ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิทยา ยงเจริญ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 20
2 กุลธร ศิลปบรรเลง 6
3 สมศรี จงรุ่งเรือง 5
4 ฉัตรชัย หงษ์อุเทน 4
5 พิชนี โพธารามิก 3
6 กิตติ อินทรานนท์ 3
7 วงศธร คณูวัฒนา 2
8 ไม่มีข้อมูล 2
9 ภูพิงค์ แต้ปีติกุล 2
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2
11 ขวัญชัย จ้อยเจริญ 2
12 สุริยะ พระยาน้อย 2
13 ภานุพงศ์ อัศวเกียรติ 2
14 สุภัตรา โล่ห์วัชระกุล 2
15 สมศักดิ์ อังคณานุวัฒน์ 1
16 ชมพูนิกข์ นามสุวรรณ 1
17 สมฤทธิ์ ศรีเสริมวงศ์ 1
18 กรกมล สราญรมย์ 1
19 ภัททิรา ล้อมเล็ก 1
20 สิทธิพงษ์ ณ อุบล 1
21 พรประเสริฐ พงษ์พานิช 1
22 เธียรวิชญ์ เถาว์หิรัญ 1
23 วีรเดช คุณวิทยไพศาล 1
24 อัจฉราภรณ์ ฟักแสง 1
25 ดำรงศักดิ์ มะลิลา 1
26 โอฬาร รัตนปราการ 1
27 ภาณุพงศ์ อัศวเกียรติ 1
28 อิทธิพล ปานงาม 1
29 ปราโมทย์ อุณห์ยไวทยะ 1
30 วรรษา อุไรรัตน์ 1
31 ณัฐกฤตา เตจาคำ 1
32 ปวีณา แดงโนรี 1
33 พงศธร ปียวรรณ 1
34 อนุสรณ์ อินทองคุ้ม 1
35 รัชดาภรณ์ ศรีมานนท์ 1
36 พัชรี ซิ้มเจริญ 1
37 จรูญ มหิทธาฟองกุล 1
38 จันทนา จันทโร 1
39 มนัส แป้งใส 1
40 โสพลชัย เกื้อศิริกุล 1
41 ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ 1
42 ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย 1
43 ไพบูลย์ ไชยนิล 1
44 อภิชาต อรุณคุณารักษ์ 1
45 สิริพงศ์ เอี่ยมชัยมงคล 1
46 จีระศักดิ์ เมฆอัมพรพงศ์ 1
47 ชาญณรงค์ อัศวเทศานุภาพ 1
48 นิรมล อิฐรัตน์ 1
49 ศศิษา เรี่ยมสุวรรณ 1
50 แบงค์ ศรีสุข 1
51 ประพันธ์ ศิริพลับพลา 1
52 พรทิพย์ ชิวชรัตน์ 1
53 ณิวัฒนา อัศวารักษ์ 1
54 ราเชน จามน้อยพรหม 1
55 ธวรรธน์ มาลาหอม 1
56 ทรงพล กลิ่นชะเอม 1
57 สันติ คุณาวุฒิ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 4
2 2557 2
3 2556 6
4 2555 1
5 2554 3
6 2552 2
7 2550 2
8 2548 2
9 2546 2
10 2545 1
11 2544 2
12 2543 1
13 2542 2
14 2541 1
15 2540 2
16 2538 1
17 2536 1
18 2535 3
19 2534 1
20 2533 3
21 2532 2
22 2530 1
23 2528 1
24 2526 4
25 2524 1
26 2522 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาการนำแสงธรรมชาติมาใช้ในอาคารที่พักอาศัย
2 การศึกษาการนำแสงธรรมชาติมาใช้ในอาคารที่พักอาศัย
3 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบทางเลือกสำหรับเทคโนโลยีการปรับลดอุณหภูมิอากาศเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ระหว่างระบบทำความเย็นและระบบฉีดพ่นละอองน้ำ : กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมวังน้อย
4 การอนุรักษ์พลังงานในอาคารสำนักงานใหญ่การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2557
5 การศึกษาความเป็นไปได้ในการแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิง : กรณีศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
6 การจัดการพลังงานในโรงพยาบาล: กรณีศึกษาโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
ปี พ.ศ. 2556
7 สมรรถนะของระบบทำน้ำร้อนด้วยแผงรับแสงอาทิตย์แบบรางพาราโบลาผสมที่ไม่ต้องอาศัยระบบติดตามดวงอาทิตย์
8 ออกแบบและทดสอบรางพาราโบลาแบบผสมที่ไม่ต้องใช้ระบบติดตามดวงอาทิตย์
9 การจัดการพลังงานในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง
10 การพัฒนาแบบจำลองสมรรถนะเครื่องทำน้ำเย็นแบบดูดกลืน
11 การศึกษาความเสียหายของเฟืองตรงด้วยการวิเคราะห์สัญญาณอะคูสติกอีมิสชัน
12 การจัดการพลังงานของระบบอัดอากาศในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตขวดแก้ว
ปี พ.ศ. 2555
13 สมรรถนะของระบบผลิตไฟฟ้าและความร้อนด้วยแผง PV/T
ปี พ.ศ. 2554
14 การตรวจสอบความเสียหายของเฟืองตรงด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงสถิติของสัญญาณการสั่นสะเทือนบนโดเมนเวลา
