ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิชัย เอกพลากร, บรรณาธิการ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- วิชัย เอกพลากร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Wichai Aekplakorn 5
2 วราภรณ์ เสถียรนพเก้า 4
3 ชำแก้ว หวานวารี 4
4 สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 4
5 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 3
6 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม 3
7 ซำแก้ว หวานวารี 3
8 หทัยชนก พรรคเจริญ 3
9 ไม่มีข้อมูล 3
10 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 2
11 เนติ สุขสมบูรณ์ 2
12 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 2
13 ณัฐภัคว์ สะภุโณดม 2
14 เดชรัต สุขกำเนิด 2
15 ไพบูลย์ พิทยาเธียรอนันต์ 2
16 ศักดา พรึงลำภู 2
17 นฤมล ศิลารักษ์ 2
18 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 2
19 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
20 Sumkaew Wanvaree 2
21 วัชรี แก้วนอกเขา 2
22 อมร เปรมกมล 1
23 อัญชลี สงวนตระกูล 1
24 อังสุมาลี ผลภาค 1
25 วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี 1
26 นิพา ศรีช้าง 1
27 ทศพร วิมลเก็จ 1
28 รัชนี สรรเสริญ 1
29 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
30 วีระยุทธ ชัยพรสุไพศาล 1
31 Weerayuth Chaipornsupaisan 1
32 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
33 Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University 1
34 คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
35 บดี ธนะมั่น 1
36 Chalermchai Chaikittiporn 1
37 ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ 1
38 Decharut Sukkumnoed 1
39 สำนักงานศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน, คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 1
40 Amorn Premgamone 1
41 Department of Community Medicine, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University 1
42 พักตร์วิมล ประเสริฐ 1
43 Setting Priorities Using Information on Cost-effetiveness Project 1
44 โครงการศึกษาทางเลือกเชิงนโยบายต่อภาระโรค, กระทรวงสาธารณสุข 1
45 Facuty of Medicine at Ramathibodi Hospital. Community Medicine Center 1
46 Samkaew Wanvaree 1
47 สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ 1
48 แสงโฉม เกิดคล้าย 1
49 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
50 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 1
51 ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์ภิลาส 1
52 บุศรา เกิดพึ่งประชา 1
53 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
54 ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ 1
55 ศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
56 Faculty of Nursing, Chiang Mai University 1
57 Warapone Satheannoppakao 1
58 Office of the Food and Drug Administration 1
59 คณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
60 Faculty of Medicine, Prince of Songkla University 1
61 คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
62 Mandhana Pradipasen 1
63 เรวดี จงสุวัฒน์ 1
64 มันทนา ประทีปะเสน 1
65 ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน, คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 1
66 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 1
67 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
68 ภาควิชาโภชนวิทยา, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
69 Rewadee Chongsuwat 1
70 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1
71 จอมขวัญ โยธาสมุทธ 1
72 Office of the President, Mahidol University 1
73 ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล 1
74 Siriwat Tiptaradol 1
75 โครงการศึกษาทางเลือกนโยบายต่อภาระโรค, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 1
76 Thanarak Suwanprapisa 1
77 Virasak Chongsuvivatwong 1
78 เฉลิมชัย ชัยกิตติพร 1
79 วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒนวงศ์ 1
80 Setting Priorities Using Information on Cost-Effectiveness (SPICE) 1
81 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 1
82 Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 1
83 สำนักอธิการดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 1
84 มนทรัตน์ ถาวรเจริญทรัพย์ 1
85 คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
86 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน 1
87 Faculty of Medicine, Khon Kaen University 1
88 Bodi Thanamun 1
89 Pattama Vapattanawong 1
90 สายัณห์ ชีพอุดมวิทย์ 1
91 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
92 Sayan Cheepudomvit 1
93 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
94 Pongamorn Bunnag 1
95 พงษ์อมร บุนนาค 1
96 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
97 ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 1
98 สุกิจ แย้มวงศ์ 1
99 บุญใจ ลิ่มศิลา 1
100 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
101 Community Medicine Center 1
102 ณัฐภัคว์ สกุโณดม 1
103 Rajata Rajatanavin 1
104 ศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
105 Vichai Aekplakorn 1
106 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
107 ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์ภิลาศ 1
108 กนิษฐา ไทยกล้า 1
109 สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล 1
110 แสงโสม เกิดคล้าย 1
111 Community Medicine Center, Faculty of Medicine Mahidol University 1
112 Department of Nutrition, Faculty of Public Health, Mahidol University 1
113 รัชดา เกษมทรัพย์ 1
114 สนธยา ถนอมสวย 1
115 วราภรณ์ เสถียรนพเกล้า 1
116 พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ 1
117 ปิยะมิตร ศรีธรา 1
118 รัชตะ รัชตะนาวิน 1
119 Sukit Yamwong 1
120 Piyamitr Sritara 1
121 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
122 รสสุคนธ์ กังวาลเลิศ 1
123 Department of Medicine, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Bangkok 10400 1
124 อมรรัตน์ โพธิพรรค 1
125 พรพันธุ์ บุญยรัตพันธุ์ 1
126 อุทัยทิพย์ รักจรรยาบรรณ 1
127 Institute for Population and Social Research, Mahidol University 1
128 กุลยา นาคสวัสดิ์ 1
129 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 1
130 ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ 1
131 Uthaithip Rakchanyaban 1
132 วราภรณ์ เอี้ยวสกุล 1
133 ภาควิชาประชากรศึกษา, คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
134 Wichai Aekphakorn 1
135 ประนมพร โรจน์บวรวิทยา 1
136 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 1
137 Pramote Prasartku 1
138 Waraporn Aiawsakul 1
139 Health Systems Research Institute 1
140 ปราโมทย์ ประสาทกุล 1
141 สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ 1
142 รักมณี บุตรชน 1
143 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ 1
144 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 1
145 นิชรา เรืองดารกานนท์ 1
146 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 1
147 จอมขวัญ โยธาสมุทร 1
148 มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์ 1
149 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1
150 Yawarat Porapakkham 1
151 ภาสุรี แสงศุภวนิช 1
152 ปราณี ชาญณรงค์ 1
153 มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
154 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
155 ไ่ม่มีข้อมูล 1
156 Department of Education, Faculty of Social Sciences and Humannities, Mahidol University 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 4
3 2553 2
4 2552 1
5 2551 4
6 2550 4
7 2549 1
8 2548 1
9 2545 3
10 2542 2
11 2541 2
12 2540 2
13 2539 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การตอบสนองผู้รับบริการภายใต้ระบบประกันสุขภาพและสถานบริการที่แตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2554
2 การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2 : สุขภาพเด็ก
3 การสำรวจการบริโภคอาหารของประชาชนไทย
4 ผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจากภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในประเทศไทย
5 การศึกษาผลกระทบในเชิงเศรษฐศาสตร์และคุณภาพชีวิตจากโรคอ้วนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
6 การสำรวจด้านโภชนาการ การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พศ 2551-2552
7 การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2
ปี พ.ศ. 2552
8 การศึกษาประสิทธิผล และต้นทุนของการตรวจคัดกรองภาวะก่อนเบาหวานโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยและภาวะไขมันในเลือดสูงในประชากรไทย
ปี พ.ศ. 2551
9 การสำรวจสถานการณ์เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพสำหรับประชาชน
10 ความแตกต่างของการตายในผู้สูงอายุไทยตามลักษณะประชากร เศรษฐกิจสังคม และสถานะสุขภาพ
11 การศึกษาปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
12 การสำรวจประชามติว่าด้วยการส่งเสริมสุขภาพโดยใช้ภาษีบุหรี่
ปี พ.ศ. 2550
13 สำรวจรอยโรค ผลการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย ฉบับกระเป๋า
14 Diabetes Mellitus and Its Risk Factors in the Thai Population : The Third National Health Examination Survey 2004
15 Thai Diabetes Risk Score
16 Vegetables and Fruit Consumption Patterns among Thai Population across Four Regions and the Metropolitan Thailand National Health Examination Survey III
ปี พ.ศ. 2549
17 การประเมินความเสี่ยงต่อเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2548
18 พัฒนาดัชนี Diabetes risk score
ปี พ.ศ. 2545
19 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ : แนวคิด แนวทางและแนวปฏิบัติ
20 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ : แนวคิด แนวทาง และแนวปฏิบัติ
21 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผลงานวิจัยที่เกี่ยวขัองกับงานกองทุนเงินทดแทน
ปี พ.ศ. 2542
22 โครงการประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การวินิจฉัยโรคจากการทำงาน
23 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผลงานวิจัยที่เกี่ยวขัองกับงานกองทุนเงินทดแทน
ปี พ.ศ. 2541
24 การสำรวจความคิดเห็นแพทย์เกี่ยวกับปัญหาที่พบบ่อยใน เวชปฏิบัติและ หนทางในการเพิ่มพูนความรู้
25 ความคิดเห็นของแพทย์โรงพยาบาลศูนย์และอาจารย์ โรงเรียนแพทย์ต่อรูปแบบการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
ปี พ.ศ. 2540
26 อัตราการใช้เข็มขัดนิรภัยในผู้ขับขี่รถยนต์ใน 4 จังหวัด, ประเทศไทย พ.ศ.2539
27 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการให้แพทย์เกษียณอายุราชการมาปฏิบัติงานรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐ
ปี พ.ศ. 2539
28 การศึกษาปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้าง ในเขตเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ.2537-2538
29 ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ในการให้แพทย์ เกษียณอายุราชการมา ปฏิบัติงานรักษาผู้ป่วย ในโรงพยาบาลของรัฐ
30 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการให้แพทย์เกษียณอายุราชการมาปฏิบัติงานรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