ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิชาติ บูรณะประเสริฐสุข
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 โครงการใหญ่ ภาษาศาสตร์ภาษากะเหรี่ยง" โครงการวิจัยย่อย จัดทำหนังสือ "เรื่องเล่าจากชายแดนไทย-พม่า ประกายไฟแห่งปัญญาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน""
ปี พ.ศ. 2553
2 โครงการวิจัยการศึกษาปัญหาในการสื่อสารด้วยการเขียนเปรียบเทียบระหว่างนิสิตสายวิทยาศาสตร์และนิสิตสายมนุษยศาสตร์
ปี พ.ศ. 2552
3 วิจัยความหลากหลายทางภาษาในจังหวัดน่าน : ความรู้พื้นฐานเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชมมายุ 50 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2548
ปี พ.ศ. 2550
4 ระบบความหมายของคำในภาษาไทยของผู้พิการด้านการมองเห็นและผู้พิการด้านการได้ยิน
5 ระบบความหมายของคำในภาษาไทย ของผู้พิการด้านการมองเห็นและผู้พิการด้านการได้ยิน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
6 วิจัยความหลากหลายทางภาษาในจังหวัดน่าน : ความรู้พื้นฐานเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชมมายุ 50 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2548