ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิชัย โฆสิตรัตน
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นิพนธ์ ทวีชัย 13
2 อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์ 11
3 สุจินต์ ภัทรภูวดล 8
4 ชลิดา เล็กสมบูรณ์ 8
5 เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ 4
6 ธีระ สูตะบุตร 4
7 รัชนี ฮงประยูร 3
8 พิสสวรรณ เจียมสมบัติ 3
9 สมนึก เชื้อวงศ์สกุล 3
10 ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล 3
11 Wichai Kositratana 3
12 พงศ์เทพ อัครธนกุล 2
13 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 2
14 ศรีเมฆ ชาวโพงพาง 2
15 จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์ 2
16 อรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์ 2
17 พัชรา โพธิ์งาม 2
18 จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์ 2
19 ดร.จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์ 2
20 วิชัย ก่อประดิษฐ์สกุล 2
21 โกศล เจริญสม 2
22 จิระเดช แจ่มสว่าง 2
23 โอฬาร ตัณฑวิรุฬห์ 2
24 วิทยา สุริยาภณานนท์ 2
25 ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล 1
26 Nuttima Kositcharoenkul 1
27 อัญจนา บุญชด 1
28 Anjana Bhunchoth 1
29 Watchaleewan Jamboonsri 1
30 Wichi Kositratana 1
31 Orawan Chatchawankanphanich 1
32 วัชรีวรรณ แจ่มบุญศรี 1
33 นางสาว ธัญญาพร เหล่าคงถาวร 1
34 ชาลินี คงสวัสดิ์ 1
35 สมลักษณ์ พุ่มระชัฎ 1
36 ดำเนิน อุ่นศิริ 1
37 รงรอง หอมหวล 1
38 อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา 1
39 สุภาพร กลิ่นคง 1
40 ผศ.ดร.รัฐ พิชญางกูร 1
41 กมลทิพย์ ขัตติยะวงศ์ 1
42 จินตนา อันอาตม์งาม 1
43 ศรีหรรษา มลิจารย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2554 3
3 2553 4
4 2552 1
5 2551 6
6 2546 1
7 2542 1
8 2537 1
9 543 21
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การจัดการใบจุดเหลี่ยมที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียในกระบวนการผลิตกล้ายูคาลิปตัส
2 การพัฒนาเทคนิคแลมป์ในการตรวจโรคในพืชตระกลูแตง
3 ผลของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำของข้าวในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
4 Detection of Xanthomonas citri subsp. citri from field samples using single-tube nested PCR
5 การศึกษาถึงกลไกของเชื้อแบคทีเรียในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของยูคาลิปตัส
6 โครงการศึกษาการบูรณาการงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ(สาขาเกษตรและอาหาร) ระยะที่ 2 : การศึกษาความสามารถทางวิชาการของหน่วยวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์
ปี พ.ศ. 2553
7 การตรวจสอบความปลอดภัยทางชีวภาพของมะละกอดัดแปลงพันธุกรรมระดับโรงเรือน
8 การทดลองความเป็นไปได้ในการใช้ไคโตซานเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย
9 การศึกษาเชื้อแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของอ้อย
10 การศึกษาโปรตีนใหม่และโปรตีโอมิกส์ของมะละกอดัดแปลงพนัธุกรรมต้านทานโรคไวรัสใบด่างวงแหวน
ปี พ.ศ. 2552
11 การตรวจสอบความปลอดภัยทางชีวภาพของมะละกอดัดแปลงพันธุกรรมระดับโรงเรือน
ปี พ.ศ. 2551
12 การใช้เทคนิคโปรติโอมิกส์เพื่อพัฒนาการทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพของมะละกอดัดแปลงพันธุกรรมต้านทานโรคไวรัสใบด่างจุดวงแหวน
13 การผลิตแอนติซีรัมเพื่อรองรับงานบริการของคลินิกสุขภาพพืช
14 การใช้เทคนิคโปรติโอมิคเพื่อพัฒนาการทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพของมะละกอดัดแปลงพันธุกรรมต้านทานโรคใบด่างจุดวงแหวน
15 การให้บริการผลิตแอนติซีรัมเพื่องานวิจัย
16 โครงการเทคโนโลยีชีวภาพ : ระดับมหภาคและจุลภาค
17 โครงการแนวทางปฏิบัติงานด้านการตรวจพืช ตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชและการกำจัดศัตรูพืช
ปี พ.ศ. 2546
18 การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการตลาดผัก สู่ระบบเกษตรอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2542
19 การคัดเลือกสายพันธุ์ที่ไม่รุนแรงของเชื้อไวรัสสาเหตุโรคใบด่างวงแหวนของมะละกอเพื่อใช้ในการควบคุมโรคโดยวิธีสร้างภูมิคุ้มกัน
ปี พ.ศ. 2537
20 การพัฒนาวิธีการถ่ายยีนสำหรับข้าวโดยใช้เครื่องยิงอนุภาค