ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิชาญ เลิศวิภาตระกูล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 10
2 ประทิน บูรณบรรพต 2
3 สุพัฒน์ สุกมลสันต์ 2
4 ทศพล ฤทธิเดชรัตน์ 1
5 ปราโมทย์ โศจิศุภร 1
6 เจษฎา จิราภรณ์ 1
7 ไตรสุดา ไวตรวจโรค 1
8 กฤตติกา ตัญญะแสนสุข 1
9 ลาวัลย์ ศรัทธาพุทธ 1
10 กิตติ อินทรานนท์ 1
11 มยุรี ลงสุวรรณ์ 1
12 วิชาญ เลิศวิภาตระกูล 1
13 อรัญ นำผล 1
14 วาสนา คูวณิชย์วงศ์ 1
15 สุเมธ วัชระชัยสุรพล 1
16 อิศระ เดชะไกศยะ 1
17 ศศิธร มโนดำรงธรรม 1
18 สุวิมล วัชราภัย 1
19 อภิญญา อมตวรกุล 1
20 วีณา ชั้นไพบูลย์ 1
21 นรากร ปั้นเก่า 1
22 พัฒนี นันทิยกุล 1
23 จำลอง พูลสวัสดิ์ 1
24 วิภาส สุนทรชูเกียรติ 1
25 กฤษดา กรุดทอง 1
26 คมสัน เอี่ยมจำรัส 1
27 โกวิทย์ ไกรที่พึ่ง 1
28 ภาวนา เจนถนอมม้า 1
29 นลินี ตรีสุวรรณ 1
30 ธนายุ โคสุวรรณ 1
31 พูนศักดิ์ สามิตติธาดา 1
32 สุชาดา ฤกษ์วิบูลย์ศรี 1
33 ชาติไกรสีห์ เชยอักษร 1
34 นรินทร์ ปรีชา 1
35 อัมพร แสงมณี 1
36 ฉัตรชัย สุจริตกุล 1
37 อัจฉรา จันทร์ฉาย 1
38 อรรณพ คุณาวงษ์กฤต 1
39 อนุวัฒน์ จีนะวัฒน์ 1
40 สมชาย ทยานยง 1
41 กานดา เต็มฤทธิวงศ์ 1
42 จักรพงศ์ นวลชื่น 1
43 อภิชาติ พะวงผล 1
44 สรรรัชต์ ศิริลักษณ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2547 2
2 2546 1
3 2545 1
4 2544 3
5 2543 4
6 2541 1
7 2539 5
8 2537 1
9 2536 1
10 2534 1
11 2531 3
12 2529 1
13 2528 1
14 2527 1
15 2525 1
16 2523 1
17 2522 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2547
1 การสร้างและพัฒนาโปรแกรมระบบการทดสอบ
2 การสร้างและพัฒนาโปรแกรมระบบการทดสอบ
ปี พ.ศ. 2546
3 การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน และกำหนดความต้องการในงานการส่งกำลังของกรมพลาธิการทหารเรือ
ปี พ.ศ. 2545
4 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารตลาดซื้อคืนตราสารหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2544
5 การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการขายของธุรกิจโรงโม่หิน
6 การพัฒนาระบบประเมินภัยคุกคามจากข้อมูลติดตามอากาศยานเพื่อการแจ้งเตือนภัยทางอากาศของกองทัพบก
7 การออกแบบวิธีการเฝ้าติดตามและวิธีการแก้ไขปัญหาการทำงานของแลน
ปี พ.ศ. 2543
8 การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศตราสารหนี้ สำหรับการบริการลูกค้าโดยผ่านเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต
9 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนเส้นทางขนส่งทางรถยนต์ทางทหาร
10 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหนี้ ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ (บบส.)
11 การพัฒนาเครื่องมือสำหรับสร้างแบบทดสอบ โดยสร้างข้อสอบจากเทคนิคฟอร์มข้อสอบ
ปี พ.ศ. 2541
12 การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการด้านการจัดส่งโทรศัพท์ไร้สายส่วนบุคลในเครือข่ายมาตรฐานภายใน
ปี พ.ศ. 2539
13 การพัฒนาระบบการจ่ายยาแบบยูนิตโดส
14 การควบคุมติดตามการทำงานและสมรรถนะของระบบคอมพิวเตอร์ โดยผ่านเครือข่าย
15 การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อการจำแนกพันธุ์อ้อย
16 การพัฒนาระบบสารสนเทศในงานควบคุมเครื่องสำอาง
17 การพัฒนาซอฟต์แวร์การประชุมทางเสียงในข่ายงานบริเวณเฉพาะที่
ปี พ.ศ. 2537
18 การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานกองทุนเงินทดแทน
ปี พ.ศ. 2536
19 ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานในสำนักกฎหมายของรัฐวิสาหกิจ
ปี พ.ศ. 2534
20 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการบริหารเงินทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2531
21 โปรแกรมสำเร็จรูปสนับสนุนการตัดสินใจด้านการวางแผนการผลิต ในอุตสาหกรรมกระดาษ
22 การพัฒนาระบบข้อสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ในฟาร์มปศุสัตว์
23 การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลของโปรแกรม มินิ-ไมโคร ซีดีเอส/ไอซิส
ปี พ.ศ. 2529
24 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการพิมพ์โดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2528
25 การศึกษาโครงสร้างของตัวแปลภาษาวอตฟิฟ
ปี พ.ศ. 2527
26 แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ของการไหลเวียนของน้ำเนื่องจากลมในอ่าวไทยตอนบน
ปี พ.ศ. 2525
27 ระบบการลงทะเบียนของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยภาษาโคบอล
ปี พ.ศ. 2523
28 การศึกษาการนำคอมพิวเตอร์มาใช้กับระบบรายได้ ของการขนส่งพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ
ปี พ.ศ. 2522
29 การพัฒนาระบบจัดการสารสนเทศสำหรับครัวการบิน