ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิชัย เอกพลากร
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- วิชัย เอกพลากร, บรรณาธิการ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชำแก้ว หวานวารี 4
2 วราภรณ์ เสถียรนพเก้า 4
3 สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 4
4 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม 3
5 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 3
6 หทัยชนก พรรคเจริญ 3
7 ไม่มีข้อมูล 3
8 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
9 วัชรี แก้วนอกเขา 2
10 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 2
11 ไพบูลย์ พิทยาเธียรอนันต์ 2
12 นฤมล ศิลารักษ์ 2
13 Sumkaew Wanvaree 2
14 เดชรัต สุขกำเนิด 2
15 ศักดา พรึงลำภู 2
16 ณัฐภัคว์ สะภุโณดม 2
17 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 2
18 เนติ สุขสมบูรณ์ 2
19 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 2
20 อุทัยทิพย์ รักจรรยาบรรณ 1
21 Pattama Vapattanawong 1
22 Institute for Population and Social Research, Mahidol University 1
23 Uthaithip Rakchanyaban 1
24 นิพา ศรีช้าง 1
25 อัญชลี สงวนตระกูล 1
26 ภาควิชาประชากรศึกษา, คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
27 สำนักงานศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน, คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 1
28 ปราโมทย์ ประสาทกุล 1
29 Setting Priorities Using Information on Cost-effetiveness Project 1
30 Department of Education, Faculty of Social Sciences and Humannities, Mahidol University 1
31 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 1
32 Pramote Prasartku 1
33 พักตร์วิมล ประเสริฐ 1
34 Department of Community Medicine, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University 1
35 รักมณี บุตรชน 1
36 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 1
37 Facuty of Medicine at Ramathibodi Hospital. Community Medicine Center 1
38 Department of Medicine, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Bangkok 10400 1
39 บุศรา เกิดพึ่งประชา 1
40 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
41 Yawarat Porapakkham 1
42 วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี 1
43 มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
44 ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ 1
45 ทศพร วิมลเก็จ 1
46 Chalermchai Chaikittiporn 1
47 Siriwat Tiptaradol 1
48 โครงการศึกษาทางเลือกนโยบายต่อภาระโรค, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 1
49 ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล 1
50 Virasak Chongsuvivatwong 1
51 เฉลิมชัย ชัยกิตติพร 1
52 Setting Priorities Using Information on Cost-Effectiveness (SPICE) 1
53 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 1
54 Office of the President, Mahidol University 1
55 Faculty of Medicine, Prince of Songkla University 1
56 สำนักอธิการดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 1
57 Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 1
58 Faculty of Medicine, Khon Kaen University 1
59 Amorn Premgamone 1
60 Weerayuth Chaipornsupaisan 1
61 อังสุมาลี ผลภาค 1
62 รัชนี สรรเสริญ 1
63 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
64 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
65 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 1
66 อมร เปรมกมล 1
67 ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ 1
68 Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University 1
69 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
70 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน 1
71 บดี ธนะมั่น 1
72 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
73 Pongamorn Bunnag 1
74 Warapone Satheannoppakao 1
75 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
76 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
77 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
78 Mandhana Pradipasen 1
79 Rewadee Chongsuwat 1
80 ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 1
81 Department of Nutrition, Faculty of Public Health, Mahidol University 1
82 บุญใจ ลิ่มศิลา 1
83 ณัฐภัคว์ สกุโณดม 1
84 ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน, คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 1
85 ภาควิชาโภชนวิทยา, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
86 จอมขวัญ โยธาสมุทธ 1
87 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
88 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1
89 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
90 Office of the Food and Drug Administration 1
91 Faculty of Nursing, Chiang Mai University 1
