ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิชัย เอกพลากร
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- วิชัย เอกพลากร, บรรณาธิการ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วราภรณ์ เสถียรนพเก้า 6
2 สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 6
3 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม 4
4 หทัยชนก พรรคเจริญ 4
5 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 4
6 ศักดา พรึงลำภู 4
7 ชำแก้ว หวานวารี 4
8 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 4
9 ไม่มีข้อมูล 3
10 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 3
11 เดชรัต สุขกำเนิด 3
12 Rajata Rajatanavin 2
13 Sayan Cheepudomvit 2
14 Community Medicine Center 2
15 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
16 ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ 2
17 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 2
18 Health Systems Research Institute 2
19 ปิยะมิตร ศรีธรา 2
20 บดี ธนะมั่น 2
21 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 2
22 Vichai Aekplakorn 2
23 Pongamorn Bunnag 2
24 สายัณห์ ชีพอุดมวิทย์ 2
25 Virasak Chongsuvivatwong 2
26 โครงการศึกษาทางเลือกนโยบายต่อภาระโรค, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2
27 Siriwat Tiptaradol 2
28 Setting Priorities Using Information on Cost-Effectiveness (SPICE) 2
29 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 2
30 Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 2
31 ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล 2
32 รัชตะ รัชตะนาวิน 2
33 Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University 2
34 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2
35 Weerayuth Chaipornsupaisan 2
36 Amorn Premgamone 2
37 เฉลิมชัย ชัยกิตติพร 2
38 Chalermchai Chaikittiporn 2
39 อมร เปรมกมล 2
40 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 2
41 ศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
42 เนติ สุขสมบูรณ์ 2
43 ไพบูลย์ พิทยาเธียรอนันต์ 2
44 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 2
45 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
46 Office of the Food and Drug Administration 2
47 Faculty of Nursing, Chiang Mai University 2
48 สำนักอธิการดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 2
49 ปราณี ชาญณรงค์ 2
50 Office of the President, Mahidol University 2
51 Faculty of Medicine, Prince of Songkla University 2
52 คณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
53 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
54 ณัฐภัคว์ สะภุโณดม 2
55 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ 2
56 นฤมล ศิลารักษ์ 2
57 Piyamitr Sritara 2
58 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
59 Sukit Yamwong 2
60 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
61 นิชรา เรืองดารกานนท์ 2
62 สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ 2
63 ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 2
64 วัชรี แก้วนอกเขา 2
65 Sumkaew Wanvaree 2
66 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 2
67 Uthaithip Rakchanyaban 1
68 Vijj Kasemsup 1
69 อุทัยทิพย์ รักจรรยาบรรณ 1
70 Paibul Suriyawongpaisal 1
71 วิชช์ เกษมทรัพย์ 1
72 Pramote Prasartku 1
73 รัศมี ตันศิริสิทธิกุล 1
74 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 1
75 ปราโมทย์ ประสาทกุล 1
76 ทศพร วิมลเก็จ 1
77 นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ 1
78 Yawarat Porapakkham 1
79 อัญชลี สงวนตระกูล 1
80 นิพา ศรีช้าง 1
81 Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen Province 1
82 Institute for Population and Social Research, Mahidol University 1
83 Pattama Vapattanawong 1
84 อังสุมาลี ผลภาค 1
85 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
86 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 1
87 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
88 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
89 รัชนี สรรเสริญ 1
90 วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี 1
91 Faculty of Medicine, Khon Kaen University 1
92 Chatchai Im-Arom 1
93 Department of Community Medicine, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University 1
94 Borwornsom Leerapan 1
95 Department of Education, Faculty of Social Sciences and Humannities, Mahidol University 1
96 บวรศม ลีระพันธ์ 1
97 Setting Priorities Using Information on Cost-effetiveness Project 1
98 ฉัตรชัย อิ่มอารมย์ 1
99 Nawanan Theera-ampornpunt 1
100 สำนักงานศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน, คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 1
101 ภาควิชาประชากรศึกษา, คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
102 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
103 ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน, คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 1
104 ภาควิชาโภชนวิทยา, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
105 Rewadee Chongsuwat 1
106 ณัฐภัคว์ สกุโณดม 1
107 Department of Nutrition, Faculty of Public Health, Mahidol University 1
108 Community Medicine Center, Faculty of Medicine Mahidol University 1
109 บุญใจ ลิ่มศิลา 1
110 Warapone Satheannoppakao 1
111 Mandhana Pradipasen 1
112 รัชดา เกษมทรัพย์ 1
113 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 1
114 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1
115 กนิษฐา ไทยกล้า 1
116 สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล 1
117 จอมขวัญ โยธาสมุทธ 1
118 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
119 รสสุคนธ์ กังวาลเลิศ 1
120 แสงโสม เกิดคล้าย 1
121 พักตร์วิมล ประเสริฐ 1
122 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 1
123 Facuty of Medicine at Ramathibodi Hospital. Community Medicine Center 1
124 รักมณี บุตรชน 1
125 บุศรา เกิดพึ่งประชา 1
126 ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ 1
127 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
128 Department of Medicine, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Bangkok 10400 1
129 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน 1
130 กุลยา นาคสวัสดิ์ 1
131 สนธยา ถนอมสวย 1
132 อมรรัตน์ โพธิพรรค 1
133 Waraporn Aiawsakul 1
134 Wichai Aekphakorn 1
135 ประนมพร โรจน์บวรวิทยา 1
136 มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2554 1
3 2553 1
4 2552 1
5 2550 3
6 2549 1
7 2545 1
8 2542 1
9 543 28
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 แนวคิดและแนวทางปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
2 การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2 : สุขภาพเด็ก
ปี พ.ศ. 2553
3 การสำรวจด้านโภชนาการ การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พศ 2551-2552
ปี พ.ศ. 2552
4 การศึกษาประสิทธิผล และต้นทุนของการตรวจคัดกรองภาวะก่อนเบาหวานโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยและภาวะไขมันในเลือดสูงในประชากรไทย
ปี พ.ศ. 2550
5 สำรวจรอยโรค ผลการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย ฉบับกระเป๋า
6 คะแนนความเสี่ยงโรคเบาหวานสำหรับคนไทย
7 โรคเบาหวาน ภาวะก่อนเบาหวาน และการควบคุมจัดการผู้ป่วยเบาหวานคนไทย พ.ศ. 2547
ปี พ.ศ. 2549
8 การประเมินความเสี่ยงต่อเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2545
9 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ : แนวคิด แนวทาง และแนวปฏิบัติ
ปี พ.ศ. 2542
10 โครงการประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การวินิจฉัยโรคจากการทำงาน