ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิชัย เอกพลากร
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- วิชัย เอกพลากร, บรรณาธิการ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วราภรณ์ เสถียรนพเก้า 6
2 สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 6
3 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 4
4 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม 4
5 ศักดา พรึงลำภู 4
6 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 4
7 หทัยชนก พรรคเจริญ 4
8 ชำแก้ว หวานวารี 4
9 ไม่มีข้อมูล 3
10 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 3
11 เดชรัต สุขกำเนิด 3
12 สำนักอธิการดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 2
13 Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 2
14 Office of the President, Mahidol University 2
15 Faculty of Medicine, Prince of Songkla University 2
16 Faculty of Nursing, Chiang Mai University 2
17 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 2
18 เฉลิมชัย ชัยกิตติพร 2
19 Virasak Chongsuvivatwong 2
20 Office of the Food and Drug Administration 2
21 ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล 2
22 Siriwat Tiptaradol 2
23 โครงการศึกษาทางเลือกนโยบายต่อภาระโรค, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2
24 Setting Priorities Using Information on Cost-Effectiveness (SPICE) 2
25 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 2
26 ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 2
27 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
28 Sumkaew Wanvaree 2
29 วัชรี แก้วนอกเขา 2
30 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 2
31 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
32 Amorn Premgamone 2
33 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 2
34 ศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
35 เนติ สุขสมบูรณ์ 2
36 ไพบูลย์ พิทยาเธียรอนันต์ 2
37 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
38 ณัฐภัคว์ สะภุโณดม 2
39 คณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
40 รัชตะ รัชตะนาวิน 2
41 ปราณี ชาญณรงค์ 2
42 Health Systems Research Institute 2
43 ปิยะมิตร ศรีธรา 2
44 Vichai Aekplakorn 2
45 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 2
46 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
47 Piyamitr Sritara 2
48 นิชรา เรืองดารกานนท์ 2
49 Weerayuth Chaipornsupaisan 2
50 นฤมล ศิลารักษ์ 2
51 สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ 2
52 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ 2
53 Pongamorn Bunnag 2
54 Sukit Yamwong 2
55 บดี ธนะมั่น 2
56 อมร เปรมกมล 2
57 Chalermchai Chaikittiporn 2
58 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2
59 Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University 2
60 สายัณห์ ชีพอุดมวิทย์ 2
61 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
62 ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ 2
63 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 2
64 Rajata Rajatanavin 2
65 Sayan Cheepudomvit 2
66 Community Medicine Center 2
67 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
68 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
69 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 1
70 อังสุมาลี ผลภาค 1
71 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
72 รัชนี สรรเสริญ 1
73 Faculty of Medicine, Khon Kaen University 1
74 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1
75 Setting Priorities Using Information on Cost-effetiveness Project 1
76 Borwornsom Leerapan 1
77 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
78 Department of Education, Faculty of Social Sciences and Humannities, Mahidol University 1
79 ฉัตรชัย อิ่มอารมย์ 1
80 สำนักงานศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน, คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 1
81 Department of Community Medicine, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University 1
82 Nawanan Theera-ampornpunt 1
83 Chatchai Im-Arom 1
84 Community Medicine Center, Faculty of Medicine Mahidol University 1
85 Department of Nutrition, Faculty of Public Health, Mahidol University 1
86 ณัฐภัคว์ สกุโณดม 1
87 ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน, คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 1
88 บุญใจ ลิ่มศิลา 1
89 รสสุคนธ์ กังวาลเลิศ 1
90 บวรศม ลีระพันธ์ 1
91 แสงโสม เกิดคล้าย 1
92 ภาควิชาโภชนวิทยา, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
93 Rewadee Chongsuwat 1
94 สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล 1
95 กนิษฐา ไทยกล้า 1
96 รัชดา เกษมทรัพย์ 1
97 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
98 จอมขวัญ โยธาสมุทธ 1
99 Warapone Satheannoppakao 1
100 Mandhana Pradipasen 1
101 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 1
102 กุลยา นาคสวัสดิ์ 1
103 บุศรา เกิดพึ่งประชา 1
104 รักมณี บุตรชน 1
105 พักตร์วิมล ประเสริฐ 1
106 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
107 ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ 1
108 วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี 1
109 มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
110 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 1
111 Facuty of Medicine at Ramathibodi Hospital. Community Medicine Center 1
112 Waraporn Aiawsakul 1
113 อมรรัตน์ โพธิพรรค 1
114 สนธยา ถนอมสวย 1
115 ประนมพร โรจน์บวรวิทยา 1
116 Wichai Aekphakorn 1
117 Department of Medicine, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Bangkok 10400 1
118 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน 1
119 Yawarat Porapakkham 1
120 ทศพร วิมลเก็จ 1
121 Paibul Suriyawongpaisal 1
122 Uthaithip Rakchanyaban 1
123 Vijj Kasemsup 1
124 Pramote Prasartku 1
125 รัศมี ตันศิริสิทธิกุล 1
126 นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ 1
127 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 1
128 อุทัยทิพย์ รักจรรยาบรรณ 1
129 วิชช์ เกษมทรัพย์ 1
130 อัญชลี สงวนตระกูล 1
131 ปราโมทย์ ประสาทกุล 1
132 นิพา ศรีช้าง 1
133 Institute for Population and Social Research, Mahidol University 1
134 Pattama Vapattanawong 1
135 Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen Province 1
136 ภาควิชาประชากรศึกษา, คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2554 1
3 2553 1
4 2552 1
5 2550 3
6 2549 1
7 2545 1
8 2542 1
9 543 28
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 แนวคิดและแนวทางปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
2 การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2 : สุขภาพเด็ก
ปี พ.ศ. 2553
3 การสำรวจด้านโภชนาการ การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พศ 2551-2552
ปี พ.ศ. 2552
4 การศึกษาประสิทธิผล และต้นทุนของการตรวจคัดกรองภาวะก่อนเบาหวานโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยและภาวะไขมันในเลือดสูงในประชากรไทย
ปี พ.ศ. 2550
5 สำรวจรอยโรค ผลการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย ฉบับกระเป๋า
6 คะแนนความเสี่ยงโรคเบาหวานสำหรับคนไทย
7 โรคเบาหวาน ภาวะก่อนเบาหวาน และการควบคุมจัดการผู้ป่วยเบาหวานคนไทย พ.ศ. 2547
ปี พ.ศ. 2549
8 การประเมินความเสี่ยงต่อเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2545
9 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ : แนวคิด แนวทาง และแนวปฏิบัติ
ปี พ.ศ. 2542
10 โครงการประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การวินิจฉัยโรคจากการทำงาน