ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วินิช พรมอารักษ์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- วินิช พรมอารักษ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข 15
2 ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ 15
3 สายันต์ แสงสุวรรณ 11
4 ทินกร แก้วอินทร์ 10
5 งบประมาณแผ่นดิน 6
6 อนุสรณ์ นิยมพันธ์ 4
7 Vinich Promarak 4
8 พรพรรณ พึ่งโพธิ์ 3
9 สกว. 3
10 โสพล บุตรงาม 2
11 เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์ 2
12 สายสมร ลำลอง 2
13 สุภาวดี นาเมืองรักษ์ 2
14 Siriporn Jungsuttiwong 2
15 Taweesak Sudyoadsuk 2
16 ศราวุธ ลาบัวใหญ่ 1
17 สันติ แม้นศิริ 1
18 นิภาวรรณ พองพรหม 1
19 ชัยยุทธ แซ่กัง 1
20 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1
21 มัทธนา กะชา 1
22 ปาลิตา คชประดิษฐ์ 1
23 รัตนาวลี รัตนวัน 1
24 นจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา มทส. ปีงบประมาณ 2556 (ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยในการขอรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติ) 1
25 กมลวรรณ ธรรมเจริญ 1
26 การสังเคราะห์อนุพันธ์ของคาร์บาโซลสำหรับเป็นสารเรืองแสงสีน้ำเงินและสารส่งผ่านประจุบวก ในอุปกรณ์ไดโอดเรืองแสงสารอินทรีย์ รองศาสตราจารย์ ดร.วินิช พรมอารักษ์ นจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา มทส. ปีงบประมาณ 2556 (ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมการผลิ 1
27 ทิติยา สุนนท์นาม 1
28 รัตนา ตีคลี 1
29 อรดี พันธ์กว้าง 1
30 ศรเทพ วรรณรัตน์ 1
31 Janeeya Khunchalee 1
32 Nawee Kungwan 1
33 Yaowarat Surakhot 1
34 Thanisorn Yakhanthip 1
35 นาวี กังวาลย์ 1
36 ธนิสร ยาขันทิพย์ 1
37 Sornthep Vannarat 1
38 โชติ จิตรังษี 1
39 งบประมาณเงินรายได้ 1
40 วุฒิศักดิ์ ประชามอญ 1
41 สุวัฒน์ ผาบจันดา 1
42 Supawadee Namuangrak 1
43 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 3
3 2554 4
4 2553 7
5 2552 5
6 2551 4
7 2550 4
8 2549 5
9 2548 1
10 2547 4
11 2546 2
12 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การสังเคราะห์อนุพันธ์ของคาร์บาโซลสำหรับเป็นสารเรืองแสงสีน้ำเงินและสารส่งผ่านประจุบวก ในอุปกรณ์ไดโอดเรืองแสงสารอินทรีย์
2 การสังเคราะห์อนุพันธ์ของ 9-Fluorenyl-anthracene สำหรับเป็นสารเรืองแสงสีน้ำเงินและสารส่งผ่านประจุบวกในอุปกรณ์ไดโอดเรืองแสงสารอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2555
3 The effect of conjugated spacer on novel carbazole derivatives for dye-sensitized solar cells: Density functional theory/time-dependent density functional theory study
4 การพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ลวดนาโนชนิดสีย้อมไวแสง โดยมีพอร์ไพรินชนิดใหม่เป็นสีย้อมไวแสง
5 อุปกรณ์ไดโอดเรืองแสงอินทรีย์ที่ใช้สารเรืองแสงอินทรีย์ชนิดใหม่
ปี พ.ศ. 2554
6 การศึกษาโครงสร้างและพลังงานของสารสีย้อมไวแสงอินทรีย์คูมารีนเพื่อใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
7 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาแคลเซียมออกไซด์ก้อนแข็งทรงลูกบาศก์สำหรับผลิตไบโอดีเซล
8 ปฏิกิริยาโบรมิเนชันแบบเลือกสรรของสารอนุพันธ์ 4,6 ไดเมทอกซีอินโดล
9 การพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงต้นแบบโดยใช้สารสีย้อมไวแสงชนิดใหม่
ปี พ.ศ. 2553
10 การสร้างแบตเตอรี่ต้นแบบสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าชนิด Na/NiCl2 จากระบบเซลไฟฟ้าเคมีของโซเดียม เบต้า-อะลูมินาอิเล็กทรอไลท์
11 การสังเคราะห์สีย้อมไวแสงพอร์ไพรินชนิดใหม่ สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
12 การศึกษาโครงสร้างและพลังงานของสารประกอบไพคอนจูเกตคาร์บาโซล-ฟลูออรีนที่มีสมบัติเป็นสารส่งผ่านประจุบวกของสารเรืองแสงในไดโอดเรืองแสงอินทรีย์โดยใช้ระเบียบวิธีทีดี-ดีเอฟที
13 การศึกษาเชิงทฤษฏีของสารอนุพันธ์ของเอ็น-คูมารีน ที่ใช้เป็นสารเรืองแสงสำหรับเป็นสารเรืองแสงในไดโอดเรืองอินทรีย์โดยการคำนวณแบบ ทีดี-ดีเอฟที
14 COMPUTER-AIDED DESIGN OF OLED MATERIALS: A MOLECULAR MODELING APPROACH FOR OPTICAL PROPERTIES OF alpha-FLUORENYL OLIGOTHIOPHENES
15 การพัฒนาอุปกรณ์ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าสารอินทรีย์โดยใช้สารกึ่งตัวนำโอลิโกไธโอฟีน และสารอนุพันธ์ชนิดใหม่สำหรับพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์
16 อุปกรณ์ไดโอดเรืองแสงอินทรีย์ที่ใช้สารเรืองแสงอินทรีย์ชนิดใหม่
