ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิชัย โฆสิตรัตน
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นิพนธ์ ทวีชัย 13
2 อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์ 11
3 ชลิดา เล็กสมบูรณ์ 8
4 สุจินต์ ภัทรภูวดล 8
5 เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ 4
6 ธีระ สูตะบุตร 4
7 ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล 3
8 รัชนี ฮงประยูร 3
9 พิสสวรรณ เจียมสมบัติ 3
10 Wichai Kositratana 3
11 สมนึก เชื้อวงศ์สกุล 3
12 วิชัย ก่อประดิษฐ์สกุล 2
13 โอฬาร ตัณฑวิรุฬห์ 2
14 พัชรา โพธิ์งาม 2
15 พงศ์เทพ อัครธนกุล 2
16 ศรีเมฆ ชาวโพงพาง 2
17 วิทยา สุริยาภณานนท์ 2
18 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 2
19 จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์ 2
20 โกศล เจริญสม 2
21 อรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์ 2
22 จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์ 2
23 จิระเดช แจ่มสว่าง 2
24 ดร.จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์ 2
25 ดำเนิน อุ่นศิริ 1
26 Wichi Kositratana 1
27 สมลักษณ์ พุ่มระชัฎ 1
28 รงรอง หอมหวล 1
29 จินตนา อันอาตม์งาม 1
30 ชาลินี คงสวัสดิ์ 1
31 Watchaleewan Jamboonsri 1
32 สุภาพร กลิ่นคง 1
33 อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา 1
34 ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล 1
35 ศรีหรรษา มลิจารย์ 1
36 ผศ.ดร.รัฐ พิชญางกูร 1
37 กมลทิพย์ ขัตติยะวงศ์ 1
38 Orawan Chatchawankanphanich 1
39 Nuttima Kositcharoenkul 1
40 นางสาว ธัญญาพร เหล่าคงถาวร 1
41 อัญจนา บุญชด 1
42 Anjana Bhunchoth 1
43 วัชรีวรรณ แจ่มบุญศรี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2554 3
3 2553 4
4 2552 1
5 2551 6
6 2546 1
7 2542 1
8 2537 1
9 543 21
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การจัดการใบจุดเหลี่ยมที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียในกระบวนการผลิตกล้ายูคาลิปตัส
2 การพัฒนาเทคนิคแลมป์ในการตรวจโรคในพืชตระกลูแตง
3 ผลของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำของข้าวในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
4 Detection of Xanthomonas citri subsp. citri from field samples using single-tube nested PCR
5 การศึกษาถึงกลไกของเชื้อแบคทีเรียในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของยูคาลิปตัส
6 โครงการศึกษาการบูรณาการงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ(สาขาเกษตรและอาหาร) ระยะที่ 2 : การศึกษาความสามารถทางวิชาการของหน่วยวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์
ปี พ.ศ. 2553
7 การตรวจสอบความปลอดภัยทางชีวภาพของมะละกอดัดแปลงพันธุกรรมระดับโรงเรือน
8 การทดลองความเป็นไปได้ในการใช้ไคโตซานเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย
9 การศึกษาเชื้อแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของอ้อย
10 การศึกษาโปรตีนใหม่และโปรตีโอมิกส์ของมะละกอดัดแปลงพนัธุกรรมต้านทานโรคไวรัสใบด่างวงแหวน
ปี พ.ศ. 2552
11 การตรวจสอบความปลอดภัยทางชีวภาพของมะละกอดัดแปลงพันธุกรรมระดับโรงเรือน
ปี พ.ศ. 2551
12 การใช้เทคนิคโปรติโอมิกส์เพื่อพัฒนาการทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพของมะละกอดัดแปลงพันธุกรรมต้านทานโรคไวรัสใบด่างจุดวงแหวน
13 การผลิตแอนติซีรัมเพื่อรองรับงานบริการของคลินิกสุขภาพพืช
14 การใช้เทคนิคโปรติโอมิคเพื่อพัฒนาการทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพของมะละกอดัดแปลงพันธุกรรมต้านทานโรคใบด่างจุดวงแหวน
15 การให้บริการผลิตแอนติซีรัมเพื่องานวิจัย
16 โครงการเทคโนโลยีชีวภาพ : ระดับมหภาคและจุลภาค
17 โครงการแนวทางปฏิบัติงานด้านการตรวจพืช ตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชและการกำจัดศัตรูพืช
ปี พ.ศ. 2546
18 การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการตลาดผัก สู่ระบบเกษตรอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2542
19 การคัดเลือกสายพันธุ์ที่ไม่รุนแรงของเชื้อไวรัสสาเหตุโรคใบด่างวงแหวนของมะละกอเพื่อใช้ในการควบคุมโรคโดยวิธีสร้างภูมิคุ้มกัน
ปี พ.ศ. 2537
20 การพัฒนาวิธีการถ่ายยีนสำหรับข้าวโดยใช้เครื่องยิงอนุภาค