15 การเปรียบเทียบระบบทำน้ำร้อนแบบใช้ปั๊มความร้อนกับใช้แผงรับแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบสำหรับอาคารพักอาศัย
16 สมรรถนะของแผงผลิตไฟฟ้าและความร้อน ชนิดแผ่นเรียบแบบใช้น้ำถ่ายเทความร้อน สำหรับใช้กับบ้านพักอาศัย
ปี พ.ศ. 2552
17 การศึกษาเครื่องยนต์ที่มีอากาศอัดเป็นต้นกำลัง
18 การศึกษาเครื่องยนต์ ที่มีอากาศอัดเป็นต้นกำลัง
ปี พ.ศ. 2550
19 การศึกษาสมรรถนะของระบบทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบฮีตไปป์
20 การศึกษาการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์
ปี พ.ศ. 2548
21 การพัฒนาการดัดแปลงใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนกับยานพาหนะ
22 การศึกษาสมรรถนะของฮีทไปป์ชนิดมีวิกแบบไมโครกรูฟ
ปี พ.ศ. 2546
23 การพัฒนาการดัดแปลงใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนกับยานพาหนะ
24 การศึกษาการสั่นสะเทือนของรถบรรทุกเล็ก
ปี พ.ศ. 2545
25 ผลของเกลียวแบบต่างๆ ของรากเทียมต่อการกระจายแรงเค้นด้วยวิธีโฟโต้อีลาสติค
ปี พ.ศ. 2544
26 ระบบควบคุมปริมาณเชื้อเพลิงไฮโดรเจนด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน
27 การลดเสียงรบกวนของเครื่องเป่าลมเย็นด้วยวิธีควบคุมแบบแอกทีฟ
ปี พ.ศ. 2543
28 การศึกษาและออกแบบเครื่องวัดอัตราการไหลน้ำมันเชื้อเพลิงแบบวอร์เท็กซ์
ปี พ.ศ. 2542
29 ระบบควบคุมโดยใช้คอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องทดสอบวัสดุ
30 การศึกษาการดัดแปลงใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนกับยานพาหนะ
ปี พ.ศ. 2541
31 การศึกษาการประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศ แบบปริมาตรอากาศแปรผันสำหรับอาคารสำนักงาน
ปี พ.ศ. 2540
32 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อหาสมรรถนะของเครื่องปรับอากาศ
33 การศึกษาพัฒนาออกแบบระบบผลิตเตาประสิทธิภาพสูง
ปี พ.ศ. 2538
34 การศึกษาการดัดแปลงใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนกับยานพาหนะ
ปี พ.ศ. 2536
35 การศึกษาพัฒนาออกแบบระบบผลิตเตาประสิทธิภาพสูง
ปี พ.ศ. 2535
36 การศึกษาเปรียบเทียบการกระจายของความเค้นจากการกดฟันหน้าล่าง ด้วยเบอร์สโตน อินทรูซีฟ อาร์ช และริกเก็ตส์ ยูทิลิตี อาร์ช โดยวิธีโฟโตอีลาสติก
37 การศึกษาลักษณะท่าทางการนั่งทำงาน
38 การศึกษาขนาดและทิศทางของแรงกระทำต่อฟันหน้าบนจากลวดคอนแทรกชัน อาร์ช ต่างชนิด
ปี พ.ศ. 2534
39 การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ของเครื่องผลิตเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง
ปี พ.ศ. 2533
40 การศึกษาลักษณะท่าทางการนั่งทำงาน : รายงานผลการวิจัย
41 การศึกษาและออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ชนิดแผ่นมีครีบ
42 การศึกษาลักษณะท่าทางการนั่งทำงาน
ปี พ.ศ. 2532
43 การพัฒนาเครื่องสูบน้ำแบบเจ๊ตสำหรับนากุ้ง
44 การศึกษาระบบสะสมพลังงานความร้อนชนิดแอร์รอคเบด ตอนที่ 2 การศึกษาสมรรถนะของหน่วยสะสมพลังงานความร้อน
ปี พ.ศ. 2530
45 การศึกษาระบบสะสมพลังงานความร้อนชนิดแอร์-รอคเบด. ตอนที่ 2 การศึกษาสมรรถนะของหน่วยสะสมพลังงานความร้อน
ปี พ.ศ. 2528
46 การศึกษาระบบสะสมพลังงานความร้อนชนิดแอร์-รอดเบด ตอนที่ 1 การหาสูตรหาความดันลดและสัมประสิทธิ์การพาความร้อนเชิงปริมาตร
ปี พ.ศ. 2526
47 การออกแบบ สร้างและทดสอบเครื่องถ่วงสมดุลย์ของเครื่องจักรกลหมุน : โครงการวิจัย
48 รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาระบบปรับสภาวะอากาศโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
49 การศึกษาผิวซีเล็กตีฟเพื่อใช้กับแผงรับแสงอาทิตย์
50 เครื่องอบข้าวพลังงานแสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2524
51 การศึกษาเพื่อกำหนดมาตรฐานการทดสอบแผงรับแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ
ปี พ.ศ. 2522
52 การวิเคราะห์และสร้างเครื่องตรวจสอบความสมดุลย์