ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิชาญ เอียดทอง
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การเพิ่มประสิทธิภาพการกระตุ้นการสร้างเนื้อไม้หอมในต้นกฤษณา
ปี พ.ศ. 2556
2 ความสัมพันธ์เชิงนิเวศระหว่างเชื้อรากับพืชเบียน
3 ความหลากชนิดของเห็ดเอคโตไมคอร์ไรซาที่มีความสัมพันธ์กับไม้ยางนาในป่าธรรมชาติและสวนป่าในประเทศไทย
4 จัดทำป้ายชื่อต้นไม้ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนเพื่อเป็นเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์
5 โครงการวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยTottori ภายใต้ชื่อเรื่อง การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของทรัพยากรเชื้อรา/ เห็ด ในสภาพความกลมกลืนกับธรรมชาติ แผนงานวิจัยย่อย ชื่อ ความหลากชนิดและนิเวศวิทยาบางประการของกลุ่มพืชกินซาก
ปี พ.ศ. 2555
6 การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของต้นรักแกนมอในประเทศไทยด้วยเทคนิครอยพิมพ์ดีเอนเอ
7 การศึกษาสารเคมีธรรมชาติของพืชสมุนไพรเพื่อนำไปรักษาโรคมะเร็งและมาลาเรีย
8 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรรา/เห็ดขั้นสูงเพื่อความคงอยู่ของสังคมและกลมกลืนกับธรรมชาติ
9 ความหลากชนิดและวัฒนธรรมของการใช้พืชให้สีครามธรรมชาติในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
10 Diversity of Ectomycorrhizal Mushrooms of Dipterocarpaceae Trees
ปี พ.ศ. 2553
11 ชุดโครงการ อิทธิพลของการปลูกหญ้าแฝกต่อความหลากหลายชีวภาพป่าไม้ในพื้นที่ป่าทดแทน
12 ชุดโครงการ อิทธิพลของการปลูกหญ้าแฝกต่อความหลากหลายชีวภาพป่าไม้ในพื้นที่ป่าทดแทน โครงการย่อยที่ 1 อิทธิพลของการปลูกหญ้าแฝกต่อความหลากชนิดของพืชบริเวณพื้นที่ป่าทดแทน
13 ชุดโครงการ อิทธิพลของการปลูกหญ้าแฝกต่อความหลากหลายชีวภาพป่าไม้ในพื้นที่ป่าทดแทน โครงการย่อยที่ 3 ผลกระทบของการปลูกหญ้าแฝกต่อความหลากชนิดของชุมสัตว์ในดินบริเวณพื้นที่ป่าทดแทน
14 ชุดโครงการ อิทธิพลของการปลูกหญ้าแฝกต่อความหลากหลายชีวภาพป่าไม้ในพื้นที่ป่าทดแทน โครงการย่อยที่ 4 อิทธิพลของการปลูกหญ้าแฝกต่อความหลากชนิดสัตว์ป่าบริเวณพื้นที่ป่าทดแทน
15 ชุดโครงการ อิทธิพลของการปลูกหญ้าแฝกต่อความหลากหลายชีวภาพป่าไม้ในพื้นที่ป่าทดแทน โครงการย่อยที่2 อิทธิพลของการปลูกหญ้าแฝกต่อความเปลี่ยนแปลงสังคมพืชบริเวณพื้นที่ป่าทดแทน
ปี พ.ศ. 2552
16 การศึกษาสารเคมีธรรมชาติของพืชสมุนไพรเพื่อนำไปรักษาโรคมะเร็งและมาลาเรีย
ปี พ.ศ. 2551
17 พิพิธภัณฑ์พืช ตึกวินิจวนันดร
18 โครงการศึกษาอนุกรมวิธานและนิเวศบางประการของพรรณไม้สกุลการะเวก(Artabotrys)ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2536
19 การศึกษาทางอนุกรมวิธานของพันธุ์ไม้วงศ์ก่อ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง