ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิชา จิวาลัย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2530
1 ระบบข้อมูลที่ดินสำหรับพื้นที่ชุมชนขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2529
2 การวัดสอบกล้องถ่ายรูปฮัสเซลบลัด 500 อีแอล/เอ็ม ในสนาม
3 ระบบข้อมูลที่ดินสำหรับพื้นที่มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2528
4 การหาคำตอบของเมตริกซ์สมการปกติที่อยู่ในรูปของแบนด์และแบนด์บอร์เดอร์ โดยวิธีรีเคอร์ซีฟพาทิชัน
5 การหาปริมาตรงานขุดถ่านลิกไนต์ของเหมืองเปิดแม่เมาะ โดยการสำรวจด้วยภาพถ่ายภาคพื้นดิน
6 การปรับแก้โครงข่ายสามเหลี่ยมอิสระโดยใช้เทคนิคของซูโดอินเวอร์ส
7 การปรับแก้โครงข่ายสามเหลี่ยมอิสระโดยใช้เทคนิคของซูโดอินเวอร์ส
ปี พ.ศ. 2527
8 การสำรวจและออกแบบแนวสายส่งศักย์สูงโดยเทคนิคการสำรวจด้วยภาพถ่าย
ปี พ.ศ. 2525
9 การปรับแก้โครงข่ายระดับของประเทศไทยพร้อมกันทั้งโครงด้วยวิธีการ ของลีสท์สแควร์