ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วินัย พุทธกูล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- วินัย พุทธกุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ทิพรัตน์ พงศ์ธนาพาณิช 7
2 ปิติ กันตังกุล 3
3 นายสิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย 3
4 สุชาย วรชนะนันท์ 3
5 จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 3
6 ภาสิณี วรชนะนันท์ 2
7 มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร 2
8 ปาริฉัตร จันทร์ปลั่ง 2
9 นภาภรณ์ พรหมชนะ 2
10 ศานิต เก้าเอี้ยน 2
11 เดชรัต สุขกำเนิด 2
12 วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย 2
13 สมศักดิ์ เพรียบพร้อม 1
14 บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล 1
15 ณิธิชา ธรรมธนากูล 1
16 นุชนาถ มั่งคั่ง 1
17 นงนุช อังยุรีกุล 1
18 โสภิณ ทองปาน 1
19 รวิสสาข์ สุชาโต 1
20 นายปราโมช ร่วมสุข 1
21 เอื้อ สิริจินดา 1
22 นางสาวจุฬาภรณ์ เรืองเทพ 1
23 นงนุช ปรมาคม 1
24 ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ 1
25 อภิชาต ดะลุณเพธย์ 1
26 สิริลักษณ์ ถือคำ 1
27 นายสุวิทย์ ภูมิประเสริฐโชค 1
28 นอริสา ยิ้มคมขำ 1
29 นายเกินศักดิ์ ศรีสวย 1
30 อัจฉรา ปทุมนากุล 1
31 ณัฐพล พจนาประเสริฐ 1
32 ปิลันธนา แป้นปลื้ม 1
33 อมรรัตน์ สุวรรณศรี 1
34 สมพร อิศวิลานนท์ 1
35 อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา 1
36 วุฒิ หวังวัชรกุล 1
37 สุวรรณา ประณีตวตกุล 1
38 กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ 1
39 กัมปนาท เพ็ญสุภา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 3
2 2555 6
3 2554 1
4 2553 2
5 2552 2
6 2551 4
7 2550 1
8 2548 1
9 2547 1
10 2546 3
11 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 โครงการการสังเคราะห์ชุดความรู้พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้:มิติใหม่แห่งการเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
2 โครงการการออกแบบการจัดการเรียนรู้แก่ลูกเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย: มิติใหม่การเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
3 โครงการวิจัย โรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะการทำการเกษตรเชิงธุรกิจ : มิติใหม่แห่งการเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" (phase 1)"
ปี พ.ศ. 2555
4 การกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์และการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวดำน้ำในเขตพัทยา
5 การประเมินผลสัมฤทธิ์และผลกระทบจากการส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (โครงการประเมินผลโครงการนวัตกรรม พ.ศ.2553-2555)
6 ศักยภาพการพัฒนาและแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวแหล่งดำน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างยั่งยืนในเขตพัทยา
7 แนวทางเบื้องต้นในการเพิ่มบทบาทและศักยภาพการแปรรูปและพัฒนาระบบตลาดยางพาราในระดับเกษตรกร
8 ศักยภาพการพัฒนาและแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวแหล่งดำน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างยั่งยืนในเขตพัทยา
9 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2554
10 การประเมินผลสัมฤทธิ์การส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมและการสร้างความตระหนักด้านนวัตกรรมของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2553
11 ดำเนินการกิจกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2552
12 การวิเคราะห์การลงทุนและกลยุทธ์ธุรกิจนวัตกรรมการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์
ปี พ.ศ. 2552
13 การประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2551
14 ประเมินผลสัมฤทธิ์การส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรม และการสร้างความตระหนักด้านนวัตกรรมของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2551
15 การจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภารในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
16 การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพื่อส่งเสริมการผลิตผลไม้คุณภาพเพื่อการส่งออก
17 การวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุนเลี้ยงนกกระจอกเทศคอดำในเชิงพาณิชย์ :กรณีศึกษา เจ อาร์ ฟาร์ม จังหวัดราชบุรี
18 การวัดประสิทธิภาพทางเทคนิคของหมู่งานองค์การสวนยาง
ปี พ.ศ. 2550
19 การศึกษาการประเมินวงจรชีวิตการผลิตและการใช้เอทานอลจากมันสำปะหลังและอ้อย:ด้านเศรษฐศาสตร์
ปี พ.ศ. 2548
20 การพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของสถานประกอบการผลิตนทพร้อมดื่มที่จำหน่ายตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในการนำหลักเกณฑ์ วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) ตามมาตรฐานไปใช้อย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2547
21 การพัฒนาศักยภาพ GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ
ปี พ.ศ. 2546
22 Structure of Village Autonomy and Local Authorities Deo. Planning Process.
23 การพัฒนาศูนย์เรียรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน
24 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพความพร้อมของโรงงานแปรรูปนมพร้อมดื่มขนาดกลางและเล็กที่เข้าสู่โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP สากล