ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิชัย เอกพลากร, บรรณาธิการ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- วิชัย เอกพลากร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Wichai Aekplakorn 5
2 ชำแก้ว หวานวารี 4
3 สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 4
4 วราภรณ์ เสถียรนพเก้า 4
5 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 3
6 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม 3
7 ซำแก้ว หวานวารี 3
8 หทัยชนก พรรคเจริญ 3
9 ไม่มีข้อมูล 3
10 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 2
11 ณัฐภัคว์ สะภุโณดม 2
12 ไพบูลย์ พิทยาเธียรอนันต์ 2
13 Sumkaew Wanvaree 2
14 เนติ สุขสมบูรณ์ 2
15 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 2
16 วัชรี แก้วนอกเขา 2
17 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 2
18 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
19 นฤมล ศิลารักษ์ 2
20 ศักดา พรึงลำภู 2
21 เดชรัต สุขกำเนิด 2
22 Decharut Sukkumnoed 1
23 สำนักงานศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน, คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 1
24 Facuty of Medicine at Ramathibodi Hospital. Community Medicine Center 1
25 โครงการศึกษาทางเลือกเชิงนโยบายต่อภาระโรค, กระทรวงสาธารณสุข 1
26 Department of Community Medicine, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University 1
27 Setting Priorities Using Information on Cost-effetiveness Project 1
28 พักตร์วิมล ประเสริฐ 1
29 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
30 แสงโฉม เกิดคล้าย 1
31 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
32 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน 1
33 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 1
34 ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์ภิลาส 1
35 สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ 1
36 บุศรา เกิดพึ่งประชา 1
37 Samkaew Wanvaree 1
38 พรพันธุ์ บุญยรัตพันธุ์ 1
39 Pattama Vapattanawong 1
40 ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ 1
41 อุทัยทิพย์ รักจรรยาบรรณ 1
42 อมรรัตน์ โพธิพรรค 1
43 Institute for Population and Social Research, Mahidol University 1
44 ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ 1
45 กุลยา นาคสวัสดิ์ 1
46 Uthaithip Rakchanyaban 1
47 วราภรณ์ เอี้ยวสกุล 1
48 ภาควิชาประชากรศึกษา, คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
49 Wichai Aekphakorn 1
50 ประนมพร โรจน์บวรวิทยา 1
51 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 1
52 Pramote Prasartku 1
53 Waraporn Aiawsakul 1
54 Department of Education, Faculty of Social Sciences and Humannities, Mahidol University 1
55 Chalermchai Chaikittiporn 1
56 ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล 1
57 Siriwat Tiptaradol 1
58 โครงการศึกษาทางเลือกนโยบายต่อภาระโรค, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 1
59 Thanarak Suwanprapisa 1
60 Virasak Chongsuvivatwong 1
61 เฉลิมชัย ชัยกิตติพร 1
62 วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒนวงศ์ 1
63 Setting Priorities Using Information on Cost-Effectiveness (SPICE) 1
64 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 1
65 Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 1
66 สำนักอธิการดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 1
67 มนทรัตน์ ถาวรเจริญทรัพย์ 1
68 คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
69 ศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
70 Faculty of Medicine, Khon Kaen University 1
71 Bodi Thanamun 1
72 Amorn Premgamone 1
73 อัญชลี สงวนตระกูล 1
74 อมร เปรมกมล 1
75 นิพา ศรีช้าง 1
76 รัชนี สรรเสริญ 1
77 ทศพร วิมลเก็จ 1
78 วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี 1
79 อังสุมาลี ผลภาค 1
80 ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ 1
81 บดี ธนะมั่น 1
82 วีระยุทธ ชัยพรสุไพศาล 1
83 Weerayuth Chaipornsupaisan 1
84 Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University 1
85 คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
86 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 1
87 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
88 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
89 รักมณี บุตรชน 1
90 ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์ภิลาศ 1
91 กนิษฐา ไทยกล้า 1
92 สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล 1
93 แสงโสม เกิดคล้าย 1
94 Community Medicine Center, Faculty of Medicine Mahidol University 1
95 Department of Nutrition, Faculty of Public Health, Mahidol University 1
96 รัชดา เกษมทรัพย์ 1
97 สนธยา ถนอมสวย 1
98 วราภรณ์ เสถียรนพเกล้า 1
99 พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ 1
100 ปิยะมิตร ศรีธรา 1
101 รัชตะ รัชตะนาวิน 1
102 Sukit Yamwong 1
103 Piyamitr Sritara 1
104 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
105 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 1
106 ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน, คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 1
107 Faculty of Medicine, Prince of Songkla University 1
