ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิน บรรจงปรุ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อัมพร โพธิ์ใย 19
2 ชาญเดช หรูอนันต์ 19
3 Win Bunjongpru 12
4 Charndet Hruanun 11
5 Amporn Poyai 11
6 โอภาส ตรีทวีศักดิ์ 10
7 ศุภนิจ พรธีระภัทร 10
8 วุฒินันท์ เจียมศักดิ์ศิริ 7
9 อวิรุทธิ์ ศรีสุวรรณ์ 5
10 อภิรักษ์ ผันเขียว 5
11 Opas Trithaveesak 4
12 เกษม ตันธนะศิริวงศ์ 3
13 Wutthinan Jeamsaksiri 3
14 นิธิ อัตถิ 3
15 นิมิต สมหวัง 3
16 จิติ หนูแก้ว 3
17 ธวัชชัย คำศรี 3
18 นริชพันธ์ เป็นผลดี 3
19 ไพบูลย์ ขอมเดช 3
20 สิรพัฒน์ ประโทนเทพ 2
21 จักรพงศ์ ศุภเดช 2
22 อมรรัตน์ เล็กวิชัย 2
23 นิภาพรรณ กลั่นเงิน 2
24 Awirut Srisuwan 2
25 A. Lekwichai 2
26 Apirak Pankiew 2
27 P. Panprom 2
28 Jiti Nukeaw 2
29 ปริญญา พันธ์พรม 2
30 W. Sripumkhai 2
31 วัชระ กสิณฤกษ์ 1
32 ภาวศุทธิ แสงดี 1
33 Thanasan Chanloi 1
34 วิศรุต ศรีพุ่มไข่ 1
35 J. Supadech 1
36 T. Kamsri 1
37 อวิรุทธิ์ ศรีสุวรรณ 1
38 S. Rahong 1
39 ธนะสาร จันทร์ลอย 1
40 ชนะ ลีภัทรพงศ์พันธ์ 1
41 Wisut Titiroongruang 1
42 เอกลักษณ์ เชาว์วิชารัตน์ 1
43 Ekalak Chaowicharat 1
44 วิสุทธิ์ ฐิติรุ่งเรือง 1
45 ภาวดี มีสรรพวงศ์ 1
46 เอกราช รัตนอุดมพิสุทธิ์ 1
47 คมสัน บุณยวณิชย์ 1
48 E. Ratanaudomphisut 1
49 สุพรรษา ปาต๊ะ 1
50 Sirapat Pratontep 1
51 S. Sophitpan 1
52 สุวัฒน์ โสภิตพันธ์ 1
53 Nipapan Klunngien 1
54 S. Porntheeraphat 1
55 N. Somwang 1
56 Rungtawee Piyananjaratsri 1
57 รุ่งทวี ปิยนันท์จรัสศรี 1
58 K. Saeteaw 1
59 Charndet Hruanan 1
60 Suwat Sophitpan 1
61 ทุติยาภรณ์ ทิวาวงศ์ 1
62 W. Yamwong 1
63 เบญจพล ตันฮู้ 1
64 กิตติพงษ์ ลิ้มวิเชียร 1
65 Kittipong Limwichean 1
66 Nimit Somwang 1
67 Phaiboon Khomdet 1
68 B. Tunhoo 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 5
2 2552 2
3 2551 10
4 2550 6
5 2546 1
6 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 The Effect of Ion Implantation on ISFET-Sensing Membrane
2 Oxygen Gas-Timing Control for Variety Properties of Sputtered- ZnO
3 Nanocrystal-ZnO Thin Film Deposition by a Novel Reactive Gas- Timing RF Magnetron Sputtering Provided for UV Photodetectors
4 On-Chip Platinum Micro-Heater with Platinum Temperature Sensor for A Fully Integrated Disposable PCR Module
5 A Disposable Polydimethylsiloxane Microdevice for DNA Amplification
ปี พ.ศ. 2552
6 The optimization of TiN film deposited by DC magnetron sputtering provided for Al diffusion barrier
7 Oxygen Control on nanocrystal-AlON Films by Reactive Gas-Timing Technique R.F. Magnetron Sputtering and Annealing Effect
ปี พ.ศ. 2551
8 รายงานฉบับสมบูรณ์ การสร้างชั้นฟิล์มโลหะ Al-alloy สำหรับทดสอบกระบวนผลิต การเชื่อมต่อลวดตัวนำในโรงงาน IC packaging
9 การสร้างไมโครฮีทเตอร์สำหรับตัวตรวจวัดทางชีวภาพ
10 การสร้างต้นแบบหัววัดค่าความเป็นกรด-เบส แบบ ISFET สำหรับการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO 17025
11 การสร้างลายวงจรสำหรับหัวอ่านฮาร์ดดิสก์โดยเทคนิคการใช้ฮาร์ดมาส์กให้บริษัท Western Digital จำกัด
12 รายงานฉบับสมบูรณ์การบรรจุภัณฑ์และทดสอบหัววัดค่า pH แบบ ISFET สำหรับการสอบเทียบมาตรฐาน
13 ผลกระทบของต้นแบบลายวงจรแบบฟิล์มใสต่อคุณภาพของลายวงจร
14 การสร้างลวดลายทดสอบค่าดัชนีการสะท้อนของแสงบนชั้นฟิล์มอลูมินัมด้วยกระบวนการถ่ายแบบลายวงจร
15 Study of Combined Device, p-n Junction Diode and Ion Selective Field Effect Transistor, for Temperature and pH measurement
16 High-dielectric constant AlON prepared by RF gas-timing sputtering for high capacitance density
17 การสร้างไมโครฟลูอิดิกสำหรับตัวตรวจวัดทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2550
18 ระบบวัดสำหรับการศึกษาความไวและความละเอียดในการวัดความเป็นกรด-เบสของหัววัดแบบ Ion Selective Field Effect Transistor
19 ศึกษาการใช้ไดโอดชนิดรอยต่อ พี-เอ็นร่วมกับอุปกรณ์ ISFET สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิ และการวัดค่า pH
20 หัววัดค่า pH แบบ ISFET สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
21 กระบวนการผลิต ISFET
22 ายงานฉบับสมบูรณ์การวัดคุณสมบัติเฉพาะของหัววัดค่าความเป็นกรด-เบสแบบ Ion Selective Field Effect Transistor
23 การวัดคุณสมบัติการตอบสนองต่อความเข้มข้นของไอออนไฮโดรเจน ช่วงเวลาการตอบสนองและฮิสเตอร์รีซิสของหัววัดค่าความเป็นกรด-เบสแบบ ISFET เปรียบเทียบกับหัววัดค่าความเป็นกรด-เบสแบบกระเปาะแก้ว
ปี พ.ศ. 2546
24 การปลูกผลึกระดับนาโนเมตรของอลูมินัมไนไตรด์ โดยอาร์ เอฟ แมกนิตรอนสปัตเตอริง แบบควบคุมเวลาก๊าซไวปฏิกิริยา
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
25 UV-enhanced photodetector with nanocrystalline-TiO 2 thin film via CMOS compatible process
26 Oxygen control on nanocrystal-AION films by reactive gas-timing technique R.F. magnetron sputtering and annealing effect
27 Very low drift and high sensitivity of nanocrystal-TiO2 sensing membrane on pH-ISFET fabricated by CMOS compatible process