ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิบูลย์ลักษณ์ พึ่งรัศมี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 9
2 สรวิศ เผ่าทองศุข 6
3 ชัยพร ภู่ประเสริฐ 4
4 มนต์ชัย พุ่มแก้ว 2
5 ปกฉัตร ชูติวิศุทธิ์ 2
6 มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์ 2
7 สุภาภรณ์ ศุภวิทยาภินันท์ 2
8 อาทิตยา มิตรจิตร 2
9 อิสระ นนธิราช 2
10 วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์ 2
11 เพ็ญพิชญา พินิจธนภาคย์ 1
12 กษิดิศ หนูทอง 1
13 ธิภาพร ศิรินุกุลวัฒนา 1
14 ปณิตา พฤกษ์ไพโรจน์กุล 1
15 พรรณทภรณ์ สิทธิ์พลางกูร 1
16 นงลักษณ์ นิธิกุลรัตนา 1
17 พรรณิกา วนะรมย์ 1
18 ธนวัฒน์ จามิกรณ์ 1
19 วลัยภรณ์ วุฒิเมธา 1
20 สุภาณี โนใหม่ 1
21 มนวิกานต์ ขจรบุญ 1
22 พัชรียา รุ่งกิจวัฒนานุกูล 1
23 ธีรวงศ์ มีชื่น 1
24 ศรัณย์ เตชะเสน 1
25 ชัยพร ภู่ประเสริฐ 1
26 อักษรา พฤทธิวิทยา 1
27 วนิดา ห่อคำ 1
28 กชพร กฤติยานันต์ 1
29 เอกนรินทร์ ธนะกิจไพรินท์ 1
30 ภาคภูมิ อัตตสิริลักษณ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2556 2
3 2555 2
4 2554 5
5 2553 5
6 2552 6
7 2551 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียจากการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบหมุนเวียน
2 การเติมสารอินทรีย์คาร์บอนเป็นลำดับขั้นในถังปฏิกรณ์ดีไนทริฟิเคชันฟลูอิดไดซ์เบดที่ใช้เม็ดยางเป็นวัสดุตัวกลาง
ปี พ.ศ. 2556
3 ประสิทธิภาพการบำบัดสารอนินทรีย์ไนโตรเจนของตะกอนชีวภาพจากระบบเลี้ยงสัตว์น้ำแบบไบโอฟล็อก
4 การพัฒนาถังปฏิกรณ์ร่วมไนทริฟิเคชัน – ดีไนทริฟิเคชัน เพื่อบำบัดไนโตรเจนจากระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ปี พ.ศ. 2555
5 การกำจัดแบคทีเรียในอากาศด้วยแผ่นฟอกอากาศโฟโตคะตะไลติก
6 การบำบัดน้ำเสียซีโอดีต่ำด้วยระบบแอนแอโรบิกฟลูอิดไดซ์เบดที่ใช้เม็ดยางเป็นวัสดุตัวกลางโดยไม่มีการหมุนเวียนน้ำภายใน
ปี พ.ศ. 2554
7 การกำจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในระบบหมุนเวียนน้ำเพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยถังบรรจุเม็ดดินเผาและผักกวางตุ้ง
8 การพัฒนาระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดขนาดเล็กสำหรับการเลี้ยงปลาน้ำจืด
9 การกำจัดไนเทรตด้วยกระบวนการดีไนทริฟิเคชันในถังปฏิกรณ์ฟลูอิดไดซ์เบดที่ใช้เม็ดยางเป็นวัสดุตัวกลาง
10 ประสิทธิภาพของเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพแบบห้องเดี่ยวในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำเสียฟาร์มสุกร
11 ประสิทธิภาพการกำจัดไนเทรตและซัลเฟตในถังปฏิกรณ์ เอบีอาร์ที่มีการเติมเหล็กในรูปเฟอริกไอออนหรือเฟอริกคีเลต
ปี พ.ศ. 2553
12 ความแปรปรวนของความเข้มข้นฝุ่นและปริมาณแบคทีเรียในอากาศกับการระบายอากาศและกิจกรรมภายในห้องของโรงพยาบาลกลาง
13 สภาวะที่เหมาะสมในการบำบัดน้ำเสียแป้งมันสำปะหลังควบคู่กับการผลิตไฮโดรเจนชีวภาพด้วยกระบวนการหมักสองขั้นตอนแบบไม่ใช้แสงและใช้แสง
14 การบำบัดน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยระบบแอนแอโรบิกฟลูอิดไดซ์เบดที่ใช้เม็ดยางเป็นวัสดุตัวกลาง : ผลของอัตราภาระสารอินทรีย์
15 การบำบัดน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยระบบแอนแอโรบิกฟลูอิดไดซ์เบดที่ใช้เม็ดยางเป็นวัสดุตัวกลาง : ผลของระยะเวลากักเก็บน้ำเสีย
16 สภาวะที่เหมาะสมในการบำบัดน้ำเสียแป้งมันสำปะหลังควบคู่กับการผลิตไฮโดรเจนชีวภาพด้วยกระบวนการหมักสองขั้นตอนแบบไม่ใช้แสงและใช้แสง
ปี พ.ศ. 2552
17 การเปลี่ยนรูปน้ำมันและไขมันในน้ำเสียให้เป็นชีวมวลของยีสต์
18 พฤติกรรมของระบบเอบีอาร์ในการกำจัดไนเทรตและซัลเฟตในน้ำเสียสังเคราะห์
19 ประสิทธิภาพของระบบกรองแบบแบ่งส่วนในการแยกจุลสาหร่ายและอนุภาคสารแขวนลอยเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำในระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
20 การเปลี่ยนรูปน้ำมันและไขมันในน้ำเสียให้เป็นชีวมวลของยีสต์
21 พฤติกรรมของระบบเอบีอาร์ในการกำจัดไนเทรตและซัลเฟตในน้ำเสียสังเคราะห์
22 ประสิทธิภาพของระบบกรองแบบแบ่งส่วนในการแยกจุลสาหร่ายและอนุภาคสารแขวนลอยเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำในระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ปี พ.ศ. 2551
23 การคัดเลือกหัวเชื้อไนตริไฟอิงแบคทีเรียเพื่อการประยุกต์ใช้กับตัวกรองชีวภาพสำหรับระบบน้ำหมุนเวียนของบ่อเพาะเลี้ยงกุ้งระบบปิด
24 การผลิตไฮโดรเจนและกระแสไฟฟ้าจากน้ำเสียอุตสาหกรรมอาหาร
25 บทบาทของอัตราส่วนซีโอดีต่อไนเทรต ต่อความหลากของประชากรจุลินทรีย์ในระบบยูเอสบี
26 การผลิตไฮโดรเจนและกระแสไฟฟ้าจากน้ำเสียอุตสาหกรรมอาหาร