ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วินัย วีระวัฒนานนท์
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุรกุล เจนอบรม 2
2 ภิญโญ พานิชพันธ์ 2
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2547 3
3 2543 1
4 2532 1
5 2530 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนาเกณฑ์ประกันความเสี่ยงต่อฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม ที่ยั่งยืนของชุมชนชนบท
ปี พ.ศ. 2547
2 หลักเกณฑ์และรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่พึงประสงค์ในวัดบัณฑิตศึกษา
3 การพัฒนาโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา
4 การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2544
ปี พ.ศ. 2543
5 หลักเกณฑ์และรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่พึงประสงค์ในวัดบัณฑิตศึกษา
ปี พ.ศ. 2532
6 การสำรวจความต้องการและความพร้อมในการจัดหลักสูตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ที่เหมาะสม
ปี พ.ศ. 2530
7 การสำรวจความต้องการและความพร้อมในการจัดหลักสูตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ที่เหมาะสม