ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิชัย เอกพลากร
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- วิชัย เอกพลากร, บรรณาธิการ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชำแก้ว หวานวารี 4
2 วราภรณ์ เสถียรนพเก้า 4
3 สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 4
4 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม 3
5 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 3
6 หทัยชนก พรรคเจริญ 3
7 ไม่มีข้อมูล 3
8 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
9 วัชรี แก้วนอกเขา 2
10 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 2
11 ไพบูลย์ พิทยาเธียรอนันต์ 2
12 นฤมล ศิลารักษ์ 2
13 Sumkaew Wanvaree 2
14 เดชรัต สุขกำเนิด 2
15 ศักดา พรึงลำภู 2
16 ณัฐภัคว์ สะภุโณดม 2
17 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 2
18 เนติ สุขสมบูรณ์ 2
19 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 2
20 วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี 1
21 มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
22 ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ 1
23 Yawarat Porapakkham 1
24 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
25 บุศรา เกิดพึ่งประชา 1
26 อัญชลี สงวนตระกูล 1
27 Pattama Vapattanawong 1
28 รักมณี บุตรชน 1
29 Institute for Population and Social Research, Mahidol University 1
30 นิพา ศรีช้าง 1
31 ปราโมทย์ ประสาทกุล 1
32 ทศพร วิมลเก็จ 1
33 ประนมพร โรจน์บวรวิทยา 1
34 อุทัยทิพย์ รักจรรยาบรรณ 1
35 Community Medicine Center 1
36 Rajata Rajatanavin 1
37 Waraporn Aiawsakul 1
38 Sayan Cheepudomvit 1
39 Wichai Aekphakorn 1
40 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
41 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 1
42 Facuty of Medicine at Ramathibodi Hospital. Community Medicine Center 1
43 Department of Medicine, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Bangkok 10400 1
44 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน 1
45 พักตร์วิมล ประเสริฐ 1
46 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 1
47 Chalermchai Chaikittiporn 1
48 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
49 บดี ธนะมั่น 1
50 ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ 1
51 อมร เปรมกมล 1
52 Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University 1
53 Weerayuth Chaipornsupaisan 1
54 ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล 1
55 Siriwat Tiptaradol 1
56 Virasak Chongsuvivatwong 1
57 เฉลิมชัย ชัยกิตติพร 1
58 Amorn Premgamone 1
59 รัชนี สรรเสริญ 1
60 อังสุมาลี ผลภาค 1
61 Department of Education, Faculty of Social Sciences and Humannities, Mahidol University 1
62 Setting Priorities Using Information on Cost-effetiveness Project 1
63 ภาควิชาประชากรศึกษา, คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
64 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 1
65 Pramote Prasartku 1
66 สำนักงานศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน, คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 1
67 Department of Community Medicine, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University 1
68 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
69 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
70 สายัณห์ ชีพอุดมวิทย์ 1
71 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
72 Uthaithip Rakchanyaban 1
73 Sukit Yamwong 1
74 ศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
75 สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล 1
76 กนิษฐา ไทยกล้า 1
77 รัชดา เกษมทรัพย์ 1
78 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 1
79 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
80 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
81 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
82 Warapone Satheannoppakao 1
83 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
84 Mandhana Pradipasen 1
85 จอมขวัญ โยธาสมุทธ 1
86 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
87 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1
88 Faculty of Medicine, Khon Kaen University 1
89 Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 1
90 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 1
91 Setting Priorities Using Information on Cost-Effectiveness (SPICE) 1
92 โครงการศึกษาทางเลือกนโยบายต่อภาระโรค, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 1
