ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วินัย ลีสมิทธิ์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- วันัย ลิสมิทธิ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 8
2 Vinai Leesmidt 4
3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 3
4 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 3
5 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 3
6 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 3
7 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 3
8 สงครามชัย ลีทองดี 3
9 สิรินาฏ นิภาพร 2
10 เกษม เวชสุทธานนท์ 2
11 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
12 ทัศนีย์ ญาณะ 2
13 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
14 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 2
15 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
16 จ.กำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
17 พฤกษา บุกบุญ 2
18 เวียงรัฐ เนติโพธิ์ 2
19 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 2
20 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2
21 สายศิริ ด่านวัฒนะ 2
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 2
23 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 2
24 ปรีดา แต้อารักษ์ 2
25 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
26 Khanuworalaksaburi Hospital, Kamphaengphet Province 1
27 สงครามชัย ทองดี 1
28 โรงพยาบาลคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 1
29 ไม่มีข้อมูล 1
30 โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 1
31 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
32 Khlongkhlung Hospital, Khlongkhlung District, Kamphaengphet Province, 62120 1
33 โรงพยาบาลคลองขลุง, อำเภอคลองขลุง, จังหวัดกำแพงเพชร 62120 1
34 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
35 Prankratai Hospital, Prankratai District, Kamphaengphet Province, 62100 1
36 ทวีศักดิ์ คณุตม์วงศ์ 1
37 สุมาลี เฮงสุวรรณ 1
38 Thaweesak Khanutwong 1
39 Sumalee Hengsuwan 1
40 ภูษิต ประคองสาย 1
41 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
42 วลัยพร พัชรนฤมล 1
43 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1
44 โรงพยาบาลพรานกระต่าย, อำเภอพรานกระต่าย, จังหวัดกำแพงเพชร 62110 1
45 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 1
46 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
47 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 1
48 ครรชิต สุขนาค 1
49 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
50 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
51 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
52 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
53 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
54 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
55 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
56 อารดา สุคนธสิทธิ์ 1
57 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
58 Swansea university 1
59 สุธีรดา ฉิมน้อย 1
60 วรรณภา บำรุงเขต 1
61 Chanvit Tharathep 1
62 ชาญวิทย์ ทระเทพ 1
63 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 1
64 David Hughes 1
65 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
66 หทัยชนก สุมาลี 1
67 จิรบูรณ์ โตสงวน 1
68 บุญชัย กิจสนาโยธิน 1
69 นุชรี ศรีวิโรจน์ 1
70 โรงพยาบาลคลองขลุง 1
71 พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 1
72 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
73 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
74 นครสวรรค์. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ 1
75 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
76 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
77 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคใต้ 1
78 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 1
79 นักวิชาการอิสระ 1
80 ฐิติมา นวชินกุล 1
81 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
82 ม.มหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
83 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 (อุดรธานี) 1
84 สำนักวิชาการ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
85 บัลลังก์ อุปพงษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 2
3 2554 2
4 2553 4
5 2552 1
6 2551 2
7 2550 1
8 2544 1
9 2541 1
10 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาข้อเสนอรูปแบบและโครงสร้างการบริหารเขตสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2555
2 การบริหารระบบสุขภาพแบบเขตพื้นที่
3 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2554
4 การวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
5 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : สวรส. ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด กระจายอำนาจด้านสุขภาพ จากบทเรียนสู่ทางออก
ปี พ.ศ. 2553
6 บทบาทที่เหมาะสมของกระทรวงสาธารณสุขภายใต้การกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข
7 สถานการณ์ ศักยภาพ และความพร้อมของไตรภาคีในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 12 ตำบล
8 กระจายอำนาจแบบเขตสุขภาพ
9 ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด
ปี พ.ศ. 2552
10 สถานการณ์ ศักยภาพ และความพร้อมของไตรภาคี ในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 12 ตำบล
ปี พ.ศ. 2551
11 เปรียบเทียบผู้ป่วยทำร้ายตนเองของโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี และโรงพยาบาลคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2550
12 นโยบายการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ พรบ.สุขภาพแห่งชาติกับการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
13 Governance of Purchasing Functions in the Thai Universal Coverage Scheme
ปี พ.ศ. 2544
14 หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น : ความเป็นไปได้ของการบรรลุความครอบคลุมถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2541
15 ระบบบริหารงานโรงพยาบาลรัฐกับโรงพยาบาลเอกชน : การบริหารจัดการทางการเงินและธุรกิจสำหรับโรงพยาบาลรัฐที่จะบริหารอย่างอิสระ