ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิชุดา โค้วธนพานิช
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปาริชาติ พัฒนะเมฆา 3
2 ชัชวาล สิมะสกุล 3
3 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 3
4 ไท ชาญกล 3
5 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2
6 Faculty of Engineering, Mahasarakham University 2
7 Chulachomklao Royal Military Academy (CRMA) 2
8 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 2
9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
10 Department to Transportation Engineering, University of Seoul, Korea 2
11 Office of Transport and Traffic Policy and Planning 2
12 อัมรินท์ ทักขิณเสถียร 2
13 Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University 2
14 Tai Chankol 2
15 Wichuda Kowthanapanich 2
16 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2
17 Chachawal Simasakul 2
18 Parichart Patanameka 2
19 บรรจบ วันโน 1
20 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
21 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
22 บังอร กองอิ้ม 1
23 จันทิมา พลพินิจ 1
24 นงนิตย์ มรกต 1
25 อนุชิตา มุ่งงาม 1
26 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
27 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
28 นริศ สินศิริ 1
29 ปิยมาศ นานอก 1
30 นเรศ มีโส 1
31 ธวัชชัย ชมศิริ 1
32 สุริทอง ศรีสะอาด 1
33 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
34 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
35 ทองใบ บุษกร 1
36 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
37 สมชาย แก้ววังชัย 1
38 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
39 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
40 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
41 ชวลิต บุญปก 1
42 ดรุณี บุญชารี 1
43 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
44 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
45 เมธิน ผดุงกิจ 1
46 ชาติไทย แก้วทอง 1
47 สงครามชัย ลีทองดี 1
48 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
49 วรากร สีโย 1
50 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
51 วรรณา กาญจนมยูร 1
52 เรือน สมณะ 1
53 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
54 หน่วยระบาดวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
55 สำนักงานศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
56 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นครนายก 1
57 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 1
58 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
59 University of Seoul 1
60 อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร 1
61 Paibul Suriyawongpaisal 1
62 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
63 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
64 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
65 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
66 Paiboon Suriyawongpaisarn 1
67 สุดารัตน์ ถนนแก้ว 1
68 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
69 สุนันท์ สายกระสุน 1
70 รักฤดี สารธิมา 1
71 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
72 ถวิล ชนะบุญ 1
73 ศรัณยู คำเมือง 1
74 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
75 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
76 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
77 วราวุธ สุธีธร 1
78 รพีพร ช่ำชอง 1
79 สุกัญญา ลีทองดี 1
80 ศุภชัย สมัปปิโต 1
81 วัลยา สุทธิขำ 1
82 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
83 ปรีชา ประเทพา 1
84 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
85 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2551 1
3 2550 2
4 2549 2
5 543 2