ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วินัย ลีสมิทธิ์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- วันัย ลิสมิทธิ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 11
2 Vinai Leesmidt 7
3 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 6
4 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 6
5 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 6
6 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 5
7 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 5
8 สงครามชัย ลีทองดี 5
9 ปรีดา แต้อารักษ์ 4
10 สายศิริ ด่านวัฒนะ 4
11 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 4
13 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 4
14 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 4
15 เวียงรัฐ เนติโพธิ์ 4
16 จเด็จ ธรรมธัชอารี 4
17 จ.กำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 3
18 อารดา สุคนธสิทธิ์ 2
19 ม.มหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
20 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 (อุดรธานี) 2
21 สำนักวิชาการ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
22 พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 2
23 โรงพยาบาลคลองขลุง 2
24 นักวิชาการอิสระ 2
25 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
26 ฐิติมา นวชินกุล 2
27 สงครามชัย ทองดี 2
28 พฤกษา บุกบุญ 2
29 สิรินาฏ นิภาพร 2
30 Chanvit Tharathep 2
31 เกษม เวชสุทธานนท์ 2
32 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 2
33 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 2
34 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2
35 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
36 ทัศนีย์ ญาณะ 2
37 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
38 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
39 ภูษิต ประคองสาย 2
40 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
41 ครรชิต สุขนาค 2
42 ชาญวิทย์ ทระเทพ 2
43 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
44 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
45 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
46 วลัยพร พัชรนฤมล 2
47 David Hughes 2
48 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
49 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
50 Swansea university 2
51 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
52 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
53 หทัยชนก สุมาลี 2
54 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
55 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 2
56 บัลลังก์ อุปพงษ์ 1
57 โรงพยาบาลพรานกระต่าย, อำเภอพรานกระต่าย, จังหวัดกำแพงเพชร 62110 1
58 โรงพยาบาลคลองขลุง, อำเภอคลองขลุง, จังหวัดกำแพงเพชร 62120 1
59 Prankratai Hospital, Prankratai District, Kamphaengphet Province, 62100 1
60 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
61 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
62 Khlongkhlung Hospital, Khlongkhlung District, Kamphaengphet Province, 62120 1
63 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
64 นครสวรรค์. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ 1
65 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
66 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคใต้ 1
67 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
68 ไม่มีข้อมูล 1
69 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
70 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 1
71 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
72 โรงพยาบาลคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 1
73 Khanuworalaksaburi Hospital, Kamphaengphet Province 1
74 Thaweesak Khanutwong 1
75 สุมาลี เฮงสุวรรณ 1
76 Sumalee Hengsuwan 1
77 โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 1
78 ทวีศักดิ์ คณุตม์วงศ์ 1
79 Apichart Wisitwong 1
80 วรรณภา บำรุงเขต 1
81 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
82 Paibul Suriyawongpaisal 1
83 เกศทิพย์ บัวแก้ว 1
84 สุธีรดา ฉิมน้อย 1
85 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
86 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
87 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
88 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
89 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
90 กวิน กลับคุณ 1
91 Kadethip Buakaew 1
92 รมย์นลิน ทองหล่อ 1
93 ไพฑูรย์ อ่อนเกตุ 1
94 Romnalin Thonglor 1
95 Tawesak Nopkesorn 1
96 Patcharin Sirasoonthorn 1
97 อภิชาต วิสิทธิ์วงษ์ 1
98 Kavin Klubkun 1
99 พัชรินทร์ สิรสุนทร 1
100 ภูดิท เตชาติวัฒน์ 1
101 ทวีศักดิ์ นพเกษร 1
102 Paitoon Ongate 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2559 2
3 2556 1
4 2555 1
5 2554 1
6 2553 1
7 2551 1
8 2541 1
9 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การสังเคราะห์ทางเลือกของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมืองของประเทศไทย: กรณีศึกษาเขตสุขภาพที่ 3
ปี พ.ศ. 2559
2 สิทธิประโยชน์หลัก : รูปแบบการกำกับเพื่อความยั่งยืน ด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม
3 กรณีศึกษาเปรียบเทียบระบบดูแลผู้ป่วยภาวะไตวายเรื้อรัง อำเภอคลองขลุง จ.กำแพงเพชร และ อำเภอกงหรา จ.พัทลุง
ปี พ.ศ. 2556
4 การพัฒนาข้อเสนอรูปแบบและโครงสร้างการบริหารเขตสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2555
5 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2554
6 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : สวรส. ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด กระจายอำนาจด้านสุขภาพ จากบทเรียนสู่ทางออก
ปี พ.ศ. 2553
7 ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด
ปี พ.ศ. 2551
8 นโยบายการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ พรบ.สุขภาพแห่งชาติกับการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2541
9 ระบบบริหารงานโรงพยาบาลรัฐกับโรงพยาบาลเอกชน : การบริหารจัดการทางการเงินและธุรกิจสำหรับโรงพยาบาลรัฐที่จะบริหารอย่างอิสระ