ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิทยากร เชียงกูล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2534
1 วิเคราะห์โครงสร้างว่าด้วยการว่างงานและการจ้างงานไม่เพียงพอในประเทศไทย ภาค 2 การวิเคราะห์โครงสร้างว่าด้วยการว่างงานและการจ้างงานไม่เพียงพอนอกภาคเกษตร
ปี พ.ศ. 2529
2 มิเชล ฟูโกต์ : ทัศนะต่อปัญญาชน
ปี พ.ศ. 2528
3 ศัพท์เศรษฐกิจการเมือง
ปี พ.ศ. 2527
4 แรงงานรับจ้างและทุน
ปี พ.ศ. 2526
5 การต่อสู้ระหว่างนโยบายปฏิรูปเสรีและนโยบายพิทักษ์สถานะเดิมแบบอนุรักษ์นิยม
6 บทบาทของทุนต่างชาติ รัฐ และกฎุมพีในการเปลี่ยนแปลงสังคมเกษตรภาคกลาง (2503-2523)
7 แรงงานรับจ้างและทุน
ปี พ.ศ. 2525
8 การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างสังคมเกษตรภาคกลาง : ผลจากการขยายตัวของเศรษฐกิจทุนนิยม 2503-2523