ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิฏราธร จิรประวัติ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วรวัฒน์ จินตกานนท์ 3
2 สุทธิพงษ์ ธัญญานุรักษา 2
3 นภวรรณ ตันติเวชกุล 2
4 เกริดา โคตรชารี 2
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
6 ภัทรภร เสนไกรกุล 1
7 สวียา นุชพิทักษ์ 1
8 ธนิตา เอื้อตระกูล 1
9 ธีระเศรษฐ์ ฤกษ์อำนวยโชค 1
10 ชานนท์ ศิริธร 1
11 กิ่งกาญจน์ อนุเธียร 1
12 มณีรัตน์ ตรียาพงษ์ 1
13 ชเนตตี ลือเปี่ยม 1
14 ฉัตรชัย ประทีปนำชัย 1
15 ปองพรรณ พนมสารนรินทร์ 1
16 น้ำฝน ปัตระประกรณ์ 1
17 สุษม ศุภนิตย์ 1
18 กรรณิการ์ ชื่นชูผล 1
19 อุมาพร ภักดีวงศ์ 1
20 อิทธิพล หมั่นภักดี 1
21 ณัทภัฏ ปั้นจาด 1
22 กรรณิการ์ เซ็นนันท์ 1
23 กิ่งแก้ว กังสดาลพิภพ 1
24 นพพร จิตตศิลป์ 1
25 เบญจา แซ่เซีย 1
26 ปณัฏฐา จันทร์ฉาย 1
27 จินตวีร์ เกษมศุข 1
28 ฤทธิจักร คะชา 1
29 จันทร์เพ็ญ ปริญญาวิวัฒน์กุล 1
30 สิรินภา เจริญศิริ 1
31 งามภา ฐิติพรรณกุล 1
32 อนัฆ เอื้อวัณณะโชติมา 1
33 อัมพิกา ศรีสุธาพรรณ 1
34 วาทินี พจนากนกพร 1
35 สุภาภัทร ดิลกไชยชาญวุฒิ 1
36 เอกกมล พวงเกษม 1
37 วรวรรณ องค์ครุฑรักษา 1
38 จุฬาลักษณ์ ผังนิรันดร์, 2525- 1
39 นรัฏฐา โชติกวนิชย์ 1
40 ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ 1
41 บุหงา ชัยสุวรรณ 1
42 อุริสรา โกวิทย์ดำรงค์ 1
43 นลินี ตันจิตติวัฒน์ 1
44 นิภาพร กุลสมบูรณ์ 1
45 นัดดา ทมมืด 1
46 วุธินันท์ สุวิมลพันธุ์ 1
47 มนกานต์ หงษ์กราย 1
48 สมิทธิ์ บุญชุติมา 1
49 หนึ่งฤทัย วัธนเวคิน 1
50 ทัศนีย์ เทอดธนกาญจน์ 1
51 สุชัญญา ลิ่มสกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2555 2
3 2554 3
4 2551 3
5 2550 2
6 2549 2
7 2548 1
8 2547 5
9 2546 3
10 2545 4
11 2544 2
12 2543 5
13 2542 4
14 2541 6
15 2540 2
16 2539 4
17 2538 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การวางตำแหน่งตราสินค้าประเทศสำหรับภาคส่วนการท่องเที่ยวของประเทศไทย
2 ค่านิยมและการใช้สื่อของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ เอ็กซ์และวายไทย
ปี พ.ศ. 2555
3 ปัจจัยนำของการรับรู้ความเสี่ยงและพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจเนอเรชั่นวาย
4 ปัจจัยนำของการรับรู้ความเสี่ยงและพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจเนอเรชั่นวาย
ปี พ.ศ. 2554
5 ความสอดคล้องระหว่างแนวคิดเกี่ยวกับตนเองและบุคลิกภาพตราสินค้าต่อการตอบสนองต่อตราสินค้าของผู้บริโภค
6 การเปิดรับสื่อและการยอมรับนวัตกรรมของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจเนอเรชั่นวาย
7 รูปแบบการดำเนินชีวิตของกลุ่มวัฒนธรรมย่อยในเจเนอเรชั่นวาย
ปี พ.ศ. 2551
8 การเปิดรับ แรงจูงใจในการใช้สื่อ ทัศนคติและพฤติกรรมการหลีกเหลี่ยงโฆษณาของผู้บริโภค ที่มีต่อสื่อดั้งเดิมและสื่อรูปแบบใหม่
