ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิชัย เอกพลากร
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- วิชัย เอกพลากร, บรรณาธิการ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วราภรณ์ เสถียรนพเก้า 6
2 สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 6
3 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม 4
4 หทัยชนก พรรคเจริญ 4
5 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 4
6 ศักดา พรึงลำภู 4
7 ชำแก้ว หวานวารี 4
8 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 4
9 ไม่มีข้อมูล 3
10 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 3
11 เดชรัต สุขกำเนิด 3
12 สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ 2
13 นฤมล ศิลารักษ์ 2
14 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ 2
15 Piyamitr Sritara 2
16 Sukit Yamwong 2
17 นิชรา เรืองดารกานนท์ 2
18 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
19 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
20 ปราณี ชาญณรงค์ 2
21 ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 2
22 Sumkaew Wanvaree 2
23 วัชรี แก้วนอกเขา 2
24 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 2
25 สายัณห์ ชีพอุดมวิทย์ 2
26 Rajata Rajatanavin 2
27 Sayan Cheepudomvit 2
28 Community Medicine Center 2
29 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
30 อมร เปรมกมล 2
31 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 2
32 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 2
33 ปิยะมิตร ศรีธรา 2
34 Health Systems Research Institute 2
35 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 2
36 Vichai Aekplakorn 2
37 Pongamorn Bunnag 2
38 รัชตะ รัชตะนาวิน 2
39 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
40 Virasak Chongsuvivatwong 2
41 เฉลิมชัย ชัยกิตติพร 2
42 ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล 2
43 Siriwat Tiptaradol 2
44 Setting Priorities Using Information on Cost-Effectiveness (SPICE) 2
45 โครงการศึกษาทางเลือกนโยบายต่อภาระโรค, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2
46 Weerayuth Chaipornsupaisan 2
47 Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University 2
48 ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ 2
49 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
50 บดี ธนะมั่น 2
51 Chalermchai Chaikittiporn 2
52 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2
53 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 2
54 Amorn Premgamone 2
55 ศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
56 Office of the Food and Drug Administration 2
57 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 2
58 เนติ สุขสมบูรณ์ 2
59 ไพบูลย์ พิทยาเธียรอนันต์ 2
60 Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 2
61 Faculty of Nursing, Chiang Mai University 2
62 ณัฐภัคว์ สะภุโณดม 2
63 สำนักอธิการดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 2
64 Faculty of Medicine, Prince of Songkla University 2
65 Office of the President, Mahidol University 2
66 คณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
67 Vijj Kasemsup 1
68 อุทัยทิพย์ รักจรรยาบรรณ 1
69 วิชช์ เกษมทรัพย์ 1
70 Uthaithip Rakchanyaban 1
71 Pattama Vapattanawong 1
72 Paibul Suriyawongpaisal 1
73 Pramote Prasartku 1
74 รัศมี ตันศิริสิทธิกุล 1
75 ทศพร วิมลเก็จ 1
76 Yawarat Porapakkham 1
77 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 1
78 วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี 1
79 ปราโมทย์ ประสาทกุล 1
80 อัญชลี สงวนตระกูล 1
81 Institute for Population and Social Research, Mahidol University 1
82 นิพา ศรีช้าง 1
83 Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen Province 1
84 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
85 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 1
86 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
87 Chatchai Im-Arom 1
88 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
89 อังสุมาลี ผลภาค 1
90 มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
91 รัชนี สรรเสริญ 1
92 Department of Community Medicine, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University 1
93 Nawanan Theera-ampornpunt 1
94 Department of Education, Faculty of Social Sciences and Humannities, Mahidol University 1
95 บวรศม ลีระพันธ์ 1
96 ภาควิชาประชากรศึกษา, คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
97 Borwornsom Leerapan 1
98 Setting Priorities Using Information on Cost-effetiveness Project 1
99 สำนักงานศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน, คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 1
100 ฉัตรชัย อิ่มอารมย์ 1
101 นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ 1
102 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1
103 ภาควิชาโภชนวิทยา, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
104 Rewadee Chongsuwat 1
105 Warapone Satheannoppakao 1
106 ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน, คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 1
107 ณัฐภัคว์ สกุโณดม 1
108 บุญใจ ลิ่มศิลา 1
109 Department of Nutrition, Faculty of Public Health, Mahidol University 1
110 Mandhana Pradipasen 1
111 จอมขวัญ โยธาสมุทธ 1
112 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 1
113 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
114 Faculty of Medicine, Khon Kaen University 1
115 รัชดา เกษมทรัพย์ 1
116 กนิษฐา ไทยกล้า 1
117 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
118 สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล 1
119 Community Medicine Center, Faculty of Medicine Mahidol University 1
120 รสสุคนธ์ กังวาลเลิศ 1
121 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 1
122 Facuty of Medicine at Ramathibodi Hospital. Community Medicine Center 1
123 Department of Medicine, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Bangkok 10400 1
124 พักตร์วิมล ประเสริฐ 1
125 รักมณี บุตรชน 1
126 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
127 บุศรา เกิดพึ่งประชา 1
128 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน 1
129 Wichai Aekphakorn 1
130 สนธยา ถนอมสวย 1
131 แสงโสม เกิดคล้าย 1
132 กุลยา นาคสวัสดิ์ 1
133 อมรรัตน์ โพธิพรรค 1
134 ประนมพร โรจน์บวรวิทยา 1
135 Waraporn Aiawsakul 1
136 ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2554 1
3 2553 1
4 2552 1
5 2550 3
6 2549 1
7 2545 1
8 2542 1
9 543 28
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 แนวคิดและแนวทางปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
2 การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2 : สุขภาพเด็ก
ปี พ.ศ. 2553
3 การสำรวจด้านโภชนาการ การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พศ 2551-2552
ปี พ.ศ. 2552
4 การศึกษาประสิทธิผล และต้นทุนของการตรวจคัดกรองภาวะก่อนเบาหวานโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยและภาวะไขมันในเลือดสูงในประชากรไทย
ปี พ.ศ. 2550
5 สำรวจรอยโรค ผลการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย ฉบับกระเป๋า
6 คะแนนความเสี่ยงโรคเบาหวานสำหรับคนไทย
7 โรคเบาหวาน ภาวะก่อนเบาหวาน และการควบคุมจัดการผู้ป่วยเบาหวานคนไทย พ.ศ. 2547
ปี พ.ศ. 2549
8 การประเมินความเสี่ยงต่อเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2545
9 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ : แนวคิด แนวทาง และแนวปฏิบัติ
ปี พ.ศ. 2542
10 โครงการประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การวินิจฉัยโรคจากการทำงาน