ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วินัย ลีสมิทธิ์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- วันัย ลิสมิทธิ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 8
2 Vinai Leesmidt 4
3 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 3
4 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 3
5 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 3
6 สงครามชัย ลีทองดี 3
7 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 3
8 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 3
9 เกษม เวชสุทธานนท์ 2
10 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 2
11 พฤกษา บุกบุญ 2
12 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2
13 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
14 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 2
15 จ.กำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
16 สิรินาฏ นิภาพร 2
17 ทัศนีย์ ญาณะ 2
18 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
19 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
20 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
21 เวียงรัฐ เนติโพธิ์ 2
22 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 2
23 ปรีดา แต้อารักษ์ 2
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 2
25 สายศิริ ด่านวัฒนะ 2
26 โรงพยาบาลพรานกระต่าย, อำเภอพรานกระต่าย, จังหวัดกำแพงเพชร 62110 1
27 Prankratai Hospital, Prankratai District, Kamphaengphet Province, 62100 1
28 โรงพยาบาลคลองขลุง, อำเภอคลองขลุง, จังหวัดกำแพงเพชร 62120 1
29 Khlongkhlung Hospital, Khlongkhlung District, Kamphaengphet Province, 62120 1
30 บัลลังก์ อุปพงษ์ 1
31 ทวีศักดิ์ คณุตม์วงศ์ 1
32 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
33 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 1
34 Thaweesak Khanutwong 1
35 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
36 นครสวรรค์. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ 1
37 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคใต้ 1
38 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
39 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
40 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
41 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
42 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
43 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
44 นักวิชาการอิสระ 1
45 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
46 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
47 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
48 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
49 โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 1
50 Sumalee Hengsuwan 1
51 Khanuworalaksaburi Hospital, Kamphaengphet Province 1
52 โรงพยาบาลคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 1
53 ไม่มีข้อมูล 1
54 สงครามชัย ทองดี 1
55 สุมาลี เฮงสุวรรณ 1
56 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
57 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 1
58 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
59 หทัยชนก สุมาลี 1
60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
61 บุญชัย กิจสนาโยธิน 1
62 จิรบูรณ์ โตสงวน 1
63 ภูษิต ประคองสาย 1
64 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1
65 ครรชิต สุขนาค 1
66 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
67 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 1
68 วลัยพร พัชรนฤมล 1
69 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
70 นุชรี ศรีวิโรจน์ 1
71 David Hughes 1
72 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
73 พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 1
74 ฐิติมา นวชินกุล 1
75 อารดา สุคนธสิทธิ์ 1
76 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 (อุดรธานี) 1
77 ม.มหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
78 โรงพยาบาลคลองขลุง 1
79 Chanvit Tharathep 1
80 Swansea university 1
81 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 1
82 สุธีรดา ฉิมน้อย 1
83 วรรณภา บำรุงเขต 1
84 ชาญวิทย์ ทระเทพ 1
85 สำนักวิชาการ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 2
3 2554 2
4 2553 4
5 2552 1
6 2551 2
7 2550 1
8 2544 1
9 2541 1
10 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาข้อเสนอรูปแบบและโครงสร้างการบริหารเขตสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2555
2 การบริหารระบบสุขภาพแบบเขตพื้นที่
3 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2554
4 การวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
5 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : สวรส. ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด กระจายอำนาจด้านสุขภาพ จากบทเรียนสู่ทางออก
ปี พ.ศ. 2553
6 บทบาทที่เหมาะสมของกระทรวงสาธารณสุขภายใต้การกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข
7 สถานการณ์ ศักยภาพ และความพร้อมของไตรภาคีในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 12 ตำบล
8 กระจายอำนาจแบบเขตสุขภาพ
9 ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด
ปี พ.ศ. 2552
10 สถานการณ์ ศักยภาพ และความพร้อมของไตรภาคี ในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 12 ตำบล
ปี พ.ศ. 2551
11 เปรียบเทียบผู้ป่วยทำร้ายตนเองของโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี และโรงพยาบาลคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2550
12 นโยบายการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ พรบ.สุขภาพแห่งชาติกับการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
13 Governance of Purchasing Functions in the Thai Universal Coverage Scheme
ปี พ.ศ. 2544
14 หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น : ความเป็นไปได้ของการบรรลุความครอบคลุมถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2541
15 ระบบบริหารงานโรงพยาบาลรัฐกับโรงพยาบาลเอกชน : การบริหารจัดการทางการเงินและธุรกิจสำหรับโรงพยาบาลรัฐที่จะบริหารอย่างอิสระ