ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วินัย โพธิ์สุวรรณ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- วินัย โพธิ์สุวรรณ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาตัวแปรสุ่ม Negative Binomial-Generalized Exponential
2 การแจกแจง Log-Beta Generalized Weibull
3 การแจกแจง Negative Binomial - Crack
4 การแจกแจงแบบผสมสำหรับการแจกแจงไวบุลล์
5 วิธีการทางสถิติเพื่อการควบคุมความคลาดเคลื่อนในการทดสอบพหุคูณ
ปี พ.ศ. 2555
6 การปรับปรุงตัวแบบพลศาสตร์การประมงในการประมาณค่าพารามิเตอร์การเติบโตของสัตว์น้ำเขตร้อน
7 ตัวแปรสุ่มเบตาเอกซ์โพเนนเชียลวางนัยทั่วไปและการประยุกต์ทางด้านความเชื่อถือได้
8 สถิติทดสอบสำหรับการเปรียบเทียบพหุคูณเมื่อข้อมูลมีการแจกแจงไม่ใช่แบบปกติ
ปี พ.ศ. 2552
9 คุณสมบัติเชิงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มเบตาเอกซ์โพเนนเชียล
10 การวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ทางสถิติของข้อมูลอายุที่มีการแจกแจงเอกซ์โพเนนเชียล-เรขาคณิต แบบปรับปรุง
11 การแจกแจงลอกนอร์มัลวางนัยทั่วไปและการประยุกต์สำหรับความเชื่อถือได้ทางสถิติ
12 สถิติทดสอบภาวะสารูปสนิทดีสำหรับการแจกแจงเอกซ์โพเนนเชียลวางนัยทั่วไป
ปี พ.ศ. 2551
13 การวิเคราะห์ทางสถิติสำหรับตัวแบบความเชื่อถือได้ ของซอฟต์แวร์แบบ Non-homogeneous Poisson Processes
14 ตัวแบบความเชื่อถือได้ของซอฟต์แวร์ บนพื้นฐานของสถิติเบส์
ปี พ.ศ. 2549
15 การประมาณขนาดของประชากร โดยวิธี Capture - Recapture ในกรณีที่เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบหลายครั้ง
ปี พ.ศ. 2534
16 การเปรียบเทียบตัวสถิติสำหรับทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน