ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิชัย เยี่ยงวีรชน
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 4
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4
3 โชคชัย สุทธิธรรมจิต 3
4 ครรชิต ลิขิตเดชาโรจน์ 3
5 ธีรวัฒน์ ตั้งพานิช 2
6 สมคิด บัวเพ็ง 2
7 โปรดปราน พิตรสาธร 2
8 บุญชัย โสวรรณวณิชกุล 1
9 อนุสรณ์ สวัสดี 1
10 มนตร์พล ธนบูรณ์กาญจน์ 1
11 พลปรีชา ชิดบุรี 1
12 นภาพร นพคุณ 1
13 แวววรรณ คำฟองเครือ 1
14 เจิดกุล โสภาวนิตย์ 1
15 กฤษณา ชูลิตะพันธ์พงศ์ 1
16 วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ 1
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
18 ณัฐสรณ์ คุปตะวาณิช 1
19 ตริตาภรณ์ ไชยนรา 1
20 สุทธิพงศ์ วิญญูประดิษฐ์ 1
21 เดือนเพ็ญ ปุณยางกูร 1
22 งามเพ็ญ วงศ์วัฒนะ 1
23 ทศพร ประดิษฐาราม 1
24 เพ็ญพรรณ บุญเดิม 1
25 อนวัช สรรพศรี 1
26 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
27 ชัยยุทธ สุขศรี 1
28 ดิเรก ลาวัณย์ศิริ 1
29 เชิดพันธ์ วิทูราภรณ์ 1
30 ชาญวุฒิ อออุดมยุทธ 1
31 สัญญา สราภิรมย์ 1
32 พิชญ์ ติรณสวัสดิ์ 1
33 วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์ 1
34 สุรพล ภู่วิจิตร 1
35 ศักย์ สกุลไทย 1
36 วรรณวลี วงษ์เกษมสันต์ 1
37 สายันต์ สุริยะวงศ์ 1
38 วงศ์วัฒนา สมบูญยิ่ง 1
39 สุนทร พุ่มจันทร์ 1
40 อุดมศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 1
41 วิชุตา เหมเสถียร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 1
3 2554 2
4 2553 2
5 2551 2
6 2548 2
7 2547 2
8 2546 2
9 2545 1
10 2531 1
11 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาปัจจัยทางเรขาคณิตของการสแกนที่มีผลกระทบต่อความถูกต้องของเครื่องสแกนเลเซอร์ภาคพื้นดิน
ปี พ.ศ. 2556
2 การจำแนกเชิงวัตถุของภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชตโดยใช้เทคนิคการแบ่งส่วนเชิงลำดับชั้นและค่าน้ำหนักช่วงคลื่น
ปี พ.ศ. 2554
3 การเปรียบเทียบการจำแนกเชิงวัตถุข้อมูลดาวเทียม SPOT 5 จากการวิเคราะห์ค่าการสะท้อนแสงและลายเนื้อชนิด GLCM
4 การแปลงข้อมูลแบบอาคารเพื่อการพัฒนาสารสนเทศอาคาร
ปี พ.ศ. 2553
5 การพัฒนาระบบประเมินศักยภาพพื้นที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชไร่ด้วยปัจจัยความเหมาะสมของพื้นที่ และการวิเคราะห์โครงข่ายถนนบนโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ : กรณีศึกษาอ้อย
6 การศึกษาและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อการนำเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศแบบคาร์โตแกรมบน ArcGIS 9
ปี พ.ศ. 2551
7 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา (PDA) เพื่อเลือกเส้นทางที่เหมาะสมในระบบขนส่งมวลชนหลายรูปแบบ
8 การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา
ปี พ.ศ. 2548
9 การประมวลผลข้อมูลรังวัดแผนที่ภูมิประเทศภาคสนามบนอินเตอร์เน็ต
10 โครงการรูปแบบที่เหมาะสมของระบบน้ำในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
ปี พ.ศ. 2547
11 การสร้างแบบจำลองธรณีวิทยา 3 มิติของหินตะกอนและหินแปร จากข้อมูลการสำรวจธรณีวิทยาภาคสนามบนโปรแกรมอาร์กวิว
12 การบูรณาการโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พีซีอาร์กวิวเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับแบบจำลองการไหลน้ำใต้ดินมอดโฟลว์
ปี พ.ศ. 2546
13 การจัดโครงสร้างข้อมูลที่อยู่ใหม่เพื่อการเชื่อมโยงฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาตร์
14 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศปริภูมิ สำหรับประเมินความเหมาะสมอย่างง่ายของตำแหน่งไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคาร
ปี พ.ศ. 2545
15 การประยุกต์ใช้กระบวนการรังวัดบนภาพถ่ายระยะใกล้สำหรับการวัดละเอียดสูง
ปี พ.ศ. 2531
16 การส่งข้อมูลระหว่างไพร์ม เมดูซา และเครื่องมือวิลด์ เพื่อการทำแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์