ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิทยา อมรกิจบำรุง
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- วิทยา อมรกิจบำรุง,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง 7
2 สันติ แม้นศิริ 5
3 นภา สุขใจ 4
4 นพปฏล สุทธิศิริ 4
5 Ian Thomas 3
6 สุจิตตรา แดงสกุล 3
7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 3
8 Sujittra Daengsakul 3
9 ธนูสิทธิ์ บุรินทร์ประโคน 3
10 Sineenat Siri 3
11 จรัสพร มงคลขจิต 3
12 Charusporn Mongkolkachit 3
13 Santi Maensiri 3
14 สำรวจ อินแบน 2
15 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
16 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
17 Samruad Inban 2
18 ชัญชณา ธนชยานนท์ 2
19 บำรุง สมสวัสดิ์ 2
20 ทศวรรษ สีตะวัน 2
21 Chanchana Thanachayanont 2
22 Noppadon Suttisiri 2
23 นพปฎล สุทธิศิริ 2
24 เอียน โทมัส 2
25 กิม ศักดิ์ทัศนา 2
26 พัฒนา ภู่วนิชย์ 2
27 จันทร์เพ็ญ โทมัส 2
28 มนัส สังวรศิลป์ 2
29 จันทร์เพ็ญ สิมะโรจน์ โทมัส 2
30 Chunpen Thomas 2
31 ยุทธนา จิตตะกวี 2
32 สยาม ชูถิ่น 2
33 พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ 2
34 ศิริณีย์ ทองสวัสดิวงศ์ 2
35 ภรณี พันธภากร 1
36 Gjindara Wong-Ud-Dee 1
37 Vittaya Amornkitbumrung 1
38 วสันต์ ไมอักรี 1
39 C. Thomas 1
40 Prasarn Chainaronk 1
41 Athorn Vora-Ud 1
42 สมพร ขันเงิน 1
43 จริญาณี ประสงค์กิจ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 4
4 2556 5
5 2555 6
6 2554 3
7 2553 9
8 2552 10
9 2551 9
10 2550 7
11 2549 5
12 2548 2
13 2547 1
14 2546 4
15 2545 2
16 2543 2
17 2542 1
18 2541 2
19 2540 2
20 2538 1
21 2534 1
22 543 45
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีบูรณาการ
ปี พ.ศ. 2558
2 การออกแบบอุปกรณ์ตรวจจับแก๊สแบบใหม่ซึ่งใช้ซิลิซีน
ปี พ.ศ. 2557
3 ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีบูรณาการ
4 การพัฒนาแหล่งกำเนิดพลาสมาสำหรับการปรังปรุงผิวและการเคลือบผิว
5 การพัฒนาประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงโดยใช้โครงสร้างรูพรุนนาโนของโลหะและคาร์บอนเป็นขั้วเคาน์เตอร์
6 การพัฒนาเคาน์เตอร์อิเล็กโทรดคาร์บอนสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกนาโนเม็ดสี
ปี พ.ศ. 2556
7 ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีบูรณาการ
8 ปริญญาเอกกาญจนาภิเษกรุ่นที่ 14 โดยมี นายวสันต์ ไมอักรี เป็นคปก.
9 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนภิเษก รุ่นที่ 10 (กฤษณพันธ์ ศรีมงคล)
10 การพัฒนาวัสดุคาร์บอนเพื่อเป็นขั้วอิเล็กโทรดสำหรับสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ
11 การจัดตั้งและดำเนินงานศูนย์ร่วมวิจัยเครือข่ายพันธมิตรความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยีด้านวัสดุนาโนขั้นสูงสำหรับการผลิตและกักเก็บพลังงาน
ปี พ.ศ. 2555
12 ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีบูรณาการ
13 โครงการ การศึกษาวิจัยสมบัติทางฟิสิกส์ของฟิล์มบางสำหรับ smart window ในการพลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
14 การศึกษาวิจัยสมบัติทางฟิสิกส์ของฟิล์มบาง
15 การจัดตั้งศูนย์เครือข่ายด้านวัสดุอนุภาคและเส้นใยนาโนเพื่อการประยุกต์ด้านการแพทย์
16 การเพิ่มประสิทธิภาพและความคงทนของเซลล์เชื้อเพลิงด้วยท่อคาร์บอนนาโน
17 การเพิ่มประสิทธิภาพและความคงทนของเซลล์เชื้อเพลิงด้วยท่อคาร์บอนนาโน
ปี พ.ศ. 2554
18 การพัฒนาวัสดุคาร์บอนเพื่อเป็นขั้วอิเล็กโทรดสำหรับสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ II
19 ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีบูรณาการ
20 ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงที่ใช้ท่อนาโนคาร์บอนผสมโพลิเมอร์เป็นขั้วเคาน์เตอร์
ปี พ.ศ. 2553
21 การพัฒนาวัสดุคาร์บอนเพื่อเป็นขั้วอิเล็กโทรดสำหรับสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ
22 Molecular Dynamics Simulation of Strontium Titanate
23 Evaluating Seebeck coefficient of NaxCoO2 from molecular orbital calculations
24 การสร้างระบบตรวจสอบประสิทธิภาพของเซลล์เชื้อเพลิงชนิดแลกเปลี่ยนโปรตอนที่เมมเบรน
25 การเพิ่มประสิทธิภาพและความคงทนของเซลล์เชื้อเพลิงด้วยท่อคาร์บอนนาโน
26 ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีบูรณาการ
27 การวัดอุณหภูมิอิเล็กตรอนในเครื่อง RFCVD โดยใช้แบบจำลองการชนการเปล่งแสง (CR-model)
28 การเพิ่มประสิทธิภาพและความคงทนของเซลล์เชื้อเพลิงด้วยท่อคาร์บอนนาโน
29 การประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดกึ่งผลึกนาโนเม็ดสีประสิทธิภาพและความคงทุนสูงโดยใช้สีย้อมจากธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2552
30 การเพิ่มประสิทธิภาพและความคงทนของเซลล์เชื้อเพลิงด้วยท่อคาร์บอนนาโน
31 A simple thermal decomposition synthesis, magnetic properties, and cytotoxicity of La0.7Sr0.3MnO3 nanoparticles
32 Magnetic and cytotoxicity properties of La1-xSrxMnO3 (0 ? x ? 0.5) nanoparticles prepared by a simple thermal hydro-decomposition
33 Synthesis and characterization of LaMnO3+? nanoparticles prepared by a simple thermal hydro-decomposition method
34 การจัดตั้งศูนย์เครือข่ายด้านวัสดุอนุภาคและเส้นใยนาโนเพื่อการประยุกต์ด้านการแพทย์
35 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนภิเษก รุ่นที่ 10 (กฤษณพันธ์ ศรีมงคล)
36 ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีบูรณาการ
37 ความสม่ำเสมอของผลึกเพชรนาโนเพื่อประโยชน์ไบโอเซนเซอร์
38 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกนาโนเม็ดสีหลายสี
39 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกนาโนเม็ดสีหลายสี
ปี พ.ศ. 2551
40 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกนาโนเม็ดสีหลายสี
41 การพัฒนาฟิล์มบางของสารไทเทเนียมไดอ๊อกไซด์สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกนาโนเม็ดสี
42 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกนาโนเม็ดสีหลายสี
43 ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีบูรณาการ
44 การประยุกต์ใช้อนุภาคนาโนแม่เหล็กทางด้านการแพทย์
45 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกนาโนเม็ดสี
