ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วินัย ดะห์ลัน
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมนึก กุลสถิตพร 9
2 จงจิตร อังคทะวานิช 8
3 ประวิตร เจนวรรธนะกุล 8
4 สุพรรณ สุขอรุณ 6
5 สุพัตรา พรชัยสกุลดี 6
6 ปราณีต เพ็ญศรี 6
7 วาริน แสงกิติโกมล 5
8 ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์ 5
9 รัชนีพร ติยะวิสุทธิ์ศรี 5
10 วนิดา นพพรพันธุ์ 5
11 สุวิมล ทรัพย์วโรบล 5
12 สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล 5
13 สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา 5
14 ทิพยเนตร อริยปิติพันธุ์ 4
15 เขมาภรณ์ บุญบำรุง 4
16 Somnuke Gulsatitporn 3
17 เทพ หิมะทองคำ 3
18 Valla Tantayotai 3
19 โรงพยาบาลเทพธารินทร์ 3
20 สิริเนตร กฤติยาวงศ์ 3
21 คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3
22 Sirinate Krittiyawong 3
23 โสภณา จาตนิลพันธ์ 3
24 วัลลา ตันตโยทัย 3
25 ไม่มีข้อมูล 3
26 สุพันธิตรา ชาญประเสริฐ 3
27 พิมพ์พร อินนพคุณ 3
28 Winai Dahlan 3
29 Thep Himathongkam 3
30 อรุณรัตน์ จันทนขจรฟุ้ง 3
31 Faculty of Allied Health Science, Chulalongkorn University, Bangkok 2
32 Jongjit Angkatavanich 2
33 Section of Nursing Science, Valailak University, Nakhon Si Thammarat Province 2
34 สถาบันโภชนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2
35 Nutrition Research Institute, Mahidol University, Nakhon Pathom Province 2
36 Nipa Rojroongwasinkul 2
37 Theptharin Hospital, Bangkok 2
38 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2
39 สุนทรี ขันธหิรัญ 2
40 ประสาท กิตตะคุปต์ 2
41 นิภา โรจน์รุ่งวศินกุล 2
42 สุริยพงศ์ กุลกีรติยุค 2
43 สมสกุล ป้อมมงกุฎ 2
44 มนทกาน ไชยกุมาร 2
45 Tipayanate Ariyapitipun 2
46 ภูษิตา บริสุทธิกุล 2
47 Theptarin Hospital 1
48 กฤษ อังคนาพร 1
49 ผกากรอง อารีย์รอบ 1
50 School of Nursing, Walailak University 1
51 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1
52 วนิดา นพพรพันธ์ 1
53 ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 1
54 Health Service Center 12 1
55 เทวิน เทนคำเนาว์ 1
56 เปรมทิพย์ ทวีรติธรรม 1
57 นันทรี ชัยชนะวงศาโรจน์ 1
58 ศิริพร ชื้อชวาลกุล 1
59 อุบลทิพย์ นิมมานนิตย์ 1
60 Faculty of Allied Health Sciences, Chulalongkorn University 1
61 สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง 1
62 ณรงค์เดช สรุโฆษิต 1
63 เอกรินทร์ สายฟ้า 1
64 สมสกุล ป้อมมงกุฏ 1
65 นูรีซัน สามาลูกา 1
66 กนกนภัส สินเสนาะ 1
67 วิชัย เชิดชีวศาสตร์ 1
68 มานิดา ฉายเพชรากร 1
69 ชลัยกรณ์ เพ็ชรงาม 1
70 สมปอง เรืองจวง 1
71 รสลัย กัลยาณพจน์พร 1
72 อดิษฐ์ จิรเดชนันทน์ 1
73 อัครภา จันทร์แจ่ม 1
74 สภากาชาดไทย. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 1
75 วันเพ็ญ มีสมญา 1
76 ดารวัลย์ ศรีธัญรัตน์ 1
77 Darawan Sritanyarat 1
78 ยุพา ไพรงามเนตร 1
79 เสาวนิตย์ ทิพย์เสวก 1
80 ผศ.ดร.ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์ 1
81 วารุณี วารัญญานนท์ 1
82 ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ 1
83 Yupa Praingamnetr 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1
3 2552 1
4 2551 1
5 2550 2
6 2549 1
7 2548 1
8 2547 1
9 2542 1
10 2541 3
11 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 เทคนิค LC/MS/MS เพื่อระบุชนิดเจละตินที่ใช้ในอาหารฮาลาล
ปี พ.ศ. 2553
2 การวิจัยเพื่อพัฒนาหน่วยสหเวชศาสตร์ชุมชนต้นแบบเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2552
3 ผลของกระบวนการฆ่าสัตว์โดยวิธีฮาลาลต่อระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลในเลือดไก่
ปี พ.ศ. 2551
4 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกายในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
ปี พ.ศ. 2550
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทเลซิทินผสมที่มีสัดส่วนของฟอสโฟลิปิดและกรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดต่างตามที่กำหนดโดยใช้ผลผลิตทางการประมงและการเกษตรในประเทศเป็นแหล่งวัตถุดิบ : การตรวจสอบความปลอดภัยของเลซิตินที่ผลิตขึ้นได้และการศึกษาผลที่มีต่อเมเทบอลิซึมของไลโปโ
6 แผนงานวิจัย : โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลและบริการทางวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาหารฮาลาลพร้อมโครงข่าย : ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล – ปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2549
7 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 83
ปี พ.ศ. 2548
8 ผลของการเสริมน้ำมันปาล์มดิบ ในอาหารต่อผลผลิตระดับโทโคฟีรอล และโทโคไตรอีนอลในเลือด เนื้อเยื่อไขมันและระดับโคเลสเทอรอลในไข่แดงของไก่ไข่
ปี พ.ศ. 2547
9 การพัฒนาถุงประคบความร้อนบรรจุเมล็ดธัญพืชที่หาได้ในท้องถิ่น เพื่อใช้ในการรักษา
ปี พ.ศ. 2542
10 การพัฒนาอิมัลชันลิพิดทางการแพทย์โดยใช้เลซิทินที่มีกรดไขมันชนิดโอเมก้า 3 เป็นตัวอิมัลซิฟายเออร์ : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2541
11 การผลิตเลซิทินที่มีกรดไขมันโอเมก้า-3 เพื่อใช้เพิ่มผลผลิตกุ้งกุลาดำ : รายงานวิจัย
12 การเสริมเมมเบรนของเซลล์เกล็ดเลือดที่มีกรดไขมันโอเมก้าสาม เพื่อวัตถุประสงค์พิเศษทางงานธนาคารโลหิต
13 การผลิตเลซิทินที่มีกรดไขมันโอเมก้า-3 เพื่อใช้เพิ่มผลผลิตกุ้งกุลาดำ