ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วินัย ลีสมิทธิ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- วันัย ลิสมิทธิ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 8
2 Vinai Leesmidt 4
3 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 3
4 สงครามชัย ลีทองดี 3
5 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 3
6 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 3
7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 3
8 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 3
9 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
10 จ.กำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
11 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 2
12 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 2
14 สิรินาฏ นิภาพร 2
15 สายศิริ ด่านวัฒนะ 2
16 เวียงรัฐ เนติโพธิ์ 2
17 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
18 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
19 ปรีดา แต้อารักษ์ 2
20 พฤกษา บุกบุญ 2
21 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2
22 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 2
23 เกษม เวชสุทธานนท์ 2
24 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 2
25 ทัศนีย์ ญาณะ 2
26 วลัยพร พัชรนฤมล 1
27 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1
28 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
29 ภูษิต ประคองสาย 1
30 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 1
31 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
32 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
33 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
34 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 1
35 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
36 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
37 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
38 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
39 ครรชิต สุขนาค 1
40 Chanvit Tharathep 1
41 วรรณภา บำรุงเขต 1
42 สุธีรดา ฉิมน้อย 1
43 ชาญวิทย์ ทระเทพ 1
44 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
45 พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 1
46 โรงพยาบาลคลองขลุง 1
47 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
48 Swansea university 1
49 จิรบูรณ์ โตสงวน 1
50 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
51 บุญชัย กิจสนาโยธิน 1
52 นุชรี ศรีวิโรจน์ 1
53 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 1
54 David Hughes 1
55 หทัยชนก สุมาลี 1
56 Prankratai Hospital, Prankratai District, Kamphaengphet Province, 62100 1
57 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
58 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 1
59 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
60 นครสวรรค์. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ 1
61 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคใต้ 1
62 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
63 นักวิชาการอิสระ 1
64 สำนักวิชาการ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
65 ฐิติมา นวชินกุล 1
66 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
67 อารดา สุคนธสิทธิ์ 1
68 ม.มหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
69 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 (อุดรธานี) 1
70 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
71 บัลลังก์ อุปพงษ์ 1
72 Khanuworalaksaburi Hospital, Kamphaengphet Province 1
73 โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 1
74 โรงพยาบาลคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 1
75 สงครามชัย ทองดี 1
76 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
77 ไม่มีข้อมูล 1
78 Sumalee Hengsuwan 1
79 สุมาลี เฮงสุวรรณ 1
80 โรงพยาบาลคลองขลุง, อำเภอคลองขลุง, จังหวัดกำแพงเพชร 62120 1
81 โรงพยาบาลพรานกระต่าย, อำเภอพรานกระต่าย, จังหวัดกำแพงเพชร 62110 1
82 Khlongkhlung Hospital, Khlongkhlung District, Kamphaengphet Province, 62120 1
83 ทวีศักดิ์ คณุตม์วงศ์ 1
84 Thaweesak Khanutwong 1
85 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 2
3 2554 2
4 2553 4
5 2552 1
6 2551 2
7 2550 2
8 2544 1
9 2541 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาข้อเสนอรูปแบบและโครงสร้างการบริหารเขตสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2555
2 การบริหารระบบสุขภาพแบบเขตพื้นที่
3 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2554
4 การวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
5 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : สวรส. ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด กระจายอำนาจด้านสุขภาพ จากบทเรียนสู่ทางออก
ปี พ.ศ. 2553
6 บทบาทที่เหมาะสมของกระทรวงสาธารณสุขภายใต้การกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข
7 สถานการณ์ ศักยภาพ และความพร้อมของไตรภาคีในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 12 ตำบล
8 กระจายอำนาจแบบเขตสุขภาพ
9 ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด
ปี พ.ศ. 2552
10 สถานการณ์ ศักยภาพ และความพร้อมของไตรภาคี ในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 12 ตำบล
ปี พ.ศ. 2551
11 เปรียบเทียบผู้ป่วยทำร้ายตนเองของโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี และโรงพยาบาลคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2550
12 นโยบายการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ พรบ.สุขภาพแห่งชาติกับการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
13 Governance of Purchasing Functions in the Thai Universal Coverage Scheme
14 การประเมินผลคณะอนุกรรมการบริหารงานกลักประกันสุขภาพผ่านกลไกคณะอนุกรรมการจังหวัด
ปี พ.ศ. 2544
15 หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น : ความเป็นไปได้ของการบรรลุความครอบคลุมถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2541
16 ระบบบริหารงานโรงพยาบาลรัฐกับโรงพยาบาลเอกชน : การบริหารจัดการทางการเงินและธุรกิจสำหรับโรงพยาบาลรัฐที่จะบริหารอย่างอิสระ