ปี พ.ศ. 2552
17 การพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ลวดนาโนชนิดสีย้อมไวแสง โดยมีพอร์ไพรินชนิดใหม่เป็นสีย้อมไวแสง
18 Synthesis, structural and optical properties of CeO2 nanoparticles synthesized by a simple polyvinyl pyrrolidone (PVP) solution route
19 Synthesis and optical properties of nanocrystalline ZnO powders prepared by a direct thermal decomposition route
20 การสังเคราะห์และศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของสารเรืองแสงสีน้ำเงินที่มี Tg สูง และมีคุณสมบัติเป็นส่งผ่านประจุบวก สำหรับไดโอดเรืองแสงที่มีชั้นสารเรืองแสงเป็นแผ่นฟิล์มบางขนาดนาโนของสารอินทรีย์
21 Synthesis, Optical, Thermal and Electrochemical Properties of 9,10-Substituted Anthracene Derivatives
ปี พ.ศ. 2551
22 ไดโอดเรืองแสงที่มีสารเรืองแสงเป็นสารอินทรีย์สำหรับหน้าจอแสดงภาพจอแบน
23 การพัฒนาระบบแบตเตอรี่ชนิดอิเล็กทรอไลท์ของแข็งที่ทำจากโซเดียม-เบต้าอะลูมินา เพื่อเป็นหน่วยกักเก็บพลังงานสำหรับยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
24 "Thermally and electrochemically stable amorphous hole-transporting materials based on carbazole dendrimers for electroluminescent devices. "
25 ไดโอดเรืองแสงที่มีสารเรืองแสงเป็นสารอินทรีย์สำหรับหน้าจอแสดงภาพจอแบน
ปี พ.ศ. 2550
26 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเนื้อยางแห้งกับสมบัติทางเคมีและกายภาพของน้ำยาง
27 Synthesis and properties of hole-transporting fluorene linked bistriphenylamine
28 การสังเคราะห์และศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของสารเรืองแสงสีน้ำเงินที่มี TG สูง และมีคุณสมบัติเป็นส่งผ่านประจุบวกสำหรับไดโอดเรืองแสงที่มีชั้นสารเรืองแสงเป็นแผ่นฟิล์มบางขนาดนาโนของสารอินทรีย์
29 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเนื้อยางแห้งกับสมบัติทางเคมีและกายภาพของน้ำยาง
ปี พ.ศ. 2549
30 การสังเคราะห์และพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารเรืองแสงสีน้ำเงินที่มีโมเลกุลของสารส่งผ่านประจุบวกต่อที่ปลายทั้งสองข้าง
31 Synthesis and optical properties of nanocrystalline ZnO powders y a simple method using zinc acetate dihydrate and poly
32 การสังเคราะห์และพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารเรืองแสงสีน้ำเงินที่มีโมเลกุลของสารส่งผ่านประจุบวกต่อปลายทั้งสองข้าง
33 การสังเคราะห์และศึกษาการเรืองแสงของสติลบีน เดนดรอนไนส์ฟลูออรีนพอร์ไพริน : ศักยภาพที่จะเป็นการเรืองแสงสีแดงในไดโอดที่สารเรืองแสงเป็นสารอินทรีย์
34 การสังเคราะห์และพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารเรืองแสงสีน้ำเงิน ที่มีโมเลกุลของสารส่งผ่านประจุบวกต่อที่ปลายทั้งสองข้าง
ปี พ.ศ. 2548
35 การสังเคราะห์และศึกษาคุณสมบัติทางแสงของสารเรืองแสงสีน้ำเงินที่มีหมู่ส่งผ่านประจุบวกต่ออยู่ที่ปลายทั้งสองข้าง
ปี พ.ศ. 2547
36 การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติการเรืองแสงของเอริล อีเธอร์ เดนดรอนไนส์ พอร์ไพริน : ศักยภาพที่จะเป็นสารที่เรืองแสงสีแดงในไดโอดทีสารเรืองแสงเป็นสารอินทรีย์
37 การสังเคราะห์และศึกษาคุณสมบัติทางแสงของสารเรืองแสงสีน้ำเงินที่มีหมู่ส่งผ่านประจุบวกต่อที่ปลายทั้งสองข้าง
38 การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติการเรืองแสงของ เมตทอล คีเลตเต็ด พอร์ไพริน เพื่อที่ใช้เป็นสารที่เรืองแสงสีแดงในไดโอด ที่สารเรืองแสงเป็นสารอินทรีย์
39 การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติการเรืองแสงของเอริล อี เธอร์ เดนดรอนไนส์ พอร์ไพริน : ศักยภาพที่จะเป็นสารที่เรืองแสงสีแดง ในไดโอดที่สารเรืองแสงเป็นสารอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2546
40 การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติการเรืองแสงของเอริลอีเธอร์เดนดรอนไนส์ พอร์ไพริน : ศักยภาพที่จะเป็นสารที่เรืองแสงสีแดงในไดโอดที่สารเรืองแสงเป็นสารอินทรีย์
41 การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติการเรืองแสงของ เมตทอล คีเลตเค็ด พอร์ไพริน เพื่อใช้เป็นสารที่เรืองแสงสีแดงในไดโอดที่มีชั้นสารเรืองแสงเป็นสารอินทรีย์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
42 การสังเคราะห์ พิสูจน์เอกลักษณ์และศึกษาเคมีคำนวณเชิงควอนตัมของอนุพันธ์ไทโอฟินิลพอร์ไฟรินสำหรับอุปกรณ์เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง