ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิทย์ วิศทเวทย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 13
2 ปรีชา ช้างขวัญยืน 2
3 สุรินทร์ เศรษฐมานิต 1
4 สง่า สรรพศรี 1
5 สุชีพ ปุญญานุภาพ 1
6 ติษยภรณ์ ศรีราษฎร์ 1
7 เพิ่ม รัฐไชย 1
8 จรัส สุวรรณเวลา 1
9 พงษ์ศักดิ์ ภาณุรัตน์ 1
10 อนุมิตร จันทรประภาพ 1
11 ศิริวรรณ โอสถานนท์ 1
12 สมชาย คอนศรี 1
13 สุรีย์ สุวรรณปรีชา 1
14 สมภาร พรมทา 1
15 สมพิศ ศรีประไพ 1
16 สุนัย ครองยุทธ 1
17 ไพรสันต์ สุวรรณไตร 1
18 กอบกุล อิงคุทานนท์ 1
19 ณรงค์ หลงสมบูญ 1
20 สุธา ศาสตรี 1
21 ปรัศนีย์ เกศะบุตร 1
22 องอาจ อิฐมอญ 1
23 ฉลอง สุนทราวาณิชย์ 1
24 บุหลัน รัตนกฤษฎาธาร 1
25 พวงแก้ว ลิมปิสุรีย์ 1
26 อำนวย ยัสโยธา 1
27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์ 1
28 สุพจน์ จิตสุทธิญาณ 1
29 รุ่งธรรม ศุจิธรรมรักษ์ 1
30 มรกต สิงหแพทย์ 1
31 สุนทร ณ รังษี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 1
2 2545 1
3 2534 1
4 2533 1
5 2530 1
6 2526 1
7 2524 1
8 2523 3
9 2522 4
10 2521 3
11 2520 4
12 2519 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 ทรรศนะของพุทธศาสนาเถรวาทต่อปรัชญาการศึกษาของจอห์น ดิวอี้
ปี พ.ศ. 2545
2 การตลาดและผลต่อการเผยแพร่พุทธศาสนา
ปี พ.ศ. 2534
3 อัตถิตากับนัตถิตาในพุทธปรัชญาเถรวาท
ปี พ.ศ. 2533
4 เทคโนโลยีเป็นกลางหรือไม่?
ปี พ.ศ. 2530
5 การจัดการศึกษาผู้ใหญ่กับนโยบายสร้างชาติของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในช่วงปี พ.ศ. 2481-2487
ปี พ.ศ. 2526
6 การศึกษาจริยปัชญาของแรนด์เชิงวิจารณ์
ปี พ.ศ. 2524
7 วิจัยอย่างไรที่มหาวิทยาลัยมุ่งหวัง
ปี พ.ศ. 2523
8 การศึกษาเชิงวิเคราะห์ทฤษฎีจริยศาสตร์ของ อาร์. เอ็ม. แฮร์
9 การศึกษาเชิงวิเคราะห์จริยศาสตร์แบบ "พันธนิยม" ของ เซอร์ วิลเลียม เดวิด รอส
10 การวิจัยเชิงเปรียบเทียบทัศนะเรื่องตัวตน ในพุทธปรัชญากับปรัชญาของเดวิด ฮูม
ปี พ.ศ. 2522
11 การศึกษาเชิงวิจารณ์เรื่องหลักปฏิจจสมุปบาท
12 ทัศนะเรื่อง "ประสบการณ์" ในปรัชญาของจอห์น ดิวอี้
13 การวิเคราะห์ลักษณะประชาธิปไตยในพุทธศาสนา
14 การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องความมุ่งหมายของการลงโทษ
ปี พ.ศ. 2521
15 วิเคราะห์ปรัชญา "ประจักษนิยมแบบจัด" ของ วิลเลียม เจมส์
16 ปัญหาจิต-กายในทรรศนะของกิลเบอร์ต รายล์
17 การวิเคราะห์แนวคิดของนิตเช่ เรื่อง "เจตจำนงสู่อำนาจ"
ปี พ.ศ. 2520
18 คาร์ล ปอปเปอร์ กับการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างเจตจำนงเสรี กับลัทธิเหตุวิสัย
19 ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีความรู้และทฤษฎีการเมือง ของปอบเปอร์
20 การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องตำนานอิเลกตรา ในบทละครคลาสสิกและบทละครปัจจุบัน
21 ปัญหาทางจริยธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับการทำแท้ง
ปี พ.ศ. 2519
22 วิเคราะห์ปัญหาเรื่องความแปลกหน้า ในหนังสือต้นฉบับเรื่องเศรษฐกิจและปรัชญาของ คาร์ล มาร์กซ์
23 เกณฑ์ตัดสินความดีของพุทธศาสนา