ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิฑูรย์ โล่สุนทร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี 13
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 13
3 สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์ 5
4 องอาจ วิพุธศิริ 5
5 Vitool Lohsoonthorn 5
6 สุวัฒน์ โคตรสมบัติ 3
7 Wiroj Jiamjarasrangsri 3
8 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 3
9 Wiroj Jiamjarasrangsi 3
10 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ 2
11 พรชัย สิทธิศรัณย์กุล 2
12 นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล 2
13 สรันยา เฮงพระพรหม 2
14 อานนท์ วรยิ่งยง 2
15 Kanokpan Kanasoot 2
16 Sitamanus Suwanashine 2
17 กนกพรรณ กรรณสูต 2
18 Somrat Lertmaharit 2
19 สิตมนัส สุวรรณฉาย 2
20 Suwat Kotsombutt 2
21 นันท์นภัส ประสานทอง 1
22 สุภาวดี จิระชีวะนันท์ 1
23 กิตติพัทธ์ เอี่ยมรอด 1
24 สายันห์ ปัญญาทรง 1
25 ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร 1
26 พรชัย สิทธิศรันย์กุล 1
27 บุษริน เพ็งบุญ 1
28 สกล ลิจุติภูมิ 1
29 นฤมล นาคเรือง 1
30 ธีรภา เกษประดิษฐ 1
31 Department of Preventive and Social Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 1
32 ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม 1
33 กัญญาลักษณ์ ณ รังษี 1
34 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
35 จริยา โคจรนา 1
36 ขันทอง เขียวงาม 1
37 นิศากร เชื้อสาธุชน 1
38 วรกร ไหมอุ้ม 1
39 ธีรธร พูลเกษ 1
40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์ 1
41 อิสรีย์ฐิกา ชัยสวัสดิ์ 1
42 มรกต แก้วธรรมสอน 1
43 Department of Preventive and Social Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok 1
44 ชนิกานต์ ขำเหมือน 1
45 ยุวนุช สัตยสมบูรณ์ 1
46 คนึงนิจ คงพ่วง 1
47 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม, คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร 1
48 Vitool Loohsunthorn 1
49 Wiroj Jiamjarasrungsi 1
50 Vitoon Lohsuntorn 1
51 วิโรจน์ เจียมจรัสรังสี 1
52 นันทวดี เนียมนุ้ย 1
53 วาสินี วิเศษฤทธิ์ 1
54 ธารีพร ตติยบุญสูง, 2509- 1
55 อรุณี เกษรอุบล, 2502- 1
56 ทัสสนี นุชประยูร 1
57 พรณรงค์ โชติวรรณ 1
58 ประสงค์ รัศมียูงทอง, 2507- 1
59 สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ 1
60 ประวิตร เจนวรรธนะกุล 1
61 - 1
62 วรวิทย์ ทัตตากร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 1
4 2556 2
5 2555 2
6 2554 2
7 2553 2
8 2545 7
9 2544 5
10 2543 1
11 2542 4
12 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการติดเชื้อพยาธิเส้นด้ายและพยาธิปากขอสายพันธุ์ที่ติดเชื้อในคนและสายพันธุ์ที่ติดเชื้อในสัตว์เลี้ยงในคนไทยและแรงงานต่างชาติในจังหวัดอุบลราชธานี และคนลาวในแขวงจำปาสัก ประเทศลาว
ปี พ.ศ. 2558
2 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
ปี พ.ศ. 2557
3 ผลของความผิดปกติของการหายใจขณะหลับต่อผลลัพธ์ไม่พึงประสงค์ในการตั้งครรภ์
ปี พ.ศ. 2556
4 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดในแพทย์ใช้ทุน
5 ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการกำเริบของโรคในผู้ป่วยโรคไตอักเสบลูปัส
ปี พ.ศ. 2555
6 ประสิทธิผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการดูแลตนเอง สำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
7 การสร้างกลุ่มประชากรและคลังตัวอย่างชีวภาพในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสภากาชาดไทยเพื่อการวิจัยระบาดวิทยาโรคเรื้อรัง (ปีที่ 1)
ปี พ.ศ. 2554
8 ประสิทธิผลของรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบเข้มข้นสำหรับผู้ที่มีภาวะโรคเบาหวานชนิดที่ 2
9 การศึกษาไปข้างหน้าแบบชนิดย้อนกลับถึงประวัติความเสี่ยงต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับอุบัติการณ์โรคหลอดเลือดสมองในพนักงานรัฐวิสาหกิจ ณ ส่วนกลาง
ปี พ.ศ. 2553
10 ความสัมพันธ์ระหว่างการบำบัดความคิดและพฤติกรรม และการเปลี่ยนแปลงของภาวะซึมเศร้า ของผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
11 ประสิทธิผลของรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบเข้มข้น สำหรับผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ปี พ.ศ. 2545
12 ความคิดเห็นของครู นักเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี
13 คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอประเทศไทย ปี 2545
14 การตรวจสุขภาพ
15 พฤติกรรมการอนุรักษ์แม่น้ำของอาสาสมัครพิทักษ์แม่น้ำน้อยในจังหวัดสิงห์บุรี
16 ความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่องานสุขภาพจิตชุมชนใน 4 จังหวัด
17 ความพึงพอใจของผู้ป่วยในแผนกศัลยกรรมต่อการบริการของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
18 ประสิทธิผลของการตรวจวินิจฉัยโรคมาลาเรียเชื้อฟัลซิปารัม และเชื้อไวแวกซ์ ด้วยชุดตรวจเชื้อมาลาเรียสำเร็จรูป
ปี พ.ศ. 2544
19 สถานการณ์ระบาดวิทยาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการเกิดโรคเลปโตสไปโรซิส ในจังหวัดสระบุรี
20 ความคิดเห็นและการปฏิบัติในการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ของแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว
21 การสำรวจความเครียด การจัดการกับปัญหาและการสนับสนุนทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี
22 พฤติกรรมการดูแลและความต้องการการสนับสนุนจากโรงพยาบาลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุในจังหวัดนนทบุรี
23 ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 4 ภาค
ปี พ.ศ. 2543
24 ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี
ปี พ.ศ. 2542
25 การทบทวนรูปแบบการทำงานของคณะกรรมการการแพทย์ กองทุนเงินทดแทนของประเทศไทย และประเทศต่าง ๆ : รายงานผลการวิจัย
26 การประเมินความพึงพอใจและผลการตรวจสุขภาพของผู้มารับการตรวจสุขภาพ ที่คลินิกเวชศาสตร์ป้องกัน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
27 การประเมินความพึงพอใจและผลการตรวจสุขภาพของผู้มารับการตรวจสุขภาพที่คลินิกเวชศาสตร์ป้องกัน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
28 การประเมินความพึงพอใจและผลการตรวจสุขภาพของผู้มารับการตรวจสุขภาพของผู้มารับการตรวจสุขภาพที่คลินิกเวชศาสตร์ป้องกัน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์