ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ 14
2 พรทิพย์ คำพอ 10
3 สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ 10
4 ประเสริฐ ถาวรดุลย์สถิตย์ 8
5 กิ่งแก้ว เกษโกวิท 8
6 เฉลิมศักดิ์ ท่านเจริญ 6
7 เบญจา มุกตพันธุ์ 4
8 ศิริลักษณ์ พาชนิด 4
9 พรรณวิภา ธัญญะคุปต์ 4
10 ชัชวาลย์ ยุทธชัยยางกุล 4
11 ชัชวาล กีรติวรสกุล 2
12 จุฬาภรณ์ โสตะ 2
13 จารุวรรณ โชคคณาพิทักษ์ 2
14 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 2
15 เกียรติรัตน์ คุณารัตนพฤกษ์ 2
16 เบญญา พนมรัตนรักษ์ 2
17 กาญจนา สกุลสุกใส 2
18 ชัยยง ขามรัตน์ 2
19 วงศา เลาหศิริวงศ์ 2
20 พีระศักดิ์ ศรีฤาชา 2
21 พิโชติ บำรุงไทย 1
22 มัลลิกา เทพอ่อน 1
23 ไมยรา เศรษฐมาศ 1
24 สุวรรณ โคตรชุม 1
25 กฤษณะ เพชรบ่อใหญ่ 1
26 มนูญธรรม พิลาทอง 1
27 วัชพร ชัยชนะ 1
28 วัชรานุกูล บุญเลิศ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 3
3 2552 2
4 2551 3
5 2548 2
6 2546 2
7 2545 2
8 543 68
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ความคาดหวังและการรับรู้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาที่กำลังศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์
2 แรงจูงใจที่มีผลต่อสมรรถนะหลักของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล เขตสาธารณสุขที่ 11
ปี พ.ศ. 2553
3 ความคาดหวังและการรับรู้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาที่กำลังศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์
4 บรรยากาศองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานบริการการแพทย์แผนไทยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดชัยภูมิ
5 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2552
6 คุณภาพชีวิตการทำงานของเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตตรวจราชการที่ 10
7 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2551
8 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ชนิดไม่ทราบสาเหตุ บ้านโภคาภิวัฒน์ หมู่ที่ 5 ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
9 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้นำของหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนกับบรรยากาศองค์การ ตามการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดขอนแก่น
10 ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสาธารณสุข ในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดหนองคาย
ปี พ.ศ. 2548
11 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังคุณภาพ แหล่งน้ำดิบและน้ำประปาของระบบประปาหมู่บ้าน
12 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังคุณภาพ แหล่งน้ำดิบและน้ำประปาของระบบประปาหมู่บ้าน
ปี พ.ศ. 2546
13 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเองด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
14 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำดิบ และน้ำประปาของระบบประปาหมู่บ้าน
ปี พ.ศ. 2545
15 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำดิบและน้ำประปาของระบบประปาหมู่บ้าน
16 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังคุณภาพ แหล่งน้ำดิบและน้ำประปาของระบบประปาหมู่บ้าน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
17 ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
18 ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดมหาสารคาม
19 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับการปฏิบัติงานการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดขอนแก่น
20 ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนจากองค์การกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขในระบบบริการสุขภาพ ช่องปาก ในจังหวัดอุดรธานี
21 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลและการสนับสนุนจากองค์การ กับการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของเจ้าพนักงานเวชสถิติ ในโรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
22 ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การในยุคโลกาภิวัตน์ตามการรับรู้ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกับการปฏิบัติงานตามคุณลักษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดสกลนคร
23 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
24 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของบุคลากรกรสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดมหาสารคาม
25 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ชาวม้งในจังหวัดเพชรบูรณ์
26 ปัจจัยแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานอนามัยแม่และเด็กของเจ้าหน้าทีสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดเพชรบูรณ์
27 สัดส่วนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสื่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มีผลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง ในจังหวัดสุรินทร์
28 แรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชนด้านการบริหารบุคคลของหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนในจังหวัดชัยภูมิ
29 บรรยากาศองค์กรที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลศูนย์กลางนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
30 พฤติกรรมการออกกำลังกายและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ กับการออกกำลังกายของอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
31 การมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมภาวะขาดสารไอโอดีนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
32 ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
33 ความรู้ ทัศนคติและการมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการกองทุนของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
34 ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานควบคุมป้องกัน โรคไข้เลือดออกของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบงานควบคุมโรคที่ ปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดขอนแก่น
35 บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในกระบวนการจัดทำแผนชุมชนด้านสุขภาพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
36 การดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
37 ปัจจัยที่มีผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จังหวัดขอนแก่น
38 แรงจูงใจที่มีผลต่อสมรรถนะหลักของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล เขตสาธารณสุขที่ 11
39 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชากรกลุ่มเสี่ยงสุขภาพในการออกกำลังกาย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
40 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัย จังหวัดชัยภูมิ
41 คุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล จังหวัดมหาสารคาม
42 แรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะหลักของหัวหน้าอนามัยในจังหวัดเพชรบูรณ์
43 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล กับความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
44 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดขอนแก่น
45 บรรยากาศองค์การทีมีผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานบริการการแพทย์แผนไทยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดชัยภูมิ
46 ความพึงพอใจของผู้ประกันตน ต่อการเข้าถึงกองทุนประกันสุขภาพชุมชนอำเภอสีสัตนาค นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
47 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดออุบลราชธานี
48 การดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 ที่มารับบริการ ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
49 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
50 คุณภาพชีวิตของเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตตรวจราชการที่ 10
51 ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การและการดำเนินงานโครงการเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของเทศบาลตำบลในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
52 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฎิบัติงานด้านการบริหารของหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชน เขตพัฒนาสาธารณสุขที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี