ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วินัย ศรวัต
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อิสระ พุทธสิมมา 6
2 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 6
3 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 6
4 อานนท์ มลิพันธ์ 6
5 ปรีชา แสงโสดา 6
6 สมชาย บุญประดับ 5
7 สุกิจ รัตนศรีวงษ์ 4
8 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 4
9 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
10 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
11 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
12 สาคร โรจนัย 3
13 เมธาพร พุฒขำว 3
14 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
15 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
16 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
17 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
18 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
19 สุภาพร สุขโต 3
20 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
21 เอมอร เพชรทอง 3
22 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
23 บุญญาภา ศรีหาตา 3
24 มณี หาชานนท์ 3
25 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
26 สุมนำ งามผ่องใส 3
27 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
28 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
29 นพดล แดงพวง 3
30 ปรีชา กาเพ็ชร 3
31 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
32 พิชิต สพโชค 3
33 สุจิตร ใจจิตร 3
34 บงการ พันธุ์เพ็ง 3
35 สุริยนต์ ดีดเหล็ก 3
36 ฉัตรสุดา เชิงอักษร 3
37 อารีรัตน์ พระเพชร 3
38 จิตอาภา ชมเชย 3
39 สมพงษ์ ทองช่วย 3
40 โอภำษ บุญเส็ง 3
41 กุลชาติ นำคจันทึก 3
42 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
43 ศักดา พุทธพาธ 3
44 จันทนา ใจจิตร 3
45 สุนันท์ ถีราวุฒิ 3
46 พรทิพย์ แพงจันทร์ 3
47 จำนง ชัญถาวร 3
48 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
49 ประนอม ใจอ้าย 3
50 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
51 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
52 ฉลอง เกิดศรี 3
53 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
54 เสาวรี บำรุง 3
55 สุชาติ คำอ่อน 3
56 สันติ พรหมคำ 3
57 วัลลีย์ อมรพล 3
58 โอภาษ บุญเส็ง 3
59 ไพบูรณ์ เปรียบยิ่ง 3
60 สุภชัย วรรณมณี 3
61 บุญปิยธิดา คล่องแคล่ว 3
62 อัจฉรา จอมสง่าวงศ์ 3
63 ชนินทร์ ศิริขันตยากุล 3
64 ละเอียด ปั้นสุข 3
65 นายจิระ สุวรรณประเสริฐ 3
66 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
67 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
68 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
69 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
70 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
71 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
72 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
73 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
74 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
75 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
76 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
77 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
78 ประพิศ วองเทียม 3
79 จงรักษ์ จารุเนตร 3
80 กิติพร เจริญสุข 3
81 จารุวรรณ บางแวก 3
82 สุภาวดี สมภาค 3
83 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
84 แฉล้ม มาศวรรณา 3
85 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
86 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
87 อนุชา เหลาเคน 3
88 ชิษณุชา บุดดาบุญ 2
89 สมปอง นิลพันธ์ 2
90 แคทลียา เอกอุ่น 2
91 จักรพรรดิ์ วุ้นสีแซง 2
92 สหัสชัย คงทน 2
93 วิภารัตน์ ดำริเข้มตระกูล 2
94 เกริก ปั้นเหน่งเพชร 2
95 กิ่งแก้ว คุณเขต 2
96 อรรัตน์ วงศ์ศรี 1
97 สมศักดิ์ อิทธิพงษ์ 1
98 ลินดา วิมลเก็จ 1
99 สมศักดิ์ ภัคภิญโญ 1
100 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 1
101 นภวัลย์ บรรพพงศ์ 1
102 สัญชัย พยุงภร 1
103 สันนิภา สุรทัตต์ 1
104 คณิศักดิ์ อรวีระกุล 1
105 อลงกร อมรศิลป์ 1
106 รชฎ ตันติเลิศเจริญ 1
107 จุฑาทิพย์ เขียวเจริญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2553 1
4 2547 1
5 2535 1
6 543 8