ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วินัย ศรวัต
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อิสระ พุทธสิมมา 6
2 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 6
3 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 6
4 อานนท์ มลิพันธ์ 6
5 ปรีชา แสงโสดา 6
6 สมชาย บุญประดับ 5
7 สุกิจ รัตนศรีวงษ์ 4
8 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 4
9 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
10 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
11 สาคร โรจนัย 3
12 เมธาพร พุฒขำว 3
13 จำนง ชัญถาวร 3
14 กุลชาติ นำคจันทึก 3
15 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
16 สุมนำ งามผ่องใส 3
17 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
18 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
19 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
20 บุญญาภา ศรีหาตา 3
21 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
22 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
23 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
24 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
25 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
26 โอภำษ บุญเส็ง 3
27 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
28 พรทิพย์ แพงจันทร์ 3
29 ฉัตรสุดา เชิงอักษร 3
30 สุจิตร ใจจิตร 3
31 พิชิต สพโชค 3
32 สุริยนต์ ดีดเหล็ก 3
33 บงการ พันธุ์เพ็ง 3
34 ไพบูรณ์ เปรียบยิ่ง 3
35 สุภชัย วรรณมณี 3
36 บุญปิยธิดา คล่องแคล่ว 3
37 นพดล แดงพวง 3
38 ปรีชา กาเพ็ชร 3
39 สุภาพร สุขโต 3
40 ศักดา พุทธพาธ 3
41 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
42 สุนันท์ ถีราวุฒิ 3
43 จันทนา ใจจิตร 3
44 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
45 อารีรัตน์ พระเพชร 3
46 จิตอาภา ชมเชย 3
47 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
48 มณี หาชานนท์ 3
49 สันติ พรหมคำ 3
50 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
51 ฉลอง เกิดศรี 3
52 สุชาติ คำอ่อน 3
53 เสาวรี บำรุง 3
54 สุภาวดี สมภาค 3
55 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
56 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
57 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
58 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
59 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
60 ชนินทร์ ศิริขันตยากุล 3
61 อัจฉรา จอมสง่าวงศ์ 3
62 นายจิระ สุวรรณประเสริฐ 3
63 ละเอียด ปั้นสุข 3
64 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
65 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
66 โอภาษ บุญเส็ง 3
67 จารุวรรณ บางแวก 3
68 ประนอม ใจอ้าย 3
69 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
70 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
71 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
72 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
73 วัลลีย์ อมรพล 3
74 กิติพร เจริญสุข 3
75 เอมอร เพชรทอง 3
76 สมพงษ์ ทองช่วย 3
77 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
78 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
79 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
80 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
81 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
82 แฉล้ม มาศวรรณา 3
83 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
84 อนุชา เหลาเคน 3
85 จงรักษ์ จารุเนตร 3
86 ประพิศ วองเทียม 3
87 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
88 ชิษณุชา บุดดาบุญ 2
89 สมปอง นิลพันธ์ 2
90 แคทลียา เอกอุ่น 2
91 จักรพรรดิ์ วุ้นสีแซง 2
92 สหัสชัย คงทน 2
93 วิภารัตน์ ดำริเข้มตระกูล 2
94 เกริก ปั้นเหน่งเพชร 2
95 กิ่งแก้ว คุณเขต 2
96 ลินดา วิมลเก็จ 1
97 สมศักดิ์ ภัคภิญโญ 1
98 คณิศักดิ์ อรวีระกุล 1
99 อลงกร อมรศิลป์ 1
100 นภวัลย์ บรรพพงศ์ 1
101 สันนิภา สุรทัตต์ 1
102 อรรัตน์ วงศ์ศรี 1
103 รชฎ ตันติเลิศเจริญ 1
104 สัญชัย พยุงภร 1
105 จุฑาทิพย์ เขียวเจริญ 1
106 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 1
107 สมศักดิ์ อิทธิพงษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2553 1
4 2547 1
5 2535 1
6 543 8