับสเตปปิ้งมอเตอร์กับโต๊ะ X-Y
84 การส่งข้อมูลระหว่างไพร์ม เมดูซา และเครื่องมือวิลด์ เพื่อการทำแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์
85 การควบคุมแขนกลสามแกนแบบ พี ไอ ดี
ปี พ.ศ. 2530
86 การควบคุมแบบออปทิมัลของโต๊ะตัดแผ่นเหล็กด้วยเปลวไฟ
87 การประมาณค่าพารามิเตอร์สำหรับการออกแบบระบบควบคุมของระบบเชิงกล
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
88 Haptic System
89 Intelligent Human Assist Manipulator System : Force Sensor
90 การพัฒนาระบบควบคุม CNC แบบ Open Architecture
91 Intelligent Human Aissist Manipulator.
92 การพัฒนาเครื่อง CMM(Coordinate Measuring Machine) สำหรับการวัดพิกัด 3 มิติแบบอัตโนมัติ โดยใช้เลเซอร์และเชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับระบบ CAD/CAM เชิงพานิช
93 ระบบขับเคลื่อนของหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (Mobile Robot) สำหรับเคลื่อนที่บนพื้นผิวขรุขระ
94 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางด้านระบบผลิตอัตโนมัติผ่านเครือข่าย