ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิทิต มันตาภรณ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วิทิต มันตรภรณ์
- วิทิต มันตาภรณ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์ 20
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
3 ภิญญดา ไรนิเกอร์ 5
4 ภัชนันท์ กลิ่นศรีสุข 2
5 อนุกูล บุญญบาล 2
6 กฤษณะ ไวยพัฒน์ 2
7 ธนวิศิษฎ์ มหพฤทธิ์ไพศาล 2
8 ศารทูล สันติวาสะ 2
9 มณฑินี กาญจนะวงศ์ 2
10 จรรยพร จันทร์สุขสิริ 2
11 อโณทัย วัฒนาพรรณิกร 2
12 โชติรส โชคสวัสดิ์ 1
13 วรรณวิภา เมืองถ้ำ 1
14 หัสญา อุ่นจิตต์, 2521- 1
15 จณัญญา ภิญญาวัธน์ 1
16 อภิรักษ์ ทิมวงศ์, 2518- 1
17 สานุ อาจสำอางค์ 1
18 ปุลวิทย์ วาณิชยเศรษฐกุล 1
19 สมลักษณ์ ริมพะสุต 1
20 ณัฏฐนี เกิดสุคนธ์ 1
21 กุลพล พลวัน 1
22 สมศักดิ์ ชินอรุณชัย 1
23 ชุมพร ปัจจุสานนท์ 1
24 วิชัย ศรีรัตน์ 1
25 อินทนิน เนื่องเนาวรัตน์ 1
26 วิมุตตา โทบุรี 1
27 อริศรา เหล็กคำ 1
28 ณัฐมณฑ์ ดีแสวง 1
29 มานิตย์ สุธาพร 1
30 พงษธร เศรษฐถาวร 1
31 รติรัตน์ เอกจิตตพิเชฎฐ์ 1
32 ภัทระ ลิมป์ศิระ 1
33 ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ 1
34 ณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช 1
35 โสมนัส เจือตรีกุล 1
36 เฉลิมชาติ บัวสมบูรณ์ 1
37 คมสัน สันต์ธีรพร 1
38 ปิยบดี ชีวิตโสภณ 1
39 ธนะชาติ ปาลิยะเวทย์ 1
40 ชนนิกานต์ ณ พิกุล 1
41 คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม 1
42 บุญชอบ เกตุเทศ 1
43 พรอุมา จงวิมาณสินธุ์ 1
44 นพมาศ คมขำ 1
45 ชุมพล กาญจนะ 1
46 วิมลศิริ ชำนาญเวช 1
47 พนมวรรณ ยามัสเถียร 1
48 ดามร คำไตรย์ 1
49 ภัลลิกา ทักษไพบูลย์ 1
50 พนิต รัตนะ 1
51 ศุกลรัตน์ มากมา 1
52 นฤมล ช้างบุญมี 1
53 อารีรัตน์ โกสิทธิ์ 1
54 ชุษณา บุณยรัตพันธุ์ 1
55 จาตุรนต์ วรรณนวล 1
56 วรียา หยึกประเสริฐ 1
57 ยุทธนา สุวรรณวิวัฒน์ 1
58 จิตสุคนธ์ ธรรมาวสุ 1
59 เดชอุดม ขุนนะสิทธิ์ 1
60 ตุลาพร ศรียาบ 1
61 เฉลียว นครจันทร์ 1
62 เออิชิโร คิมุระ 1
63 บัญญัติ สุชีวะ 1
64 มณฑิรา จำนงค์ 1
65 ชุติพงศ์ สมทรัพย์ 1
66 จิรวัฒน์ กล้าการรบ 1
67 นิตินัย คำนวน 1
68 ทิฆัมพร รอดขันเมือง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 3
3 2555 4
4 2554 3
5 2553 5
6 2552 6
7 2551 8
8 2550 1
9 2549 6
10 2547 2
11 2546 1
12 2545 7
13 2544 2
14 2543 3
15 2537 3
16 2536 4
17 2535 3
18 2534 2
19 2527 1
20 2526 2
21 2525 1
22 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การจำกัดการพูดซึ่งมีเจตนาในทางเกลียดชัง : ศึกษาการวินิจฉัยตีความของกลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค
ปี พ.ศ. 2556
2 อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยแรงงานทำงานบ้าน : กรณีศึกษาการนำหลักการมาเพื่อปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทย
3 การบังคับใช้สิทธิในการกำหนดอนาคตตนเองโดยข้อตกลงสันติภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาการเกิด "สาธารณรัฐซูดานใต้"
4 หลักความรับผิดชอบในการปกป้องประชาชนในกฎหมายระหว่างประเทศ : ศึกษาบทบาทของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในกรณีลิเบียระหว่างปี ค.ศ. 2010 - 2011
ปี พ.ศ. 2555
5 มาตรการความร่วมมือทางกฎหมายระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อต่อต้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก และความสัมพันธ์กับพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่องการค้าเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก ค.ศ.2000
6 ข้อพิจารณาด้านกฎหมายของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยระเบิดพวง ค.ศ. 2008
7 แนวทางการดำเนินการทางกฎหมายต่อประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศ เพื่อปราบปรามการก่อการร้ายที่ใช้นิวเคลียร์ ค.ศ. 2005
8 มาตรการความร่วมมือทางกฎหมายระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อต่อต้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก และความสัมพันธ์กับพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่องการค้าเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก ค.ศ.2000
ปี พ.ศ. 2554
9 การประเมินกระบวนการยุติธรรมในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่สันติภาพในสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต
10 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ค.ศ.1979 : ศึกษากรณีมาตรการของรัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าเพื่อรักษาเกียรติ (Honour killings)
11 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ค.ศ.1979 : ศึกษากรณีมาตรการของรัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าเพื่อรักษาเกียรติ (Honour killings)
ปี พ.ศ. 2553
12 การจำกัดสิทธิในเสรีภาพแห่งการแสดงออกโดยรัฐ ภายใต้มาตรา 19 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1966 : ศึกษากรณีประเทศไทย
13 ปัญหาและลู่ทางว่าด้วยพัฒนาการทางกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับความช่วยเหลือระหว่างประเทศต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ
14 กรณีศึกษาคำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศคดีการปรับใช้อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและลงโทษอาชญากรรมทำลายล้างเผ่าพันธุ์ (26 กุมภาพันธ์ 2550)
15 แนวคำพิพากษาศาลอาญาระหว่างประเทศแห่งรวันดาต่อความผิดฐานยุยงโดยตรงและโดยสาธารณะให้ทำลายล้างเผ่าพันธุ์
16 การจำกัดสิทธิในเสรีภาพแห่งการแสดงออกโดยรัฐ ภายใต้มาตรา 19 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1966 ศึกษากรณีประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
17 อนุสัญญายูเนสโกว่าด้วยวิธีการในการห้ามและป้องกันการนำเข้า การส่งออก และการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางวัฒนธรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ค.ศ. 1970 : ผลกระทบต่อประเทศไทย
18 แนวทางในการควบคุมบริษทเอกชนที่ให้บริการทางด้านการทหารในกฎหมายระหว่างประเทศ
19 ปัญหาและขอบเขตของสิทธิเกษตรกรภายใต้สนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร
20 การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี ค.ศ. 1984 : ศึกษากรณีประเทศไทย
21 การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี ค.ศ.1984 (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment - CAT) : ศึกษากรณีประเทศไทย
22 อนุสัญญายูเนสโกว่าด้วยวิธีการในการห้ามและป้องกันการนำเข้าการส่งออก และการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางวัฒนธรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ค.ศ.1970 : ผลกระทบต่อประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
23 ปัญหาและลู่ทางการคุ้มครองสิทธิผู้ลี้ภัยเด็กตามกฎหมายระหว่างประเทศ : ศึกษากรณีประเทศไทย
24 ปัญหาและลู่ทางการใช้ข้อบัญญัติการไม่ให้สถานภาพผู้ลี้ภัย (หลัก Exclusion Clause) ตามอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพของผู้ลี้ภัย 1951
25 การพัฒนาระบบระงับข้อพิพาทในอาเซียน : บทเรียนจากระบบระงับข้อพิพาทในภูมิภาคอื่นๆ
26 การคุ้มครองพยานและผู้เสียหายตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ.2000 : การปรับปรุงกฎหมายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองพยานและผู้เสียหายของประเทศไทย
27 การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ : ผลกระทบและแนวทางของประเทศไทย
28 ปัญหาและลู่ทางการคุ้มครองสิทธิผู้ลี้ภัยเด็กตามกฎหมายระหว่างประเทศ : ศึกษากรณีประเทศไทย
29 การพัฒนาระบบระงับข้อพิพาทในอาเซียน : บทเรียนจากระบบระงับข้อพิพาทในภูมิภาคอื่น
30 ปัญหาและลู่ทางการใช้ข้อบัญญัติการไม่ให้สถานภาพผู้ลี้ภัย [หลัก Exclusion Clause] ตามอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพของผู้ลี้ภัย 1951
ปี พ.ศ. 2550
31 การรับรองและความคุ้มครองที่เกี่ยวข้องภายใต้เครื่องหมายพิเศษอันเด่นชัดตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและผลกระทบต่อประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
32 สถานภาพของกลุ่มพลรบตาลิบันที่ถูกควบคุมตัวโดยสหรัฐอเมริกาในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
33 ลู่ทางในการเยียวยาสิทธิด้านอาหารของปัจเจกชน
34 ความเห็นเชิงปรึกษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศกรณีการสร้างกำแพงในดินแดนที่ถูกยึดครองของปาเลสไตน์และผลลัพท์ต่อกฎหมายมนุษยธรรมระหว่าประเทศ
35 ปัญหาและลู่ทางในการบังคับใช้พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง "ความเกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้งกันด้วยกำลังอาวุธ ค.ศ. 2000"