9 ทัศนคติและความต้องการการกำกับดูแลของผู้บริโภคต่อการวางตราสินค้า
10 ทัศนคติและความต้องการการกำกับดูแลของผู้บริโภคต่อการวางตราสินค้า
ปี พ.ศ. 2550
11 ความเคลือบแคลงใจในโฆษณาของผู้บริโภค
12 ทัศนคติและความต้องการการกำกับดูแลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการสื่อสารการตลาดในโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2549
13 อิทธิพลของชาติพันธุ์ของผู้แสดงแบบ ประเทศแหล่งกำเนิด และสินค้าแบบฉบับทางความคิดต่อประสิทธิผลของงานโฆษณา ในสินค้าประเภทเกี่ยวพันต่ำ
14 อิทธิพลของการยอมรับค่านิยมความผอมในอุดมคติ และขนาดรูปร่างของนางแบบในงานโฆษณาต่อการเกิดความไม่พึงพอใจในรูปร่าง, ความภาคภูมิใจในรูปร่างตนเอง และการมีพฤติกรรมการกินที่ผิดปกติ
ปี พ.ศ. 2548
15 การตระหนักรู้ ทัศนคติ ของผู้รับสาร และผลจากการโน้มน้าวใจของโฆษณาส่งเสริมสังคม
ปี พ.ศ. 2547
16 ผลของการใช้ระดับจุดดึงดูดใจทางเพศและประเภทของสินค้า ต่อทัศนคติที่มีต่อชิ้นงานโฆษณาและความตั้งใจซื้อ
17 ผลของข้อความโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่อทัศนคติและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค
18 การเปรียบเทียบมุมมองความคิดสร้างสรรค์ในงานโฆษณาระหว่างนักสร้างสรรค์ในบริษัทตัวแทนโฆษณาและผู้บริโภค
19 การเปรียบเทียบคุณค่าตราสินค้าระดับโลกและตราสินค้าท้องถิ่น
20 ผลของระดับความเชื่อมโยงระหว่างของแถมกับตัวสินค้า และระดับการใช้ประโยชน์ของของแถม ต่อทัศนคติ และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค
ปี พ.ศ. 2546
21 ทัศนคติและการปฏิบัติของนักโฆษณาต่อการใช้มาตรฐานเดียวด้านโฆษณา
22 ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อคุณภาพการบริการของร้านค้าปลีกสมัยใหม่
23 อิทธิพลของบุคคลต้นแบบที่มีต่อพฤติกรรมการเลียนแบบและความตั้งใจซื้อสินค้าที่มีความเกี่ยวกันสูงและต่ำกับวัยรุ่น
ปี พ.ศ. 2545
24 ความเชื่อ ทัศนคติต่อโฆษณา และพฤติกรรมการหลีกเลื่ยงโฆษณาของผู้บริโภค ที่มีต่อโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อกระจายเสียง
25 ความดึงดูดใจของนางแบบ และสินค้าเกี่ยวกับความงามที่มีผลต่อความน่าเชื่อถือของนางแบบและความตั้งใจซื้อสินค้า
26 ผลของภาพโฆษณา และประเภทสินค้าที่มีความเกี่ยวพันต่ำต่อทัศนคติ และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค
27 การกำหนดจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2544
28 ประสิทธิผลของเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานต่อพฤติกรรมการซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
29 การเปรียบเทียบการใช้จุดจูงใจและเทคนิควิธีการนำเสนอโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์
ปี พ.ศ. 2543
30 การวิเคราะห์รูปแบบการนำเสนอบทความเชิงโฆษณาในนิตยสาร และการเปิดรับ การตระหนักรู้ และทัศนคติของผู้อ่านนิตยสาร
31 การวิเคราะห์กลยุทธ์สร้างสรรค์ในงานโฆษณาประเภทสิ่งพิมพ์