46 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกนาโนเม็ดสี
47 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกนาโนเม็ดสีหลายสี
48 การพัฒนาฟิล์มบางของสารไทเทเนียมไดออกไซด์สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกนาโนเม็ดสี
ปี พ.ศ. 2550
49 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกนาโนเม็ดสีหลายสี
50 การวิจัยและพัฒนาขั้วไฟฟ้าของระบบ Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition
51 ความสม่ำเสมอของผลึกเพชรนาโนเพื่อประโยชน์ไบโอเซนเซอร์
52 การจัดตั้งศูนย์เครือข่ายด้านวัสดุอนุภาคและเส้นใยนาโนเพื่อการประยุกต์ด้านการแพทย์
53 การสร้างและทดสอบไอออนบีมแอนติมอนี ระดับ 10 (ยกกำลังหก๗ แอมแปร์/ตารางเซนติเมตร และภาคตัดขวางบีม1x10(ยกกำลัง-11) ตารางเมตร
54 การเคลือบผิวโลหะด้วยฟิล์มเพชรในการทำหัวกรอสำหรับงานทันตกรรม
55 การสร้างและทดสอบไออนบีมแอนติมอนี ระดับ 10(ยกกำลังหก) แอมแปร์/ตารางเซนติเมตร และภาคตัดขวางบีม1x10(ยกกำลัง-11) ตารางเมตร
ปี พ.ศ. 2549
56 การวิเคราะห์ออกซิเจนที่อินเทอเฟสระหว่างโฮโมเอพิแทกซีเพชรและแผ่นรองรับเพชรโดยวิธีเอกซ์เรย์โฟโตอิเล็กตรอนสเปกโทรสโกปี
57 ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีบูรณาการ
58 นาโนเทคโนโลยีบูรณาการเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต
59 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกนาโนเม็ดสี
60 การเคลือบผิวโลหะด้วยฟิล์มเพชร ในการทำหัวกรอสำหรับงานทันตกรรม
ปี พ.ศ. 2548
61 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกนาโนเม็ดสี
62 การผลิตเซลล์ผันไฟฟ้าจากความร้อน
ปี พ.ศ. 2547
63 การสกัดซิลิกอนจากแกลบ
ปี พ.ศ. 2546
64 การผลิตเซลล์ผันไฟฟ้าจากความร้อน
65 การสกัดซิลิกอนจากแกลบ
66 การผลิตเซลล์ผันไฟฟ้าจากความร้อน
67 ออกซิเจนที่อินเทอเฟสระหว่างเอพิแทกซีเพชรและแผ่นรองรับเพชรวิเคราะห์โดยโฟโตอิเล็กตรอนสเปกโทรสโกปี
ปี พ.ศ. 2545
68 ออกซิเจนที่อินเทอเฟสระหว่างเอพิแทกซีเพชรและแผ่นรองรับเพชรวิเคราะห์โดยโฟโตอิเล็กตรอนสเปกโทรสโกปี
69 ออกซิเจนที่อินเทอเฟสระหว่างเอพิแทกซีเพชร และแผ่นรองรับเพชรวิเคราะห์ โดยโฟโต้อิเล็กตรอนสเปกโทรสโกปี
ปี พ.ศ. 2543
70 การทำของที่ระลึกในเอกลักษณ์อีสานเป็นผลิตภัณฑ์เซรามิกส์เพื่ออุตสาหกรรมในท้องถิ่น
71 การเตรียมฟิลม์สารตัวนำยิ่งยวดอุณหภูมิสูง โดยวิธีสปินโคท
ปี พ.ศ. 2542
72 ผลของชั้นออกไซด์บนหน้าผลึก (100) ของเพชรต่อคุณภาพขของฟิล์มบางของเพชรที่เตรียมโดยวิธีอีพิแทกซีสภาวะไอ
ปี พ.ศ. 2541
73 ผลของชั้นออกไซค์บนหน้าผลึก (100) ของเพชรต่อคุณภาพของฟิลม์บางของเพชรที่เตรียมโดยวิธีอีพิแทกซีสภาวะไอ
74 การควบคุมคุณภาพดินขาวจากแหล่งแร่อีสานส่วนเหนือสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิกส์
ปี พ.ศ. 2540
75 ผลของชั้นออกไซด์บนหน้าผลึก (100) ของเพชรต่อคุณภาพขของฟิล์มบางของเพชรที่เตรียมโดยวิธีอีพิแทกซีสภาวะไอ
76 ผลของชั้นออกไซด์บนหน้าผลึก (100) ของเพชรต่อคุณภาพขของฟิล์มบางของเพชรที่เตรียมโดยวิธีอีพิแทกซีสภาวะไอ
ปี พ.ศ. 2538
77 การเตรียมฟิลม์สารตัวนำยิ่งยวดอุณหภูมิสูง โดยวิธีสปินโคท
ปี พ.ศ. 2534
78 การสร้างอุปกรณ์เพื่อศึกษาคุณสมบัติไฟฟ้าจากความร้อนของสารกึ่งตัวนำ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
79 การเคลือบผิวโลหะด้วยฟิล์มเพชรในการทำหัวกรอสำหรับงานทันตกรรม
80 ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงที่ใช้ท่อนาโนคาร์บอนผสมโพลิเมอร์เป็นขั้วเค้าเตอร์
81 การประดิษฐ์ชั้นฟิล์มบางอิเล็กโตรไลต์สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์แข็งด้วยเทคนิคการตกเคลือบอิเล็กโตรโฟเรติค
82 การสร้างอุปกรณ์เพื่อศึกษาคุณสมบัติไฟฟ้าจากความร้อนของสารกึ่งตัวนำ
83 การเคลือบผิวโลหะด้วยฟิล์มเพชรในการทำหัวกรอสำหรับงานทันตกรรม