ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ทิพย์วดี อรรถธรรม 4
2 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 4
3 จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์ 3
4 อัญชนา ท่านเจริญ 2
5 โสภณ อุไรชื่น 2
6 ทศพล พรพรหม 2
7 อุดม แก้วสุวรรณ์ 2
8 สมศิริ แสงโชติ 2
9 ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล 2
10 สุรัตน์วดี จิวะจินดา 2
11 สุดาวรรณ เชยชมศรี 2
12 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 2
13 บงกชรัตน์ ปิติยนต์ 1
14 พิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์ 1
15 แสงแข น้าวานิช 1
16 ดร. วินัย ปิติยนต์ 1
17 สุพจน์ กาเซ็ม 1
18 สุรเชษฐ จามรมาน 1
19 สุปราณี งามประสิทธิ์ 1
20 สุพัฒน์ อรรถธรรม 1
21 อรประไพ คชนันทน์ 1
22 ศรีเมฆ ชาวโพงพาง 1
23 ราตรี รอดอารีย์ 1
24 นิตยา ทิพพิลา 1
25 เพ็ญลักษณ์ อัยสานนท์ 1
26 นุชนาถ วารินทร์ 1
27 Hana Chair 1
28 ถวัลศักดิ์ เผ่าสังข์ 1
29 นันท์นภัส เตชะวันโต 1
30 สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ 1
31 วราภรณ์ จันทรจำนงค์ 1
32 อนงค์นุช สาสนรักกิจ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2553 1
3 2552 1
4 2550 2
5 2549 2
6 2541 1
7 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สูตรสารสกัดค้างคาวดำผสมบาซิลลัส ทูรินจิเอนซิส(บีที)เพื่่อจัดการแมลงศัตรูผัก
ปี พ.ศ. 2553
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์และสารสกัดพืชเพื่อควบคุมโรคและแมลง และเพิ่มผลผลิตคุณภาพของพืชผัก
ปี พ.ศ. 2552
3 โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนวิชา Selected Topic in Pest Management (Current Technology in Pest Management)
ปี พ.ศ. 2550
4 การพัฒนาระบบการจัดการศัตรูถั่วเหลืองแบบผสมผสาน
5 แมลงศัตรูสบู่ดำและการจัดการ
ปี พ.ศ. 2549
6 การพัฒนาระบบการจัดการศัตรูพืชสำหรับถึ่วเหลืองฝักสด
7 การบริหารจัดการแมลงศัตรูมะเขือเทศในโรงเรือนด้วยการใช้สารชีวภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2541
8 การพัฒนาใช้เชื้อ Bacillus thuringiensis ในการสร้างฝ้ายจำลองพันธุ์ต้านทานต่อหนอนเจาะสมอฝ้าย