92 คณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
93 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 1
94 รัชดา เกษมทรัพย์ 1
95 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
96 สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล 1
97 ศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
98 กนิษฐา ไทยกล้า 1
99 Community Medicine Center, Faculty of Medicine Mahidol University 1
100 รสสุคนธ์ กังวาลเลิศ 1
101 อมรรัตน์ โพธิพรรค 1
102 สายัณห์ ชีพอุดมวิทย์ 1
103 กุลยา นาคสวัสดิ์ 1
104 Vichai Aekplakorn 1
105 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 1
106 Sayan Cheepudomvit 1
107 Waraporn Aiawsakul 1
108 Wichai Aekphakorn 1
109 Community Medicine Center 1
110 ประนมพร โรจน์บวรวิทยา 1
111 Rajata Rajatanavin 1
112 ปิยะมิตร ศรีธรา 1
113 Health Systems Research Institute 1
114 สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ 1
115 สนธยา ถนอมสวย 1
116 นิชรา เรืองดารกานนท์ 1
117 แสงโสม เกิดคล้าย 1
118 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 1
119 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ 1
120 Piyamitr Sritara 1
121 รัชตะ รัชตะนาวิน 1
122 ปราณี ชาญณรงค์ 1
123 Sukit Yamwong 1
124 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1
125 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 4
3 2553 2
4 2552 1
5 2551 4
6 2550 4
7 2549 1
8 2548 1
9 2545 3
10 2542 2
11 2541 2
12 2540 2
13 2539 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การตอบสนองผู้รับบริการภายใต้ระบบประกันสุขภาพและสถานบริการที่แตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2554
2 การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2 : สุขภาพเด็ก
3 การสำรวจการบริโภคอาหารของประชาชนไทย
4 ผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจากภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในประเทศไทย
5 การศึกษาผลกระทบในเชิงเศรษฐศาสตร์และคุณภาพชีวิตจากโรคอ้วนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
6 การสำรวจด้านโภชนาการ การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พศ 2551-2552
7 การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2
ปี พ.ศ. 2552
8 การศึกษาประสิทธิผล และต้นทุนของการตรวจคัดกรองภาวะก่อนเบาหวานโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยและภาวะไขมันในเลือดสูงในประชากรไทย
ปี พ.ศ. 2551
9 การสำรวจสถานการณ์เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพสำหรับประชาชน
10 ความแตกต่างของการตายในผู้สูงอายุไทยตามลักษณะประชากร เศรษฐกิจสังคม และสถานะสุขภาพ
11 การศึกษาปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
12 การสำรวจประชามติว่าด้วยการส่งเสริมสุขภาพโดยใช้ภาษีบุหรี่
ปี พ.ศ. 2550
13 สำรวจรอยโรค ผลการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย ฉบับกระเป๋า
14 Diabetes Mellitus and Its Risk Factors in the Thai Population : The Third National Health Examination Survey 2004
15 Thai Diabetes Risk Score
16 Vegetables and Fruit Consumption Patterns among Thai Population across Four Regions and the Metropolitan Thailand National Health Examination Survey III
ปี พ.ศ. 2549
17 การประเมินความเสี่ยงต่อเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2548
18 พัฒนาดัชนี Diabetes risk score
ปี พ.ศ. 2545
19 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ : แนวคิด แนวทางและแนวปฏิบัติ
20 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ : แนวคิด แนวทาง และแนวปฏิบัติ
21 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผลงานวิจัยที่เกี่ยวขัองกับงานกองทุนเงินทดแทน
ปี พ.ศ. 2542
22 โครงการประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การวินิจฉัยโรคจากการทำงาน
23 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผลงานวิจัยที่เกี่ยวขัองกับงานกองทุนเงินทดแทน
ปี พ.ศ. 2541
24 การสำรวจความคิดเห็นแพทย์เกี่ยวกับปัญหาที่พบบ่อยใน เวชปฏิบัติและ หนทางในการเพิ่มพูนความรู้
25 ความคิดเห็นของแพทย์โรงพยาบาลศูนย์และอาจารย์ โรงเรียนแพทย์ต่อรูปแบบการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
ปี พ.ศ. 2540
26 อัตราการใช้เข็มขัดนิรภัยในผู้ขับขี่รถยนต์ใน 4 จังหวัด, ประเทศไทย พ.ศ.2539
27 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการให้แพทย์เกษียณอายุราชการมาปฏิบัติงานรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐ
ปี พ.ศ. 2539
28 การศึกษาปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้าง ในเขตเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ.2537-2538
29 ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ในการให้แพทย์ เกษียณอายุราชการมา ปฏิบัติงานรักษาผู้ป่วย ในโรงพยาบาลของรัฐ
30 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการให้แพทย์เกษียณอายุราชการมาปฏิบัติงานรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