ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิชัย เอกพลากร
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- วิชัย เอกพลากร, บรรณาธิการ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชำแก้ว หวานวารี 4
2 วราภรณ์ เสถียรนพเก้า 4
3 สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 4
4 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม 3
5 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 3
6 หทัยชนก พรรคเจริญ 3
7 ไม่มีข้อมูล 3
8 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
9 วัชรี แก้วนอกเขา 2
10 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 2
11 ไพบูลย์ พิทยาเธียรอนันต์ 2
12 นฤมล ศิลารักษ์ 2
13 Sumkaew Wanvaree 2
14 เดชรัต สุขกำเนิด 2
15 ศักดา พรึงลำภู 2
16 ณัฐภัคว์ สะภุโณดม 2
17 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 2
18 เนติ สุขสมบูรณ์ 2
19 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 2
20 Department of Medicine, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Bangkok 10400 1
21 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน 1
22 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
23 Facuty of Medicine at Ramathibodi Hospital. Community Medicine Center 1
24 Wichai Aekphakorn 1
25 Community Medicine Center 1
26 รักมณี บุตรชน 1
27 ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ 1
28 ประนมพร โรจน์บวรวิทยา 1
29 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
30 บุศรา เกิดพึ่งประชา 1
31 พักตร์วิมล ประเสริฐ 1
32 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 1
33 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 1
34 มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
35 Vichai Aekplakorn 1
36 ปิยะมิตร ศรีธรา 1
37 Health Systems Research Institute 1
38 รัชตะ รัชตะนาวิน 1
39 กุลยา นาคสวัสดิ์ 1
40 Pongamorn Bunnag 1
41 Waraporn Aiawsakul 1
42 Sayan Cheepudomvit 1
43 สายัณห์ ชีพอุดมวิทย์ 1
44 อมรรัตน์ โพธิพรรค 1
45 Rajata Rajatanavin 1
46 Uthaithip Rakchanyaban 1
47 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
48 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 1
49 Department of Community Medicine, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University 1
50 สำนักงานศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน, คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 1
51 Setting Priorities Using Information on Cost-effetiveness Project 1
52 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
53 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
54 ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ 1
55 บดี ธนะมั่น 1
56 อมร เปรมกมล 1
57 รัชนี สรรเสริญ 1
58 อังสุมาลี ผลภาค 1
59 Department of Education, Faculty of Social Sciences and Humannities, Mahidol University 1
60 ภาควิชาประชากรศึกษา, คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
61 อัญชลี สงวนตระกูล 1
62 นิพา ศรีช้าง 1
63 ปราโมทย์ ประสาทกุล 1
64 ทศพร วิมลเก็จ 1
65 Yawarat Porapakkham 1
66 Institute for Population and Social Research, Mahidol University 1
67 Pattama Vapattanawong 1
68 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 1
69 Pramote Prasartku 1
70 ปราณี ชาญณรงค์ 1
71 อุทัยทิพย์ รักจรรยาบรรณ 1
72 วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี 1
73 รสสุคนธ์ กังวาลเลิศ 1
74 Faculty of Medicine, Prince of Songkla University 1
75 คณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
76 Office of the President, Mahidol University 1
77 สำนักอธิการดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 1
78 Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 1
79 Faculty of Nursing, Chiang Mai University 1
80 Office of the Food and Drug Administration 1
81 รัชดา เกษมทรัพย์ 1
82 กนิษฐา ไทยกล้า 1
83 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 1
84 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
85 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1
86 Faculty of Medicine, Khon Kaen University 1
87 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 1
88 Weerayuth Chaipornsupaisan 1
89 Amorn Premgamone 1
90 Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University 1
91 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
92 Chalermchai Chaikittiporn 1
93 เฉลิมชัย ชัยกิตติพร 1
94 Virasak Chongsuvivatwong 1
95 Setting Priorities Using Information on Cost-Effectiveness (SPICE) 1
