ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิทยา สุนริตธนารักษ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วิทยา สุจริตธนารักษ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 37
2 พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว 3
3 แน่งน้อย นะมาตร์ 2
4 พิทยา แดงมณี 2
5 วิทยา สุจริตธนารักษ์ 2
6 พยนต์ อัศวพิชยนต์ 1
7 พิเชษฐ สิชฒรังษี 1
8 จรูญ สุภาพ 1
9 ภุมรินทร์ ศรีสินทร 1
10 ศราวุธ ยุทธานนท์ 1
11 เสวี บัวแก้ว 1
12 เสนีย์ คำสุข 1
13 สฤษดิ์ ไสยโสภณ 1
14 กษิระ ศรีเจริญ 1
15 สุจิต จงประเสริฐ 1
16 สุนทร โตรอด 1
17 ภูสิต สมจิตต์ 1
18 สมชาย ไขว้พันธุ์ 1
19 ศิวะพร ปัญจมาลา 1
20 อดุลย์ มณีโรจน์ 1
21 ชวนทัศน์ ประไพพิศ 1
22 พงศ์เชษฐ์ รุจิระชุณห์ 1
23 อภิชาติ โตดิลกเวชช์ 1
24 อรุณ สงผอม 1
25 เปรมจิตร กลิ่นอุบล 1
26 นฤมล มูลศาสตร์สาทร 1
27 ปกรณ์ ไพรอังกูร 1
28 ประกาศศักดิ์ ธานินพงศ์ 1
29 อรุณ ดีทองอ่อน 1
30 ทวีโชค พรมมาลี 1
31 จิตสิริ สัจจญาณ 1
32 หรรณพ พุกจันทร์ 1
33 ประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย 1
34 ธวัชชัย ธรรมรักษ์ 1
35 ธนวัฒน์ ไพรอังกูร 1
36 ธวัชชัย รักขนาม 1
37 พันธ์ศักดิ์ ศาสนอนันต์ 1
38 กำธร เวหน 1
39 จุมพล พงษ์สุวรรณ 1
40 เจษฎา อุรพีพัฒนพงศ์ 1
41 กนก วงษ์ตระหง่าน 1
42 เกรียงไกร จงเจริญ 1
43 กอบชัย บุญอรณะ 1
44 กนก บิณศิรวานิช 1
45 กัมชัย ห่อทองคำ 1
46 จำรัส ลาภเจริญสุข 1
47 ชวลิตธำรง โกฎิตระกูล 1
48 ประภัทร สุทธาเวศ 1
49 พงษ์ศักดิ์ เสมสันต์ 1
50 อลงกรณ์ ณ ระนอง 1
51 พิศนุ เจริญนุกูล 1
52 ชวลิต ทรงกิตติ 1
53 จิตรา พรหมชุติมา 1
54 วินชัย อุยางกูร 1
55 อำนวย ปรัตคจริยา 1
56 ศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา 1
57 สมชัย ศรีเจริญเวช 1
58 ศิวบูรณ์ เชาว์ศิลป์ 1
59 วิศิษฎ ชัชวาลทิพากร 1
60 พินิจ อุสาโห 1
61 พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ 1
62 วีระชาติ ผ่องโชติ 1
63 สุคิด ลั่นซ้าย 1
64 รัฐการ มิฆเนตร 1
65 ธำรงค์ ชินหิรัญ 1
66 สมบัติ จันทรวงศ์ 1
67 สุรวุฒิ ปัดไธสง 1
68 สมศักดิ์ คณาคำ 1
69 สันติ ทางธนกุล 1
70 ชิตพล กาญจนกิจ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2540 5
2 2539 8
3 2538 3
4 2537 1
5 2536 5
6 2535 3
7 2534 3
8 2533 7
9 2532 3
10 2531 4
11 2530 5
12 2529 5
13 2528 1
14 2527 5
15 2525 3
16 2524 1
17 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2540
1 การไร้เสถียรภาพของรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา : ศึกษาในเชิงปัญหาความชอบธรรม ปัญหาทางเศรษฐกิจ และความขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาล
2 เสถียรภาพของรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยไทย : ศึกษากรณีรัฐบาลชาติชาย ชุณหะวัณ
3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับสถาบันการศึกษา ก่อนประจำการของกรมตำรวจ
4 การแตกแยกของพรรคการเมืองในรัฐบาลผสม : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีรัฐบาลผสมของนายชวน หลีกภัย กับรัฐบาลผสมของนายบรรหาร ศิลปอาชา
5 การเมืองในเรื่องการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน
ปี พ.ศ. 2539
6 การสร้างและรักษาอำนาจทางการเมืองของพลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์
7 ความขัดแย้งในรัฐบาล ชวน หลีกภัย
8 ระบบพรรคการเมืองไทย พ.ศ. 2512-2534
9 ความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนในเรื่องการใช้ทรัพยากรป่า
10 ทัศนะของพระเทพวิสุทธิเมธี (ปัญญานันทภิกขุ) เกี่ยวกับชนชั้นผู้ปกครองในระบบการเมืองไทย
11 การคัดเลือกบุคคลเป็นรัฐมนตรีของพรรคพลังธรรม : ศึกษากรณี วันที่ 13 กันยายน 2535 และวันที่ 2 กรกฎาคม 2538
12 ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาทสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
13 ผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นกับการเลือกตั้ง : ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 2 จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2535
ปี พ.ศ. 2538
14 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชน : ศึกษากรณีการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม เขต 1 พ.ศ. 2537
15 สถานภาพและภาวะผู้นำของผู้ใหญ่บ้านกับบทบาทการปกครองท้องที่ : ศึกษากรณีอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
16 ศิลปินไทยกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ปี พ.ศ. 2537
17 บทบาททางการเมืองของศาสตราจารย์ บุญชนะ อัตถากร
ปี พ.ศ. 2536
18 ความเป็นผู้นำทางการเมืองของพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
19 รัฐในทัศนะของดร. ปรีดี พนมยงค์
20 โครงการชุมชนสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง : ศึกษาเฉพาะกรณีตำรวจนครบาล
