ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิชุดา โค้วธนพานิช
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปาริชาติ พัฒนะเมฆา 2
2 ชัชวาล สิมะสกุล 2
3 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 2
4 ไท ชาญกล 2
5 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
6 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
7 ศรัณยู คำเมือง 1
8 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
9 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
10 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
11 นริศ สินศิริ 1
12 รักฤดี สารธิมา 1
13 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
14 วราวุธ สุธีธร 1
15 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
16 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
17 วัลยา สุทธิขำ 1
18 ปรีชา ประเทพา 1
19 รพีพร ช่ำชอง 1
20 ถวิล ชนะบุญ 1
21 นเรศ มีโส 1
22 เรือน สมณะ 1
23 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
24 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
25 ชาติไทย แก้วทอง 1
26 วรรณา กาญจนมยูร 1
27 ปิยมาศ นานอก 1
28 จันทิมา พลพินิจ 1
29 เมธิน ผดุงกิจ 1
30 สงครามชัย ลีทองดี 1
31 วรากร สีโย 1
32 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
33 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
34 นงนิตย์ มรกต 1
35 บังอร กองอิ้ม 1
36 สุริทอง ศรีสะอาด 1
37 สุกัญญา ลีทองดี 1
38 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
39 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
40 บรรจบ วันโน 1
41 อนุชิตา มุ่งงาม 1
42 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
43 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
44 ธวัชชัย ชมศิริ 1
45 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
46 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
47 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
48 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
49 สุดารัตน์ ถนนแก้ว 1
50 Paibul Suriyawongpaisal 1
51 Tai Chankol 1
52 Wichuda Kowthanapanich 1
53 อัมรินท์ ทักขิณเสถียร 1
54 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
55 ชวลิต บุญปก 1
56 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
57 ทองใบ บุษกร 1
58 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
59 สมชาย แก้ววังชัย 1
60 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
61 ดรุณี บุญชารี 1
62 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
63 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
64 Chachawal Simasakul 1
65 Parichart Patanameka 1
66 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
67 หน่วยระบาดวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
68 สำนักงานศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
69 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นครนายก 1
70 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 1
71 สุนันท์ สายกระสุน 1
72 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
73 University of Seoul 1
74 อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร 1
75 Department to Transportation Engineering, University of Seoul, Korea 1
76 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
77 Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University 1
78 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 1
79 Faculty of Engineering, Mahasarakham University 1
80 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 1
81 Office of Transport and Traffic Policy and Planning 1
82 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 1
83 Chulachomklao Royal Military Academy (CRMA) 1
84 ศุภชัย สมัปปิโต 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2551 2
3 2550 2
4 2549 2