ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิทยา อมรกิจบำรุง
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- วิทยา อมรกิจบำรุง,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง 7
2 สันติ แม้นศิริ 5
3 นภา สุขใจ 4
4 นพปฏล สุทธิศิริ 4
5 ธนูสิทธิ์ บุรินทร์ประโคน 3
6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 3
7 Charusporn Mongkolkachit 3
8 สุจิตตรา แดงสกุล 3
9 จรัสพร มงคลขจิต 3
10 Ian Thomas 3
11 Santi Maensiri 3
12 Sineenat Siri 3
13 Sujittra Daengsakul 3
14 สำรวจ อินแบน 2
15 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
16 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
17 Samruad Inban 2
18 ชัญชณา ธนชยานนท์ 2
19 บำรุง สมสวัสดิ์ 2
20 ทศวรรษ สีตะวัน 2
21 Chanchana Thanachayanont 2
22 Noppadon Suttisiri 2
23 นพปฎล สุทธิศิริ 2
24 เอียน โทมัส 2
25 กิม ศักดิ์ทัศนา 2
26 พัฒนา ภู่วนิชย์ 2
27 จันทร์เพ็ญ โทมัส 2
28 มนัส สังวรศิลป์ 2
29 จันทร์เพ็ญ สิมะโรจน์ โทมัส 2
30 Chunpen Thomas 2
31 ยุทธนา จิตตะกวี 2
32 สยาม ชูถิ่น 2
33 พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ 2
34 ศิริณีย์ ทองสวัสดิวงศ์ 2
35 Vittaya Amornkitbumrung 1
36 Prasarn Chainaronk 1
37 Athorn Vora-Ud 1
38 Gjindara Wong-Ud-Dee 1
39 จริญาณี ประสงค์กิจ 1
40 C. Thomas 1
41 สมพร ขันเงิน 1
42 วสันต์ ไมอักรี 1
43 ภรณี พันธภากร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 4
3 2556 5
4 2555 6
5 2554 3
6 2553 7
7 2552 8
8 2551 7
9 2550 3
10 2549 5
11 2548 1
12 2546 1
13 2545 1
14 2543 1
15 2541 2
16 2540 1
17 543 67
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีบูรณาการ
ปี พ.ศ. 2557
2 ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีบูรณาการ
3 การพัฒนาแหล่งกำเนิดพลาสมาสำหรับการปรังปรุงผิวและการเคลือบผิว
4 การพัฒนาประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงโดยใช้โครงสร้างรูพรุนนาโนของโลหะและคาร์บอนเป็นขั้วเคาน์เตอร์
5 การพัฒนาเคาน์เตอร์อิเล็กโทรดคาร์บอนสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกนาโนเม็ดสี
ปี พ.ศ. 2556
6 ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีบูรณาการ
7 ปริญญาเอกกาญจนาภิเษกรุ่นที่ 14 โดยมี นายวสันต์ ไมอักรี เป็นคปก.
8 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนภิเษก รุ่นที่ 10 (กฤษณพันธ์ ศรีมงคล)
9 การพัฒนาวัสดุคาร์บอนเพื่อเป็นขั้วอิเล็กโทรดสำหรับสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ
10 การจัดตั้งและดำเนินงานศูนย์ร่วมวิจัยเครือข่ายพันธมิตรความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยีด้านวัสดุนาโนขั้นสูงสำหรับการผลิตและกักเก็บพลังงาน
ปี พ.ศ. 2555
11 ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีบูรณาการ
12 โครงการ การศึกษาวิจัยสมบัติทางฟิสิกส์ของฟิล์มบางสำหรับ smart window ในการพลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
13 การศึกษาวิจัยสมบัติทางฟิสิกส์ของฟิล์มบาง
14 การจัดตั้งศูนย์เครือข่ายด้านวัสดุอนุภาคและเส้นใยนาโนเพื่อการประยุกต์ด้านการแพทย์
15 การเพิ่มประสิทธิภาพและความคงทนของเซลล์เชื้อเพลิงด้วยท่อคาร์บอนนาโน
16 การเพิ่มประสิทธิภาพและความคงทนของเซลล์เชื้อเพลิงด้วยท่อคาร์บอนนาโน
ปี พ.ศ. 2554
17 การพัฒนาวัสดุคาร์บอนเพื่อเป็นขั้วอิเล็กโทรดสำหรับสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ II
18 ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีบูรณาการ
19 ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงที่ใช้ท่อนาโนคาร์บอนผสมโพลิเมอร์เป็นขั้วเคาน์เตอร์
ปี พ.ศ. 2553
20 การพัฒนาวัสดุคาร์บอนเพื่อเป็นขั้วอิเล็กโทรดสำหรับสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ
21 Molecular Dynamics Simulation of Strontium Titanate
22 Evaluating Seebeck coefficient of NaxCoO2 from molecular orbital calculations
