ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิทวัส คงคากุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2537
1 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทางด้านการผลิต ที่มีต่อวิถีชีวิตของชาวนาไทย
ปี พ.ศ. 2529
2 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในชุมชนกะเหรี่ยง
ปี พ.ศ. 2523
3 การศึกษาเปรียบเทียบค่านิยมเฉพาะเรื่องในทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ระหว่างนักศึกษาทางสังคมสงเคราะห์กับนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ
ปี พ.ศ. 2522
4 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนเขตลาดกระบัง : ศึกษากระบวนการและผลของการขยายชุมชนไปสู่ชานเมือง
5 ปัจจัยที่มีส่วนทำให้บุคคลกระทำผิดเงื่อนไขคุมประพฤติ : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างผู้ที่ถูกถอนการคุมประพฤติ กับผู้ที่พ้นการคุมประพฤติ
6 การเลือกคู่ครองของข้าราชการกรุงเทพมหานคร ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
7 การศึกษาผู้ใหญ่สำหรับผู้ใช้แรงงาน : ศึกษากรณีการจัดสวัดิการในโรงงานอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2521
8 การฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังในเรือนจำกลางคลองเปรม
9 บทบาทของศูนย์เยาวชนในการพัฒนาความเป็นผู้นำ
10 สภาพความต้องการและทัศนคติของผู้ใช้แรงงานต่องานสังคมสงเคราะห์