93 สำนักอธิการดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 1
94 Office of the President, Mahidol University 1
95 Office of the Food and Drug Administration 1
96 Faculty of Nursing, Chiang Mai University 1
97 คณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
98 Faculty of Medicine, Prince of Songkla University 1
99 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
100 Rewadee Chongsuwat 1
101 ปราณี ชาญณรงค์ 1
102 รัชตะ รัชตะนาวิน 1
103 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1
104 Piyamitr Sritara 1
105 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ 1
106 Health Systems Research Institute 1
107 ปิยะมิตร ศรีธรา 1
108 Pongamorn Bunnag 1
109 กุลยา นาคสวัสดิ์ 1
110 Vichai Aekplakorn 1
111 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 1
112 สนธยา ถนอมสวย 1
113 สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ 1
114 ณัฐภัคว์ สกุโณดม 1
115 Department of Nutrition, Faculty of Public Health, Mahidol University 1
116 ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน, คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 1
117 ภาควิชาโภชนวิทยา, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
118 ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 1
119 บุญใจ ลิ่มศิลา 1
120 Community Medicine Center, Faculty of Medicine Mahidol University 1
121 นิชรา เรืองดารกานนท์ 1
122 แสงโสม เกิดคล้าย 1
123 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 1
124 รสสุคนธ์ กังวาลเลิศ 1
125 อมรรัตน์ โพธิพรรค 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 4
3 2553 2
4 2552 1
5 2551 4
6 2550 4
7 2549 1
8 2548 1
9 2545 2
10 2542 1
11 2541 2
12 2540 1
13 2539 2
14 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การตอบสนองผู้รับบริการภายใต้ระบบประกันสุขภาพและสถานบริการที่แตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2554
2 การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2 : สุขภาพเด็ก
3 การสำรวจการบริโภคอาหารของประชาชนไทย
4 ผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจากภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในประเทศไทย
5 การศึกษาผลกระทบในเชิงเศรษฐศาสตร์และคุณภาพชีวิตจากโรคอ้วนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
6 การสำรวจด้านโภชนาการ การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พศ 2551-2552
7 การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2
ปี พ.ศ. 2552
8 การศึกษาประสิทธิผล และต้นทุนของการตรวจคัดกรองภาวะก่อนเบาหวานโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยและภาวะไขมันในเลือดสูงในประชากรไทย
ปี พ.ศ. 2551
9 การสำรวจสถานการณ์เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพสำหรับประชาชน
10 ความแตกต่างของการตายในผู้สูงอายุไทยตามลักษณะประชากร เศรษฐกิจสังคม และสถานะสุขภาพ
11 การศึกษาปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
12 การสำรวจประชามติว่าด้วยการส่งเสริมสุขภาพโดยใช้ภาษีบุหรี่
ปี พ.ศ. 2550
13 สำรวจรอยโรค ผลการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย ฉบับกระเป๋า
14 Diabetes Mellitus and Its Risk Factors in the Thai Population : The Third National Health Examination Survey 2004
15 Thai Diabetes Risk Score
16 Vegetables and Fruit Consumption Patterns among Thai Population across Four Regions and the Metropolitan Thailand National Health Examination Survey III
ปี พ.ศ. 2549
17 การประเมินความเสี่ยงต่อเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2548
18 พัฒนาดัชนี Diabetes risk score
ปี พ.ศ. 2545
19 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ : แนวคิด แนวทางและแนวปฏิบัติ
20 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ : แนวคิด แนวทาง และแนวปฏิบัติ
ปี พ.ศ. 2542
21 โครงการประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การวินิจฉัยโรคจากการทำงาน
ปี พ.ศ. 2541
22 การสำรวจความคิดเห็นแพทย์เกี่ยวกับปัญหาที่พบบ่อยใน เวชปฏิบัติและ หนทางในการเพิ่มพูนความรู้
23 ความคิดเห็นของแพทย์โรงพยาบาลศูนย์และอาจารย์ โรงเรียนแพทย์ต่อรูปแบบการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
ปี พ.ศ. 2540
24 อัตราการใช้เข็มขัดนิรภัยในผู้ขับขี่รถยนต์ใน 4 จังหวัด, ประเทศไทย พ.ศ.2539
ปี พ.ศ. 2539
25 การศึกษาปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้าง ในเขตเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ.2537-2538
26 ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ในการให้แพทย์ เกษียณอายุราชการมา ปฏิบัติงานรักษาผู้ป่วย ในโรงพยาบาลของรัฐ