21 ความล้มเหลวในการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
22 ผู้นำกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของชุมชน
ปี พ.ศ. 2535
23 ภาวะผู้นำการเมืองของพระยาพหลพลพยุหเสนา
24 การเมืองในกระบวนการกำหนดงบประมาณของท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
25 ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ของพัฒนากร : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดสมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2534
26 สื่อที่มีอิทธิพลทางการเมืองต่อผู้ใช้แรงงานไทยในกลุ่มของพนักงานองค์การรัฐวิสาหกิจไทย
27 กรรมวิธีของผู้นำท้องถิ่นในการพัฒนาชนบท : ศึกษาแง่มุมทางการเมืองของผู้นำหมู่บ้านพัฒนาตัวอย่าง เขาป้าเจ้ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
28 บทบาทในทางการเมืองของนักธุรกิจท่องเที่ยวในฐานะกลุ่มผลประโยชน์
ปี พ.ศ. 2533
29 ความขัดแย้งในการเมืองท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองอุทัยธานี (พ.ศ. 2528-2533)
30 ยุวประชาธิปัตย์ในฐานะองค์กรเสริมสร้างพัฒนาการของพรรคประชาธิปัตย์
31 อำนาจและทรัพยากรทางการเมือง : ศึกษากรณีในรัชกาลที่ 1 (พ.ศ. 2325-2352)
32 บทบาทผู้นำทางการเมืองของ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (พ.ศ. 2523-2526)
33 สมาคมจีนกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง : ศึกษากรณีสมาคมจีน จังหวัดพิษณุโลก กับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ปี พ.ศ. 2528
34 ผู้นำศาสนาอิสลามกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง : ศึกษา เฉพาะกรณี เขตหนองจอก มีนบุรี บางกะปิ พระโขนง
35 การปฏิบัติหน้าที่ของสภาเขตในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่น รูปนครหลวง
ปี พ.ศ. 2532
36 ความคิดทางการเมืองของกุหลาบ สายประดิษฐ์
37 บทบาททางการเมืองของสมาชิกสภาจังหวัด ศึกษาเฉพาะกรณีบทบาททางการเมืองของสมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2528-2531
38 บทบาทของสำนักงานแขวงในเขตกรุงเทพมหานครชั้นนอก
ปี พ.ศ. 2531
39 การประเมินสมรรถนะของคณะกรรมการหมู่บ้าน
40 รัฐบาลผสมในการเมืองไทย
41 การเมืองไทยกับการบริหารงานตำรวจ : ศึกษาเฉพาะกรณีสำคัญที่เกี่ยวข้อง
42 ความขัดแย้งในการเมืองท้องถิ่น : ศึกษากรณีการขอขยายเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2530
43 มูลเหตุของเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
44 กองทุนพัฒนาชนบทระดับอำเภอกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
45 ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาทนักการเมืองท้องถิ่น
46 การต่อสู้ทางการเมืองของ ดร.ปรีดี พนมยงค์ (พ.ศ.2475-2490)
47 การเมืองเรื่องกัญชา : การศึกษาในมิติของการใช้อำนาจและอิทธิพล ในโครงสร้างอำนาจทางการเมืองท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2529
48 การสนองความต้องการของชุมชนโดยรัฐ : ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ อำเภอวานรนิวาส
49 ความคิดทางการเมืองของสด กูรมะโรหิต
50 แรงจูงใจในการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้นำชุมชนไทย : ศึกษากรณีผู้นำชุมชนในเขตอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
51 การปฏิรูประบบบริหารราชการนครหลวง
52 การปฏิบัตินโยบายสำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดนราธิวาส
ปี พ.ศ. 2528
53 นักธุรกิจกับการเมือง : การศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ปี พ.ศ. 2527
54 บทบาทของข้าราชการปกครองส่วนภูมิภาค ในการพัฒนาการเมืองการปกครองท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีภาคใต้ของประเทศไทย
55 อิทธิพลของพุทธศาสนาต่อความคิดทางการเมืองของสุลักษณ์ ศิวรักษ์
56 โครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) กับการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในหมู่บ้าน : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านราษฎรพัฒนาอำเภอเสิงสาน จังหวัดนครราชสีมา
57 บทบาทของสภาตำบลในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาชนบทของ 4 กระทรวงหลัก : ศึกษาในกรณีแผนพัฒนาตำบลประจำปี ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
58 ท้องถิ่นกับการพัฒนาท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2525
59 โครงการธนาคารข้าว : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
60 พฤติกรรมการเลือกตั้ง : ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 8 กรุงเทพมหานคร
61 บทบาทและหน้าที่ของสภาตำบลต่อโครงการสร้างงานในชนบทปี 2523 : ศึกษาเฉพาะกรณีตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. 2524
62 โครงการไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) : การศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา