ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วินัย ดะห์ลัน
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมนึก กุลสถิตพร 8
2 ประวิตร เจนวรรธนะกุล 8
3 จงจิตร อังคทะวานิช 7
4 สุพัตรา พรชัยสกุลดี 6
5 ปราณีต เพ็ญศรี 6
6 สุพรรณ สุขอรุณ 6
7 สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา 5
8 รัชนีพร ติยะวิสุทธิ์ศรี 5
9 สุวิมล ทรัพย์วโรบล 5
10 วนิดา นพพรพันธุ์ 5
11 สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล 5
12 วาริน แสงกิติโกมล 5
13 ทิพยเนตร อริยปิติพันธุ์ 4
14 เขมาภรณ์ บุญบำรุง 4
15 ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์ 4
16 ไม่มีข้อมูล 3
17 อรุณรัตน์ จันทนขจรฟุ้ง 3
18 โสภณา จาตนิลพันธ์ 3
19 สุพันธิตรา ชาญประเสริฐ 3
20 พิมพ์พร อินนพคุณ 3
21 Somnuke Gulsatitporn 2
22 เทพ หิมะทองคำ 2
23 Valla Tantayotai 2
24 วัลลา ตันตโยทัย 2
25 โรงพยาบาลเทพธารินทร์ 2
26 คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
27 Sirinate Krittiyawong 2
28 สิริเนตร กฤติยาวงศ์ 2
29 สุนทรี ขันธหิรัญ 2
30 ประสาท กิตตะคุปต์ 2
31 Winai Dahlan 2
32 สมสกุล ป้อมมงกุฎ 2
33 สุริยพงศ์ กุลกีรติยุค 2
34 มนทกาน ไชยกุมาร 2
35 Thep Himathongkam 2
36 ภูษิตา บริสุทธิกุล 2
37 สภากาชาดไทย. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 1
38 ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ 1
39 วารุณี วารัญญานนท์ 1
40 วันเพ็ญ มีสมญา 1
41 ชลัยกรณ์ เพ็ชรงาม 1
42 สมปอง เรืองจวง 1
43 อัครภา จันทร์แจ่ม 1
44 ผศ.ดร.ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์ 1
45 กนกนภัส สินเสนาะ 1
46 วิชัย เชิดชีวศาสตร์ 1
47 มานิดา ฉายเพชรากร 1
48 ยุพา ไพรงามเนตร 1
49 Health Service Center 12 1
50 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1
51 School of Nursing, Walailak University 1
52 อดิษฐ์ จิรเดชนันทน์ 1
53 ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 1
54 Faculty of Allied Health Sciences, Chulalongkorn University 1
55 นูรีซัน สามาลูกา 1
56 ดารวัลย์ ศรีธัญรัตน์ 1
57 Darawan Sritanyarat 1
58 Yupa Praingamnetr 1
59 เสาวนิตย์ ทิพย์เสวก 1
60 Faculty of Allied Health Science, Chulalongkorn University, Bangkok 1
61 Section of Nursing Science, Valailak University, Nakhon Si Thammarat Province 1
62 Theptharin Hospital, Bangkok 1
63 สถาบันโภชนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
64 Nutrition Research Institute, Mahidol University, Nakhon Pathom Province 1
65 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1
66 Jongjit Angkatavanich 1
67 Theptarin Hospital 1
68 Tipayanate Ariyapitipun 1
69 นิภา โรจน์รุ่งวศินกุล 1
70 Nipa Rojroongwasinkul 1
71 กฤษ อังคนาพร 1
72 ผกากรอง อารีย์รอบ 1
73 อุบลทิพย์ นิมมานนิตย์ 1
74 เปรมทิพย์ ทวีรติธรรม 1
75 นันทรี ชัยชนะวงศาโรจน์ 1
76 ศิริพร ชื้อชวาลกุล 1
77 เทวิน เทนคำเนาว์ 1
78 เอกรินทร์ สายฟ้า 1
79 วนิดา นพพรพันธ์ 1
80 สมสกุล ป้อมมงกุฏ 1
81 สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง 1
82 ณรงค์เดช สรุโฆษิต 1
83 รสลัย กัลยาณพจน์พร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1
3 2552 1
4 2551 2
5 2550 2
6 2549 1
7 2548 1
8 2547 1
9 2542 1
10 2541 3
11 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 เทคนิค LC/MS/MS เพื่อระบุชนิดเจละตินที่ใช้ในอาหารฮาลาล
ปี พ.ศ. 2553
2 การวิจัยเพื่อพัฒนาหน่วยสหเวชศาสตร์ชุมชนต้นแบบเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2552
3 ผลของกระบวนการฆ่าสัตว์โดยวิธีฮาลาลต่อระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลในเลือดไก่
ปี พ.ศ. 2551
4 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกายในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
5 พฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในกรุงเทพมหานคร: การศึกษาชุมชนเมืองบางคอแหลม
ปี พ.ศ. 2550
6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทเลซิทินผสมที่มีสัดส่วนของฟอสโฟลิปิดและกรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดต่างตามที่กำหนดโดยใช้ผลผลิตทางการประมงและการเกษตรในประเทศเป็นแหล่งวัตถุดิบ : การตรวจสอบความปลอดภัยของเลซิตินที่ผลิตขึ้นได้และการศึกษาผลที่มีต่อเมเทบอลิซึมของไลโปโ
7 แผนงานวิจัย : โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลและบริการทางวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาหารฮาลาลพร้อมโครงข่าย : ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล – ปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2549
8 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 83
ปี พ.ศ. 2548
9 ผลของการเสริมน้ำมันปาล์มดิบ ในอาหารต่อผลผลิตระดับโทโคฟีรอล และโทโคไตรอีนอลในเลือด เนื้อเยื่อไขมันและระดับโคเลสเทอรอลในไข่แดงของไก่ไข่
ปี พ.ศ. 2547
10 การพัฒนาถุงประคบความร้อนบรรจุเมล็ดธัญพืชที่หาได้ในท้องถิ่น เพื่อใช้ในการรักษา
ปี พ.ศ. 2542
11 การพัฒนาอิมัลชันลิพิดทางการแพทย์โดยใช้เลซิทินที่มีกรดไขมันชนิดโอเมก้า 3 เป็นตัวอิมัลซิฟายเออร์ : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2541
12 การผลิตเลซิทินที่มีกรดไขมันโอเมก้า-3 เพื่อใช้เพิ่มผลผลิตกุ้งกุลาดำ : รายงานวิจัย
13 การเสริมเมมเบรนของเซลล์เกล็ดเลือดที่มีกรดไขมันโอเมก้าสาม เพื่อวัตถุประสงค์พิเศษทางงานธนาคารโลหิต
14 การผลิตเลซิทินที่มีกรดไขมันโอเมก้า-3 เพื่อใช้เพิ่มผลผลิตกุ้งกุลาดำ