ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิชัย เอกพลากร
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- วิชัย เอกพลากร, บรรณาธิการ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วราภรณ์ เสถียรนพเก้า 6
2 สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 6
3 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 4
4 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม 4
5 ศักดา พรึงลำภู 4
6 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 4
7 หทัยชนก พรรคเจริญ 4
8 ชำแก้ว หวานวารี 4
9 ไม่มีข้อมูล 3
10 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 3
11 เดชรัต สุขกำเนิด 3
12 นฤมล ศิลารักษ์ 2
13 นิชรา เรืองดารกานนท์ 2
14 สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ 2
15 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ 2
16 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
17 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 2
18 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 2
19 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
20 Sukit Yamwong 2
21 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
22 ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 2
23 Sumkaew Wanvaree 2
24 วัชรี แก้วนอกเขา 2
25 Pongamorn Bunnag 2
26 Sayan Cheepudomvit 2
27 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 2
28 Rajata Rajatanavin 2
29 Community Medicine Center 2
30 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
31 สายัณห์ ชีพอุดมวิทย์ 2
32 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
33 Health Systems Research Institute 2
34 รัชตะ รัชตะนาวิน 2
35 ปิยะมิตร ศรีธรา 2
36 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 2
37 Vichai Aekplakorn 2
38 ปราณี ชาญณรงค์ 2
39 Piyamitr Sritara 2
40 เฉลิมชัย ชัยกิตติพร 2
41 Amorn Premgamone 2
42 Virasak Chongsuvivatwong 2
43 ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล 2
44 โครงการศึกษาทางเลือกนโยบายต่อภาระโรค, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2
45 Siriwat Tiptaradol 2
46 Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University 2
47 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2
48 อมร เปรมกมล 2
49 ไพบูลย์ พิทยาเธียรอนันต์ 2
50 ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ 2
51 บดี ธนะมั่น 2
52 Chalermchai Chaikittiporn 2
53 Setting Priorities Using Information on Cost-Effectiveness (SPICE) 2
54 Weerayuth Chaipornsupaisan 2
55 ณัฐภัคว์ สะภุโณดม 2
56 Faculty of Nursing, Chiang Mai University 2
57 ศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
58 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 2
59 เนติ สุขสมบูรณ์ 2
60 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 2
61 คณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
62 Office of the Food and Drug Administration 2
63 Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 2
64 Office of the President, Mahidol University 2
65 สำนักอธิการดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 2
66 Faculty of Medicine, Prince of Songkla University 2
67 ณัฐภัคว์ สกุโณดม 1
68 ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน, คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 1
69 ภาควิชาโภชนวิทยา, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
70 Department of Nutrition, Faculty of Public Health, Mahidol University 1
71 Rewadee Chongsuwat 1
72 บุญใจ ลิ่มศิลา 1
73 Community Medicine Center, Faculty of Medicine Mahidol University 1
74 รสสุคนธ์ กังวาลเลิศ 1
75 กนิษฐา ไทยกล้า 1
76 รัชดา เกษมทรัพย์ 1
77 แสงโสม เกิดคล้าย 1
78 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 1
79 สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล 1
80 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
81 Mandhana Pradipasen 1
82 จอมขวัญ โยธาสมุทธ 1
83 Warapone Satheannoppakao 1
84 ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ 1
85 บุศรา เกิดพึ่งประชา 1
86 รักมณี บุตรชน 1
87 พักตร์วิมล ประเสริฐ 1
88 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
89 มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
90 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
91 วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี 1
92 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 1
93 Facuty of Medicine at Ramathibodi Hospital. Community Medicine Center 1
94 Waraporn Aiawsakul 1
95 อมรรัตน์ โพธิพรรค 1
96 กุลยา นาคสวัสดิ์ 1
97 ประนมพร โรจน์บวรวิทยา 1
98 Wichai Aekphakorn 1
99 Department of Medicine, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Bangkok 10400 1
100 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน 1
101 สนธยา ถนอมสวย 1
102 ทศพร วิมลเก็จ 1
103 Paibul Suriyawongpaisal 1
104 Uthaithip Rakchanyaban 1
105 Vijj Kasemsup 1
106 Pramote Prasartku 1
107 รัศมี ตันศิริสิทธิกุล 1
108 นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ 1
109 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 1
110 อุทัยทิพย์ รักจรรยาบรรณ 1
111 วิชช์ เกษมทรัพย์ 1
112 อัญชลี สงวนตระกูล 1
113 ปราโมทย์ ประสาทกุล 1
114 Yawarat Porapakkham 1
115 นิพา ศรีช้าง 1
116 Institute for Population and Social Research, Mahidol University 1
117 Pattama Vapattanawong 1
118 Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen Province 1
119 ภาควิชาประชากรศึกษา, คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
120 บวรศม ลีระพันธ์ 1
121 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
122 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 1
123 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
124 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
125 อังสุมาลี ผลภาค 1
126 Faculty of Medicine, Khon Kaen University 1
127 รัชนี สรรเสริญ 1
128 Chatchai Im-Arom 1
129 Department of Community Medicine, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University 1
130 Borwornsom Leerapan 1
131 Department of Education, Faculty of Social Sciences and Humannities, Mahidol University 1
132 Setting Priorities Using Information on Cost-effetiveness Project 1
133 ฉัตรชัย อิ่มอารมย์ 1
134 Nawanan Theera-ampornpunt 1
135 สำนักงานศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน, คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 1
136 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2554 1
3 2553 1
4 2552 1
5 2550 3
6 2549 1
7 2545 1
8 2542 1
9 543 28
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 แนวคิดและแนวทางปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
2 การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2 : สุขภาพเด็ก
ปี พ.ศ. 2553
3 การสำรวจด้านโภชนาการ การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พศ 2551-2552
ปี พ.ศ. 2552
4 การศึกษาประสิทธิผล และต้นทุนของการตรวจคัดกรองภาวะก่อนเบาหวานโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยและภาวะไขมันในเลือดสูงในประชากรไทย
ปี พ.ศ. 2550
5 สำรวจรอยโรค ผลการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย ฉบับกระเป๋า
6 คะแนนความเสี่ยงโรคเบาหวานสำหรับคนไทย
7 โรคเบาหวาน ภาวะก่อนเบาหวาน และการควบคุมจัดการผู้ป่วยเบาหวานคนไทย พ.ศ. 2547
ปี พ.ศ. 2549
8 การประเมินความเสี่ยงต่อเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2545
9 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ : แนวคิด แนวทาง และแนวปฏิบัติ
ปี พ.ศ. 2542
10 โครงการประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การวินิจฉัยโรคจากการทำงาน