23 ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีบูรณาการ
24 การวัดอุณหภูมิอิเล็กตรอนในเครื่อง RFCVD โดยใช้แบบจำลองการชนการเปล่งแสง (CR-model)
25 การเพิ่มประสิทธิภาพและความคงทนของเซลล์เชื้อเพลิงด้วยท่อคาร์บอนนาโน
26 การประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดกึ่งผลึกนาโนเม็ดสีประสิทธิภาพและความคงทุนสูงโดยใช้สีย้อมจากธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2552
27 การเพิ่มประสิทธิภาพและความคงทนของเซลล์เชื้อเพลิงด้วยท่อคาร์บอนนาโน
28 A simple thermal decomposition synthesis, magnetic properties, and cytotoxicity of La0.7Sr0.3MnO3 nanoparticles
29 Magnetic and cytotoxicity properties of La1-xSrxMnO3 (0 ? x ? 0.5) nanoparticles prepared by a simple thermal hydro-decomposition
30 Synthesis and characterization of LaMnO3+? nanoparticles prepared by a simple thermal hydro-decomposition method
31 ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีบูรณาการ
32 ความสม่ำเสมอของผลึกเพชรนาโนเพื่อประโยชน์ไบโอเซนเซอร์
33 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกนาโนเม็ดสีหลายสี
34 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกนาโนเม็ดสีหลายสี
ปี พ.ศ. 2551
35 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกนาโนเม็ดสีหลายสี
36 ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีบูรณาการ
37 การประยุกต์ใช้อนุภาคนาโนแม่เหล็กทางด้านการแพทย์
38 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกนาโนเม็ดสี
39 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกนาโนเม็ดสี
40 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกนาโนเม็ดสีหลายสี
41 การพัฒนาฟิล์มบางของสารไทเทเนียมไดออกไซด์สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกนาโนเม็ดสี
ปี พ.ศ. 2550
42 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกนาโนเม็ดสีหลายสี
43 การวิจัยและพัฒนาขั้วไฟฟ้าของระบบ Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition
44 การสร้างและทดสอบไออนบีมแอนติมอนี ระดับ 10(ยกกำลังหก) แอมแปร์/ตารางเซนติเมตร และภาคตัดขวางบีม1x10(ยกกำลัง-11) ตารางเมตร
ปี พ.ศ. 2549
45 การวิเคราะห์ออกซิเจนที่อินเทอเฟสระหว่างโฮโมเอพิแทกซีเพชรและแผ่นรองรับเพชรโดยวิธีเอกซ์เรย์โฟโตอิเล็กตรอนสเปกโทรสโกปี
46 ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีบูรณาการ
47 นาโนเทคโนโลยีบูรณาการเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต
48 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกนาโนเม็ดสี
49 การเคลือบผิวโลหะด้วยฟิล์มเพชร ในการทำหัวกรอสำหรับงานทันตกรรม
ปี พ.ศ. 2548
50 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกนาโนเม็ดสี
ปี พ.ศ. 2546
51 การผลิตเซลล์ผันไฟฟ้าจากความร้อน
ปี พ.ศ. 2545
52 ออกซิเจนที่อินเทอเฟสระหว่างเอพิแทกซีเพชร และแผ่นรองรับเพชรวิเคราะห์ โดยโฟโต้อิเล็กตรอนสเปกโทรสโกปี
ปี พ.ศ. 2543
53 การทำของที่ระลึกในเอกลักษณ์อีสานเป็นผลิตภัณฑ์เซรามิกส์เพื่ออุตสาหกรรมในท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2541
54 ผลของชั้นออกไซค์บนหน้าผลึก (100) ของเพชรต่อคุณภาพของฟิลม์บางของเพชรที่เตรียมโดยวิธีอีพิแทกซีสภาวะไอ
55 การควบคุมคุณภาพดินขาวจากแหล่งแร่อีสานส่วนเหนือสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิกส์
ปี พ.ศ. 2540
56 ผลของชั้นออกไซด์บนหน้าผลึก (100) ของเพชรต่อคุณภาพขของฟิล์มบางของเพชรที่เตรียมโดยวิธีอีพิแทกซีสภาวะไอ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
57 การเคลือบผิวโลหะด้วยฟิล์มเพชรในการทำหัวกรอสำหรับงานทันตกรรม
58 ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงที่ใช้ท่อนาโนคาร์บอนผสมโพลิเมอร์เป็นขั้วเค้าเตอร์
59 การประดิษฐ์ชั้นฟิล์มบางอิเล็กโตรไลต์สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์แข็งด้วยเทคนิคการตกเคลือบอิเล็กโตรโฟเรติค