ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิชา นิยม
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์ 21
2 เกษม จันทร์แก้ว 15
3 สามัคคี บุณยะวัฒน์ 14
4 สุรพันธ์ เพชราภา 5
5 เสาวนีย์ สุนทรพิทักษ์ 4
6 นิพนธ์ ตั้งธรรม 4
7 ศรีพรรณ มุขสมบัติ 4
8 กิติชัย รัตนะ 4
9 ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ 4
10 ปฬาณี ฐิติวัฒนา 4
11 นายเจริญ ปานันท์ 3
12 ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ 3
13 นางสาวประภาชื่น จันทไช้ 2
14 นายสัญชัย เอี่ยมประเสริฐ 2
15 สารัฐ รัตนะ 2
16 ทรงธรรม สุขสว่าง 2
17 นางสาวธนิดา ภักดี 2
18 นางสาวกรรณิการ์ จันทร์สุข 2
19 นายตีรณรรถ ศรีสุนนท์ 2
20 มนตรี ประดิษฐ์ผล 2
21 พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล 2
22 นางประภาชื่น คงสินธ์ 2
23 เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช 2
24 ยลจิต เอกอุรุ 2
25 ผกามาศ เภาจี๋ 2
26 ดำรงค์ ศรีพระราม 2
27 เรณุกา กลับสุข 1
28 วันชัย อรุณประภารัตน์ 1
29 นายเรืองเดช วรศรี 1
30 ดรรชนี เอมพันธุ์ 1
31 ดวงฤทัย มงคลเคหา 1
32 โสภณา สามชูศรี 1
33 นายกองสี วันนะสิน 1
34 นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ 1
35 สนิท อักษรแก้ว 1
36 ชาติ เจียมไชยศรี 1
37 วีระศักดิ์ อุดมโชค 1
38 สัญชัย เอี่ยมประเสริฐ 1
39 กิตติพจน์ เพิ่มพูล 1
40 ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี 1
41 อรวรรณ อินทร์ขาว 1
42 นางสาวโสภณา สามชูศรี 1
43 พัฒนา อนุรักษ์พงศธร 1
44 ฉัตรดนัย จิระเดชะ 1
45 นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ 1
46 นางสาวพรทิพย์ อภัยวงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 2
3 2555 6
4 2554 3
5 2553 2
6 2550 1
7 2547 4
8 2545 1
9 2544 1
10 2543 1
11 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก ในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2 พื้นที่ ใน 2 บริเวณ คือ บริเวณด้านเหนือของท่าเทียบเรือชะอำ บ้านคลองเ
ปี พ.ศ. 2556
2 โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ในรอบ 4 ปี (พ.ศ.2551-2554)
3 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝัุ่งตะวันตก บริเวณโครงการก่อสร้างเขื่อนหินปากคลองบางทุละ และเขื่อนกันคลื่นหมู่ที่ 2 และ 3 ตำบลแหลมผักเบี้ย และพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านเหนือคลองบางทะลุ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำ
ปี พ.ศ. 2555
4 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันไฟป่าในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้และระบบนิเวศป่าพรุ ในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
5 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของน้ำฝนและพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินต่อศักยภาพการให้น้ำท่าของลุ่มน้ำงึมตอนบน สปป ลาว
6 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบการจัดการมูลฝอยแบบผสมผสานด้านเทคโนโลยีของเทศบาลตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย
7 การประยุกต์ใช้แบบจำลอง SWAT เพื่อประเมินศักยภาพการให้น้ำท่าของเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
8 การเปลี่ยนแปลงของน้ำฝนและพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินต่อศักยภาพการให้น้ำท่าของลุ่มน้ำงึมตอนบน สปป.ลาว
9 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันไฟป่าในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้และระบบนิเวศป่าพรุในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2554
10 การประเมินน้ำท่าโดยใช้แบบจำลอง SWAT ในพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
11 การวิจัยทางชีวภาพทรัพยากรป่าไม้ใน 4 พื้นที่สวนป่าสัก บริเวณสวนป่าทองผาภูมิ สวนป่าเกริงกระเวีย สวนป่าไทรโยค1 และสวนป่าไทรโยค 2 ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดกาญจนบุรี
12 โครงการจัดทำศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2553
13 โครงการจัดทำแผนหลักการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นด้านการพัฒนาท่าเทียบเรือท่องเที่ยว
14 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมชองชุมชนในการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2550
15 การประเมินค่าความเสียหายจากการทำลายป่าชายเลน
ปี พ.ศ. 2547
16 โครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการการปรับปรุงสายส่งไฟฟ้า 230 เควี สระบุรี-นครราชสีมา
17 โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมปรับปรุงท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ระนอง จังหวัดระนอง
18 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า 115 เควี ระนอง-หลังสวน จังหวัดชุมพรและระนอง
19 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า Co-Generation
ปี พ.ศ. 2545
20 การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าของบริษัท ไทย คาร์บอน แบล็ค จำกัด (มหาชน) จำกด
ปี พ.ศ. 2544
21 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปี พ.ศ. 2543
22 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