ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิชัย เอกพลากร
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- วิชัย เอกพลากร, บรรณาธิการ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชำแก้ว หวานวารี 4
2 วราภรณ์ เสถียรนพเก้า 4
3 สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 4
4 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 3
5 ไม่มีข้อมูล 3
6 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม 3
7 หทัยชนก พรรคเจริญ 3
8 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 2
9 ศักดา พรึงลำภู 2
10 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
11 ณัฐภัคว์ สะภุโณดม 2
12 ไพบูลย์ พิทยาเธียรอนันต์ 2
13 เนติ สุขสมบูรณ์ 2
14 Sumkaew Wanvaree 2
15 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 2
16 นฤมล ศิลารักษ์ 2
17 วัชรี แก้วนอกเขา 2
18 เดชรัต สุขกำเนิด 2
19 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 2
20 อมร เปรมกมล 1
21 รัชนี สรรเสริญ 1
22 อังสุมาลี ผลภาค 1
23 ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ 1
24 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
25 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
26 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
27 Amorn Premgamone 1
28 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 1
29 Weerayuth Chaipornsupaisan 1
30 Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University 1
31 Chalermchai Chaikittiporn 1
32 บดี ธนะมั่น 1
33 Uthaithip Rakchanyaban 1
34 เฉลิมชัย ชัยกิตติพร 1
35 Pramote Prasartku 1
36 อุทัยทิพย์ รักจรรยาบรรณ 1
37 Pattama Vapattanawong 1
38 Institute for Population and Social Research, Mahidol University 1
39 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 1
40 ภาควิชาประชากรศึกษา, คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
41 Department of Community Medicine, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University 1
42 สำนักงานศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน, คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 1
43 Setting Priorities Using Information on Cost-effetiveness Project 1
44 Department of Education, Faculty of Social Sciences and Humannities, Mahidol University 1
45 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
46 Office of the President, Mahidol University 1
47 รัชดา เกษมทรัพย์ 1
48 กนิษฐา ไทยกล้า 1
49 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 1
50 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
51 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1
52 ศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
53 สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล 1
54 Mandhana Pradipasen 1
55 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
56 จอมขวัญ โยธาสมุทธ 1
57 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
58 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
59 Office of the Food and Drug Administration 1
60 Faculty of Nursing, Chiang Mai University 1
61 Setting Priorities Using Information on Cost-Effectiveness (SPICE) 1
62 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 1
63 โครงการศึกษาทางเลือกนโยบายต่อภาระโรค, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 1
64 Siriwat Tiptaradol 1
65 ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล 1
66 Faculty of Medicine, Khon Kaen University 1
67 Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 1
68 คณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
69 Faculty of Medicine, Prince of Songkla University 1
70 นิพา ศรีช้าง 1
71 สำนักอธิการดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 1
72 Virasak Chongsuvivatwong 1
73 รักมณี บุตรชน 1
74 สนธยา ถนอมสวย 1
75 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ 1
76 สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ 1
77 นิชรา เรืองดารกานนท์ 1
78 แสงโสม เกิดคล้าย 1
79 Piyamitr Sritara 1
80 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1
81 Health Systems Research Institute 1
82 ปิยะมิตร ศรีธรา 1
83 รัชตะ รัชตะนาวิน 1
84 ปราณี ชาญณรงค์ 1
85 Sukit Yamwong 1
86 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 1
87 รสสุคนธ์ กังวาลเลิศ 1
88 Rewadee Chongsuwat 1
89 ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 1
90 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
91 Warapone Satheannoppakao 1
92 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
93 ภาควิชาโภชนวิทยา, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
94 ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน, คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 1
