ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิทยา ยงเจริญ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 20
2 กุลธร ศิลปบรรเลง 6
3 สมศรี จงรุ่งเรือง 5
4 ฉัตรชัย หงษ์อุเทน 4
5 พิชนี โพธารามิก 3
6 กิตติ อินทรานนท์ 3
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2
8 วงศธร คณูวัฒนา 2
9 สุริยะ พระยาน้อย 2
10 ภูพิงค์ แต้ปีติกุล 2
11 ไม่มีข้อมูล 2
12 สุภัตรา โล่ห์วัชระกุล 2
13 ขวัญชัย จ้อยเจริญ 2
14 ภานุพงศ์ อัศวเกียรติ 2
15 อัจฉราภรณ์ ฟักแสง 1
16 ภัททิรา ล้อมเล็ก 1
17 วีรเดช คุณวิทยไพศาล 1
18 เธียรวิชญ์ เถาว์หิรัญ 1
19 สันติ คุณาวุฒิ 1
20 กรกมล สราญรมย์ 1
21 แบงค์ ศรีสุข 1
22 ประพันธ์ ศิริพลับพลา 1
23 โอฬาร รัตนปราการ 1
24 พรประเสริฐ พงษ์พานิช 1
25 พงศธร ปียวรรณ 1
26 ศศิษา เรี่ยมสุวรรณ 1
27 อนุสรณ์ อินทองคุ้ม 1
28 ณัฐกฤตา เตจาคำ 1
29 วรรษา อุไรรัตน์ 1
30 ปวีณา แดงโนรี 1
31 รัชดาภรณ์ ศรีมานนท์ 1
32 สมฤทธิ์ ศรีเสริมวงศ์ 1
33 สมศักดิ์ อังคณานุวัฒน์ 1
34 สิทธิพงษ์ ณ อุบล 1
35 ชมพูนิกข์ นามสุวรรณ 1
36 ชาญณรงค์ อัศวเทศานุภาพ 1
37 อภิชาต อรุณคุณารักษ์ 1
38 สิริพงศ์ เอี่ยมชัยมงคล 1
39 ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย 1
40 ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ 1
41 ไพบูลย์ ไชยนิล 1
42 ปราโมทย์ อุณห์ยไวทยะ 1
43 ดำรงศักดิ์ มะลิลา 1
44 ภาณุพงศ์ อัศวเกียรติ 1
45 อิทธิพล ปานงาม 1
46 จรูญ มหิทธาฟองกุล 1
47 จันทนา จันทโร 1
48 ทรงพล กลิ่นชะเอม 1
49 พัชรี ซิ้มเจริญ 1
50 ณิวัฒนา อัศวารักษ์ 1
51 พรทิพย์ ชิวชรัตน์ 1
52 ธวรรธน์ มาลาหอม 1
53 ราเชน จามน้อยพรหม 1
54 มนัส แป้งใส 1
55 โสพลชัย เกื้อศิริกุล 1
56 จีระศักดิ์ เมฆอัมพรพงศ์ 1
57 นิรมล อิฐรัตน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 4
2 2557 2
3 2556 6
4 2555 1
5 2554 3
6 2552 2
7 2550 2
8 2548 1
9 2546 2
10 2545 1
11 2544 2
12 2543 1
13 2542 1
14 2541 1
15 2540 1
16 2535 2
17 2534 1
18 2533 2
19 2532 1
20 2530 1
21 2528 1
22 2526 4
23 2524 1
24 2522 1
25 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาการนำแสงธรรมชาติมาใช้ในอาคารที่พักอาศัย
2 การศึกษาการนำแสงธรรมชาติมาใช้ในอาคารที่พักอาศัย
3 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบทางเลือกสำหรับเทคโนโลยีการปรับลดอุณหภูมิอากาศเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ระหว่างระบบทำความเย็นและระบบฉีดพ่นละอองน้ำ : กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมวังน้อย
4 การอนุรักษ์พลังงานในอาคารสำนักงานใหญ่การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2557
5 การศึกษาความเป็นไปได้ในการแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิง : กรณีศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
6 การจัดการพลังงานในโรงพยาบาล: กรณีศึกษาโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
ปี พ.ศ. 2556
7 สมรรถนะของระบบทำน้ำร้อนด้วยแผงรับแสงอาทิตย์แบบรางพาราโบลาผสมที่ไม่ต้องอาศัยระบบติดตามดวงอาทิตย์
8 ออกแบบและทดสอบรางพาราโบลาแบบผสมที่ไม่ต้องใช้ระบบติดตามดวงอาทิตย์
9 การจัดการพลังงานในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง
10 การพัฒนาแบบจำลองสมรรถนะเครื่องทำน้ำเย็นแบบดูดกลืน
11 การศึกษาความเสียหายของเฟืองตรงด้วยการวิเคราะห์สัญญาณอะคูสติกอีมิสชัน
12 การจัดการพลังงานของระบบอัดอากาศในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตขวดแก้ว
