ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 13
2 วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี 13
3 องอาจ วิพุธศิริ 5
4 สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์ 5
5 Vitool Lohsoonthorn 5
6 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 3
7 Wiroj Jiamjarasrangsi 3
8 สุวัฒน์ โคตรสมบัติ 3
9 Sitamanus Suwanashine 2
10 Kanokpan Kanasoot 2
11 อานนท์ วรยิ่งยง 2
12 สิตมนัส สุวรรณฉาย 2
13 พรชัย สิทธิศรัณย์กุล 2
14 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ 2
15 นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล 2
16 Suwat Kotsombutt 2
17 สรันยา เฮงพระพรหม 2
18 Somrat Lertmaharit 2
19 กนกพรรณ กรรณสูต 2
20 วรวิทย์ ทัตตากร 1
21 พรณรงค์ โชติวรรณ 1
22 สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ 1
23 วาสินี วิเศษฤทธิ์ 1
24 จริยา โคจรนา 1
25 ประวิตร เจนวรรธนะกุล 1
26 - 1
27 นฤมล นาคเรือง 1
28 กิตติพัทธ์ เอี่ยมรอด 1
29 มรกต แก้วธรรมสอน 1
30 สุภาวดี จิระชีวะนันท์ 1
31 นันท์นภัส ประสานทอง 1
32 สกล ลิจุติภูมิ 1
33 สายันห์ ปัญญาทรง 1
34 บุษริน เพ็งบุญ 1
35 ขันทอง เขียวงาม 1
36 นิศากร เชื้อสาธุชน 1
37 ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม 1
38 ธีรธร พูลเกษ 1
39 วรกร ไหมอุ้ม 1
40 ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร 1
41 อิสรีย์ฐิกา ชัยสวัสดิ์ 1
42 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
43 Department of Preventive and Social Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 1
44 ยุวนุช สัตยสมบูรณ์ 1
45 คนึงนิจ คงพ่วง 1
46 ชนิกานต์ ขำเหมือน 1
47 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม, คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร 1
48 Vitoon Lohsuntorn 1
49 นันทวดี เนียมนุ้ย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 1
4 2556 2
5 2555 2
6 2554 2
7 2553 2
8 2545 7
9 2544 5
10 2543 1
11 2542 4
12 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการติดเชื้อพยาธิเส้นด้ายและพยาธิปากขอสายพันธุ์ที่ติดเชื้อในคนและสายพันธุ์ที่ติดเชื้อในสัตว์เลี้ยงในคนไทยและแรงงานต่างชาติในจังหวัดอุบลราชธานี และคนลาวในแขวงจำปาสัก ประเทศลาว
ปี พ.ศ. 2558
2 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
ปี พ.ศ. 2557
3 ผลของความผิดปกติของการหายใจขณะหลับต่อผลลัพธ์ไม่พึงประสงค์ในการตั้งครรภ์
ปี พ.ศ. 2556
4 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดในแพทย์ใช้ทุน
5 ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการกำเริบของโรคในผู้ป่วยโรคไตอักเสบลูปัส
ปี พ.ศ. 2555
6 ประสิทธิผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการดูแลตนเอง สำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
7 การสร้างกลุ่มประชากรและคลังตัวอย่างชีวภาพในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสภากาชาดไทยเพื่อการวิจัยระบาดวิทยาโรคเรื้อรัง (ปีที่ 1)
ปี พ.ศ. 2554
8 ประสิทธิผลของรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบเข้มข้นสำหรับผู้ที่มีภาวะโรคเบาหวานชนิดที่ 2
9 การศึกษาไปข้างหน้าแบบชนิดย้อนกลับถึงประวัติความเสี่ยงต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับอุบัติการณ์โรคหลอดเลือดสมองในพนักงานรัฐวิสาหกิจ ณ ส่วนกลาง
ปี พ.ศ. 2553
10 ความสัมพันธ์ระหว่างการบำบัดความคิดและพฤติกรรม และการเปลี่ยนแปลงของภาวะซึมเศร้า ของผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
11 ประสิทธิผลของรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบเข้มข้น สำหรับผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ปี พ.ศ. 2545
12 ความคิดเห็นของครู นักเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี
13 คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอประเทศไทย ปี 2545
14 การตรวจสุขภาพ
15 พฤติกรรมการอนุรักษ์แม่น้ำของอาสาสมัครพิทักษ์แม่น้ำน้อยในจังหวัดสิงห์บุรี
16 ความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่องานสุขภาพจิตชุมชนใน 4 จังหวัด
17 ความพึงพอใจของผู้ป่วยในแผนกศัลยกรรมต่อการบริการของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
18 ประสิทธิผลของการตรวจวินิจฉัยโรคมาลาเรียเชื้อฟัลซิปารัม และเชื้อไวแวกซ์ ด้วยชุดตรวจเชื้อมาลาเรียสำเร็จรูป
ปี พ.ศ. 2544
19 สถานการณ์ระบาดวิทยาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการเกิดโรคเลปโตสไปโรซิส ในจังหวัดสระบุรี
20 ความคิดเห็นและการปฏิบัติในการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ของแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว
21 การสำรวจความเครียด การจัดการกับปัญหาและการสนับสนุนทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี
22 พฤติกรรมการดูแลและความต้องการการสนับสนุนจากโรงพยาบาลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุในจังหวัดนนทบุรี
23 ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 4 ภาค
ปี พ.ศ. 2543
24 ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี
ปี พ.ศ. 2542
25 การทบทวนรูปแบบการทำงานของคณะกรรมการการแพทย์ กองทุนเงินทดแทนของประเทศไทย และประเทศต่าง ๆ : รายงานผลการวิจัย
26 การประเมินความพึงพอใจและผลการตรวจสุขภาพของผู้มารับการตรวจสุขภาพ ที่คลินิกเวชศาสตร์ป้องกัน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
27 การประเมินความพึงพอใจและผลการตรวจสุขภาพของผู้มารับการตรวจสุขภาพที่คลินิกเวชศาสตร์ป้องกัน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
28 การประเมินความพึงพอใจและผลการตรวจสุขภาพของผู้มารับการตรวจสุขภาพของผู้มารับการตรวจสุขภาพที่คลินิกเวชศาสตร์ป้องกัน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์