36 สนธิสัญญาห้ามแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ ค.ศ. 1968 และมาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง : กรณีศึกษาประเทศอิหร่าน
37 มาตรการคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ตามพิธีสารเพิ่มเติม ว่าด้วยการป้องกัน ปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก : ผลกระทบต่อการที่ประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าเป็นภาคี
ปี พ.ศ. 2547
38 การใช้กำลังขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ : ศึกษากรณีเหตุการณ์โคโซโว
39 ปัญหาและแนวทางในการควบคุมและทำลายอาวุธชีวภาพภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ : ศึกษากรณีประเทศอิรัก
ปี พ.ศ. 2546
40 ผลกระทบทางด้านกฎหมายต่อประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการ ห้ามพัฒนา ผลิต สะสม และใช้อาวุธเคมี และว่าด้วยการทำลายอาวุธเหล่านี้ ค.ศ. 1993
ปี พ.ศ. 2545
41 มาตรการควบคุมต่อต้านสื่อลามกเด็ก
42 การคุ้มครองสิทธิผู้ถูกกล่าวหาในกฎหมายระหว่างประเทศ : ผลกระทบต่อประเทศไทย
43 อนุสัญญาปี 1954 เพื่อคุ้มครองทรัพย์สินวัฒนธรรมในกรณีการขัดกันด้วยอาวุธและพิธีสารเพิ่มเติม : ผลกระทบต่อประเทศไทย
44 ปัญหาและลู่ทางในการการให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัยสตรี ตามกฎหมายระหว่างประเทศ
45 คำจำกัดความของอาชญากรรมต่อมนุษยชาติในกรอบของธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ
46 ปัญหาและแนวทางของกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธเลเซอร์ที่ทำให้ตาบอด
47 ปัญหาและแนวทางของกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับมาตรการในการควบคุมอาวุธขนาดเล็กและอาวุธเบา
ปี พ.ศ. 2544
48 สิทธิของเหยื่ออาชญากรรมในกฎหมายระหว่างประเทศ : ผลกระทบต่อประเทศไทย
49 อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 138 : ผลกระทบและมาตราการทางกฎหมายและการปฏิบัติของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
50 ผลกระทบของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเกี่ยวกับการห้ามใช้ และการจำกัดการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล : กรณีศึกษาประเทศไทย
51 ปัญหาและลู่ทางในการคุ้มครองระหว่างประเทศต่อผู้พลัดถิ่นภายในดินแดน : ศึกษากรณีสถานการณ์การพลัดถิ่นภายในดินแดนประเทศสหภาพพม่า
52 การรุกรานในกฎหมายระหว่างประเทศ : จากความรับผิดของรัฐสู่ความรับผิดของปัจเจกบุคคล
ปี พ.ศ. 2537
53 หลักกฎหมายและวิธีการในการควบคุมและป้องกันปัญหามลพิษในแม่น้ำระหว่างประเทศ : ศึกษากรณีแม่น้ำโขงตอนล่าง
54 มาตรการทางกฎหมายต่อคนขอทานและผู้ถือประโยชน์จากคนขอทานในประเทศไทย
55 สถานะทางกฎหมายของดินแดนฮ่องกงตามสนธิสัญญาระหว่างอังกฤษกับจีน
ปี พ.ศ. 2536
56 ผลกระทบของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่า ด้วยการต่อต้านการแสวงหาการใช้ การสนับสนุนทางการเงินและการฝึกทหารรับจ้าง ค.ศ.1989 ที่มีต่อประเทศไทย
57 ข้อมติของสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในกัมพูชา
58 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิเด็ก : ผลกระทบต่อประเทศไทย
59 การคุ้มครองแรงงานต่างชาติ : กรณีศึกษากฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายญี่ปุ่น
ปี พ.ศ. 2535
60 สิทธิมนุษยชนและผู้ติดเชื้อเอดส์ : ศึกษาเฉพาะกรณีประเทศไทย
61 ปัญหาและแนวทางเกี่ยวกับการปฎิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่าง ประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ในประเทศไทย
62 การนำกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศมาประยุกต์ใช้กับการพิพาทด้วยอาวุธ ที่ไม่มีลักษณะระหว่างประเทศ : ศึกษาเฉพาะกรณีไทยและฟิลิปปินส์
ปี พ.ศ. 2534
63 การใช้มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและแก้ไขปัญหา การนำเด็กมาเพื่อค้าประเวณี
64 กฎหมายและการปฏิบัติต่อเชลยศึกของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2527
65 กฎหมายและการปฏิบัติต่อผู้อพยพชาวอินโดจีนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2526
66 การคัดเลือกและฝึกอบรมผู้พิพากษาในประเทศไทย
67 การครอบครองปรปักษ์
ปี พ.ศ. 2525
68 เอกสิทธิ์และความคุ้มกันตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