ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วินัย ลีสมิทธิ์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- วันัย ลิสมิทธิ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 11
2 Vinai Leesmidt 7
3 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 6
4 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 6
5 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 6
6 สงครามชัย ลีทองดี 5
7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 5
8 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 5
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 4
10 เวียงรัฐ เนติโพธิ์ 4
11 สายศิริ ด่านวัฒนะ 4
12 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 4
13 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
14 จเด็จ ธรรมธัชอารี 4
15 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 4
16 ปรีดา แต้อารักษ์ 4
17 จ.กำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 3
18 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
19 หทัยชนก สุมาลี 2
20 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 2
21 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
22 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
23 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
24 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
25 ภูษิต ประคองสาย 2
26 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
27 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
28 โรงพยาบาลคลองขลุง 2
29 พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 2
30 วลัยพร พัชรนฤมล 2
31 Chanvit Tharathep 2
32 Swansea university 2
33 David Hughes 2
34 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
35 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
36 ชาญวิทย์ ทระเทพ 2
37 นักวิชาการอิสระ 2
38 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
39 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 2
40 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 (อุดรธานี) 2
41 ม.มหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
42 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
43 ฐิติมา นวชินกุล 2
44 อารดา สุคนธสิทธิ์ 2
45 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2
46 สำนักวิชาการ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
47 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
48 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
49 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 2
50 ครรชิต สุขนาค 2
51 สิรินาฏ นิภาพร 2
52 สงครามชัย ทองดี 2
53 ทัศนีย์ ญาณะ 2
54 พฤกษา บุกบุญ 2
55 เกษม เวชสุทธานนท์ 2
56 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
57 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
58 สุธีรดา ฉิมน้อย 1
59 วรรณภา บำรุงเขต 1
60 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
61 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
62 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
63 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
64 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
65 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
66 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
67 อภิชาต วิสิทธิ์วงษ์ 1
68 ภูดิท เตชาติวัฒน์ 1
69 ทวีศักดิ์ นพเกษร 1
70 ไม่มีข้อมูล 1
71 Patcharin Sirasoonthorn 1
72 พัชรินทร์ สิรสุนทร 1
73 Apichart Wisitwong 1
74 เกศทิพย์ บัวแก้ว 1
75 กวิน กลับคุณ 1
76 Kadethip Buakaew 1
77 Kavin Klubkun 1
78 Paibul Suriyawongpaisal 1
79 โรงพยาบาลพรานกระต่าย, อำเภอพรานกระต่าย, จังหวัดกำแพงเพชร 62110 1
80 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
81 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
82 นครสวรรค์. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ 1
83 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
84 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 1
85 Paitoon Ongate 1
86 รมย์นลิน ทองหล่อ 1
87 ไพฑูรย์ อ่อนเกตุ 1
88 Romnalin Thonglor 1
89 Tawesak Nopkesorn 1
90 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคใต้ 1
91 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
92 สุมาลี เฮงสุวรรณ 1
93 Sumalee Hengsuwan 1
94 โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 1
95 Khanuworalaksaburi Hospital, Kamphaengphet Province 1
96 Thaweesak Khanutwong 1
97 ทวีศักดิ์ คณุตม์วงศ์ 1
98 บัลลังก์ อุปพงษ์ 1
99 โรงพยาบาลคลองขลุง, อำเภอคลองขลุง, จังหวัดกำแพงเพชร 62120 1
100 Prankratai Hospital, Prankratai District, Kamphaengphet Province, 62100 1
101 Khlongkhlung Hospital, Khlongkhlung District, Kamphaengphet Province, 62120 1
102 โรงพยาบาลคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2559 2
3 2556 1
4 2555 1
5 2554 1
6 2553 1
7 2551 1
8 2541 1
9 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การสังเคราะห์ทางเลือกของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมืองของประเทศไทย: กรณีศึกษาเขตสุขภาพที่ 3
ปี พ.ศ. 2559
2 สิทธิประโยชน์หลัก : รูปแบบการกำกับเพื่อความยั่งยืน ด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม
3 กรณีศึกษาเปรียบเทียบระบบดูแลผู้ป่วยภาวะไตวายเรื้อรัง อำเภอคลองขลุง จ.กำแพงเพชร และ อำเภอกงหรา จ.พัทลุง
ปี พ.ศ. 2556
4 การพัฒนาข้อเสนอรูปแบบและโครงสร้างการบริหารเขตสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2555
5 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2554
6 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : สวรส. ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด กระจายอำนาจด้านสุขภาพ จากบทเรียนสู่ทางออก
ปี พ.ศ. 2553
7 ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด
ปี พ.ศ. 2551
8 นโยบายการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ พรบ.สุขภาพแห่งชาติกับการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2541
9 ระบบบริหารงานโรงพยาบาลรัฐกับโรงพยาบาลเอกชน : การบริหารจัดการทางการเงินและธุรกิจสำหรับโรงพยาบาลรัฐที่จะบริหารอย่างอิสระ