108 คณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
109 Faculty of Nursing, Chiang Mai University 1
110 Mandhana Pradipasen 1
111 คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
112 Office of the President, Mahidol University 1
113 จอมขวัญ โยธาสมุทธ 1
114 Warapone Satheannoppakao 1
115 Office of the Food and Drug Administration 1
116 ภาควิชาโภชนวิทยา, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
117 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
118 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1
119 Rewadee Chongsuwat 1
120 เรวดี จงสุวัฒน์ 1
121 มันทนา ประทีปะเสน 1
122 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
123 Vichai Aekplakorn 1
124 สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ 1
125 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ 1
126 มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์ 1
127 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 1
128 นิชรา เรืองดารกานนท์ 1
129 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 1
130 จอมขวัญ โยธาสมุทร 1
131 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1
132 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
133 ภาสุรี แสงศุภวนิช 1
134 ปราโมทย์ ประสาทกุล 1
135 Yawarat Porapakkham 1
136 ปราณี ชาญณรงค์ 1
137 ไ่ม่มีข้อมูล 1
138 มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
139 Department of Medicine, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Bangkok 10400 1
140 รสสุคนธ์ กังวาลเลิศ 1
141 สายัณห์ ชีพอุดมวิทย์ 1
142 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
143 Sayan Cheepudomvit 1
144 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
145 Pongamorn Bunnag 1
146 พงษ์อมร บุนนาค 1
147 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
148 ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 1
149 สุกิจ แย้มวงศ์ 1
150 บุญใจ ลิ่มศิลา 1
151 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
152 Community Medicine Center 1
153 ณัฐภัคว์ สกุโณดม 1
154 Rajata Rajatanavin 1
155 ศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
156 Health Systems Research Institute 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 4
3 2553 2
4 2552 1
5 2551 4
6 2550 4
7 2549 1
8 2548 1
9 2545 2
10 2542 1
11 2541 2
12 2540 1
13 2539 2
14 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การตอบสนองผู้รับบริการภายใต้ระบบประกันสุขภาพและสถานบริการที่แตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2554
2 การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2 : สุขภาพเด็ก
3 การสำรวจการบริโภคอาหารของประชาชนไทย
4 ผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจากภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในประเทศไทย
5 การศึกษาผลกระทบในเชิงเศรษฐศาสตร์และคุณภาพชีวิตจากโรคอ้วนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
6 การสำรวจด้านโภชนาการ การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พศ 2551-2552
7 การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2
ปี พ.ศ. 2552
8 การศึกษาประสิทธิผล และต้นทุนของการตรวจคัดกรองภาวะก่อนเบาหวานโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยและภาวะไขมันในเลือดสูงในประชากรไทย
ปี พ.ศ. 2551
9 การสำรวจสถานการณ์เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพสำหรับประชาชน
10 ความแตกต่างของการตายในผู้สูงอายุไทยตามลักษณะประชากร เศรษฐกิจสังคม และสถานะสุขภาพ
11 การศึกษาปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
12 การสำรวจประชามติว่าด้วยการส่งเสริมสุขภาพโดยใช้ภาษีบุหรี่
ปี พ.ศ. 2550
13 สำรวจรอยโรค ผลการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย ฉบับกระเป๋า
14 Diabetes Mellitus and Its Risk Factors in the Thai Population : The Third National Health Examination Survey 2004
15 Thai Diabetes Risk Score
16 Vegetables and Fruit Consumption Patterns among Thai Population across Four Regions and the Metropolitan Thailand National Health Examination Survey III
ปี พ.ศ. 2549
17 การประเมินความเสี่ยงต่อเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2548
18 พัฒนาดัชนี Diabetes risk score
ปี พ.ศ. 2545
19 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ : แนวคิด แนวทางและแนวปฏิบัติ
20 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ : แนวคิด แนวทาง และแนวปฏิบัติ
ปี พ.ศ. 2542
21 โครงการประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การวินิจฉัยโรคจากการทำงาน
ปี พ.ศ. 2541
22 การสำรวจความคิดเห็นแพทย์เกี่ยวกับปัญหาที่พบบ่อยใน เวชปฏิบัติและ หนทางในการเพิ่มพูนความรู้
23 ความคิดเห็นของแพทย์โรงพยาบาลศูนย์และอาจารย์ โรงเรียนแพทย์ต่อรูปแบบการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
ปี พ.ศ. 2540
24 อัตราการใช้เข็มขัดนิรภัยในผู้ขับขี่รถยนต์ใน 4 จังหวัด, ประเทศไทย พ.ศ.2539
ปี พ.ศ. 2539
25 การศึกษาปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้าง ในเขตเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ.2537-2538
26 ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ในการให้แพทย์ เกษียณอายุราชการมา ปฏิบัติงานรักษาผู้ป่วย ในโรงพยาบาลของรัฐ