ปี พ.ศ. 2555
13 สมรรถนะของระบบผลิตไฟฟ้าและความร้อนด้วยแผง PV/T
ปี พ.ศ. 2554
14 การตรวจสอบความเสียหายของเฟืองตรงด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงสถิติของสัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนเวลา
15 การเปรียบเทียบระบบทำน้ำร้อนแบบใช้ปั๊มความร้อนกับใช้แผงรับแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบสำหรับอาคารพักอาศัย
16 สมรรถนะของแผงผลิตไฟฟ้าและความร้อน ชนิดแผ่นเรียบแบบใช้น้ำถ่ายเทความร้อน สำหรับใช้กับบ้านพักอาศัย
ปี พ.ศ. 2552
17 การศึกษาเครื่องยนต์ที่มีอากาศอัดเป็นต้นกำลัง
18 การศึกษาเครื่องยนต์ ที่มีอากาศอัดเป็นต้นกำลัง
ปี พ.ศ. 2550
19 การศึกษาสมรรถนะของระบบทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบฮีตไปป์
20 การศึกษาการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์
ปี พ.ศ. 2548
21 การศึกษาสมรรถนะของฮีทไปป์ชนิดมีวิกแบบไมโครกรูฟ
ปี พ.ศ. 2546
22 การพัฒนาการดัดแปลงใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนกับยานพาหนะ
23 การศึกษาการสั่นสะเทือนของรถบรรทุกเล็ก
ปี พ.ศ. 2545
24 ผลของเกลียวแบบต่างๆ ของรากเทียมต่อการกระจายแรงเค้นด้วยวิธีโฟโต้อีลาสติค
ปี พ.ศ. 2544
25 ระบบควบคุมปริมาณเชื้อเพลิงไฮโดรเจนด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน
26 การลดเสียงรบกวนของเครื่องเป่าลมเย็นด้วยวิธีควบคุมแบบแอกทีฟ
ปี พ.ศ. 2543
27 การศึกษาและออกแบบเครื่องวัดอัตราการไหลน้ำมันเชื้อเพลิงแบบวอร์เท็กซ์
ปี พ.ศ. 2542
28 ระบบควบคุมโดยใช้คอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องทดสอบวัสดุ
ปี พ.ศ. 2541
29 การศึกษาการประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศ แบบปริมาตรอากาศแปรผันสำหรับอาคารสำนักงาน
ปี พ.ศ. 2540
30 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อหาสมรรถนะของเครื่องปรับอากาศ
ปี พ.ศ. 2535
31 การศึกษาเปรียบเทียบการกระจายของความเค้นจากการกดฟันหน้าล่าง ด้วยเบอร์สโตน อินทรูซีฟ อาร์ช และริกเก็ตส์ ยูทิลิตี อาร์ช โดยวิธีโฟโตอีลาสติก
32 การศึกษาขนาดและทิศทางของแรงกระทำต่อฟันหน้าบนจากลวดคอนแทรกชัน อาร์ช ต่างชนิด
ปี พ.ศ. 2534
33 การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ของเครื่องผลิตเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง
ปี พ.ศ. 2533
34 การศึกษาลักษณะท่าทางการนั่งทำงาน : รายงานผลการวิจัย
35 การศึกษาและออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ชนิดแผ่นมีครีบ
ปี พ.ศ. 2532
36 การพัฒนาเครื่องสูบน้ำแบบเจ๊ตสำหรับนากุ้ง
ปี พ.ศ. 2530
37 การศึกษาระบบสะสมพลังงานความร้อนชนิดแอร์-รอคเบด. ตอนที่ 2 การศึกษาสมรรถนะของหน่วยสะสมพลังงานความร้อน
ปี พ.ศ. 2528
38 การศึกษาระบบสะสมพลังงานความร้อนชนิดแอร์-รอดเบด ตอนที่ 1 การหาสูตรหาความดันลดและสัมประสิทธิ์การพาความร้อนเชิงปริมาตร
ปี พ.ศ. 2526
39 การออกแบบ สร้างและทดสอบเครื่องถ่วงสมดุลย์ของเครื่องจักรกลหมุน : โครงการวิจัย
40 รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาระบบปรับสภาวะอากาศโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
41 การศึกษาผิวซีเล็กตีฟเพื่อใช้กับแผงรับแสงอาทิตย์
42 เครื่องอบข้าวพลังงานแสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2524
43 การศึกษาเพื่อกำหนดมาตรฐานการทดสอบแผงรับแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ
ปี พ.ศ. 2522
44 การวิเคราะห์และสร้างเครื่องตรวจสอบความสมดุลย์