95 Community Medicine Center, Faculty of Medicine Mahidol University 1
96 บุญใจ ลิ่มศิลา 1
97 Department of Nutrition, Faculty of Public Health, Mahidol University 1
98 ณัฐภัคว์ สกุโณดม 1
99 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 1
100 Vichai Aekplakorn 1
101 บุศรา เกิดพึ่งประชา 1
102 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
103 พักตร์วิมล ประเสริฐ 1
104 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 1
105 Facuty of Medicine at Ramathibodi Hospital. Community Medicine Center 1
106 ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ 1
107 มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
108 ปราโมทย์ ประสาทกุล 1
109 ทศพร วิมลเก็จ 1
110 Yawarat Porapakkham 1
111 วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี 1
112 Department of Medicine, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Bangkok 10400 1
113 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน 1
114 สายัณห์ ชีพอุดมวิทย์ 1
115 Sayan Cheepudomvit 1
116 อมรรัตน์ โพธิพรรค 1
117 Pongamorn Bunnag 1
118 กุลยา นาคสวัสดิ์ 1
119 Waraporn Aiawsakul 1
120 Rajata Rajatanavin 1
121 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
122 Wichai Aekphakorn 1
123 Community Medicine Center 1
124 ประนมพร โรจน์บวรวิทยา 1
125 อัญชลี สงวนตระกูล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 4
3 2553 2
4 2552 1
5 2551 4
6 2550 4
7 2549 1
8 2548 1
9 2545 3
10 2542 2
11 2541 2
12 2540 2
13 2539 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การตอบสนองผู้รับบริการภายใต้ระบบประกันสุขภาพและสถานบริการที่แตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2554
2 การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2 : สุขภาพเด็ก
3 การสำรวจการบริโภคอาหารของประชาชนไทย
4 ผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจากภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในประเทศไทย
5 การศึกษาผลกระทบในเชิงเศรษฐศาสตร์และคุณภาพชีวิตจากโรคอ้วนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
6 การสำรวจด้านโภชนาการ การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พศ 2551-2552
7 การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2
ปี พ.ศ. 2552
8 การศึกษาประสิทธิผล และต้นทุนของการตรวจคัดกรองภาวะก่อนเบาหวานโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยและภาวะไขมันในเลือดสูงในประชากรไทย
ปี พ.ศ. 2551
9 การสำรวจสถานการณ์เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพสำหรับประชาชน
10 ความแตกต่างของการตายในผู้สูงอายุไทยตามลักษณะประชากร เศรษฐกิจสังคม และสถานะสุขภาพ
11 การศึกษาปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
12 การสำรวจประชามติว่าด้วยการส่งเสริมสุขภาพโดยใช้ภาษีบุหรี่
ปี พ.ศ. 2550
13 สำรวจรอยโรค ผลการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย ฉบับกระเป๋า
14 Diabetes Mellitus and Its Risk Factors in the Thai Population : The Third National Health Examination Survey 2004
15 Thai Diabetes Risk Score
16 Vegetables and Fruit Consumption Patterns among Thai Population across Four Regions and the Metropolitan Thailand National Health Examination Survey III
ปี พ.ศ. 2549
17 การประเมินความเสี่ยงต่อเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2548
18 พัฒนาดัชนี Diabetes risk score
ปี พ.ศ. 2545
19 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ : แนวคิด แนวทางและแนวปฏิบัติ
20 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ : แนวคิด แนวทาง และแนวปฏิบัติ
21 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผลงานวิจัยที่เกี่ยวขัองกับงานกองทุนเงินทดแทน
ปี พ.ศ. 2542
22 โครงการประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การวินิจฉัยโรคจากการทำงาน
23 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผลงานวิจัยที่เกี่ยวขัองกับงานกองทุนเงินทดแทน
ปี พ.ศ. 2541
24 การสำรวจความคิดเห็นแพทย์เกี่ยวกับปัญหาที่พบบ่อยใน เวชปฏิบัติและ หนทางในการเพิ่มพูนความรู้
25 ความคิดเห็นของแพทย์โรงพยาบาลศูนย์และอาจารย์ โรงเรียนแพทย์ต่อรูปแบบการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
ปี พ.ศ. 2540
26 อัตราการใช้เข็มขัดนิรภัยในผู้ขับขี่รถยนต์ใน 4 จังหวัด, ประเทศไทย พ.ศ.2539
27 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการให้แพทย์เกษียณอายุราชการมาปฏิบัติงานรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐ
ปี พ.ศ. 2539
28 การศึกษาปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้าง ในเขตเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ.2537-2538
29 ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ในการให้แพทย์ เกษียณอายุราชการมา ปฏิบัติงานรักษาผู้ป่วย ในโรงพยาบาลของรัฐ
30 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการให้แพทย์เกษียณอายุราชการมาปฏิบัติงานรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