ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิทยา ตรีโลเกศ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- วิทยา ตรีโลเกศ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นฤมล แก้วจำปา 14
2 ธรรมเรศ เชื้อสาวถี 14
3 แสวง รวยสูงเนิน 12
4 เหล็กไหล จันทะบุตร 11
5 ฤดี โคตรชารี 11
6 ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์ 11
7 วุฒิชัย จันทรสมบัติ 11
8 วิชัย ศรีบุญลือ 10
9 อนันต์ พลธานี 10
10 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป) 8
11 บุปผา โตภาคงาม 7
12 สมศักดิ์ สุขจันทร์ 7
13 ปัทมา วิตยากร แรมโบ 6
14 สัญชัย เอี่ยมประเสริฐ 6
15 ขนิษฐา พรหมเสนา 6
16 ชุตินันท์ ชูสาย 5
17 สมภพ จงรวยทรัพย์ 5
18 ยุพา หาญบุญทรง 5
19 ทองอินทร์ คำมี 5
20 พัชรี แสนจันทร์ 5
21 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 5
22 ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย 4
23 สันติภาพ ปัญจพรรค์ 3
24 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3
25 วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ 2
26 ปัทมา แรมโบ 2
27 เกวรี พลเกิ้ง 2
28 ปรีชา นีระ 2
29 พรทิพย์ วงศ์แก้ว 2
30 มัลลิกา ศรีสุธรรม 2
31 เอนก โตภาคงาม 2
32 ดวงกมล สุวรรณฤทธิ์ 2
33 สุรศักดิ์ เสรีพงศ์ 2
34 อรุณี พรมคำบุตร 1
35 แพรวพยัพ นามปากดี 1
36 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 1
37 คำ นิลาวงศ์ 1
38 ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ 1
39 ปัทมา วิตยากร 1
40 เกรียงศักดิ์ จันโททัย 1
41 มงคล ต๊ะอุ่น 1
42 ชุลีมาศ บุญไทย 1
43 เริงศักดิ์ กตเวทิน 1
44 กัลยา กองเงิน 1
45 สำอาง หอมชื่น 1
46 อัจฉราภรณ์ ภักดี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 3
3 2557 3
4 2556 4
5 2555 7
6 2554 6
7 2553 8
8 2552 8
9 2551 6
10 2550 4
11 2549 6
12 2548 6
13 2547 6
14 2546 2
15 2545 2
16 2544 1
17 2543 1
18 2536 1
19 2526 1
20 1086 1
21 543 146
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติดินภายหลังการปลูกไม้ยืนต้นทนเค็มที่ใช้เป็นพืชพลังงานบนพื้นที่ดินเค็มจัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2 กลุ่มวิจัยดินปัญหาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2558
3 กลุ่มวิจัยดินปัญหาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของดินและระดับน้ำใต้ดินของพื้นที่ดินภายใต้อิทธิพลของเกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของดินและระดับน้ำใต้ดินของพื้นที่ดินภายใต้อิทธิพลของเกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2557
6 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของดินและระดับน้ำใต้ดินของพื้นที่ดินภายใต้อิทธิพลของเกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7 กลุ่มวิจัยดินปัญหาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8 การเพิ่มศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2556
9 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของดินและระดับน้ำใต้ดินของพื้นที่ดินภายใต้อิทธิพลของเกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
10 กลุ่มวิจัยดินปัญหาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
11 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของดินและระดับน้ำใต้ดินของพื้นที่ดินภายใต้อิทธิพลของเกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
12 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของดินและระดับน้ำใต้ดินของพื้นที่ดินภายใต้อิทธิพลของเกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2555
13 ติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี ความชื้นในดิน และประสิทธิภาพการใช้น้ำของยางพาราในจังหวัดขอนแก่น
14 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของดินและระดับน้ำใต้ดินของพื้นที่ดินภายใต้อิทธิพลของเกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
15 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของดินและระดับน้ำใต้ดินของพื้นที่ดินภายใต้อิทธิพลของเกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ II
16 กลุ่มวิจัยมันสำปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 การเคลื่อนที่ของคาร์บอนอินทรีย์ในการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบต่างๆ กันของพื้นที่ลูกคลื่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
18 การเคลื่อนที่ของคาร์บอนอินทรีย์ในการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบต่างๆ กันของพื้นที่ลูกคลื่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
19 การเคลื่อนที่ของคาร์บอนอินทรีย์ในการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบต่างๆ กันของพื้นที่ลูกคลื่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2554
20 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของดินและระดับน้ำใต้ดินของพื้นที่ดินภายใต้อิทธิพลของเกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
21 การเคลื่อนที่ของคาร์บอนอินทรีย์ในการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบต่างๆ กันของพื้นที่ลูกคลื่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
22 กลุ่มวิจัยมันสำปะหลัง
23 การเคลื่นที่ของคาร์บอนอินทรีย์ในการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบต่างๆกันของพื้นที่ลูกคลื่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
24 การเคลื่นที่ของคาร์บอนอินทรีย์ในการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบต่างๆกันของพื้นที่ลูกคลื่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
25 การศึกษาการขจัดเกลือออกจากพื้นที่ดินเค็มโดยการเร่งให้เกลือเคลื่อนที่ออกจากดิน
ปี พ.ศ. 2553
26 การเคลื่อนที่ของคาร์บอนอินทรีย์ในการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบต่าง ๆ กันของพื้นที่ลูกคลื่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
27 การเคลื่อนที่ของคาร์บอนอินทรีย์ในการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบต่าง ๆ กันของพื้นที่ลูกคลื่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
28 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการตอซังข้าวคืนสู่ดิน ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าวหอมมะลิอินทรีย์
29 การเคลื่อนที่ของคาร์บอนอินทรีย์ในการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบต่างๆ กัน ของพื้นที่ลูกคลื่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
30 การศึกษาการขจัดเกลือออกจากพื้นที่ดินเค็มโดยการเร่งให้เกลือเคลื่อนที่ออกจากดิน
31 ผลกระทบของการปลูกยูคาลิปตัสต่อระบบนิเวศดินในชุดดินที่แตกต่างกันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
32 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการตอซังข้าวคืนสู่ดินร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าวหอมมะลิอินทรีย์
33 อิทธิพลของระดับภูมิประเทศต่อผลผลิตของกาแฟ ในอำเภอปากช่อง จังหวัดจำปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ปี พ.ศ. 2552
34 ศึกษาแบบจำลองการเคลื่อนที่ของฟอสฟอรัสในดินจากการกัดกร่อนดินในพื้นที่ดินทราย
35 การศึกษาการขจัดความเค็มของดินด้วยการเร่งให้เกลือเคลื่อนที่ออกจากดิน
36 ศึกษาแบบจำลองการเคลื่อนที่ของฟอสฟอรัสในดินจากการกัดกร่อนดินในพื้นที่ดินทราย
37 การศึกษาการขจัดความเค็มของดินด้วยการเร่งให้เกลือเคลื่อนที่ออกจากดิน
38 การศึกษาการขจัดเกลือออกจากพื้นที่ดินเค็ม โดยการเร่งให้เกลือเคลื่อนที่ออกจากดิน
39 การพัฒนาวิธีการวัดค่าพารามิเตอร์ของแบบจำลองการเคลื่อนที่ของน้ำ และมวลสารในดินเค็มที่ไม่อิ่มตัวด้วยน้ำ
40 การจำลองการเคลื่อนที่ของฟอสฟอรัสในดินทราย
41 การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน, สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2551
42 การศึกษาการขจัดความเค็มของดินด้วยการเร่งให้เกลือเคลื่อนที่ออกจากดิน
43 ศึกษารูปแบบจำลองการเคลื่อนที่ของฟอสฟอรัสในดินจากการกัดกร่อนดินในพื้นที่ดินทราย
44 ศึกษารูปแบบจำลองการเคลื่อนที่ของฟอสฟอรัสในดินจากการกัดกร่อนดินในพื้นที่ดินทราย
45 การศึกษาการขจัดเกลือออกจากพื้นที่ดินเค็มโดยการเร่งให้เกลือเคลื่อนที่ออกจากดิน
46 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการกระจายของฝน และการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำพอง
47 การปลูกพืชแซมยางและผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจ สำหรับเกษตรกรรายย่อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2550
48 การศึกษาการขจัดความเค็มของดินด้วยการเร่งให้เกลือเคลื่อนที่ออกจากดิน
49 การประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินการป้องกันพื้นที่เสื่อมโทรมบริเวณลุ่มน้ำเสียวตอนบน
