ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิชุดา ไชยศิวามงคล
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- วิชุดา ไชยศิวามงคง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ความสัมพันธ์ระหว่างแบบลายนิ้วมือและศักยภาพพหุปัญญาของนักเรียน : ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2554
2 ความสัมพันธ์ระหว่างแบบลายนิ้วมือและศักยภาพพหุปัญญาของนักเรียน : ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2553
3 การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
4 ฐานข้อมูลดัชนีชี้วัดมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
5 ฐานข้อมูลดัชนีชี้วัดมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก : สำหรับผู้ดูแลระบบ
6 ฐานข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในจังหวัดขอนแก่น
7 ความสัมพันธ์ระหว่างแบบลายนิ้วมือและศักยภาพพหุปัญญาของนักเรียน : ระยะที่ 1 ภายใต้ชุดโครงการ "ระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น"
8 การจัดกลุ่มสถาบันการศึกษาตามข้อมูลการดำเนินงานของสถาบัน
9 การจัดกลุ่มสถาบันการศึกษาตามข้อมูลการดำเนินงานของสถาบัน
10 การจัดกลุ่มสถาบันการศึกษาตามข้อมูลการดำเนินงานของสถาบัน
ปี พ.ศ. 2552
11 ความสัมพันธ์ระหว่างแบบลายนิ้วมือและศักยภาพพหุปัญญาของนักเรียน
12 การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
13 การจัดกลุ่มสถาบันการศึกษาตามข้อมูลการดำเนินงานของสถาบัน
14 ระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
15 ความสัมพันธ์ระหว่างแบบลายนิ้วมือและศักยภาพพหุปัญญาของนักเรียน
16 การจัดกลุ่มสถาบันการศึกษาตามข้อมูลการดำเนินงานของสถาบัน
ปี พ.ศ. 2551
17 การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
18 ฐานข้อมูลดัชนีชี้วัดมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
19 ฐานข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนและมหาวิทยาลัยภายในจังหวัดขอนแก่น
20 ฐานข้อมูลดัชนีชี้วัดมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
21 ฐานข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในจังหวัดขอนแก่น
22 ฐานข้อมูลดัชนีชี้วัดมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
ปี พ.ศ. 2547
23 การแบ่งกลุ่มจังหวัดตามสภาวะเศรษฐกิจ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
24 การจำแนกกลุ่ม และทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา สถาบันราชภัฏศรีสะเกษ
25 การจำแนกกลุ่มการเสพติดอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
26 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักเรียนอาชีวศึกษา ในจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2546
27 การประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกรรมการเรียนการสอนที่เนนผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2542
28 ผลกระทบของการปัดเศษของข้อมูลที่มีต่อระดับนัยสำคัญของสถิติทดสอบปกติบางตัว
ปี พ.ศ. 2540
29 ผลกระทบของการปัดเศษของข้อมูลที่มีต่อระดับนัยสำคัญของสถิติทดสอบปกติบางตัว
30 ผลกระทบของการปัดเศษของข้อมูลที่มีต่อระดับนัยสำคัญของสถิติทดสอบปกติบางตัว
ปี พ.ศ. 2536
31 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2534
ปี พ.ศ. 2535
32 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2534
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
33 การวิเคราะห์หลายตัวแปรด้วยข้อมูลภาษีสรรพากรจังหวัด ในประเทศไทย
34 การวิเคราะห์หลายตัวแปรของประเทศสมาชิก กลุ่มอาเซียน
35 การจัดกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดขอนแก่น
36 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2534
37 ระบบฐานข้อมูลดัชนีชี้วัดมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก : สำหรับผู้ดูแลระบบ
38 ความสัมพันธ์ระหว่างแบบลายนิ้วมือและศักยภาพพหุปัญญาของนักเรียน : ระยะที่ 1 ภายใต้ชุดโครงการ "ระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น"