ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วินีกาญจน์ คงสุวรรณ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การพัฒนาโปรแกรมการให้การปรึกษารายกลุ่มแบบผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางสำหรับราษฎรอาสาและอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ต่อคุณภาพชีวิต และความสามารถในการดูแลตนเองด้านจิตใจของผู้ที่ประสบภาวะวิกฤตจากความรุนแรงสถานการณ์ชายแดนใต้
ปี พ.ศ. 2559
2 ผลของการให้คำปรึกษารายกลุ่มแบบผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางต่อภาวะสุขภาพจิตและความสุขของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2558
3 ผลของโปรแกรมการพัฒนาแกนนำเยาวชนไทยมุสลิมต่อการป้องกันการใช้ความรุนแรงในสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ : ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา
4 การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้และวิธีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2556
5 ผลของโปรแกรมการพัฒนาแกนนำเยาวชนไทยมุสลิมต่อการป้องกันการใช้ความรุนแรงในสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ : ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา
ปี พ.ศ. 2553
6 โครงการพัฒนาแกนนำเยาวชนโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา เพื่อการสร้างเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพ : พฤติกรรมการใช้ความรุนแรง