ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิทวัส รุ่งเรืองผล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สิริพงษ์ ปรีชาศุทธิ์ 2
2 ชนินทร์ มีโภคี 2
3 ศากุน บุญอิต 2
4 ยุวดี ดำรงศรี 2
5 อัญญรัตน์ สุพานิชผล 2
6 ธันยบูรณ์ ดีสมสุข 2
7 ชฎาภรณ์ คงจุติรัตน์ 2
8 ยุวดี แสนกลาง 2
9 Orachat Leingpeboon 1
10 จิราพร ตั้งพูลเจริญ 1
11 Chadamas Thuvasethakul 1
12 วันวิสาข์ ศรีคร้าม 1
13 อรฉัตร เลียงพิบูลย์ 1
14 Witawat Rungruangphon 1
15 Rojanasak Chomvilailuk 1
16 ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล 1
17 Wanwisa Srikram 1
18 โรจนศักดิ์ โฉมฉัตรวิไล 1
19 ธีรวุฒิ กาญจนเวชกุล 1
20 จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์ 1
21 เกศินี วิฑูรชาติ 1
22 ประยูร บุญประเสริฐ 1
23 ต่อศักดิ์ สุทธิชาติ 1
24 อำนาจ วรชาติ 1
25 อัมพร ธำรงลักษณ์ 1
26 สุรพล นิติไกรพจน์ 1
27 กษิติธร ภูภราดัย 1
28 กอบชัย พงษ์เสริม 1
29 ประชา คุณธรรมดี 1
30 สุดา วิศรุตพิชญ์ 1
31 Kasititorn Pooparadai 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 4
3 2554 4
4 2553 1
5 2549 2
6 2548 1
7 2546 1
8 2545 2
9 2544 1
10 2543 1
11 2540 3
12 1086 1
13 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาโอกาสทางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยในตลาดตะวันออกกลาง
ปี พ.ศ. 2556
2 จัดทำแผนธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ วว.เชิงพาณิชย์
3 บริหารจัดการการตัดสินโครงการธุรกิจ “โครงการกรุงไทย ยุววาณิช” 2555
4 วิจัยผู้มีศักยภาพลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ (potential retail investors) และนักลงทุน บุคคล (current retail investors) ในต่างจังหวัด
5 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งองค์กรทางธุรกิจเพื่อให้บริการเชิงพาณิชย์ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ปี พ.ศ. 2554
6 ความพึงพอใจของลูกค้าขององค์การเภสัชกรรม ปี 2554
7 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการจัดตั้งศูนย์ศึกษาชีวสมมูล
8 โครงการวิจัยพฤติกรรมการออมและการลงทุน: กลุ่มคนช่วงอายุ 20-29 ปี
9 การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของผู้ซื้อชาวต่างชาติ
ปี พ.ศ. 2553
10 อุตสาหกรรมเครื่องประดับเงินของไทยเปรียบเทียบกับคู่แข่งสำคัญ เพื่อกำหนดกลยุทธ์เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ปี พ.ศ. 2549
11 เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงตลาด.
12 พลิกโฉมรหัสแท่ง.
ปี พ.ศ. 2548
13 โครงการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (รายงานฉบับสมบูรณ์)
ปี พ.ศ. 2546
14 ปัญหาร้านโชวห่วยและร้านสะดวกซื้อรายย่อยกับแนวทางแก้ไข
ปี พ.ศ. 2545
15 การประเมินมูลค่าตรายี่ห้อในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
16 รายงานฉบับสมบูรณ์ (final report) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งบริษัทบริหารทรัพย์สินการรถไฟแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2544
17 การนำ Category management มาใช้ในธุรกิจค้าปลีกไทย
ปี พ.ศ. 2543
18 การพัฒนาธุรกิจสู่ระบบแฟรนไชส์
ปี พ.ศ. 2540
19 การทุจริตในร้านค้าปลีกกับการสูญเสียที่ควบคุมได้
20 จรรยาบรรณของการโฆษณากับกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
21 นำเสนองานทางธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
22 ประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ ประจำปี 2554