ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิชัย เอกพลากร
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- วิชัย เอกพลากร, บรรณาธิการ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วราภรณ์ เสถียรนพเก้า 6
2 สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 6
3 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม 4
4 หทัยชนก พรรคเจริญ 4
5 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 4
6 ศักดา พรึงลำภู 4
7 ชำแก้ว หวานวารี 4
8 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 4
9 ไม่มีข้อมูล 3
10 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 3
11 เดชรัต สุขกำเนิด 3
12 นฤมล ศิลารักษ์ 2
13 นิชรา เรืองดารกานนท์ 2
14 สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ 2
15 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ 2
16 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
17 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 2
18 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 2
19 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
20 Sukit Yamwong 2
21 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
22 ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 2
23 Sumkaew Wanvaree 2
24 วัชรี แก้วนอกเขา 2
25 Pongamorn Bunnag 2
26 Sayan Cheepudomvit 2
27 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 2
28 Rajata Rajatanavin 2
29 Community Medicine Center 2
30 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
31 สายัณห์ ชีพอุดมวิทย์ 2
32 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
33 Health Systems Research Institute 2
34 รัชตะ รัชตะนาวิน 2
35 ปิยะมิตร ศรีธรา 2
36 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 2
37 Vichai Aekplakorn 2
38 ปราณี ชาญณรงค์ 2
39 Piyamitr Sritara 2
40 เฉลิมชัย ชัยกิตติพร 2
41 Amorn Premgamone 2
42 Virasak Chongsuvivatwong 2
43 ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล 2
44 โครงการศึกษาทางเลือกนโยบายต่อภาระโรค, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2
45 Siriwat Tiptaradol 2
46 Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University 2
47 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2
48 อมร เปรมกมล 2
49 ไพบูลย์ พิทยาเธียรอนันต์ 2
50 ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ 2
51 บดี ธนะมั่น 2
52 Chalermchai Chaikittiporn 2
53 Setting Priorities Using Information on Cost-Effectiveness (SPICE) 2
54 Weerayuth Chaipornsupaisan 2
55 ณัฐภัคว์ สะภุโณดม 2
56 Faculty of Nursing, Chiang Mai University 2
57 ศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
58 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 2
59 เนติ สุขสมบูรณ์ 2
60 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 2
61 คณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
62 Office of the Food and Drug Administration 2
63 Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 2
64 Office of the President, Mahidol University 2
65 สำนักอธิการดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 2
66 Faculty of Medicine, Prince of Songkla University 2
67 อุทัยทิพย์ รักจรรยาบรรณ 1
68 วิชช์ เกษมทรัพย์ 1
69 Pattama Vapattanawong 1
70 Vijj Kasemsup 1
71 Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen Province 1
72 Uthaithip Rakchanyaban 1
73 Paibul Suriyawongpaisal 1
74 Pramote Prasartku 1
75 Yawarat Porapakkham 1
76 วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี 1
77 รัศมี ตันศิริสิทธิกุล 1
78 มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
79 ทศพร วิมลเก็จ 1
80 ปราโมทย์ ประสาทกุล 1
81 นิพา ศรีช้าง 1
82 อัญชลี สงวนตระกูล 1
83 Institute for Population and Social Research, Mahidol University 1
84 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
85 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
86 Chatchai Im-Arom 1
87 Department of Community Medicine, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University 1
88 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 1
89 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
90 ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ 1
91 อังสุมาลี ผลภาค 1
92 Nawanan Theera-ampornpunt 1
93 สำนักงานศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน, คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 1
94 บวรศม ลีระพันธ์ 1
95 ภาควิชาประชากรศึกษา, คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
96 นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ 1
97 Department of Education, Faculty of Social Sciences and Humannities, Mahidol University 1
98 Borwornsom Leerapan 1
99 ฉัตรชัย อิ่มอารมย์ 1
100 Setting Priorities Using Information on Cost-effetiveness Project 1
101 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 1
102 Faculty of Medicine, Khon Kaen University 1
103 Rewadee Chongsuwat 1
104 Warapone Satheannoppakao 1
105 Mandhana Pradipasen 1
106 ภาควิชาโภชนวิทยา, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
107 ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน, คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 1
108 Department of Nutrition, Faculty of Public Health, Mahidol University 1
109 ณัฐภัคว์ สกุโณดม 1
110 จอมขวัญ โยธาสมุทธ 1
111 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
112 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
113 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1
114 รัชนี สรรเสริญ 1
115 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 1
116 รัชดา เกษมทรัพย์ 1
117 สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล 1
118 กนิษฐา ไทยกล้า 1
119 บุญใจ ลิ่มศิลา 1
120 Community Medicine Center, Faculty of Medicine Mahidol University 1
121 Facuty of Medicine at Ramathibodi Hospital. Community Medicine Center 1
122 Department of Medicine, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Bangkok 10400 1
123 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน 1
124 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 1
125 พักตร์วิมล ประเสริฐ 1
126 บุศรา เกิดพึ่งประชา 1
127 รักมณี บุตรชน 1
128 Wichai Aekphakorn 1
129 ประนมพร โรจน์บวรวิทยา 1
130 แสงโสม เกิดคล้าย 1
131 รสสุคนธ์ กังวาลเลิศ 1
132 สนธยา ถนอมสวย 1
133 กุลยา นาคสวัสดิ์ 1
134 Waraporn Aiawsakul 1
135 อมรรัตน์ โพธิพรรค 1
136 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2554 1
3 2553 1
4 2552 1
5 2550 3
6 2549 1
7 2545 1
8 2542 1
9 543 28
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 แนวคิดและแนวทางปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
2 การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2 : สุขภาพเด็ก
ปี พ.ศ. 2553
3 การสำรวจด้านโภชนาการ การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พศ 2551-2552
ปี พ.ศ. 2552
4 การศึกษาประสิทธิผล และต้นทุนของการตรวจคัดกรองภาวะก่อนเบาหวานโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยและภาวะไขมันในเลือดสูงในประชากรไทย
ปี พ.ศ. 2550
5 สำรวจรอยโรค ผลการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย ฉบับกระเป๋า
6 คะแนนความเสี่ยงโรคเบาหวานสำหรับคนไทย
7 โรคเบาหวาน ภาวะก่อนเบาหวาน และการควบคุมจัดการผู้ป่วยเบาหวานคนไทย พ.ศ. 2547
ปี พ.ศ. 2549
8 การประเมินความเสี่ยงต่อเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2545
9 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ : แนวคิด แนวทาง และแนวปฏิบัติ
ปี พ.ศ. 2542
10 โครงการประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การวินิจฉัยโรคจากการทำงาน