ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วินัย ลีสมิทธิ์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- วันัย ลิสมิทธิ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 11
2 Vinai Leesmidt 7
3 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 6
4 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 6
5 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 6
6 สงครามชัย ลีทองดี 5
7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 5
8 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 5
9 สายศิริ ด่านวัฒนะ 4
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 4
11 ปรีดา แต้อารักษ์ 4
12 เวียงรัฐ เนติโพธิ์ 4
13 จเด็จ ธรรมธัชอารี 4
14 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 4
15 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 4
16 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
17 จ.กำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 3
18 Chanvit Tharathep 2
19 โรงพยาบาลคลองขลุง 2
20 พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 2
21 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
22 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
23 David Hughes 2
24 ฐิติมา นวชินกุล 2
25 Swansea university 2
26 ชาญวิทย์ ทระเทพ 2
27 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 2
28 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 2
29 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2
30 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
31 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
32 สำนักวิชาการ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
33 ม.มหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
34 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 (อุดรธานี) 2
35 อารดา สุคนธสิทธิ์ 2
36 นักวิชาการอิสระ 2
37 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
38 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
39 ครรชิต สุขนาค 2
40 สิรินาฏ นิภาพร 2
41 พฤกษา บุกบุญ 2
42 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
43 ทัศนีย์ ญาณะ 2
44 เกษม เวชสุทธานนท์ 2
45 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
46 สงครามชัย ทองดี 2
47 หทัยชนก สุมาลี 2
48 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 2
49 วลัยพร พัชรนฤมล 2
50 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
51 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
52 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
53 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
54 ภูษิต ประคองสาย 2
55 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
56 เกศทิพย์ บัวแก้ว 1
57 กวิน กลับคุณ 1
58 Kadethip Buakaew 1
59 Kavin Klubkun 1
60 Paibul Suriyawongpaisal 1
61 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
62 Apichart Wisitwong 1
63 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
64 สุธีรดา ฉิมน้อย 1
65 วรรณภา บำรุงเขต 1
66 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
67 Paitoon Ongate 1
68 Romnalin Thonglor 1
69 Tawesak Nopkesorn 1
70 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
71 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 1
72 ไพฑูรย์ อ่อนเกตุ 1
73 รมย์นลิน ทองหล่อ 1
74 ภูดิท เตชาติวัฒน์ 1
75 ทวีศักดิ์ นพเกษร 1
76 อภิชาต วิสิทธิ์วงษ์ 1
77 Patcharin Sirasoonthorn 1
78 พัชรินทร์ สิรสุนทร 1
79 สุมาลี เฮงสุวรรณ 1
80 บัลลังก์ อุปพงษ์ 1
81 โรงพยาบาลพรานกระต่าย, อำเภอพรานกระต่าย, จังหวัดกำแพงเพชร 62110 1
82 โรงพยาบาลคลองขลุง, อำเภอคลองขลุง, จังหวัดกำแพงเพชร 62120 1
83 Prankratai Hospital, Prankratai District, Kamphaengphet Province, 62100 1
84 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
85 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคใต้ 1
86 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
87 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
88 นครสวรรค์. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ 1
89 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
90 Khlongkhlung Hospital, Khlongkhlung District, Kamphaengphet Province, 62120 1
91 ทวีศักดิ์ คณุตม์วงศ์ 1
92 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
93 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
94 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
95 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
96 ไม่มีข้อมูล 1
97 โรงพยาบาลคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 1
98 Thaweesak Khanutwong 1
99 Sumalee Hengsuwan 1
100 โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 1
101 Khanuworalaksaburi Hospital, Kamphaengphet Province 1
102 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2559 2
3 2556 1
4 2555 1
5 2554 1
6 2553 1
7 2551 1
8 2541 1
9 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การสังเคราะห์ทางเลือกของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมืองของประเทศไทย: กรณีศึกษาเขตสุขภาพที่ 3
ปี พ.ศ. 2559
2 สิทธิประโยชน์หลัก : รูปแบบการกำกับเพื่อความยั่งยืน ด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม
3 กรณีศึกษาเปรียบเทียบระบบดูแลผู้ป่วยภาวะไตวายเรื้อรัง อำเภอคลองขลุง จ.กำแพงเพชร และ อำเภอกงหรา จ.พัทลุง
ปี พ.ศ. 2556
4 การพัฒนาข้อเสนอรูปแบบและโครงสร้างการบริหารเขตสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2555
5 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2554
6 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : สวรส. ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด กระจายอำนาจด้านสุขภาพ จากบทเรียนสู่ทางออก
ปี พ.ศ. 2553
7 ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด
ปี พ.ศ. 2551
8 นโยบายการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ พรบ.สุขภาพแห่งชาติกับการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2541
9 ระบบบริหารงานโรงพยาบาลรัฐกับโรงพยาบาลเอกชน : การบริหารจัดการทางการเงินและธุรกิจสำหรับโรงพยาบาลรัฐที่จะบริหารอย่างอิสระ