96 โครงการศึกษาทางเลือกนโยบายต่อภาระโรค, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 1
97 Siriwat Tiptaradol 1
98 ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล 1
99 ศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
100 สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล 1
101 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 1
102 แสงโสม เกิดคล้าย 1
103 Community Medicine Center, Faculty of Medicine Mahidol University 1
104 บุญใจ ลิ่มศิลา 1
105 Department of Nutrition, Faculty of Public Health, Mahidol University 1
106 นิชรา เรืองดารกานนท์ 1
107 สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ 1
108 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1
109 Piyamitr Sritara 1
110 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ 1
111 สนธยา ถนอมสวย 1
112 ณัฐภัคว์ สกุโณดม 1
113 ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน, คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 1
114 Mandhana Pradipasen 1
115 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
116 จอมขวัญ โยธาสมุทธ 1
117 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
118 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
119 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
120 Warapone Satheannoppakao 1
121 ภาควิชาโภชนวิทยา, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
122 ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 1
123 Rewadee Chongsuwat 1
124 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
125 Sukit Yamwong 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 4
3 2553 2
4 2552 1
5 2551 4
6 2550 4
7 2549 1
8 2548 1
9 2545 2
10 2542 1
11 2541 2
12 2540 1
13 2539 2
14 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การตอบสนองผู้รับบริการภายใต้ระบบประกันสุขภาพและสถานบริการที่แตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2554
2 การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2 : สุขภาพเด็ก
3 การสำรวจการบริโภคอาหารของประชาชนไทย
4 ผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจากภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในประเทศไทย
5 การศึกษาผลกระทบในเชิงเศรษฐศาสตร์และคุณภาพชีวิตจากโรคอ้วนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
6 การสำรวจด้านโภชนาการ การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พศ 2551-2552
7 การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2
ปี พ.ศ. 2552
8 การศึกษาประสิทธิผล และต้นทุนของการตรวจคัดกรองภาวะก่อนเบาหวานโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยและภาวะไขมันในเลือดสูงในประชากรไทย
ปี พ.ศ. 2551
9 การสำรวจสถานการณ์เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพสำหรับประชาชน
10 ความแตกต่างของการตายในผู้สูงอายุไทยตามลักษณะประชากร เศรษฐกิจสังคม และสถานะสุขภาพ
11 การศึกษาปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
12 การสำรวจประชามติว่าด้วยการส่งเสริมสุขภาพโดยใช้ภาษีบุหรี่
ปี พ.ศ. 2550
13 สำรวจรอยโรค ผลการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย ฉบับกระเป๋า
14 Diabetes Mellitus and Its Risk Factors in the Thai Population : The Third National Health Examination Survey 2004
15 Thai Diabetes Risk Score
16 Vegetables and Fruit Consumption Patterns among Thai Population across Four Regions and the Metropolitan Thailand National Health Examination Survey III
ปี พ.ศ. 2549
17 การประเมินความเสี่ยงต่อเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2548
18 พัฒนาดัชนี Diabetes risk score
ปี พ.ศ. 2545
19 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ : แนวคิด แนวทางและแนวปฏิบัติ
20 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ : แนวคิด แนวทาง และแนวปฏิบัติ
ปี พ.ศ. 2542
21 โครงการประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การวินิจฉัยโรคจากการทำงาน
ปี พ.ศ. 2541
22 การสำรวจความคิดเห็นแพทย์เกี่ยวกับปัญหาที่พบบ่อยใน เวชปฏิบัติและ หนทางในการเพิ่มพูนความรู้
23 ความคิดเห็นของแพทย์โรงพยาบาลศูนย์และอาจารย์ โรงเรียนแพทย์ต่อรูปแบบการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
ปี พ.ศ. 2540
24 อัตราการใช้เข็มขัดนิรภัยในผู้ขับขี่รถยนต์ใน 4 จังหวัด, ประเทศไทย พ.ศ.2539
ปี พ.ศ. 2539
25 การศึกษาปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้าง ในเขตเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ.2537-2538
26 ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ในการให้แพทย์ เกษียณอายุราชการมา ปฏิบัติงานรักษาผู้ป่วย ในโรงพยาบาลของรัฐ