50 การประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินการป้องกันพื้นที่เสื่อมโทรมบริเวณลุ่มน้ำเสียวตอนบน
51 แบบจำลองการเคลื่อนที่ของฟอสฟอรัสของดินทรายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษารางน้ำเปิด
ปี พ.ศ. 2549
52 ศึกษาแบบจำลองการเคลื่อนที่ของฟอสฟอรัสในดินจากการกัดกร่อนดินในพื้นที่ดินทราย
53 การประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมิน(วิธี)การป้องกันพื้นที่เสื่อมโทรมบริเวณลุ่มน้ำเสียวตอนบน
54 การเคลื่อนที่ของธาตุอาหารพืชในดินไร่ภายใต้สภาพที่ดินไม่อิ่มตัวด้วยน้ำ
55 การเคลื่อนที่ของธาตุอาหารพืชในดินไร่ภายใต้สภาพที่ดินไม่อิ่มตัวด้วยน้ำ
56 การประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมิน(วิธี)การป้องกันพื้นที่เสื่อมโทรมบริเวณลุ่มน้ำเสียวตอนบน
57 ความหลากหลายของแมลงในสวนยางพาราที่มีการจัดการระบบการเกษตร
ปี พ.ศ. 2548
58 ศึกษารูปแบบจำลองการเคลื่อนที่ของฟอสฟอรัสในดินจากการกัดกร่อนดินในพื้นที่ดินทราย
59 การประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินการป้องกันพื้นที่เสื่อมโทรมบริเวณลุ่มน้ำเสียวตอนบน IV
60 การเคลื่อนที่ของธาตุอาหารพืชในดินไร่ภายใต้สภาพที่ดินไม่อิ่มตัวด้วยน้ำ
61 การประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินการป้องกันพื้นที่เสื่อมโทรมบริเวณลุ่มน้ำเสียวตอนบน
62 การประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินการป้องกันพื้นที่เสื่อมโทรมบริเวณลุ่มน้ำเสียวตอนบน
63 การประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินการป้องกันพื้นที่เสื่อมโทรมบริเวณลุ่มน้ำเสียวตอนบน
ปี พ.ศ. 2547
64 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการตอซังข้าวคืนสู่ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในสภาพนาหว่าน
65 การผสมผสานการปลูกพืชเศรษฐกิจอายุสั้นเพื่อเพิ่มรายได้ที่มียางพาราเป็นหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
66 การประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมิน (วิธี) การป้องกันพื้นที่เสื่อมโทรมบริเวณลุ่มน้ำเสียวตอนบน
67 การเคลื่อนที่ของธาตุอาหารพืชในดินไร่ภายใต้สภาพที่ดินไม่อิ่มตัวด้วยน้ำ
68 การประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการป้องกันพื้นที่เสือมโทรมบริเวณลุ่มน้ำเสียวตอนบน
69 การประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการป้องกันพื้นที่เสือมโทรมบริเวณลุ่มน้ำเสียวตอนบน
ปี พ.ศ. 2546
70 การประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินการป้องกันพื้นที่เสื่อมโทรมบริเวณลุ่มน้ำเสียวตอนบน III
71 การประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินการป้องกันพื้นที่เสื่อมโทรมบริเวณลุ่มน้ำเสียวตอนบน
ปี พ.ศ. 2545
72 การประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินการป้องกันพื้นที่เสื่อมโทรมบริเวณลุ่มน้ำเสียวตอนบน II
73 การประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินการป้องกันพื้นที่เสื่อมโทรมบริเวณลุ่มน้ำเสียวตอนบน
ปี พ.ศ. 2544
74 การประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินการป้องกันพื้นที่เสื่อมโทรมบริเวณลุ่มน้ำเสียวตอนบน
ปี พ.ศ. 2543
75 การปรับปรุงคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของชุดดินยโสธรและโคราช ภายหลังการสลายตัวของอินทรีย์วัตถุที่ได้จากมูลฝอยเทศบาล
ปี พ.ศ. 2536
76 การปรับปรุงคุณภาพของดินโดยการใช้สารเหลือใช้ทางการเกษตร
ปี พ.ศ. 2526
77 สมบัติในการนำน้ำและความเป็นประโยชน์ต่อพืชของน้ำในดินชุดหลักของบริเวณลุ่มน้ำแม่กลอง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
78 การตอบสนองของมันสำปะหลังที่ปลูกปลายฝนข้ามแล้งต่อการจัดการดิน ปุ๋ย และน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตของมันสำปะหลังในพื้นที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ
79 อิทธิพลของระยะเวลาการฟื้นฟูดินภายหลังจากการแผ้วถางป่าไม้ธรรมชาติ ต่อคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของดิน
80 อิทธิพลของปุ๋ยมูลสุกรและแหนแดง (Azolla microphylla) และปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของข้าวขาวดอกมะลิ 105 และความอุดมสมบูรณ์ของดิน
81 อิทธิพลของระดับภูมิประเทศต่อผลผลิตของกาแฟในอำเภอปากช่อง จังหวัดจำปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว