ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิชัย เอกพลากร
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- วิชัย เอกพลากร, บรรณาธิการ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วราภรณ์ เสถียรนพเก้า 6
2 สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 6
3 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 4
4 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม 4
5 ศักดา พรึงลำภู 4
6 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 4
7 หทัยชนก พรรคเจริญ 4
8 ชำแก้ว หวานวารี 4
9 ไม่มีข้อมูล 3
10 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 3
11 เดชรัต สุขกำเนิด 3
12 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
13 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
14 ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 2
15 Sumkaew Wanvaree 2
16 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 2
17 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 2
18 ณัฐภัคว์ สะภุโณดม 2
19 ศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
20 นิชรา เรืองดารกานนท์ 2
21 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 2
22 เนติ สุขสมบูรณ์ 2
23 ไพบูลย์ พิทยาเธียรอนันต์ 2
24 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
25 ปราณี ชาญณรงค์ 2
26 ปิยะมิตร ศรีธรา 2
27 Health Systems Research Institute 2
28 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 2
29 Vichai Aekplakorn 2
30 Pongamorn Bunnag 2
31 รัชตะ รัชตะนาวิน 2
32 Office of the Food and Drug Administration 2
33 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ 2
34 สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ 2
35 Piyamitr Sritara 2
36 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
37 Sukit Yamwong 2
38 นฤมล ศิลารักษ์ 2
39 วัชรี แก้วนอกเขา 2
40 บดี ธนะมั่น 2
41 ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ 2
42 Chalermchai Chaikittiporn 2
43 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2
44 Weerayuth Chaipornsupaisan 2
45 Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University 2
46 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
47 Community Medicine Center 2
48 สายัณห์ ชีพอุดมวิทย์ 2
49 Faculty of Nursing, Chiang Mai University 2
50 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 2
51 Sayan Cheepudomvit 2
52 Rajata Rajatanavin 2
53 Amorn Premgamone 2
54 อมร เปรมกมล 2
55 สำนักอธิการดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 2
56 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 2
57 Office of the President, Mahidol University 2
58 Faculty of Medicine, Prince of Songkla University 2
59 คณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
60 เฉลิมชัย ชัยกิตติพร 2
61 Setting Priorities Using Information on Cost-Effectiveness (SPICE) 2
62 Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 2
63 Virasak Chongsuvivatwong 2
64 Siriwat Tiptaradol 2
65 ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล 2
66 โครงการศึกษาทางเลือกนโยบายต่อภาระโรค, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2
67 รัชนี สรรเสริญ 1
68 อังสุมาลี ผลภาค 1
69 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
70 Faculty of Medicine, Khon Kaen University 1
71 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
72 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1
73 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
74 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 1
75 สำนักงานศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน, คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 1
76 ฉัตรชัย อิ่มอารมย์ 1
77 รัชดา เกษมทรัพย์ 1
78 Setting Priorities Using Information on Cost-effetiveness Project 1
79 Nawanan Theera-ampornpunt 1
80 Department of Community Medicine, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University 1
81 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
82 Chatchai Im-Arom 1
83 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 1
84 แสงโสม เกิดคล้าย 1
85 Community Medicine Center, Faculty of Medicine Mahidol University 1
86 บุญใจ ลิ่มศิลา 1
87 Department of Nutrition, Faculty of Public Health, Mahidol University 1
88 รสสุคนธ์ กังวาลเลิศ 1
89 สนธยา ถนอมสวย 1
90 Borwornsom Leerapan 1
91 กุลยา นาคสวัสดิ์ 1
92 ณัฐภัคว์ สกุโณดม 1
93 ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน, คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 1
94 จอมขวัญ โยธาสมุทธ 1
95 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
96 สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล 1
97 Mandhana Pradipasen 1
98 Warapone Satheannoppakao 1
99 ภาควิชาโภชนวิทยา, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
100 Rewadee Chongsuwat 1
101 กนิษฐา ไทยกล้า 1
102 Waraporn Aiawsakul 1
103 ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ 1
104 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
105 บุศรา เกิดพึ่งประชา 1
106 มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
107 วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี 1
108 ทศพร วิมลเก็จ 1
109 Yawarat Porapakkham 1
110 รักมณี บุตรชน 1
111 พักตร์วิมล ประเสริฐ 1
112 Wichai Aekphakorn 1
113 ประนมพร โรจน์บวรวิทยา 1
114 อมรรัตน์ โพธิพรรค 1
115 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน 1
116 Department of Medicine, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Bangkok 10400 1
117 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 1
118 Facuty of Medicine at Ramathibodi Hospital. Community Medicine Center 1
119 ปราโมทย์ ประสาทกุล 1
120 อัญชลี สงวนตระกูล 1
121 รัศมี ตันศิริสิทธิกุล 1
122 Pramote Prasartku 1
123 Paibul Suriyawongpaisal 1
124 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 1
125 นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ 1
126 บวรศม ลีระพันธ์ 1
127 ภาควิชาประชากรศึกษา, คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
128 Uthaithip Rakchanyaban 1
129 Vijj Kasemsup 1
130 Institute for Population and Social Research, Mahidol University 1
131 นิพา ศรีช้าง 1
132 Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen Province 1
133 Pattama Vapattanawong 1
134 อุทัยทิพย์ รักจรรยาบรรณ 1
135 วิชช์ เกษมทรัพย์ 1
136 Department of Education, Faculty of Social Sciences and Humannities, Mahidol University 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2554 1
3 2553 1
4 2552 1
5 2550 3
6 2549 1
7 2545 1
8 2542 1
9 543 28
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 แนวคิดและแนวทางปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
2 การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2 : สุขภาพเด็ก
ปี พ.ศ. 2553
3 การสำรวจด้านโภชนาการ การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พศ 2551-2552
ปี พ.ศ. 2552
4 การศึกษาประสิทธิผล และต้นทุนของการตรวจคัดกรองภาวะก่อนเบาหวานโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยและภาวะไขมันในเลือดสูงในประชากรไทย
ปี พ.ศ. 2550
5 สำรวจรอยโรค ผลการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย ฉบับกระเป๋า
6 คะแนนความเสี่ยงโรคเบาหวานสำหรับคนไทย
7 โรคเบาหวาน ภาวะก่อนเบาหวาน และการควบคุมจัดการผู้ป่วยเบาหวานคนไทย พ.ศ. 2547
ปี พ.ศ. 2549
8 การประเมินความเสี่ยงต่อเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2545
9 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ : แนวคิด แนวทาง และแนวปฏิบัติ
ปี พ.ศ. 2542
10 โครงการประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การวินิจฉัยโรคจากการทำงาน