ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิทย์ ธารชลานุกิจ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อุทัยรัตน์ ณ นคร 13
2 เกษม จันทร์แก้ว 9
3 ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ 8
4 นฤชิต ดำปิน 7
5 ไพบูลย์ ประพฤติธรรม 6
6 อิทธิพล ราศรีเกรียงไกร 6
7 ทัศนีย์ บุญประคอง 6
8 อรอนงค์ ผิวนิล 6
9 กิตติชัย ดวงมาลย์ 6
10 อลงกรณ์ อินทรักษา 6
11 นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ 6
12 สตรีไทย พุ่มไม้ 4
13 กอบกาญจน์ เผือกชอุ่ม 4
14 ชาตรี นิ่มปี 3
15 ประภัสรา นีละคุปต์ 2
16 วัชรพันธ์ ศิริพันธุ์ 2
17 ไพฑูรย์ พรมมารัก 2
18 พรกมล สิงห์คำ 2
19 วินัย มีแสง 2
20 วีรชน พลรบ 2
21 นาวี จันทร์วงษ์ 2
22 สุรัตน์ บัวเลิศ 2
23 สนิท อักษรแก้ว 2
24 กรรณิการ์ ดวงมาลย์ 2
25 กิตติชัย จำรูญ 2
26 นพวรรณ เสมวิมล 2
27 ดวงพร เกียรติดำรง 2
28 จุลบุตร จันทร์สูรย์ 2
29 ธนิศร์ ปัทมพิฑูร 2
30 เรขา ชนิตรบวร 2
31 พนิตา โสต้อง 2
32 นิรุต อุปนันท์ 2
33 เกษตร สุเตชะ 2
34 ชูลิน ธีรสวัสดิ์ 2
35 กุลลดา เอกบุญชู 2
36 ดาราวรรณ บัววัฒนา 1
37 ประภัสสรา นีละคุปต์ 1
38 ธนาภรณ์ มังสังข์ 1
39 ชลอ ลิ้มสุวรรณ 1
40 ธีรวรรณ บุญโทแสง 1
41 สรศักดิ์ แสงเพ็ชร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2553 2
4 2552 1
5 2551 1
6 2550 3
7 2531 1
8 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การฟอกตัวเองทางจุลชีววิทยาในแม่น้ำท่าจีน
ปี พ.ศ. 2554
2 การพัฒนาเทคนิคการบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมการผลิตเอธิลีนออกไซด์และเอธิลีนไกลคอล
ปี พ.ศ. 2553
3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตเบียร์บริษัท ไทยเอเซีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด ด้วยการประยุกต์ตามแนวพระราชดำริธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
4 ความผันแปรตามฤดูกาลที่มีผลต่อปริมาณและการแพร่กระจายของสาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla verticilata) ในแม่น้ำเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2552
5 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2551
6 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2550
7 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มจุลินทรีย์เฮทเทอโรโทรฟิคแอโรปในหลุมฝังขยะสดที่ใช้พื้นที่ป่าชายเลนของแหลมผักเบี้ยจังหวัดเพชรบุรี
8 ความรู้และความเข้าใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยของนักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
9 ผลการถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดการขยะแก่นักเรียนอาชีวศึกษาโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีบริหารธุรกิจ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2531
10 การปรับปรุงพันธุกรรมปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus Gunther) ที่มีความต้านทานต่อโรค ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย