ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี 12
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 12
3 องอาจ วิพุธศิริ 5
4 Vitool Lohsoonthorn 4
5 สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์ 4
6 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 3
7 Wiroj Jiamjarasrangsi 2
8 สรันยา เฮงพระพรหม 2
9 สุวัฒน์ โคตรสมบัติ 2
10 พรชัย สิทธิศรัณย์กุล 2
11 อานนท์ วรยิ่งยง 2
12 นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล 2
13 Sitamanus Suwanashine 1
14 Kanokpan Kanasoot 1
15 สิตมนัส สุวรรณฉาย 1
16 กนกพรรณ กรรณสูต 1
17 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม, คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร 1
18 Somrat Lertmaharit 1
19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ 1
20 Suwat Kotsombutt 1
21 สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ 1
22 Vitoon Lohsuntorn 1
23 ประวิตร เจนวรรธนะกุล 1
24 - 1
25 วาสินี วิเศษฤทธิ์ 1
26 มรกต แก้วธรรมสอน 1
27 ยุวนุช สัตยสมบูรณ์ 1
28 คนึงนิจ คงพ่วง 1
29 นันทวดี เนียมนุ้ย 1
30 ชนิกานต์ ขำเหมือน 1
31 วรกร ไหมอุ้ม 1
32 นฤมล นาคเรือง 1
33 สายันห์ ปัญญาทรง 1
34 นันท์นภัส ประสานทอง 1
35 สกล ลิจุติภูมิ 1
36 บุษริน เพ็งบุญ 1
37 พรณรงค์ โชติวรรณ 1
38 วรวิทย์ ทัตตากร 1
39 จริยา โคจรนา 1
40 สุภาวดี จิระชีวะนันท์ 1
41 กิตติพัทธ์ เอี่ยมรอด 1
42 ขันทอง เขียวงาม 1
43 ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม 1
44 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
45 นิศากร เชื้อสาธุชน 1
46 ธีรธร พูลเกษ 1
47 ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร 1
48 อิสรีย์ฐิกา ชัยสวัสดิ์ 1
49 Department of Preventive and Social Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 1
4 2556 3
5 2555 2
6 2554 2
7 2553 2
8 2551 3
9 2550 3
10 2545 7
11 2544 5
12 2543 1
13 2542 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการติดเชื้อพยาธิเส้นด้ายและพยาธิปากขอสายพันธุ์ที่ติดเชื้อในคนและสายพันธุ์ที่ติดเชื้อในสัตว์เลี้ยงในคนไทยและแรงงานต่างชาติในจังหวัดอุบลราชธานี และคนลาวในแขวงจำปาสัก ประเทศลาว
ปี พ.ศ. 2558
2 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
ปี พ.ศ. 2557
3 ผลของความผิดปกติของการหายใจขณะหลับต่อผลลัพธ์ไม่พึงประสงค์ในการตั้งครรภ์
ปี พ.ศ. 2556
4 การเลือกใช้สถิติในงานวิจัย
5 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดในแพทย์ใช้ทุน
6 ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการกำเริบของโรคในผู้ป่วยโรคไตอักเสบลูปัส
ปี พ.ศ. 2555
7 ประสิทธิผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการดูแลตนเอง สำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
8 การสร้างกลุ่มประชากรและคลังตัวอย่างชีวภาพในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสภากาชาดไทยเพื่อการวิจัยระบาดวิทยาโรคเรื้อรัง (ปีที่ 1)
ปี พ.ศ. 2554
9 ประสิทธิผลของรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบเข้มข้นสำหรับผู้ที่มีภาวะโรคเบาหวานชนิดที่ 2
10 การศึกษาไปข้างหน้าแบบชนิดย้อนกลับถึงประวัติความเสี่ยงต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับอุบัติการณ์โรคหลอดเลือดสมองในพนักงานรัฐวิสาหกิจ ณ ส่วนกลาง
ปี พ.ศ. 2553
11 ความสัมพันธ์ระหว่างการบำบัดความคิดและพฤติกรรม และการเปลี่ยนแปลงของภาวะซึมเศร้า ของผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
12 ประสิทธิผลของรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบเข้มข้น สำหรับผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ปี พ.ศ. 2551
13 การดูแลผู้ป่วยเบาหวานของหน่วยบริการปฐมภูมิ
14 วิทยาการระบาดของโรคเบาหวานในประเทศไทย
15 การปรับวิถีชีวิตในกลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2550
16 การดูแลผู้ป่วยเบาหวานของหน่วยบริการปฐมภูมิ
17 ระบาดวิทยาของโรคเบาหวาน ปัจจัยเสี่ยงและการตรวจคัดกรองในประเทศไทย
18 การปรับวิถีชีวิตในกลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2545
19 ความคิดเห็นของครู นักเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี
20 คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอประเทศไทย ปี 2545
21 การตรวจสุขภาพ
22 พฤติกรรมการอนุรักษ์แม่น้ำของอาสาสมัครพิทักษ์แม่น้ำน้อยในจังหวัดสิงห์บุรี
23 ความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่องานสุขภาพจิตชุมชนใน 4 จังหวัด
24 ความพึงพอใจของผู้ป่วยในแผนกศัลยกรรมต่อการบริการของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
25 ประสิทธิผลของการตรวจวินิจฉัยโรคมาลาเรียเชื้อฟัลซิปารัม และเชื้อไวแวกซ์ ด้วยชุดตรวจเชื้อมาลาเรียสำเร็จรูป
ปี พ.ศ. 2544
26 สถานการณ์ระบาดวิทยาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการเกิดโรคเลปโตสไปโรซิส ในจังหวัดสระบุรี
27 ความคิดเห็นและการปฏิบัติในการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ของแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว
28 การสำรวจความเครียด การจัดการกับปัญหาและการสนับสนุนทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี
29 พฤติกรรมการดูแลและความต้องการการสนับสนุนจากโรงพยาบาลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุในจังหวัดนนทบุรี
30 ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 4 ภาค
ปี พ.ศ. 2543
31 ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี
ปี พ.ศ. 2542
32 การทบทวนรูปแบบการทำงานของคณะกรรมการการแพทย์ กองทุนเงินทดแทนของประเทศไทย และประเทศต่าง ๆ : รายงานผลการวิจัย
33 การประเมินความพึงพอใจและผลการตรวจสุขภาพของผู้มารับการตรวจสุขภาพ ที่คลินิกเวชศาสตร์ป้องกัน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
34 การประเมินความพึงพอใจและผลการตรวจสุขภาพของผู้มารับการตรวจสุขภาพที่คลินิกเวชศาสตร์ป้องกัน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
35 การประเมินความพึงพอใจและผลการตรวจสุขภาพของผู้มารับการตรวจสุขภาพของผู้มารับการตรวจสุขภาพที่คลินิกเวชศาสตร์ป้องกัน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์