32 การเปิดรับรายการวาไรตี้โชว์ การระลึกถึงตราสินค้าและทัศนคติที่มีต่อป้ายตราสินค้า ที่ให้สปอนเซอร์ในรายการวาไรตี้โชว์ทางโทรทัศน์
33 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของนักสร้างสรรค์งานโฆษณา ที่มีต่อวิธีการและกฎหมายควบคุมการโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์
34 ทัศนคติของสตรีต่อโฆษณาที่นำเสนอสตรีในบทบาทต่าง ๆ
ปี พ.ศ. 2542
35 การวิเคราะห์เนื้อหารายการให้ความรู้ขนาดสั้นทางโทรทัศน์ ที่มีวัตถุประสงค์ทางการตลาดแฝง และการเปิดรับ การตระหนักรู้และทัศนคติของผู้ชมรายการสตรี
36 การเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างการใช้จุดจูงใจเชิงเหตุผลกับจุดจูงใจเชิงอารมณ์ในโฆษณาที่มีเด็กเป็นผู้นำเสนอสาร
37 การเปิดรับสาร การจดจำ และทัศนคติเกี่ยวกับ การโฆษณาสินค้าในกิจกรรมเกม ทางรายการวิทยุของกลุ่มวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร
38 ปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานร่วมกันระหว่างบริษัทตัวแทนโฆษณาและบริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์โฆษณาในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ที่ได้รับรางวัลแทคอวอร์ด
ปี พ.ศ. 2541
39 กลยุทธ์และประสิทธิผลของแผนการรณรงค์โฆษณาโครงการเสริมสร้างความตื่นตัวในการปกป้องสิทธิ์ผู้บริโภค "อย.ปกป้องสิทธิ์"
40 การศึกษาทัศนคติของนักเรียน และนิสิตนักศึกษาต่อโฆษณาทางโทรทัศน์
41 อิทธิพลของโฆษณาสินค้าบนปกเทปเพลงไทยสากลต่อวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร
42 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อภาพยนตร์โฆษณาที่มีนัยเปรียบเทียบ
43 ปัจจัยทางการสื่อสารการตลาดที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคฟาสต์ฟู้ดของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร
44 ทัศนคติของผู้บริโภคต่องานโฆษณาทางโทรทัศน์ ที่ใช้เด็กทารกเป็นผู้แสดงนำ
ปี พ.ศ. 2540
45 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคในการปกป้องสิทธิของตนเอง จากข้อความโฆษณาที่ไม่เป็นธรรม
46 ความตระหนักรู้และทัศนคติของกลุ่มคนวัยทำงาน ถึงผลของโฆษณาที่มีต่อการตัดสินใจซื้อ
ปี พ.ศ. 2539
47 ทัศนคติของผู้บริโภคชาวไทยที่มีต่อภาพยนตร์โฆษณาที่ใช้ทั่วโลก
48 การตระหนักรู้และพฤติกรรมการรับสื่อโฆษณาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ท ของผู้ใช้บริการเครือข่ายฯ
49 การโฆษณาที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522
50 ทัศนคติของนิสิตนักศึกษาที่มีต่อการนำเสนอวัฒนธรรมอเมริกัน ในภาพยนตร์โฆษณา
ปี พ.ศ. 2538
51 ปัจจัยที่มีผลต่อการนำเสนอลักษณะสากลและท้องถิ่นในภาพยนตร์ โฆษณาเครื่องดื่ม "โค้ก" ในช่วงปี พ.ศ. 2532-2536
52 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อ : วิเคราะห์การสื่อสารทางการตลาดของรถยนต์มิตซูบิชิ แลนเซอร์