ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วินัย ศรีอำพร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การศึกษาและออกแบบโครงการนำร่องการพัฒนาพลังน้ำขนาดเล็กเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ลุ่มน้ำชี
ปี พ.ศ. 2553
2 การจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืนของเมืองเพียง จังหวัดไชยะบูรีประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว
ปี พ.ศ. 2550
3 การพัฒนาระบบเตือนภัยน้ำท่วมสำหรับลุ่มน้ำชี
4 การพัฒนาระบบเตือนภัยน้ำท่วมสำหรับลุ่มน้ำชี
ปี พ.ศ. 2548
5 การพัฒนาระบบเตือนภัยน้ำท่วมของลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูล
6 การศึกษานโยบายการกักเก็บน้ำและการปล่อยน้ำอย่างผสมผสานของอ่างเก็บน้ำและจากเขื่อนต่างๆภายในลุ่มน้ำชี
7 การศึกษานโยบายการกักเก็บน้ำและการปล่อยน้ำอย่างผสมผสานของอ่างเก็บน้ำและจากเขื่อนต่างๆภายในลุ่มน้ำชี
8 การพัฒนาระบบเตือนภัยน้ำท่วมของลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูล
ปี พ.ศ. 2547
9 การพัฒนาระบบเตือนภัยน้ำท่วมสำหรับลุ่มน้ำชี
ปี พ.ศ. 2546
10 การพัฒนาระบบเตือนภัยน้ำท่วมของลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูล
11 การศึกษานโยบายการกักเก็บน้ำและปล่อยน้ำอย่าง ผสมผสานของอ่างเก็บน้ำและจากเขื่อนต่างๆ ภายในลุ่ม น้ำชี
12 การศึกษานโยบายการกักเก็บน้ำและปล่อยน้ำอย่าง ผสมผสานของอ่างเก็บน้ำและจากเขื่อนต่างๆ ภายในลุ่ม น้ำชี
13 การศึกษานโยบายการกักเก็บน้ำ และการปล่อยน้ำอย่างผสมผสานของอ่างเก็บน้ำ และจากเขื่อนต่างๆ ภายในลุ่มน้ำชี
ปี พ.ศ. 2545
14 การศึกษานโยบายการกักเก็บน้ำและการปล่อยน้ำอย่างผสมผสานของอ่างเก็บน้ำและจากเขื่อนต่างๆ ภายในลุ่มน้ำชี II
15 การศึกษานโยบายการกักเก็บน้ำและปล่อยน้ำอย่าง ผสมผสานของอ่างเก็บน้ำและจากเขื่อนต่างๆ ภายในลุ่ม น้ำชี
ปี พ.ศ. 2544
16 การศึกษานโยบายการกักเก็บน้ำและการปล่อยน้ำอย่างผสมผสานของอ่างเก็บน้ำและจากเขื่อนต่างๆ ภายในลุ่มน้ำชี