ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิชุดา โค้วธนพานิช
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปาริชาติ พัฒนะเมฆา 2
2 ชัชวาล สิมะสกุล 2
3 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 2
4 ไท ชาญกล 2
5 วรรณา กาญจนมยูร 1
6 ปิยมาศ นานอก 1
7 จันทิมา พลพินิจ 1
8 ชาติไทย แก้วทอง 1
9 สงครามชัย ลีทองดี 1
10 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
11 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
12 นงนิตย์ มรกต 1
13 เมธิน ผดุงกิจ 1
14 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
15 สุริทอง ศรีสะอาด 1
16 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
17 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
18 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
19 บรรจบ วันโน 1
20 อนุชิตา มุ่งงาม 1
21 วรากร สีโย 1
22 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
23 บังอร กองอิ้ม 1
24 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
25 Paibul Suriyawongpaisal 1
26 สุดารัตน์ ถนนแก้ว 1
27 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
28 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
29 อัมรินท์ ทักขิณเสถียร 1
30 Wichuda Kowthanapanich 1
31 Parichart Patanameka 1
32 Chachawal Simasakul 1
33 Tai Chankol 1
34 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
35 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
36 สมชาย แก้ววังชัย 1
37 ธวัชชัย ชมศิริ 1
38 ทองใบ บุษกร 1
39 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
40 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
41 ชวลิต บุญปก 1
42 ดรุณี บุญชารี 1
43 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
44 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
45 นริศ สินศิริ 1
46 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
47 หน่วยระบาดวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
48 สำนักงานศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
49 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นครนายก 1
50 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 1
51 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
52 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
53 University of Seoul 1
54 อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร 1
55 Department to Transportation Engineering, University of Seoul, Korea 1
56 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
57 Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University 1
58 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 1
59 Faculty of Engineering, Mahasarakham University 1
60 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 1
61 Office of Transport and Traffic Policy and Planning 1
62 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 1
63 Chulachomklao Royal Military Academy (CRMA) 1
64 สุนันท์ สายกระสุน 1
65 ศุภชัย สมัปปิโต 1
66 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
67 ศรัณยู คำเมือง 1
68 รักฤดี สารธิมา 1
69 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
70 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
71 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
72 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
73 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
74 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
75 ถวิล ชนะบุญ 1
76 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
77 วัลยา สุทธิขำ 1
78 สุกัญญา ลีทองดี 1
79 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
80 ปรีชา ประเทพา 1
81 วราวุธ สุธีธร 1
82 เรือน สมณะ 1
83 รพีพร ช่ำชอง 1
84 นเรศ มีโส 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2551 2
3 2550 2
4 2549 2